งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธนโชติ    เพชรสังฆาต
2. นายเบญจรงค์    ชูเนียม
3. นายภาณุวัฒน์    รัตนะ
4. นายธนวิทย์    นวลเกื้อ
5. นายสหรัฐ    เจ้ยแก้ว
6. นางสาวอัญยณี    หนูเล็ก
7. นางสาวพนิดา    ศรสิทธิ์
8. นางสาวศศิกาญจณ์    เศียรอุ่น
9. เด็กหญิงธมลวรรณ    เกตุขาว
10. เด็กหญิงปทิตตา    มิตรณรงค์
1. นางสาวอิงอร    ชัยเพชร
2. นายเอกชัย    สังดุก
2 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวณิชาภัทร    สงสว่าง
2. นางสาวชยิสรา    ณ พัทลุง
3. นางสาวปัญญาพร    เอียดมาก
4. นางสาวสุพรรษา    คงศิริ
5. นายกันตณพล    บัวศรี
6. นายจามินทร์    คงเผือก
7. นายปรินทร    นิ่มนุ่ม
8. นายเอกสิทธิ์    ทิพย์ภักดี
1. นายเนตรณรงค์    ขวัญสุย
3 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายปิยะวุฒิ    ราชเมืองขวาง
2. นายนภดล    สุทธิโพธิ์
3. นายณภัทร    พรหมทองรักษ์
4. นายอนุกูล    ถวิลวรรณ์
5. นายอธิลักษณ์    อินทมี
6. นางสาวเบญจมาศ    ศรีเอียด
7. นางสาวเกวลิน    สังข์สิงห์
8. นางสาวณัฐกานต์    นิลเพชร
9. นางสาวจิรารัตน์    ฉ้วนกลิ่น
10. นางสาวมุทิตา    ทินณรงค์
1. นางขวัญชนก    มาลยาภรณ์
2. นางชะอ้อน    ณ พัทลุง
3. นางมณฑิตา    สังขรัตน์
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวกุลิสรา    คงแข็ง
2. นางสาวอทิตา    สุนทโรวิทย์
3. นายจิรกิตติ์    หนูสิงห์
4. นางสาวกรรณิการ์    เชิดรัมย์
5. นางสาวผกามาศ    อินปราบ
6. นางสาวสุจิรา    พรมบุญแก้ว
7. นายอภิวัฒน์    ราชรักษ์
8. นายกล้า    ไชยตรี
9. นายภาณุวิชญ์    หุ้นสวัสดิ์
10. นายสิรวิชญ์    อินกันฑ์
1. นายประมวล    ขุทกาฬา
2. นางรัชนู    เพียรดี
5 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวศุลีพร    ยศไพโรจน์
2. นางสาวฐิติกร    เหมือนเสน
3. นางสาวสุนิษา    วุ่นแป้น
4. นางสาวกมลชนก    สุดสะอาด
5. นายธนภัทร    เยี่ยมศักดิ์
6. นายกิตติศักดิ์    ทองขาว
7. นายพนุพงศ์    ขุนรักษ์
8. นายธรรมพล    ชุมชู
1. นางพูลศรี    มณีโลกย์
2. นายศักดิ์สิทธิ์    อนุวัฒนวงศ์
3. นางสาวอัจฉรา    ไชยรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................