งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงวริญญา    จันทร์ศรี
1. นายชูศรี    จันทร์สุวรรณ
2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    รักสุวรรณ์
1. นายจักรกฤษ    ทองจิตร
3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    มณีสุวรรณ
1. นายโชติ    ไกรศิริ
4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐชนก    รัตนรัตน์
1. นายใหม่    พลเพชร
5 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงยสุกามา    ศรีสวัสดิ์
1. นายสนั่น    อันทเกตุ
6 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงสุธิดา    นวลละออง
1. นางนัฐชกมล    ฤทธิรณ
7 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศิริอักษร
1. นางสาวอรวรรณ    เพ็งหนู
8 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงปวริศา    คงเกลี้ยง
1. นายศิรยุทธ    ขำแก้ว
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงดรัลพร    ศรีนุรักษ์
1. นายไกรวัลย์    เกาะทอง
10 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงปรินาถ    เฉลียวพงศ์
1. นางศรีอรุณ    หงษ์ษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................