งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายทัตตเดช    ช่วยศรีนวล
2. นายสกฤษ    ชูศักดิ์
3. เด็กชายภานุพงษ์    เกษรินทร์
4. เด็กชายศิรชัช    สังข์ชาติ
5. เด็กชายทิชานนท์    ชูเชิด
1. นายวิโรจน์    สุวรรณรัตน์
2. นายสุภาพ    พงศาปาน
2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายสัจพจน์    เหมือนจันทร์
2. เด็กชายเดชดนัย    บุญยรัตน์
3. นายกันตวิชญ์    ชูทอง
4. นายณปกรณ์    แก้วเสน
5. เด็กชายนันทวัฒน์    ดำมี
1. นายโกสิตร    ไกรศิริ
3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกันตณพล    บัวศรี
2. นายเอกสิทธิ์    ทิพย์ภักดี
3. นายจามินทร์    คงเผือก
4. นางสาวเมธาวี    ซินหลิว
5. นางสาวน้ำทิพย์    ไชยศรี
1. นายวีระ    อินทรเพชร
2. นายโชติ    ไกรศิริ
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกฤษกร    รักพวก
2. นายรัฐธรรมนูญ    จันทร์ศรี
3. นางสาวนภัสวรรณ    ชายเกตุ
4. นายเรืองวุฒิ    ช่วยยก
5. นายกล้า    ไชยตรี
1. นายประมวล    ขุทกาฬา
2. นางรัชนู    เพียรดี
5 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกิตติศักดิ์    ตุลยนิษก์
2. นายชินกฤต    ลาภเวที
3. นายธนวุฒิ    แก้วมุสิก
4. นายศฤงคาร    รักขันธ์
5. นายอมรเทพ    จั่นแตง
1. นางจำรัส    หนูหลง
2. นายวิจิตร    ชูช่วย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................