งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายธนกฤต    วิเชียรบุตร
2. นางสาวพรรณญามาศ    ผอมทอง
1. นางเกสร    มาละมัย
2. นายโชคชัย    มาละมัย
2 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวทิวาพร    วุ่นชุม
2. นางสาวไอลดา    ดาราหมาน
1. นายถนอม    แสงแก้ว
2. นางสาววิลารัศมิ์    รักธรรม
3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายชินภัทร    เหรียญขำ
2. นางสาวอธิญาพร    กัณฑ์ราย
1. นางสาวศรัญญา    นิลรัตน์
2. นางสาวอุไร    นิตย์ปราณ
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวรจนา    หนูภักดี
2. นางสาวสโรชา    คงเรือง
1. นางสาวนันทกา    มาชู
2. นางสุกัญญา    ขาวเผือก
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกฤตรัตน์    บุญส่งนาค
2. นายวุฒิพงศ์    อินทรเจริญ
1. นายพิวิทธยา    เพชรมณี
2. นางภิรัญญา    หนูทอง
6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายศิวกร    แก้วชูเสน
2. นายเกริกฤทธิ์    สุหฤทดำรง
1. นายจรัญ    แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ    หีมโตะเตะ
7 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวจันทกานต์    แสงเกตุ
2. นางสาวฮูซัยนี    สังข์นุ้ย
1. นายสันติชัย    เสมือนใจ
2. นางสุไหวเราะ    สันหรีม
8 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวพมลวรรณ    อินทสระ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    อินทนิน
1. นางสาวณัฏฐกัญญา    ขาวมาก
2. นางสาวมณฑิตา    แสงเดช
9 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายณัฐวัฒน์    จุลภักดิ์
2. นายสันติภาพ    เซ่งเลี่ยง
1. นางวรรณา    เมืองแก้ว
10 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกริช    หวังโสะ
2. นายรุสลัน    หีมมิหน๊ะ
1. นายอามีน    สันสาคร
2. นางสาวอารีนา    แหละเหย็บ
11 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวมุฑิตา    ขาวคง
2. นายภัทรพร    ขาวคง
1. นางจารุวรรรณ    จุลพูน
2. นางจินตนา    เหน็บบัว
12 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาววิชุตา    มาสุวรรณ์
2. นายจักริน    จินา
1. นายสหธรณ์    อินทะนะนก
2. นายสุทธนพ    ขำแก้ว
13 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายพศิน    เอื้องลพันธ์
2. นายกันตภณ    หนูห่อ
1. นายจิรัฐต์    เมืองสง
2. นายสุเจน    ปานจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................