งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 157
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายสุกฤษณ์    ยอดราช
1. นายสุพงษ์    ศรีสุวรรณวิเชียร
2 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายนที    ดำหนู
1. นายมงคล    สืบวงศ์
3 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายปอ    บุญอินทร์
1. นายชูศรี    จันทร์สุวรรณ
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายเอกสิทธิ์    ทิพย์ภักดี
1. นายโชติ    ไกรศิริ
5 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายพิทยุตม์    บัวแก้ว
1. นายธัชนนท์    ขวัญปลอด
6 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายคุณากร    ถังเซ่ง
1. นางนัฐชกมล    ฤทธิรณ
7 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายทศพล    เล็กพุ่ม
1. นายสมยุทธ    แสงชาติ
8 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายสรวิชญ์    ด้วงแก้ว
1. นายศิรยุทธ    ขำแก้ว
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายปิติภูมิ    ชูสังข์เพชร
1. นายวิเชียร    คำคง
10 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายจิตภานุ    ทองสวัสดิ์
1. นายธนวรรธน์    ฤทธิวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................