งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงวรกานต์    แก้วโภคา
1. นายมงคล    สืบวงศ์
2 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงธัญชนก    พรมเมศ
1. นายโชติ    ไกรศิริ
3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวศุภวรรณ    อินญาญาณยศ
1. นายใหม่    พลเพชร
4 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงนรีรัตน์    ชูฉวี
1. นายธัชนนท์    ขวัญปลอด
5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงแก้กาญจน์    สุขพรหม
1. นางนัฐชกมล    ฤทธิรณ
6 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    จริงใจ
1. นางสาวจิราพร    บุญจันทร์
7 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงอติกานต์    ทองปาน
1. นายศิรยุทธ    ขำแก้ว
8 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน    ฉีดอิ่ม
1. นายไกรวัลย์    เกาะทอง
9 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ขวัญแก้ว
1. นางศรีอรุณ    หงษ์ษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................