งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวสุมณฑา    วันแรก
1. นางสาวสิริมา    รองชูเพ็ง
2 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวศศิวิมลวรรณ    รักษ์แก้ว
1. นางจินตนา    ใจตรง
3 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวทิพวรรณ    สัตบุตร
1. นางสาวนิตยา    อนุวัฒน์วงค์
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายภราดร    เทพรัตน์
1. นางประทีป    ศรีวุ่น
5 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวสุพัตรา    นาคอนันต์
1. นางสุมลรัตน์    จิตรเที่ยง
6 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธนัชชา    เหตุทอง
1. นางเอเพ็ญ    วิจิตรโสภา
7 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายวรวุฒิ    แก้วแกมพุทธ
1. นายอรัญญิก    คชวงศ์
8 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวสราลี    ชูชีพ
1. นางสาวพาอีซ๊ะ    ยือโร๊ะ
9 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวอลิสนา    ชำนาญเหนาะ
1. นางยุไวรียะห์    ยาอีด
10 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงอรกัญญา    กะละหมัด
1. นางอามีนา    สันสาคร
11 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายสุทธิพงษ์    เอียดเหลือ
1. นางนันทนา    ชูสิริ
12 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวกรรวี    โตยะบุตร
1. นายอุดม    ทองซุ้นห่อ
13 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวณัฐากร    เพชรรัตน์
1. นางสาวพวงศรี    คุณวัลลี
14 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    หนูแจ่ม
1. นางแช่มจันทน์    กาวชู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................