งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ภัทรวีรางกูล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ณ นิโรจน์
1. นางเกสร    มาละมัย
2. นายโชคชัย    มาละมัย
2 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายมนัญชัย    บุญเพชร
2. เด็กชายพงศกร    เทพปาน
1. นายถนอม    แสงแก้ว
2. นางสาววิลารัศมิ์    รักธรรม
3 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายกรรชัย    คงสุนทร
2. นายธนทัศน์    ขุนพินิจ
1. นายชนาธิป    สุวิทยาภรณ์
2. นายณรงค์    ทองเทพ
4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวธัญวรัตน์    พันธ์คง
2. นางสาวจิราวดี    ชุมทองมา
1. นางกนิษฐา    ศรีทองช่วย
2. นางสาวพัฒนี    มากนวล
5 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงวนิดา    วิรัญธนา
2. เด็กหญิงปริมล    คุณทอง
1. นายสิทธิกร    มาตนุมัต
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    หลิกแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    สายบุญส่ง
1. นางสาวนันทกา    มาชู
2. นางสุกัญญา    ขาวเผือก
7 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ยิ้มแก้ว
2. เด็กหญิงนภาศิรินทร์    แท่นเกิด
1. นางสาววรัญญา    แก้วล่องลอย
2. นางสาวสุภาวดี    จันเกื้อ
8 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายจารุกิตต์    มีรุ่งเรือง
2. นายธนวัต    ยากะบิน
1. นายจรัญ    แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ    หีมโตะเตะ
9 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงธัญชนก    เขียวจีน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชูสิงห์
1. นางสุไหวเหราะ    สันหรีม
2. นางสาวโรยทราย    เกียรติเดช
10 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายอาณกร    นวลเกลี้ยง
2. นางสาวรัตนภรณ์    ช่วยเพ็ชร
1. นางสาวณัฏฐกัญญา    ขาวมาก
2. นางสาวมณฑิตา    แสงเดช
11 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐภัทร    เอียดวงศ์
2. เด็กหญิงกาญจุฬา    หวัดแท่น
1. นางวนิดา    ดมเด็น
12 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    นวลนิ่ม
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา    เพ็งนิ่มนวล
1. นายอามีน    สันสาคร
2. นางสาวอารีนา    แหละเหย็บ
13 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงศิรดา    อีนหมัน
2. เด็กหญิงนิดชาดา    มูหะหมัด
1. นายฉาฝาหรี    หมาดหนุด
2. นางสาวสาหนา    อีนหมัน
14 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณภษา    ปาละสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา    ดำหนูอินทร์
1. นางจารุวรรณ    จุลพูน
2. นางวันทนีย์    หอยสกุล
15 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายณัฐกิจ    เสฏฐปัญโญ
2. เด็กชายวัชรพงษ์    ชูแก้ว
1. นายวรพล    เรืองทอง
16 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงนรีกานต์    จันทรัตน์
2. เด็กหญิงอณัญญา    วงศ์ช่วย
1. นายจเร    เหมะรักษ์
2. นายสฤษดิ์    เพชรเรืองสุด
17 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์    นิลพฤกษ์
2. เด็กหญิงกีรติกาลป์    บุญส่งนาค
1. นางจงจิตร    นิลวงค์
2. นายณัฐ    นนทะเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................