งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 323
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายเดชอัครพล    วางกลอน
1. นางสาวลดาวรรณ์    หนูฤทธิ์
2 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงฐิติชญา    อนุตรพันธ์
1. นางสาวธนารีย์    พันธ์เศรษฐ์
3 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงประภัสษร    อาสาเจ้า
1. นางสาวสยามล    นวลแก้ว
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงนภัสสร    จันทร์เมธา
1. นางสาวปิยวรรณ    รอดยัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................