งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 120
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกีรกิตติ์    พรหมลายก
2. เด็กหญิงศศิธร    ศิริ
3. เด็กหญิงขวัญมา    ทองฉิม
4. เด็กหญิงธนิสรา    เพชรจง
5. นางสาวมัลลิกา    ฤทธิเดช
6. นางสาวดวงกมล    แก้วจันทร์ทอง
7. นายศิวกร    จิตพรหม
8. นายนัสตกาฬ    จันทร์เกื้อแก้ว
9. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สีนาค
1. นางสาวจันจิรา    ไชยรัตน์
2. นางวราภรณ์    นิลสุวรรณ์
3. นายเรืองศักดิ์    ครูอ้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................