งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายสหรัฐ    ชูแสง
2. เด็กหญิงปิยาพัตร    แซ่วู้
1. นางอมรรัตน์    บุญประเสริฐ
2 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายทินภัทร    เรืองพุทธ
2. เด็กหญิงอโณทัย    ชื่นชม
1. นางสิริพร    หนูคง
3 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายณัฏฐากร    ด้วงสังข์
2. เด็กหญิงกาญจนาพร    คล้ายช่วย
1. นางจินตนา    ใจตรง
2. นางเสาวณีย์    จันทร์ฉาย
4 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายนเรนฤทธิ์    ทองเอียด
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์    ทองหนูเอียด
1. นางสาวนิตยา    อนุวัฒนวงค์
2. นางปราณี    หนูทอง
5 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงศรินดา    โรจน์ทังคำ
2. เด็กชายธเนศพล    น้ำแก้ว
1. นายสมพันธ์    ดีประเสริฐกุล
2. นางสาวสุรัชดา    มานันตพงศ์
6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายอาทิตย์    หมูกาว
2. นางสาวปิยนุช    หนูมา
1. นางบุศรินทร์    บุณยาดิศัย
2. นายอุดมศักดิ์    บุณยาดิศัย
7 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    ขำห้อง
2. เด็กชายธีรวุฒิ    จันทร์แก้ว
1. นางสาวกรกานต์    เอียดแจ่ม
2. นางสาววลัยพรรณ    สุพรรณชนะบุรี
8 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงณัชนก    แก้วคง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    จีนดิบ
1. นางสาวไหมศรีแพร    สมสงค์
9 โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายวุฒิชรินทร์    ราษแก้ว
2. เด็กหญิงทิพรดา    คงดำ
1. นางญาตา    สุขเสน่ห์
2. นางสาวอนงค์    เศรษณรินทร์
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายบรรณวัชร    วรากรวรพงศ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ไชยะ
1. นางสาวมยุรี    แสงน่วม
2. นางสาวสุกัญญา    ด้วงเอียด
11 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายพีระพล    เอียดเลื่อน
2. เด็กหญิงวิภาวนี    บัวจุด
1. นางสาวปภาวดี    ชูดำ
2. นางสาวศศิกาญจน์    จันทร์ดำ
12 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายจอมชาย    ใหม่อ่อน
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ขาวทอง
1. นางทัศนีย์    สุขบัวแก้ว
2. นางปรุงจิต    สุขมาก
13 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายอนุชา    ผลบุญ
2. เด็กหญิงปนัดดา    จันทศรี
1. นางสาวจันทิมา    ชูพงค์
2. นางสุมลรัตน์    จิตเที่ยง
14 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายสิรภัทร    เขียวนุ้ย
2. เด็กหญิงสุพรรษา    แก้วประทุม
1. นางสาวพจนีย์    ทองจิต
2. นางหวันสนา    จอมประดิษฐ์
15 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายภาคภูมิ    สุขสายบัว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    ทองสีมาก
1. นางสาวหรรษา    คงทอง
2. นางโชติรส    หลีวิจิตร
16 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายศินพล    สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงธนพร    ราชพลสิทธิ์
1. นางยุพา    เพชรรัตน์
2. นางสาววันเพ็ญ    ฤทธิ์วงศ์
17 โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธีรภัทร    อัครามีน
2. นางสาวณัฐกานต์    ชูช่วย
1. นางสาวผิวพรรณ    สังข์แก้ว
2. นางพันทวี    ฟักทอง
18 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธีรภาพ    หนูเทพ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    นคโร
1. นางระเบียบ    สุขมิ่ง
2. นายโชคชัย    สุดเรือง
19 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายมนัสนันท์    เสนชู
2. เด็กหญิงวรัญญา    หมุนรอด
1. นางยินดี    กรดเต็ม
20 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    รุ่งรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติพร    ศิริสวัสดิ์
1. นายภูมินทร์    คำเขียว
2. นางสาวอุไรวรรณ    จันทร์พูล
21 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายจิรายุ    ขุนปราบ
2. เด็กหญิงวรนุช    อมแก้ว
1. นางจำนงค์    พรหมวิเชียร
2. นางมาเรียม    บิลลาเตะ
22 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายปิยะวัฒน์    บรรจงลิขิตกุล
2. เด็กหญิงจินต์ศุจี    ทองรอด
1. นางกาญจนี    บัวแก้ว
2. นางยุพา    เทพกร
23 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายกิตตินนท์    นิ่มวุ่น
2. เด็กหญิงณัฐนรี    จายอำพันธ์
1. นายวรัฐฐา    ทับทวี
2. นางสาวศศิธร    ศรีทองช่วย
24 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายจตุภูมิ    พุทธวาศรี
2. เด็กหญิงสิรินภา    หมื่นพล
1. นางธนิตา    รัตนจามิตร
2. นางสาวสานิยา    วิทยาพันธ์
25 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายขุมทรัพย์    รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงยศวดี    สมแก้ว
1. นางนิตยา    ขุนทิพย์
2. นางพรรณี    รัตนโกศัย
26 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายปฐพล    ไชยศรี
2. เด็กหญิงอริสา    หนูชู
1. นางประคิ่น    ลายทิพย์
2. นางสาวละมัย    ไล่กสิกรรม
27 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายวชิระ    พงษ์เพชร
2. เด็กหญิงชนรัตน์    อินทนะ
1. นางรัศมี    บุญช่วย
2. นางสุพัตรา    วงศ์วชิรา
28 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายธัญเทพ    ธีระแนว
2. เด็กหญิงทิพปภา    บัวทอง
1. นายกิตติพันธ์    ทองดีเพ็ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................