งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 040
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงนิศากร    ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงสุมินตรา    ดำหมี
1. นายนิพนธ์    มณีปรีชา
2. นางวันนา    ไชยโย
2 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวกมลทิพย์    ทองปาน
2. นางสาวศศิการนต์    ปานดำ
1. นางกนิษฐา    ศรีทองช่วย
2. นางสาวศรัญญา    นิลรัตน์
3 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายศุภวิชญ์    ปุญยานนท์
2. เด็กชายอโนมา    พรหมณ์นาค
1. นายสันติชัย    เสมือนใจ
2. นางสุไหวเหราะ    สันหรีม
4 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายอับบ๊าส    บุญเหม
2. เด็กชายฟาริส    มิตรอารี
1. นายอามีน    สันสาคร
2. นางสาวอารีนา    แหละเหย็บ
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงกฤดิกุล    พรหมวงษ์
2. เด็กชายณัฐจักขณ์    เจริญผล
1. นางจารุวรรรณ    จุลพูน
2. นายภูเบศวร์    หนูแก้ว
6 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายศิวกร    น้อยหรำ
2. เด็กชายเศรษฐ์ศิริ    อุ่นเสียม
1. นายชาติ    อาษาชำนาญ
2. นางดาวใจ    เลียดรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................