งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 087
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    จันทร์กล่ำ
1. นายจักรกฤษ    ทองจิตร
2 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    เอียดประพาล
1. นางวราภรณ์    นิลสุวรรณ์
3 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายชญานนท์    ศรีอนันต์
1. นางศันสนีย    แสงชาติ
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายถิรวุฒิ    เพชรกาฬ
1. นางสาวเปรมฤดี    ทองไซร้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................