งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงปารืชาติ    มากมาย
2. เด็กหญิงศลิษา    ช่อสม
3. เด็กหญิงมัณฑิตา    สุขสงวน
4. เด็กหญิงบุษยมาส    ด้วงรุ่ง
5. เด็กหญิงธมลวรรณ    เกตุขาว
6. เด็กหญิงอภิชญา    สงคง
7. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    ขวัญแก้ว
8. เด็กหญิงปทิตตา    มิตรณรงค์
1. นางสาวอิงอร    ชัยเพชร
2. นายเอกชัย    สังดุก
2 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ยางสูง
2. เด็กหญิงปริมล    ศรีภักดี
3. เด็กหญิงศุทธินี    บุญชูดำ
4. เด็กหญิงวิภาดา    แซ่หลี
5. เด็กหญิงฐานิญา    อุไรรัตน์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    นวลศรี
7. เด็กหญิงศิลป์สุภา    จ่าม่วง
8. เด็กหญิงสุตาภัทร    วั่นเส้ง
9. เด็กหญิงปวันรัตน์    ไหสลำ
10. เด็กหญิงอธิสรา    อัญชลี
1. นางขวัญชนก    มาลยาภรณ์
2. นางชะอ้อน    ณ พัทลุง
3. นางมณฑิตา    สังขรัตน์
3 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงวริศรา    หรีมหนก
2. เด็กหญิงเสาวภา    สงแช้ม
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ไวยกูล
4. เด็กหญิงทิฑัมพร    จีนศรีพานิช
5. เด็กหญิงอมราวดี    สะแหละ
6. เด็กหญิงนฤมล    เกื้อคลัง
7. เด็กหญิงกรกนก    ช่วยเทศ
8. เด็กหญิงพัชริดา    เส็นบัตร
9. เด็กหญิงเปียทิพย์    เกตุบุตร
10. เด็กหญิงจุฑามาศ    กลิ่นเพชร
11. เด็กหญิงสิริพรรษา    สิงห์อินทร์
1. นายธัชนนท์    ขวัญปลอด
2. นายนิคม    เพชรภักดี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา    กรดสัน
4 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงพิมลนาฏ    ปั้นแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑิตา    บุญปก
3. เด็กหญิงสิริพรรณ    ทองบริบูรณ์
4. เด็กหญิงอังคณา    จันทร์เพชร
5. เด็กหญิงศุภดา    เกื้อกูล
6. เด็กหญิงจุฑาพิชญ์    ชูสุดรักษ์
7. เด็กหญิงสิริภา    ทองบริบูรณ์
8. เด็กหญิงณัฐมล    เกลี้ยงเกื้อ
1. นายธราธัช    จำเริญวัตติ์
2. นางวิภารัตน์    ลักษโณสุรางค์
3. นางศรีอรุณ    หงษ์ษา
4. นางสาวอัครณี    ขุนไชยทัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................