งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธีญพิสิทธิ์    เพชรอภิรักษ์
2. นางสาวอรณิช    จันทร์ดำ
1. นางสาวพัฒนี    มากนวล
2. นางสาวอุไร    นิตย์ปราณ
2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายเอกณัฏฐ์    วรวิรุฬห์กิตติ
2. นายอาฌา    อินทะสะระ
1. นายธันวพล    พิณเชียว
2. นางสาวพิวิทธยา    เพชรมณี
3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายศิวกร    จิตพรหม
2. นายสหรัฐ    คงพลับ
1. นายจรัญ    แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ    หีมโตะเตะ
4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายสหฤทธิ์    ฆังฆะมะโน
2. นายสุทธิรักษ์    เพชรประคอง
1. นางสาวนันทิดา    เอียดเฉลิม
5 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายดุลยุตม์    สิงห์สุ้น
2. เด็กชายณัฐดนัย    รอดหน่วย
1. นายสันติชัย    เสมือนใจ
2. นายไพเราะ    ก้อนเรือง
6 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายปรเมษฐ์    หนูศรี
2. เด็กชายกิตตินาท    จันทร์แก้ว
1. นางสาวณัฏฐกัญญา    ขาวมาก
2. นางสาวมณฑิตา    แสงเดช
7 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายธีรไนย    ปุ่นภักดี
2. นางสาวรินรดา    เตียวิเศษ
1. นางจารุวรรรณ    จุลพูน
2. นายภูเบศวร์    หนูแก้ว
8 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายภูมิ    ภูมิตระกูล
2. เด็กชายชิตังเม    ตั้งกุญแจทอง
1. นายวรพล    เรืองทอง
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายนพรัตน์    รุ่งรัตน์
2. เด็กชายศุภกฤต    วงศราวิทย์
1. นายชาติ    อาษาชำนาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................