งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวกัญญาพัชร    เดชเกิด
2. นางสาวธนาภรณ์    อุ้ยเพชร
3. นางสาวญาณาวดี    อินทรวงศ์์
4. นางสาวธนาวดี    ประสมพงศ์
5. นางสาวทิชาพร    คงทอง
6. นางสาวอมรรัตน์    ม่วงรักษ์
7. นางสาวศุกลภัทร    เซ่งฮวด
8. นางสาวคีรภัทร์    แก้วหีด
9. นางสาวอัจฉราวรรณ์    ดำทอง
10. นางสาววีรวรรณ    กองกะมุด
1. นางสาวกรกนก    แก้วรอด
2. นายกิตติทัต    คงสี
3. นางรัชนีบูรณ์    แก้วทิพย์
4. นางสุภาภรณ์    ดำแก้ว
2 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวณัฐกานต์    นิลเพชร
2. นางสาวจิรารัตน์    ฉ้วนกลิ่น
3. นางสาวชุติมน    เพชรคง
4. นางสาวชุติมา    เพชรคง
5. นางสาวปิยาพัชร    ดวงภักดี
6. นางสาวชัญญานุช    เขียวจีน
7. นางสาวเกวลิน    สังข์สิงห์
8. นางสาววริศรา    อาจสามารถ
1. นางขวัญชนก    มาลยาภรณ์
2. นางชะอ้อน    ณ พัทลุง
3. นางมณฑิตา    สังขรัตน์
3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวณัฐพร    คำเสน
2. นางสาวธนวรรณ    มุสิกปาละ
3. นางสาวธัญลักษณ์    ถึงมุสิก
4. นางสาววดิดา    อนุวัฒน์วงศ์
5. นางสาวอุมาพร    ชลินธุ
6. นางสาวปิยฉัตร    สร้อยทอง
7. เด็กชายภาชินี    แซ่ลิ้ม
8. นางสาวปาลิตา    โชติไพรัตน์
9. นางสาวอภิสรา    เพชรกาฬ
10. เด็กหญิงไอริณ    ชุมไชยโย
1. นายธราธัช    จำเริญวัตติ์
2. นางวิภารัตน์    ลักษโณสุรางค์
3. นางศรีอรุณ    หงษ์ษา
4. นางสาวอัครณี    ขุนไชยทัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................