งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงสุฑามาศ    ไกรรักษ์
2. เด็กหญิงซารีน่า    สนเส็ม
3. เด็กหญิงสุกันยา    ปรางค์ทอง
4. เด็กหญิงจีร่า    เทพทวี
5. เด็กหญิงผกาวรรณ    วุ้นเป้ง
6. เด็กหญิงณัฐศิตา    พานิชย์
7. เด็กหญิงธนาวดี    เพ็ชรประคอง
8. นางสาววิภาดา    พรหมมา
1. นายภานรินทร์    แดงแสงทอง
2. นายวีระวัฒน์    จันทะบุตร์
3. นายสุทธิพงษ์    พูลแก้ว
4. นายอับดุลหร่อซี    สำผัส
2 โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วถาวร
2. เด็กหญิงสุรัสวดี    สุนันทัศน์
3. เด็กหญิงอาซีหย๊ะ    สอนคง
4. เด็กหญิงวริศรา    แซ่หลี
5. เด็กหญิงสุทธิดา    แสงมณี
6. เด็กหญิงวลัยรัชช์    สงดวง
7. เด็กหญิงรัชนก    ช่วยราชการ
8. เด็กหญิงกฤษณา    แกล้วทนงค์
1. นางสาวชุติมา    ชูแก้ว
2. นายสมศักดิ์    ฤทธิเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................