งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายพัชรพล    ยาฟอง
2. นายสิทธินันทฺ    จันทร์นคร
1. นางสาวพัฒนี    มากนวล
2. นางสาวอุไร    นิตย์ปราณ
2 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายภาคภูมิ    อ่อนเกตพล
2. นางสาวสรีมา    ตันหยงตะมุง
1. นายจรัญ    แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ    หีมโตะเตะ
3 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายชนกันต์    เสนีย์
2. นายธนากร    นุ่นดำ
1. นางสาวนันทิดา    เอียดเฉลิม
4 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายภัทรชนม์    รัตนคีรี
2. นายธัญวัฒน์    สิงห์สุ้น
1. นายสันติชัย    เสมือนใจ
2. นายไพเราะ    ก้อนเรือง
5 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายฮานีฟ    หวังโส๊ะ
2. นางสาวอุมามะฮ์    หวังโส๊ะ
1. นางสาวอุไรวรรณ    ศรีสวัสดิ์
6 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวพรชนก    ซุ้นฮ้อ
2. นางสาวณัฐธิณี    อภัยรัตน์
1. นางจารุวรรรณ    จุลพูน
2. นายภูเบศวร์    หนูแก้ว
7 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวพิชญสิรี    ตันตสถิตานนท์
2. นางสาวธนพร    ชูวงศ์วุฒิ
1. นายสหธรณ์    อินทะนะนก
2. นายสุทธนพ    ขำแก้ว
8 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกิตติพงศ์    บุหงา
2. นางสาวฐิตาภา    หนูแสง
1. นางจงจิตร    นิลวงค์
2. นายชาติ    อาษาชำนาญ
9 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวณัฐณิชา    บุญทศ
2. นายกฤตภัค    ศิริมงคล
1. นายชำนาญ    รอดเรืองฤทธิ์
2. นางณาตยา    มโนทัศน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................