งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายณัฐดนัย    พูลเพิ่ม
2. นางสาววิลาวรรณ    กาฬพันธุ์
1. นางเกสร    มาละมัย
2. นายโชคชัย    มาละมัย
2 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวปิยธิดา    คงเอียด
2. นางสาวสุภาวรรณ    เลื่อนลั่น
1. นายณรงค์    ทองเทพ
2. นางสาวลลินตา    หนูด้วง
3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายณัฐิวุฒิ    ชูทอง
2. นางสาวกัญญารัตน์    สุขด้วง
1. นางกนิษฐา    ศรีทองช่วย
2. นางสาวศรัญญา    นิลรัตน์
4 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวศดานันท์    ห้วนยิ้มเส้ง
2. นางสาวจุฑาลักษณ์    หกหนู
1. นายสิทธิกร    มาตนุมัต
5 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวจิรัฐติกาล    ศิลปะ
2. นางสาวสุมล    ยิ้มเกื้อ
1. นางสาววรัญญา    แก้วล่องลอย
2. นางสาวสุภาวดี    จันเกื้อ
6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายณัฐพงศ์    โยกทรัพย์
2. นายอริญชย์    นวลรอด
1. นายอนุชิต    ศรีหาบัณฑิต
2. นางเสาด๊ะ    หีมโตะเตะ
7 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายถิรวิทย์    โมรา
2. นางสาวสุวัชณีย์    สุดราม
1. นางจิรัฐิติกาล    สุทธิกุล
2. นายสันติชัย    เสมือนใจ
8 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวพมลวรรณ    อินทสระ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    อินทนิน
1. นางสาวณัฏฐกัญญา    ขาวมาก
2. นางสาวมณฑิตา    แสงเดช
9 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายเทพทวี    ชายเกตุ
2. นางสาว ภัทรวดี    นวลเปียน
1. นางวนิดา    ดมเด็น
10 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวชลิตา    เรืองช่วย
2. นางสาวณัชชา    ขันทอง
1. นางสาวติรณันต์    ชูรักษ์
11 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวสุไรด้า    โคแหละ
2. นางสาวศศินา    สังข์นุ้ย
1. นายวัชรินทร์    หนูพรหม
2. นายเพชรเกษม    เศรษฐสุข
12 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธนายุต    สักขจง
2. นายภูมิพัฒน์    เดชะ
1. นางวันทนีย์    หอยสกุล
2. นางสุคล    เสมือนใจ
13 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายนนท์ธวัช    อักษรชู
2. นายนนทวรรษ    ช่วยพิชัย
1. นายสหธรณ์    อินทะนะนก
2. นายสุทธนพ    ขำแก้ว
14 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายเตชินท์    มีไข่
2. นางสาวธนัชพร    ดวงแก้ว
1. นายณัฐ    นนทะเสน
15 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายทักษ์ดนัย    หนูช่วย
2. นายจิรพัฒน์    จันทร์อินทร์
1. นายชำนาญ    รอดเรืองฤทธิ์
2. นางณาตยา    มโนทัศน์
16 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวกนกกาญจน์    ดวงจันทร์
2. นางสาวชุลีกร    สามทอง
1. นางสาวฐาวนาตย์    ร่วมพันธ์
2. นายบุญเลิศ    สืบประดิษฐ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................