งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายนิรวัชน์    โพธิชา
2. นางสาวช่อทิพย์    พดเณร
1. นางอมรรัตน์    บุญประเสริฐ
2 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวสุนิสา    หมุนตุก
2. นายศิวกร    ด้วงสังข์
1. นางจินตนา    ใจตรง
2. นางเสาวณีย์    จันทร์ฉาย
3 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธีรภัทร    สว่างรัตน์
2. นางสาวอารีรัตน์    พรมแก้ว
1. นางสาวนิตยา    อนุวัฒนวงค์
2. นางปราณี    หนูทอง
4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายดำรงศักดิ์    ช่วยแก้ว
2. นางสาวเกศรา    รัตสุวรรณ์
1. นางบุศรินทร์    บุณยาดิศัย
2. นางพรรณี    วุฒิพงศ์
5 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายจิรันตน์    เกิดฉิม
2. นางสาวอารีรัตน์    สายหนูน
1. นางสาวกรกานต์    เอียดแจ่ม
2. นางสาววลัยพรรณ    สุพรรณชนะบุรี
6 โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายนัทธพงศ์    แก้วมาก
2. นางสาวอุทัยรัตน์    วรรณขาว
1. นางญาตา    สุขเสน่ห์
2. นางสาวอนงค์    เศรษณรินทร์
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายสิโรฒม์    ชุ่มสวัสดิ์
2. นางสาวจีรภิญญา    สงเนียม
1. นางพิลญา    สังฆานาคินทร์
2. นางสมพร    ยุทธการ
8 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายวาทิศ    ชูมิ่ง
2. นางสาวศศิธร    เมืองจันทร์
1. นางทัศนีย์    สุขบัวแก้ว
2. นางปรุงจิต    สุขมาก
9 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายจตุรงค์    จันทวงศ์
2. นางสาวลลิตา    เสนารัตน์
1. นางสาวจันทิมา    ชูพงค์
2. นางสาวผ่องศรี    บุญยพันธ์
10 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธนดล    ชูสุวรรณ
2. นางสาวสุนันทา    สุวรรณพงศ์
1. นางสาวพจนีย์    ทองจิต
2. นางหวันสนา    จอมประดิษฐ์
11 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายณัฐวัตร    อินทร์เลื้อม
2. นางสาวอรอัญญา    นวลเสน
1. นางสาวหรรษา    คงทอง
2. นางโชติรส    หลีวิจิตร
12 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธีรวัฒน์    แก้วบุญชู
2. นางสาวอรวรา    รงค์ทอง
1. นางศิริพร    สุขนุ้ย
2. นางเอเพ็ญ    วิจิตรโสภา
13 โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายพงศ์ธาริน    ทองรักษ์
2. นางสาวอรอุมา    รัตนผล
1. นายฉัครชัย    พลเพชร
2. นายนริศ    อินนุรักษ์
14 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายวีระยุทธ์    ปานแจ่ม
2. นางสาวอรอุมา    กรกฎ
1. นางระเบียบ    สุขมิ่ง
2. นายโชคชัย    สุดเรือง
15 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกฤษฎา    ทองทิพย์
2. นางสาวเพ็ญพร    ชายเกตุ
1. นางส้อฝีหยะ    เส็มย้ง
16 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์    สิงห์แก้ว
2. นายณัฐวุฒิ    กิ้มเกี้ยว
1. นายภูมินทร์    คำเขียว
2. นางสาวอุไรวรรณ    จันทร์พูล
17 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายมาติน    โภคสวัสดิ์
2. นางสาวนุชรี    ปานป้อง
1. นางกรองกาญจน์    ตุลโน
2. นางจำนงค์    พรหมวิเชียร
18 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายศตวรรษ    จันทร์รักษ์
2. นางสาวศิริกุล    แก่นวงศา
1. นางสาวอมร    ชูรักษ์
2. นางอาภรณ์    เศรษฐช่วย
19 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายศิริวัฒน์    พุ่มนวล
2. นางสาวปาริชาติ    จาริยะ
1. นางธนิตา    รัตนจามิตร
2. นางสาวสานิยา    วิทยาพันธ์
20 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายอัครเดช    บุตรทอง
2. นางสาววัลลภา    นุ่มนิ่ม
1. นางนิตยา    ขุนทิพย์
2. นางพรรณี    รัตนโกศัย
21 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายยศนนท์    ส่งนุ่ม
2. นางสาวทรงพร    ศรีทองดี
1. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณาคม
2. นางพเยาว์    รักมาก
22 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธนกร    แก้วอินทร์
2. นางสาวกานดา    ภักดีจิตร
1. นางรัศมี    บุญช่วย
2. นางสุพัตรา    วงศ์วชิรา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................