งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงฐานัญญา    ไชยชมพู
2. เด็กชายภูบดินทร์    สะอาดศรี
3. นายธนาวุธ    คงฤทธิ์
4. นายกอบชัย    ยอดแก้ว
5. นางสาววรณัฐ    สงเกิด
6. นายธีรพัทธ์    จันทร์คง
7. เด็กชายอัษฎาวุธ    เกลาฉีด
8. นายนที    ดำหนู
9. นายภาณุศาสตร์    ขำขุน
10. นายสุประดิษฐ์    สมแก้ว
11. เด็กชายศุภวัฒน์    พรหมแทนสุด
12. นายณฐกร    หนูแก้ว
13. เด็กชายปรเมษฐ์    หนูทอง
14. เด็กชายปรเมษฐ์    ชูทอง
15. เด็กชายธีรยุทธ    คงแก้ว
16. นายธนวิทย์    นวลเกื้อ
17. นายภาณุวัฒน์    รัตนะ
18. นางสาวพนิดา    ศรสิทธิ์
19. นางสาวศศิกาญจน์    เศียรอุ่น
20. นางสาวสริยา    โพธิ์ดก
21. เด็กหญิงปารืชาติ    มากมาย
22. เด็กหญิงศลิษา    ช่อสม
23. เด็กหญิงสโรชา    สุมนต์
24. เด็กหญิงอาทิตตยา    ชูกรงนวล
25. เด็กหญิงพันธิตรา    แกล้วทนงค์
26. เด็กหญิงนาดา    หอมหวน
27. นางสาวอัญยณี    หนูเล็ก
28. นางสาวพัชรี    เกตุเอียด
29. นางสาวกนิษฐา    เรืองสังข์
30. นางสาวชฎาภรณ์    กาพินธุ์
31. เด็กหญิงปาลิดา    ทิพย์สงค์
32. เด็กชายปิยนุช    ฉิมฉิน
33. เด็กหญิงมัณฑิตา    สุขสงวน
34. เด็กหญิงธมลวรรณ    เกตุขาว
35. นายสหรัฐ    เจ้ยแก้ว
36. นางสาวปิยมาศ    อ่อนทอง
1. นายนฤดล    ดาวดวง
2. นางพรทิพย์    เพชรวา
3. นายมงคล    สืบวงศ์
4. นายวีระ    เสาวโค
5. นางสาวอิงอร    ชัยเพชร
6. นางเพ็ญศรี    เลกากาญจน์
2 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธนาดล    ฮุยนอก
2. นายณพวัฒน์    พลายวัง
3. นายพงศ์ศักดิ์    ขวัญทอง
4. นายปุริม    จำนงค์
5. นายทักษิณ    ชุมอิน
6. นายปาราเมศ    พิพัฒน์
7. นายธนากร    วันปู
8. นายตะวัน    ศรีจันทร์
9. เด็กชายสิรวิชญ์    อินทรเพชร
10. นายทิวานนท์    หนูโหยบ
11. นายอนุชา    สังข์ไทย
12. นางสาวณัฐนรา    จิตต์ภักดี
13. เด็กชายสราวุฒิ    แสงประดิษฐ์
14. นายชนาภัทร    กุ้งหลุ่ย
15. นางสาวสายทิพย์    ชิงชัย
16. นางสาวสกาวเดือน    บัวศรี
17. นายกันตณพล    บัวศรี
18. นายเอกสิทธิ์    ทิพย์ภักดี
19. เด็กชายธีรภัทร    หวันสาหัส
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    จันทร์สว่าง
21. เด็กหญิงราตรี    ชุมเสน
22. เด็กหญิงพรไพลิน    หนูขาว
23. เด็กหญิงเปรมวิกา    ภู่กลาง
24. เด็กหญิงวงศ์รวี    คอนนอก
25. นางสาวอุทุมพร    พรหมจรรย์
26. เด็กหญิงเกศินี    ขาววก
27. นางสาวชยิสรา    ณ พัทลุง
28. นางสาวณิชาภัทร    สงสว่าง
29. นางสาวอาทิตญา    ทองศรีนุ่น
30. นายจามินทร์    คงเผือก
31. นายสุรศักดิ์    ไชยประดิษฐ์
32. นางสาวน้ำทิพย์    ไชยศรี
33. นายณัฐวุฒิ    หวานชื่น
34. นางสาวรุ่งนภา    หนูสุข
35. นายตะวัน    เสมอวงศ์
36. นางสาวพนิดา    แสงเหมือน
37. นางสาวภาวดี    ชุมแก้ว
38. นายคีตวัฒน์    อินทรเพชร
1. นายวีระ    อินทรเพชร
2. นางสาวศุวภัทร    สุวพนาวิวัฒน์
3. นายเนตรณรงค์    ขวัญสุย
4. นายโชติ    ไกรศิริ
3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายพงศกร    ชายเกลี้ยง
2. นายณัฐพล    เพชรรักษ์
3. เด็กชายธนพล    นิจเนตร
4. นายทัศไนย    ส่งเสือ
5. เด็กชายรัชชานนท์    ช่วยพิชัย
6. เด็กชายดิสระ    ศรีอัดชา
7. เด็กชายนที    ชายเกตุ
8. นายณัฐวุฒิ    หนูชู
9. นายเกียรติศักดิ์    แสงขาม
10. นางสาวถาวรีย์    คล้ายวุ่น
11. นางสาวณัฏฐา    เสี้ยมหาญ
12. นายวีรภัทร    นิลจันทร์
13. เด็กชายกฤษฏา    หนูสุวรรณ์
14. เด็กชายอำนาจ    แซ่เจา
15. เด็กชายพีรพัฒน์    โมทอง
16. เด็กชายนนทวัฒน์    นาคเกลี้ยง
17. เด็กชายปฐมพงศ์    สังข์สิงห์
18. เด็กชายวุฒิชัย    รักงาม
19. นางสาวศิรภัสสร    หนูรัตน์
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คงนวน
21. เด็กหญิงฌาณิศา    ชุมชู
22. นางสาววิลาสินี    จายอำพันธ์
23. นางสาวชลธิชา    รจนา
24. นางสาวณาขวัญ    เส็มหมาด
25. นางสาวอาทิตยา    เพชรพูล
26. นางสาวชลธิชา    วิลัยรัตน์
27. นางสาวกัณฐิกา    ตงเยต
28. นางสาวสุนิษา    วุ่นแป้น
29. นางสาวสุภาวดี    ทองสม
1. นางสาวขวัญชีวา    เยาว์แสง
2. นางจำรัส    หนูหลง
3. นางพูลศรี    มณีโลกย์
4. นายวิจิตร    ชูช่วย
5. นายศักดิสิทธิ์    อนุวัฒนวงศ์
6. นางสุจิตตรา    ลิ่มกุล
7. นางสาวอัจฉรา    ไชยรัตน์
8. นายอุดมรัตน์    สุวรรณโณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................