งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวธิตาภรณ์    แถวเถื่อน
2. นางสาวจุฑามาศ    พูลทอง
3. นางสาวช่อทิพย์    พอเณร
4. นางสาวสุมณฑา    วันแรก
5. นางสาวปราณี    พุ่มพวง
1. นางสาวสมพิศ    ทองพูลเอียด
2. นางสาวสิริมา    รองชูเพ็ง
2 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวกนิษฐา    เรืองสังข์
2. นางสาวเกศรา    รัตสุวรรณ์
3. นางสาวศันสนีย์    ชุมขำ
4. นางสาววนิดา    ศรีอินทร์
5. นางสาวพัชรีญา    หมุนหวาน
1. นางบุศรินทร์    บุณยาดิศัย
2. นางเจริญลักษณ์    เหมือนจันทร์
3 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวปัทมาวดี    แก้วเอียด
2. นายภูริภัทร    จันทร์ดำ
3. นางสาวศุภวรรณ    เพชรสงค์
4. นางสาวกนกวรรณ    คำศรีสุข
5. นายจิรันต์    เกิดฉิม
1. นางสาววลัยพรรณ    สุพรรณชนะบุรี
2. นางสุมิตานันท์    ฉิมพลีปักษ์
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวชนัญธิดา    ทองเรืองสุกใส
2. นางสาวสตรีรัตน์    สุวรรณประเสริฐ
3. นางสาวชุติมา    อนันตกุล
4. นางสาววิรดา    มิ่งทอง
5. นางสาวณัฐธินีย์    ปิติ
1. นางประทีป    ศรีวุ่น
2. นางสาวอาทิตยา    แดงแก้ว
5 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวศิริรัตน์    แสงสว่าง
2. นางสาวปวีณ์ธิดา    แสงเพ็ชร
3. นางสาววนัชพร    ชาตรี
4. นางสาวเนตรนภา    โยมทรัพย์
5. นางสาวลดาวรรณ    ลิ้นเนี่ยว
1. นางสาวผ่องศรี    บุญยพันธ์
2. นางมาเรียม    ขุนแผน
6 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวอนุสรา    พุมภูฆัง
2. นางสาวศิริพร    หลับสะ
3. นางสาวจุฑาภรณ์    ล้วนเล็ก
4. นางสาววรนาถ    ประชา
5. นางสาวจุฑามาศ    อิสสระ
1. นางสาวพจนีย์    ทองจิต
2. นางหวันสนา    จอมประดิษฐ์
7 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกิติวงศ์    ชิณวงศ์
2. นางสาวอินทิรา    จันทวี
3. นายฐปนัท    เกลาฉีด
4. นางสาวณัฐนิชา    ไพณุจิตร
5. นางสาวเนติธร    โล้วโสภณกุล
1. นางสาวนาตยา    เตมะศิริ
2. นายเริงชัย    บัวเนียม
8 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวสิริวิมล    ชูแก้ว
2. นางสาวณัฐธารา    เอียดเอก
3. นายธเนศ    บุญศิริธร
4. นางสาวกัญญาลักษณ์    ทองมา
5. นางสาวจิตติยา    สุกหอม
1. นายมนูญ    พรหมรังษี
2. นางวรพัทธ์    เกลาฉีด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................