งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 611
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายชาญณรงค์    ทองศรี
1. นายโชติ    ไกรศิริ
2 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง
3 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายปวิช    พัฒนพงศ์
1. นายไกรวัลย์    เกาะทอง
4 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์    ยังช่วย
1. นายธนวรรธน์    ฤทธิวงศ์
5 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายกฤษณะ    หอยบาง
1. นายวินิตย์    ศรีทวี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................