งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกันตณพล    บัวศรี
2. นายจามินทร์    คงเผือก
3. นายเอกสิทธิ์    ทิพย์ภักดี
4. นางสาวชยิสรา    ณ พัทลุง
5. นางสาวณิชาภัทร    สงสว่าง
6. นางสาวปัญญาพร    เอียดมาก
1. นายเนตรณรงค์    ขวัญสุย
2 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวชัญญานุช    เขียวจีน
2. นางสาวชุติมา    เพชรคง
3. นางสาวชุติมน    เพชรคง
4. นายนพดล    สุทธิโพธิ์
5. นายสุทธิภัทร    สุทธิกาญจน์
6. นายปิยะวุฒิ    ราชเมืองขวาง
1. นางขวัญชนก    มาลยาภรณ์
2. นางชะอ้อน    ณ พัทลุง
3. นางมณฑิตา    สังขรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................