งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายชินวัตร    ปิ่นมี
2. นายหิรัญ    แก้วสนิท
3. นายพงศธร    จันทร์เกตุ
4. นายวรชิต    สุวรรณเจริญ
5. นายธีพงษ์    แก้วสุวรรณ
1. นางสาวจันทิมา    ชูพงค์
2. นางสาวผ่องศรี    บุญยพันธ์
2 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายภัทรชนม์    รัตนคีรี
2. นายฐนันต์    ไชยธรรม
3. นายวิทวัส    พรหมสุวรรณ
4. นายชนินทร์    หนูแสง
5. นายพยุงศักดิ์    ศรีเงินยวง
1. นายมุกตาด    สาเหล็ม
2. นายสัญญา    แก้วสม
3 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวศิริลักษณ์    บิลลาเต๊ะ
2. นางสาวชนานันท์    หวันตะหา
3. นางสาวอาทิตยา    เหตุหาก
4. นางสาวภัทรดา    โฮ
5. เด็กหญิงภาวรินทร์    หนูเอียด
1. นางอามีนา    สันสาคร
2. นางสาวฮาลีหม๊ะ    เพ็งนิ่มนวล
4 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายอดิรุจ    ประทุมสุวรรณ
2. นางสาวชนันนัทธ์    ขาวเผือก
3. นางสาวฐิตาภา    เทพกร
4. นางสาวศรัณยา    อินทองปาล
5. นางสาวภูริชญา    นิตยเดชพัฒน์
1. นายนพดล    หมัดยาซา
2. นางยุพา    เทพกร
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกัณตภณ    หนูห่อ
2. นายพศิน    เอื้องลพันธ์
3. นางสาวเกวลิน    ไกรบำรุง
4. นางสาวชลจิรา    นุ่นสง
5. นางสาวบุตรณิพรรณ์    อ้างหยิ่ม
1. นางสาวธิติกานต์    ดีกล่อม
2. นางสมบูรณ์    คงสองเมือง
6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวกนกกาญจน์    ดวงจันทร์
2. นางสาวชุลีกร    สามทอง
3. นางสาวชามาวีร์    เกตุด้วง
4. นางสาวสายน้ำ    สุดอักษร
5. นางสาวอุบลวรรณ    ช่วยอ่อน
1. นายวินิตย์    ศรีทวี
2. นายสุคนธ์    ทองสังขพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................