งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวพรรณนิดา    สระทองย้อย
1. นายจุมพฏ    มาแก้ว
2 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวพิรญา    สาระวารี
1. นางสาวชัชพร    แหละหีม
3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาววรนัฐ    สงเกิด
1. นางพรทิพย์    เพชรวา
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวศุภรัตน์    จันทาพูน
1. นายโชติ    ไกรศิริ
5 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวพัชรี    อนุกูล
1. นายใหม่    พลเพชร
6 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวอรไพลิน    สุวรรณหงษ์
1. นายสนั่น    อันทเกตุ
7 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวปริชมน    อินขาว
1. นายธัชนนท์    ขวัญปลอด
8 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวนิชดา    คงสุวรรณ
1. นางนัฐชกมล    ฤทธิรณ
9 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวเมธาวดี    ทองขาว
1. นายธีรศักดิ์    กล่อมเกลี้ยง
10 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวมานิตา    เองหิ้น
1. นางศันสนีย    แสงชาติ
11 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาววันวิสาข์    บัวแก้ว
1. นายศิรยุทธ    ขำแก้ว
12 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวนันท์สินี    บุญเตโช
1. นายวิเชียร    คำคง
13 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวตรีรัตน์    อนุพงค์
1. นางศรีอรุณ    หงษ์ษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................