งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงไพลิน    สนตะคุ
2. เด็กหญิงอักษรา    มุขตา
1. นายถนอม    แสงแก้ว
2. นางสาววิลารัศมิ์    รักธรรม
2 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายณัฏฐ์    แสงศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    หมวดอินทอง
1. นางสาวศรัญญา    นิลรัตน์
2. นางสาวอุไร    นิตย์ปราณ
3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงปิณิดา    พรัมสะโร
2. เด็กชายกิตติชัย    รองมาก
1. นางสาววรัญญา    แก้วล่องลอย
2. นางสาวสุภาวดี    จันเกื้อ
4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายพชกร    พิบูลย์
2. เด็กหญิงอธิติยา    ฤทธิเดช
1. นายจรัญ    แก้วชูช่วย
2. นางมุกดา    อรุณรังษี
5 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง
6 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายศุภพล    อารีวัฒนวงศ์
2. เด็กชายกรกฤตย์    รัตนสำเนียง
1. นางสาวปรียฉัตร    คงฉิม
2. นางสุคล    เสมือนใจ
7 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงธัญชนก    สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงอภิษฎาพร    ทองร่วง
1. นางจงจิตร    นิลวงค์
2. นางดาวใจ    เลียดรักษ์
8 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงกรานต์วดี    โชติพันธุ์
2. เด็กชายปิยวัฒน์    ขาวพุทธ
1. นางฐาวนาตย์    ร่วมพันธ์
2. นายบุญเลิศ    สืบประดิษฐ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................