รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เงินละเอียด
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายวัฒนา  สานุสรณ์
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกันต์วิภา  หนูเพ็ง
 
1. นางวันดี  สัจจากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวศศินา  ดลเขียว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงยุพเยาว์  หมวดจันทร์
 
1. นางสาวศศิธร  ชูอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงกานติมา  รัตนะ
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวอาภัสรา  เข็มทอง
 
1. นางสาวเยาวพรรณ  แก้วมาก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวติณมาศ  ชุติสุวภัทรกุล
 
1. นางกัลยา   บุญรอด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวสุนิสา  เทียบพุฒ
 
1. นางเจติยา  ทองบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงนัฏฐญา  ทองนิลภักดิ์
 
1. นางเพ็ญแข  ชูสง่า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นางสาวกรรณิการ  คงช่วย
 
1. นางสาวขัตติยา  ฉ้วนกลิ่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวพิชญา  ศรีสัจจัง
 
1. นางประพาส  หมอกม่วง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ขวัญแก้ว
 
1. นาง ชนาทิพย์  ศักดาณรงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 1. เด็กหญิงอารียา  สูหมัด
 
1. นายวิโรจน์  เครืออุบล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายวีรพงศ์  รักษ์แก้ว
 
1. นางเกศรา  อัครบวร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวอรไพลิน  สุวรรณหงส์
 
1. นางเพ็ญแข  ชูสง่า
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชูเกื้อ
2. เด็กหญิงศุกลภัทร  อักษรเนียม
3. เด็กชายเนติธร  ชูศรีหรัญ
 
1. นางสุมานา  รักบุรี
2. นางสุรณา  ท้ายเซ่ง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงปาลิตา  ลำปัง
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ขุนทองปาน
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ปิดเมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  พรหมยอด
2. นางกันธมล  เพชรคง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกุลธรา  จันทิน
2. นางสาวเกตุลดา  แก้วสุข
3. นางสาวเปมิกา  มุสิกสังข์
 
1. นางธันยชนก  ปล้องใหม่
2. นางยินดี  วั่นเส้ง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายชนินทร์  หนูแสง
2. นางสาวณัฐฐาพร  เอียดตรง
3. นางสาวศศิวิมล  พวงแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  ด้วงช่วย
2. นายเอกอนันต์  มงคล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐิดา  ผั่วเค่ง
2. นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงปฬาสิณี  คุรุปัญญา
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีคุ่ย
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
2. นายวินัย  หนูทอง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวพชิรดา  บุญช่วย
2. นางสาวพิชามญชุ์  เทพหนู
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
2. นายวินัย  หนูทอง
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายนิติ  อักโขมี
2. นายวรวุฒิ  แก้วแกมพุทธ
 
1. นายมานพ  พลเพชร
2. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงฉมาบดี  ฤทธิ์เลื่อน
 
1. นางธัญญารัตน์  สังข์วิสุทธิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 1. เด็กหญิงมัสสุหรี  มะเฮมี
 
1. นายอัรซะ  ต่วนโน๊ะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายรชานนท์   คงช่วย
 
1. นางประคอง  คงสุวรรณ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายฐานันดร์  อินทร์เจริญ
 
1. นางสมใจ  พรหมรังษี
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกันต์นรากร  หลงขาว
2. เด็กหญิงสุวภัทร  พงศ์วิทยารักษ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เส็มหย้ง
 
1. นางวรานันท์  สาครินทร์
2. นางสาวจุฬารัตน์  พรหมมณี
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธันยพร  ใหม่วัด
2. นางสาวพิชยา  จันทร์สุวรรณ์
3. นางสาวอลิสา  อำภาพร้อม
 
1. นางอวยพร  ณรงค์ราช
2. นางลักษณา  ศาสตร์สาระ
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจิตติมา  จีนชาวนา
2. นางสาวธิษณา  เยาว์ด้วง
3. นางสาวปวิตรา  เกตุหนู
 
1. นางอารี  โชติพืช
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  ชุมทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
3. นายวาทิศ  ชูมิ่ง
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส
2. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงปาณิศา  พูลเกิด
2. เด็กหญิงวรินยุพา  วงค์ภักดี
3. เด็กชายอังศุธร  ทองมาก
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กหญิงตรีรัก  หมาดเส็น
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เส็นบัตร
3. เด็กหญิงสุปราณี  เส็นบัตร
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
2. นายชัยวิทย์  ใหมหมาด
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจุฑาภรณ์  สุระกำแหง
2. นางสาวชุติกาญจน์  สกุลเอี่ยม
3. นายอติราช  คงเกลี้ยง
 
1. นางวรานันท์  สาครินทร์
2. นางสาวจุฬารัตน์  พรหมมณี
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวชลันธร  กาฬจันโท
2. นางสาวอังคณา  หนูคง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ช่วยชู
2. นางพัชรี  ลักษณะคชา
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายชนาธิป  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวนริศรา  นักทอง
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นายชาติชาย  ช่วยจันทร์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกันตสิทธิ์  ปานช่วย
2. เด็กชายวริทธิ์นันท์  บุตรรักษ์
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายวรัญญู  นุ่มนิ่ม
2. นายสิทธิโชค  เกตุราช
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายฐานันดร  จันทรอุไร
2. นางสาววรรณรัตน์  ขวัญศรี
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปฐมาวดี  บุญช่วย
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สาโท
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  จิตงาม
 
1. นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นางสาวสุนารี  สัตตะพันธ์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณรัศมี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  คงทรัพย์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทุ่มสมัง
3. นางสาวยุพดี  คงสีปาน
 
1. นางสาววารุณี  สมนึก
2. นางสุกัลยา  เกษตรกาลาม์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายณโยดม  ไพชำนาญ
2. เด็กชายนาธาร  ชุมคช
3. เด็กหญิงปิยะดา  รานวล
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  พรอำนวยลาภ
2. นายฐิติมา  อรุณรังษี
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวสุนีย์  ฮกปาน
2. นายสุรเกียรติ  สังข์ทิพย์
3. นายอานนท์  เจะแต
 
1. นางสาวจุฑาพร  แสงเกื้อหนุน
2. นางสาวสุภาพร  ก้อนเรือง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวจินห์จุฑา  พุมมา
2. นายธนาวิทย์  ชูกูล
3. นางสาวศุภวรรณ   เกลี้ยงจุ้ย
 
1. นายภานุวัมน์  ปะรา
2. นางสาวสุจิรา  พรหมแทนสุด
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เสียมไหม
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  หนูบูรณ์
3. เด็กหญิงไพลิน  อินทร์เพชร
 
1. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
2. นางสาวสิรินาถ  ชุมพาที
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล้ายสมบัติ
2. เด็กชายสุพจกรณ์  หัวเขา
3. เด็กชายอรรถนนท์  คล้ายสมบัติ
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปวันรัตน์  ศิรินุพงศ์
2. นายมานพ  คงศักดิ์
3. นางสาววรกานต์  หนูคง
 
1. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
2. นางสาวสิรินาถ  ชุมพาที
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรกนก  แก้ววิหค
2. นางสาวชินาพร  หยูดำ
3. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วฤทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายชวิศ  แก้วรัตน์
2. เด็กชายทัศพล  ชนะสิทธิ์
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  บัวบาน
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  บุญรัตน์
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวชนิกานต์  วีระกิตติกุล
2. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญสนิท
 
1. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
2. นางสาวสิรินาถ  ชุมพาที
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายปริญญา  ชูเพ็ชร
2. นางสาวสุวรรณลี  ทองกัญญา
3. นางสาวโสภิตา  ด้วงคต
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  บุญรัตน์
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาววราลักษณ์  คงศรีทอง
2. นางสาววัชพร  แก้วรักษ์
3. นางสาวอลิษา  สงจันทร์
 
1. นางสุมณฑา  ศรีชนะ
2. นางสาวเบญจมาศ  เรืองสุข
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมณี
2. เด็กหญิงธัญชนก  เขียวจีน
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  วิทยามนต์ชัย
 
1. นางวันเพ็ญ  วังช่วย
2. นางสาวบุญยา  หอยสกุล
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวคติยา  ขวัญศรี
2. เด็กชายภูมิภัทร  ทับชุม
3. นางสาววรวลัญช์  ไชยบัณฑิต
 
1. นางจินดา  จันทร์น้อย
2. นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พินิตภุชพงศ์
2. นางสาวอภิชญา  แก้วสุข
3. นางสาวอรวิดา  กันหะเสลา
 
1. นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย
2. นางจินดา  จันทร์น้อย
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาวนันธิตา  สิทธิผล
2. นางสาวปัทมา  คงทอง
3. นางสาวพัชนี  ชุมแสง
 
1. นางกาญจนา  คงสีปาน
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญแสง
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายนฤเบศร์  ผลบุญ
2. เด็กชายศราวุธ  คงทรัพย์
 
1. นางนุษรี  โต๊ะกาหลี
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงญาณินดา  เตียวอนันต์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกลาฉีด
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางนุศรา  ลอยคลัง
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายพิทยาธร  เขียวจีน
2. นายวสันต์  หนูเพ็ชร
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวลักษณาภรณ์  ศิริมุสิกะ
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายปฏิภาณ  เทศนอก
2. นางสาวรตา  ตั้งเตี้ย
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางเยาวนิตย์  นวลละออง
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายวรวิช  ช่วยชูเคลือ
2. นายสิทธิพล  ทนงาน
 
1. นายสมเกียรติ  อนุมณี
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นายปวริศ  คงทองสังข์
2. เด็กชายอนันตศักดิ์  นุ่มเรือง
 
1. นางโสพิศ  สืบวงค์
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายจตุรวิทย์  สมัครพงศ์
2. นายศิรวิทย์  หนูโหยบ
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายพัทธพงศ์  เต็มราม
2. นายวุฒิชัย  ดวงจันทร์
 
1. นางโสพิศ  สืบวงค์
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  เกื้อนุ่น
2. นายปฏิพัทธ์  จันทร์ฉาย
3. นายศราวุธ  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายชาญวิทย์  สีนาค
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายชัยมงคล  ช่วยนุกูล
2. นายธีรภัทร์  โยกทรัพย์
3. นายวรวุฒิ   หมัดหละ
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชูสงค์
2. เด็กหญิงสวิตตา  สาสังข์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ขุนปราบ
5. เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยสงคราม
 
1. นางอาฉะ  เหล็มปาน
2. นายอภิชาติ  คงเปีย
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงชุติมา  นวลศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  อุ้ยตยะกูล
3. เด็กหญิงพรรวษา  ด้วงตุด
4. เด็กหญิงอธิชา  หนูแจ่ม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช่วยนาเขตร์
 
1. นายธนากร  เกษตรสุนทร
2. นางสาวดวงอนงค์  เป๋าเงิน
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจตุพร  ทองกัญญา
2. นางสาวจิราภรณ์  เพชรขจรวงศ์
3. นางสาวณัฐธยาน์  ภักดี
4. นายธีรภัทร  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวอสมาภรณ์  มูสิกะสงค์
 
1. นายสัญญา  แก้วสม
2. นางประเพียร  ขุนจันทร์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชุติกาญจน์  กิาญจนกำเนิด
2. นางสาวมุกดาการ  แก้ววิชิต
3. นางสาวสุณัฐชา  บุญโรจน์พงศ์
4. นางสาวอภิรตา  สมาคม
5. นางสาวอินทิรา  ปล้องใหม่
 
1. นายกาญจน์ศิลป์  โสธรธณโชติ
2. นางสาวธนพรรณ  บาลทิพย์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  มูลแวง
2. เด็กหญิงพรธิดา  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงสวรส  วงศ์จินดา
4. เด็กชายอดิเทพ  พันธ์เพียร
5. เด็กหญิงอาริยา  หัดหมัด
 
1. นางโชติรส  หลีวิจิตร
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์กมล  มากเอียด
2. นางสาวปานทิพย์  มุสิกสินธ์
3. นางสาวพรธีรา  เพิ่มบุญ
4. นางสาวศศิวิมล  ฤทธิ์ทอง
5. นางสาวโสภิดา  อินทร์กง
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุณยาดิศัย
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ล้วนเล็ก
2. นางสาวจุฑามาศ  อิสสระ
3. นางสาววรนาถ  ประชา
4. นางสาวศิริพร  หลับสะ
5. นางสาวอนุสรา  พุมภูฆัง
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นางสาวพจนีย์  ทองจิต
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  ทองมา
2. นางสาวจิตติยา  สุกหอม
3. นางสาวณัฐธารา  เอียดเอก
4. นายธเนศ  บุญศิริธร
5. นางสาวสิริวิมล  ชูแก้ว
 
1. นางวรพัทธ์  เกลาฉีด
2. นายมนูญ  พรหมรังษี
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุมอิน
2. เด็กหญิงณภัทร  พัฒน์ทอง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หนูราช
4. เด็กหญิงอริศรา  ย้อยมาก
5. เด็กหญิงเมทินี  กฤติเกรียงไกร
 
1. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
2. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายชนินทร์  หนูแสง
2. นายฐนันต์  ไชยธรรม
3. นายพยุงศักดิ์  ศรีเงินยวง
4. นายภัทรชนม์  รัตนคีรี
5. นายวิทวัส  พรหมสุวรรณ
 
1. นายมุกตาด  สาเหล็ม
2. นายสัญญา  แก้วสม
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกัณตภณ  หนูห่อ
2. นางสาวชลจิรา  นุ่นสง
3. นางสาวบุตรณิพรรณ์  อ้างหยิ่ม
4. นายพศิน  เอื้องลพันธ์
5. นางสาวเกวลิน  ไกรบำรุง
 
1. นางสมบูรณ์  คงสองเมือง
2. นางสาวธิติกานต์  ดีกล่อม
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  อินพล
2. นายชินภัทร  เหรียญขำ
3. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองคง
5. นายปริศญา  เเก้วฉิม
6. นางสาวพัชรินทร์  ศรีใหม่
7. นางสาวพิมลวรรณ  คงจันทร์
8. นายยสินทร  นาคเกลี้ยง
9. นางสาวรวงข้าว  คงหนู
10. นายสหรัฐ  เจ้ยแก้ว
11. นางสาวสุภาวดี  ปานเเก้ว
12. นายอดุลย์  แป้นโคตร
13. นางสาวอรอนงค์  เงินเลี่ยม
14. นายอังกูร  ไชยจันทร์
15. นางสาวอัญชิษฐา  หนูทอง
16. นางสาวไหมแพร  สุชัย
 
1. นางสำรวย  ดาวดวง
2. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
3. นางเรวดี  ดีกล่อม
4. นางสาวชฏากานต์  ฤทธิมนตรี
5. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายจักรพงศ์  พันธนิยะ
2. นายจิรวัฒน์  ชุมขวัญ
3. นายชินวัตร  ปิ่นมี
4. นายธชา  บุษราประภากูล
5. นายธีระพงษ์  แก้วสุวรรณ
6. นางสาวประภัสรา  แป้นจุลสี
7. นางสาวประภัสสร  ติ้นหนู
8. นางสาวปริยานุช  ปิธรรมโน
9. นางสาวปารียา  จันทร์แก้ว
10. นายพงศธร  จันทร์เกตุ
11. นางสาวพัชรี  อนุกูล
12. นายภีรวุฒิ  เพ็งทิพย์นาง
13. นายราชันทร์  จันทร์เกตุ
14. นายวรชิต  สุวรรณเจริญ
15. นายวันปัญา  พรหมมา
16. นางสาววิมล  หนูทองแก้ว
17. นางสาวศราวณี  พรหมเดช
18. นายหิรัญ  แก้วสนิท
19. นางสาวอธิสา  แก้วดีพร้อม
20. นางสาวเนตรนภา  โยมทรัพย์
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
2. นางสาวจันทิมา  ชูพงค์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  เพชรน้อย
2. นายจักรพงษ์  บุญส่ง
3. นางสาวชยิสรา  ณ พัทลุง
4. นายณัฐพงศ์  คงทรัพย์
5. นายธนาดล  ฮุยนอก
6. นายธนเดช  บริบูรณ์สุข
7. นางสาวธัญลักษณ์  คงเนียม
8. เด็กชายธีรภัทร  หวันสาหัส
9. นายปรินทร  นิ่มนุ่ม
10. นางสาวปัญญาพร  เอียดมาก
11. นายภานุวัฒน์  ถิ่นแก้ว
12. นายวรวิทย์  คำลือวงศ์
13. นางสาววริศรา  หนูโหยบ
14. นายวัชรพงศ์  ภิรมย์
15. นางสาวสาริณี  สุวรรณมณี
16. นายสิรภพ  คำจัน
17. นางสาวอนัญลักษณ์  ชนะสิทธิ์
18. นางสาวเกศสุดา  ดำแก้ว
19. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์ชูเพชร
20. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นางสาวธัญกร  สุมาธะโร
2. นางสาววรารักษ์  ขุนอักษร
3. นางสุเพ็ญ  สุวรรณพานิช
4. นางสาวสมพร  สุภเพียร
5. นายวีระ  อินทรเพชร
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพิชญ์สินี  พันฤทธิ์ดำ
 
1. นางนันทนา  ชูสิริ
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยธรรมรัตน์
 
1. นางส้อฝีหยะ  เส็มย้ง
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายธนัชชา  เหตุทอง
 
1. นางเอเพ็ญ  วิจิตรโสภา
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายสุทธิพงษ์  เอียดเหลือ
 
1. นางนันทนา  ชูสิริ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจอมชาย  ใหม่อ่อน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวทอง
 
1. นางปรุงจิต  สุขมาก
2. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  ทองรอด
2. นายปิยะวัฒน์  บรรจงลิขิตกุล
 
1. นางกาญจนี  บัวแก้ว
2. นางยุพา   เทพกร
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวปาริชาติ  จาริยะ
2. นายศิริวัฒน์  พุ่มนวล
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ์
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาววัลลภา  นุ่มนิ่ม
2. นายอัครเดช  บุตรทอง
 
1. นางนิตยา  ขุนทิพย์
2. นางพรรณี  รัตนโกศัย
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงชนานันท์  คงทอง
2. เด็กหญิงนภัสสรวรรณ  สุวรรณฤกษ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เมืองทัง
4. นางสาวพุธิตา  สิทธิชัย
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วเขียว
6. นางสาวรัติกาล  เสาดำ
7. เด็กหญิงวิลักขณา  แก้วทอง
8. นางสาวศุภาพิชญ์  สุขทอง
9. นางสาวอิสริยา  คงคานนท์
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คงผอม
 
1. นางเรืองรัตน์  กรัษนัยรวิวงค์
2. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
3. นางสาวนุกูล  บุญฤทธิ์
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองนิลภักดิ์
2. นางสาวณิชนันทน์  อักษรชู
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอมคง
4. เด็กหญิงธิติยา  มูสิกะสงค์
5. เด็กหญิงนัชชนันท์  จิตนุกูล
6. เด็กหญิงภาวิกา  ช่วยเทศ
7. เด็กหญิงวริสยา  ไชยโยธา
8. เด็กหญิงศศิธร  ศิริวัง
9. นางสาวเจนจิรา  ปานซ้าย
10. เด็กหญิงโยษิตา  เมืองจันบุรี
 
1. นางสาวอาภรณ์  ชูมี
2. นายวีระศักดิ์  วิจิตรโสภา
3. นางสาวรุ่งระวี  สาเหล็ม
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจณิตา  กุณโรจร
2. นางสาวชนินาถ  มงคล
3. นางสาวณัฐริกา  ช่วยสงคราม
4. นางสาวธนัญญา  ไชยศร
5. นางสาวปริยฉัตร  ฉิมผุด
6. นางสาวภัทราพร  อำไพฤทธิ์
7. นางสาวภัทราภรณ์  ทองศิริ
8. นางสาวลัดดาวัลย์  พันประสงค์
9. นางสาวสุเมษา  แก้วอุบัติ
10. นางสาวอธิชา  แก้วหนูนวล
11. นางสาวอรปรียา  เขียวจันทร์
12. นางสาวอรวรา  รงค์ทอง
13. นางสาวอรุณี  ทวีรัตน์
14. นางสาวเบญจมาศ  บุญพรัด
15. นางสาวเพ็ญพิชชา  เทพจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวศศินา  ช่อเพชร
3. นางสาวนายวินัย  ไชยประสิทธิ์
4. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 1. นางสาวจิตรานุช  ขุนแสง
2. นายสุภกิณห์  ณะช้อย
 
1. นายวิโรจน์  หนูขาว
2. นายสงบ  ศรทอง
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายปฐมพร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูคง
 
1. นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง
2. นายสุวิทย์  วัตรคล้าย
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทวี
2. นางสาวภัททิยา  ขุนฤทธิ์
 
1. นางจินตนา  สุพรรณ
2. นางสาวกรรณิกา  หนูเปีย
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายคุณากร  ถังเซ่ง
2. นางสาวอารียา  พลเพชร
 
1. นางวรรณณา  ศรียา
2. นางสาวอรอนงค์  ปาละรัตน์
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายอาคม  ทองเสน
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพงศภัค  หนูลาย
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวชไมพร  จิตแปลง
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายภูวดล  เพชรคง
 
1. นางเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภรัตนา  เหตุทอง
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงนุสรา  จันทา
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวอรุณี  ชูเขียว
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวณัฐชา  ชนะชนม์
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เกษรินทร์
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ยีสา
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมนุ่น
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวธวัลหทัย  สมาคม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงมาริสา  หมัดอาดัม
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรเรืองสุด
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงบุญยาพร  สีดีที่สุด
2. เด็กหญิงสุรีศรี  ชูศิริ
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงปิย์วรา  โมทอง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณโล
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวพิชญ์กานต์  นวลแก้ว
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายอนุรักษ์  อินนุรักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายอนุภัทร  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายภาวิต  ประวัติ
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายบุรัสกร  ศรีละบุตร
2. เด็กชายร่มเกล้า  นวลเปียน
3. เด็กชายอดิเทพ  สุขราช
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายบารูดิน  ดอเลาะ
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เพ็ชรพงษ์
2. เด็กชายวีรพล  ชูเพชร
3. เด็กชายอนุชา  รองเหลือ
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นายสมประสงค์  เพ็งเจ้ย
2. นายอาคม  ชุมคง
3. นายโกมล  ทองดำ
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายนพรุจน์  สิทธิ์มาก
2. นายปรานต์  คมขำ
3. นายเสฏฐวุฒิ  กาฬสุวรรณ
 
1. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
2. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  รักนุ้ย
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายสุภชา  กิจวาส
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีนาค
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายไชยยันต์  พิสุทธิพงศ์โชโต
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิธร  ศิริ
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายธนวัฒน์  จินดาวัลย์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายนัสตกาฬ  จันทร์เกื้อแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญมา  ทองฉิม
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายถิรวุฒิ  เพชรกาฬ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  สงฆ์สุวรรณ
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เอียดประพาล
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายถิรวุฒิ  เพชรกาฬ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวมัลลิกา  ฤทธิเดช
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์   ช่วยสง
 
1. นางณัฐกานต์  ศรีทวี
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวดวงกมล  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอุสราพร  เศรษฐรักษา
 
1. นายเรืองศักดิ์  ครูอ้น
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายยิ่งรัก  ปานยิ่ง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกุลวรา  อินทร์แจ้ง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีนาค
2. นายกีรกิตติ์  พรหมลายก
3. เด็กหญิงขวัญมา  ทองฉิม
4. นางสาวดวงกมล  แก้วจันทร์ทอง
5. เด็กหญิงธนิสรา  เพชรจง
6. นายนัสตกาฬ  จันทร์เกื้อแก้ว
7. นางสาวมัลลิกา  ฤทธิเดช
8. เด็กหญิงศศิธร  ศิริ
9. นายศิวกร  จิตพรหม
 
1. นายเรืองศักดิ์  ครูอ้น
2. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
3. นางสาวจันจิรา  ไชยรัตน์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คำภา
2. นางสาวกุลวรา  อินทร์แจ้ง
3. เด็กหญิงคะนึงนุช  แย้มช่วย
4. เด็กหญิงคุณัญญา  ยงเขนยสิน
5. นายจุมพล  งามแท้
6. เด็กหญิงชื่นหทัย  เกลี้ยงประไพ
7. นายถิรวุฒิ  เพชรกาฬ
8. นางสาวทิพย์วิมล  ไหมดี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ  ศิริมโน
10. เด็กหญิงภูมิรัตน์  เกตด้วง
11. นายยิ่งรัก  ปานยิ่ง
12. เด็กหญิงวันทิตา  ขวัญนุ้ย
13. เด็กหญิงศยามล  แกล้วทะนง
14. เด็กหญิงสิริมนต์  สมหวัง
15. นางสาวสุทธิกานต์  นุ่นเอียด
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  อนันตเสนา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร์  บุญสนิท
4. นายธนวิทย์  นวลเกื้อ
5. นายธนโชติ  เพชรสังฆาต
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงขำ
7. เด็กหญิงนัทธากร  จันทร์จำปา
8. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปล่องทอง
9. เด็กหญิงปาณิศา  แก้วช่วย
10. เด็กหญิงฟาติมา  ยอดแก้ว
11. เด็กชายภราดร  รักคง
12. นายภานุวัฒน์  รัตนะ
13. นางสาววนารัตน์  จันทร์สุขศรี
14. เด็กหญิงวรรณกานต์  หมานุ้ย
15. เด็กหญิงศริตา  หลินมา
16. เด็กหญิงสลินทิพย์  ชุมไชโย
17. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกลาฉีด
18. เด็กหญิงสุวภัทร  ดีประวัติ
19. เด็กหญิงอรณิช  บัวเกิด
20. เด็กหญิงเกวลิน  รักนิ่ม
21. นายเบญจรงค์  ชูเนียม
 
1. นายวีระ  เสาวโค
2. นายมงคล  สืบวงศ์
3. นางสาวเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายตะวัน  เสมอวงศ์
2. นายทักษิณ  ชุมอิน
3. นายทิวานนท์  หนูโหยบ
4. เด็กหญิงธัญชนก  พรมเมศ
5. นางสาวน้ำทิพย์  ไชยศรี
6. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายโชติ  ไกรศิริ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายชาคริต  สุกิน
2. นายทินกฤต  เกลี้ยงประไพ
3. เด็กชายธนทัต  เต็มพุฒิ
4. นายบุญภักดี  ยอดยางแดง
5. เด็กชายพบธรรม  อินทรภักดิ์
6. นางสาววรลัญช์  ไชยบัณฑิต
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
2. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
2. นายธนาดล  ฮุยนอก
3. นายปุริม  จำนงค์
4. นายอนุชา  สังข์ไทย
5. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายณัฐพล  บัวดำ
2. นายธนกฤต  ทองคำดี
3. นายธนพล  เพชรกาศ
4. นายปุญญพัฒน์  รักษนาเวศ
5. นายรัชชานนท์  หนูแก้ว
6. นายโกวิทย์  ศรีอ่อน
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
2. นายสุเจน  ปานจันทร์
3. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกันตพิชญ์  ทองเมฆ
2. เด็กหญิงจันทรารัตน์  ชูช่วย
3. นายชัชพิมุข  สุวรรณ
4. เด็กชายชัยพฤกษ์  ตราชู
5. เด็กชายชิตวร  เบ็ญอ้าดั้ม
6. นางสาวญาณิศา  สุวรรณมณี
7. นางสาวฐิติมน  จงหวัง
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองจันทร์แก้ว
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุสิกะเจริญ
10. เด็กชายทรงวิทย์  ปิยะพันธ์
11. เด็กชายธนวัฒน์  วุฒิรัตน์
12. เด็กชายนราธร  บุญเตโช
13. นางสาวนิภาดา  ฉายทุย
14. นางสาวนุชวรา  ชูมาก
15. เด็กชายพงศกร  แผ้วนุกูล
16. เด็กหญิงพันพัสสา  แก้วชูทอง
17. เด็กหญิงพาฝัน  ทองเนียม
18. เด็กชายภานุวัฒน์  อักษรชู
19. นายวัชรากร  ชูสอน
20. นางสาววันวิสาข์  บัวแก้ว
21. นางสาววิชญาดา  วงปลอด
22. เด็กหญิงศิวนาท  บุญชู
23. เด็กหญิงศุจิษา  พูลอิน
24. เด็กหญิงศุภกานต์  แปะเที่ยว
25. เด็กชายศุภวิชญ์  ชูทอง
26. นายสรวิชญ์  ด้วงแก้ว
27. นายสรัณ  เพ็ชรสัจจะ
28. นายสราวุฒิ  จินดาศรัย
29. นางสาวสิดาพร  รอดสงค์
30. นางสาวสุธาทิพย์  ภักดีพลเดช
31. เด็กหญิงสุนิสา  จันฝาก
32. นางสาวสุภิสรา  จอมภูนาค
33. นางสาวสโรชา  กล้ากระโทก
34. เด็กหญิงอติกานต์  ทองปาน
35. นางสาวอริสา  บัวขนก
36. เด็กหญิงเกสรา  ไชยยอด
37. นายเจตณรงค์  นวลเขียว
38. นายเอกรัตน์  คงผอม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
3. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
4. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
5. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
6. นายบารูดิน  ดอเลาะ
7. นายมนศักดิ์  แสงคง
8. นายจิรภัทร  บุญแท้
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกมลทิพย์  ทองอนันท์
2. นายกล้า  ไชยตรี
3. นายกษมา  โตวิมุติ
4. นางสาวกัญญารัตน์  สุขอนันต์
5. นางสาวกัลยาเรศ  ศรีนวลอินทร์
6. เด็กชายกานตพงศ์  คำเจริญ
7. นางสาวกุลิสรา  คงแข็ง
8. นางสาวจินดาพร  พ่วงแสง
9. นายจิราณุวัฒน์  นุ่นด้วง
10. นางสาวชฏากาญจน์  อ่อนทอง
11. นายชนายุทธ  หนูแก้ว
12. นางสาวชนิตา  ทองเจือ
13. นายชนิสร  สังข์จรูญ
14. นางสาวฐิติมา  รักร่วม
15. เด็กชายตนุภัทร  คงศรี
16. นางสาวทิพย์อักษร  คงชู
17. นางสาวธัญลักษณ์  มาคะมาโน
18. นายนนทชัย  ขุนฤทธิ์
19. นายนนทวัฒน์  หนูด้วง
20. นายนภดล  สมผุด
21. นางสาวนริศรา  นาควิโรจน์
22. นางสาวนันทพร  พลายงาม
23. นางสาวนิรชา  บุญพามา
24. นายปริยวัฒน์  หนูแก้ว
25. เด็กชายปัทมาสน์  โสมณะ
26. นายปิติภูมิ  ชูสังข์เพชร
27. นายพงศธร  ถาวระ
28. นางสาวภัทราวดี  กิ้มแก้ว
29. นายภาณุวัฒน์  โอทอง
30. นางสาวยวิษฐา  ชูนวล
31. นายรักษิต  นุ่มดี
32. เด็กชายวโรดม  ปานดำ
33. เด็กชายศรยุทธ  ทองคำ
34. นางสาวศรัญญา  พรหมห้อง
35. นายศักดิ์สุนาท  สุทธิชน
36. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีบุญมี
37. นายศุภณัฐ  ธรรมชาติ
38. นายสุริยา  ก่อแก้ว
39. เด็กชายอรรถกร  สำแดง
40. นางสาวโสรดา  พิจิต
 
1. นายวิเชียร  คำคง
2. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
3. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
4. นางสาวเยาวพรรณ  แก้วมาก
5. นางสาวกันต์กมล  หนูเมียน
6. นายสวาท  จันทร์น้อย
7. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
8. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  เรืองสังข์
2. นายกอบชัย  ยอดแก้ว
3. นางสาวชฎาภรณ์  กาพินธุ์
4. เด็กหญิงฐานัญญา  ไชยชมพู
5. นายณฐกร  หนูแก้ว
6. นายธนวิทย์  นวลเกื้อ
7. นายธนาวุธ  คงฤทธิ์
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุขาว
9. นายธีรพัทธ์  จันทร์คง
10. เด็กชายธีรยุทธ  คงแก้ว
11. นายนที  ดำหนู
12. เด็กหญิงนาดา  หอมหวน
13. เด็กชายปรเมษฐ์  หนูทอง
14. เด็กชายปรเมษฐ์  ชูทอง
15. เด็กหญิงปารืชาติ  มากมาย
16. เด็กหญิงปาลิดา  ทิพย์สงค์
17. เด็กชายปิยนุช  ฉิมฉิน
18. นางสาวปิยมาศ  อ่อนทอง
19. นางสาวพนิดา  ศรสิทธิ์
20. นางสาวพัชรี  เกตุเอียด
21. เด็กหญิงพันธิตรา  แกล้วทนงค์
22. นายภาณุวัฒน์  รัตนะ
23. นายภาณุศาสตร์  ขำขุน
24. เด็กชายภูบดินทร์  สะอาดศรี
25. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขสงวน
26. นางสาววรณัฐ  สงเกิด
27. เด็กหญิงศลิษา  ช่อสม
28. นางสาวศศิกาญจน์  เศียรอุ่น
29. เด็กชายศุภวัฒน์  พรหมแทนสุด
30. นางสาวสริยา  โพธิ์ดก
31. นายสหรัฐ  เจ้ยแก้ว
32. นายสุประดิษฐ์  สมแก้ว
33. เด็กหญิงสโรชา  สุมนต์
34. นางสาวอัญยณี  หนูเล็ก
35. เด็กชายอัษฎาวุธ  เกลาฉีด
36. เด็กหญิงอาทิตตยา  ชูกรงนวล
 
1. นายวีระ  เสาวโค
2. นายมงคล  สืบวงศ์
3. นายนฤดล  ดาวดวง
4. นางพรทิพย์  เพชรวา
5. นางสาวอิงอร  ชัยเพชร
6. นางเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
3. นายจามินทร์  คงเผือก
4. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
5. นางสาวชยิสรา  ณ พัทลุง
6. นายณพวัฒน์  พลายวัง
7. นางสาวณัฐนรา  จิตต์ภักดี
8. นายณัฐวุฒิ  หวานชื่น
9. นางสาวณิชาภัทร  สงสว่าง
10. นายตะวัน  ศรีจันทร์
11. นายตะวัน  เสมอวงศ์
12. นายทักษิณ  ชุมอิน
13. นายทิวานนท์  หนูโหยบ
14. นายธนากร  วันปู
15. นายธนาดล  ฮุยนอก
16. เด็กชายธีรภัทร  หวันสาหัส
17. นางสาวน้ำทิพย์  ไชยศรี
18. นายปาราเมศ  พิพัฒน์
19. นายปุริม  จำนงค์
20. นายพงศ์ศักดิ์  ขวัญทอง
21. นางสาวพนิดา  แสงเหมือน
22. เด็กหญิงพรไพลิน  หนูขาว
23. นางสาวภาวดี  ชุมแก้ว
24. เด็กหญิงราตรี  ชุมเสน
25. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
26. เด็กหญิงวงศ์รวี  คอนนอก
27. นางสาวสกาวเดือน  บัวศรี
28. เด็กชายสราวุฒิ  แสงประดิษฐ์
29. นางสาวสายทิพย์  ชิงชัย
30. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
31. นายสุรศักดิ์  ไชยประดิษฐ์
32. นายอนุชา  สังข์ไทย
33. นางสาวอาทิตญา  ทองศรีนุ่น
34. นางสาวอุทุมพร  พรหมจรรย์
35. เด็กหญิงเกศินี  ขาววก
36. เด็กหญิงเปรมวิกา  ภู่กลาง
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์สว่าง
38. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย
4. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายสหเทพ  ฉีดอิ่ม
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายศักดิ์สุนาท  สุทธิชน
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ปรีดาศักดิ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวอรไพลิน  สุวรรณหงส์
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวเจนจิรา  กาญจนโรจน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ดาศรี
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้กาญจน์  สุขพรหม
 
1. นางนัฐชกมล  ฤทธิรณ
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวอรไพลิน  สุวรรณหงษ์
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวมานิตา  เองหิ้น
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กชายกฤษณะ  หอยบาง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นายก้องสกุล  เพชรกาศ
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. นางนัฐชกมล  ฤทธิรณ
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  รักสุวรรณ์
 
1. นายจักรกฤษ  ทองจิตร
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิดา  นวลละออง
 
1. นางนัฐชกมล  ฤทธิรณ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวสกาวรัตน์  ฐิตภัทธวงษ์
 
1. นายวิเชียร   คำคง
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายวโรดม  ปานดำ
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นายก้องสกุล  เพชรกาศ
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายเจตณรงค์  นวลเขียว
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงอัญชิสา  วังช่วย
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวโสรดา  พิจิต
 
1. นายวิเชียร  คำคง
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. นางสาวเมธาวดี  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายธนายุทธ  ชนะเศวตร
2. นายนพดล  ช่วยคง
3. นายนราวิชญ์  ชุมมินทร์
4. นายพัสกร  กิจการนา
5. นายศักรินทร์  เกื้อกูล
6. นายศุภณัฐ  ชุมขันธ์
 
1. นายธนวรรธน์  ฤทธิวงศ์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจิตติมา  จันทร์ไข่
2. เด็กหญิงชนิดา  สุวรรณ
3. นายธีรพล  โพธิ์คง
4. เด็กหญิงอารียา  เรืองช่วย
5. นางสาวโชติกา  จันทร์ทองโชติ
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
2. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกะรัต  ฤทธิ์โต
2. เด็กชายณัฐนันท์  มีแสง
3. เด็กหญิงธัญมน  แก้วจันทร์
4. เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแก้ว
5. เด็กหญิงนิลภา  เหมทอง
6. เด็กหญิงประวีณา  ปานเพชร
7. เด็กชายอิทธิชัย  สุวรรณหงส์
8. เด็กชายเขมทัต  เสมอจิตต์
9. เด็กชายเนติพงศ์  เอียดฤทธิ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชูจางหวาง
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
3. นางชะอ้อน  ณ พัทลุง
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองประศรี
2. เด็กชายณปกรณ์  แก้วเสน
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์หอม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ดาว
5. เด็กหญิงทิวาทิพย์  ภูมิประมาณ
6. เด็กหญิงนิชากาญจน์  เรืองพุฒ
7. เด็กชายภวัต  เศรษฐมาน
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีคงแก้ว
9. เด็กชายศรุต  สุพการ
10. เด็กชายเฉลิมพล  ไหลเจริญวงศ์
 
1. นางรัชนีบูรณ์  แก้วทิพย์
2. นายเอกรัตน์  รอดศรี
3. นายกิตติฑัต  คงสี
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจิรารัตน์  ฉ้วนกลิ่น
2. นายณภัทร  พรหมทองรักษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  นิลเพชร
4. นายนภดล  สุทธิโพธิ์
5. นายปิยะวุฒิ  ราชเมืองขวาง
6. นางสาวมุทิตา  ทินณรงค์
7. นายอธิลักษณ์  อินทมี
8. นายอนุกูล  ถวิลวรรณ์
9. นางสาวเกวลิน  สังข์สิงห์
10. นางสาวเบญจมาศ  ศรีเอียด
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
3. นางชะอ้อน  ณ พัทลุง
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวกมลชนก  สุดสะอาด
2. นายกิตติศักดิ์  ทองขาว
3. นางสาวฐิติกร  เหมือนเสน
4. นายธนภัทร  เยี่ยมศักดิ์
5. นายธรรมพล  ชุมชู
6. นายพนุพงศ์  ขุนรักษ์
7. นางสาวศุลีพร  ยศไพโรจน์
8. นางสาวสุนิษา  วุ่นแป้น
 
1. นางพูลศรี  มณีโลกย์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  อนุวัฒนวงศ์
3. นางสาวอัจฉรา  ไชยรัตน์
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงกฤษณา  แกล้วทนงค์
3. เด็กหญิงรัชนก  ช่วยราชการ
4. เด็กหญิงวริศรา  แซ่หลี
5. เด็กหญิงวลัยรัชช์  สงดวง
6. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงมณี
7. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุนันทัศน์
8. เด็กหญิงอาซีหย๊ะ  สอนคง
 
1. นางสาวชุติมา  ชูแก้ว
2. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวชัญญานุช  เขียวจีน
2. นางสาวชุติมน  เพชรคง
3. นางสาวชุติมา  เพชรคง
4. นายนพดล  สุทธิโพธิ์
5. นายปิยะวุฒิ  ราชเมืองขวาง
6. นายสุทธิภัทร  สุทธิกาญจน์
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
3. นางชะอ้อน  ณ พัทลุง
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุขาว
3. เด็กหญิงบุษยมาส  ด้วงรุ่ง
4. เด็กหญิงปทิตตา  มิตรณรงค์
5. เด็กหญิงปารืชาติ  มากมาย
6. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขสงวน
7. เด็กหญิงศลิษา  ช่อสม
8. เด็กหญิงอภิชญา  สงคง
 
1. นายเอกชัย  สังดุก
2. นางสาวอิงอร  ชัยเพชร
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่วยเทศ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ไวยกูล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กลิ่นเพชร
4. เด็กหญิงทิฑัมพร  จีนศรีพานิช
5. เด็กหญิงนฤมล  เกื้อคลัง
6. เด็กหญิงพัชริดา   เส็นบัตร
7. เด็กหญิงวริศรา  หรีมหนก
8. เด็กหญิงสิริพรรษา  สิงห์อินทร์
9. เด็กหญิงอมราวดี  สะแหละ
10. เด็กหญิงเปียทิพย์  เกตุบุตร
11. เด็กหญิงเสาวภา   สงแช้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นายนิคม  เพชรภักดี
3. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจิรารัตน์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางสาวชัญญานุช  เขียวจีน
3. นางสาวชุติมน  เพชรคง
4. นางสาวชุติมา  เพชรคง
5. นางสาวณัฐกานต์  นิลเพชร
6. นางสาวปิยาพัชร  ดวงภักดี
7. นางสาววริศรา  อาจสามารถ
8. นางสาวเกวลิน  สังข์สิงห์
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
3. นางชะอ้อน  ณ พัทลุง
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร    คำเสน
2. นางสาวธนวรรณ   มุสิกปาละ
3. นางสาวธัญลักษณ์   ถึงมุสิก
4. นางสาวปาลิตา   โชติไพรัตน์
5. นางสาวปิยฉัตร   สร้อยทอง
6. เด็กชายภาชินี   แซ่ลิ้ม
7. นางสาววดิดา   อนุวัฒน์วงศ์
8. นางสาวอภิสรา    เพชรกาฬ
9. นางสาวอุมาพร   ชลินธุ
10. เด็กหญิงไอริณ   ชุมไชยโย
 
1. นางวิภารัตน์   ลักษโณสุรางค์
2. นางศรีอรุณ   หงษ์ษา
3. นางสาวอัครณี   ขุนไชยทัน
4. นายธราธัช   จำเริญวัตติ์
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  เสนาจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สังข์ทอง
3. นางสาวจุฑามาศ  จูสุข
4. นางสาวธนพร  สูตรแก้ว
5. นางสาวธันยพร  แสงเกื้อหนุน
6. เด็กหญิงมนต์นภา  ทองด้วง
7. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ดี
8. เด็กหญิงอนุทิตา  ฉิมคล้าย
9. เด็กหญิงอรัชพร  เกิ้อหนุน
10. เด็กหญิงอารียา  จิตตะมะเส
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินเหมือน
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จิตมะแส
3. เด็กหญิงชัญญานุช  สังข์ศิริ
4. เด็กหญิงณัฏฐฤทัย  เพ็งทิพย์
5. เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์เลื่อน
6. เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณ
7. เด็กหญิงปรายฟ้า  เขียวศิริ
8. เด็กหญิงปาริษา  กาฬกาญจน์
9. เด็กชายวรวิทย์  อินกรด
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วล่องลอย
11. เด็กชายสุพัฒน์  ยอดณรงค์
12. เด็กชายเกษมศักดิ์  สิทธิฤกษ์
 
1. นายประมวล  ขุทกาฬา
2. นางรัชนู  เพียรดี
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองนุ้ย
2. นางสาวจตุพร  ทองกัญญา
3. นางสาวจรวยพร  แก้วยอด
4. นางสาวจิราภรณ์  เพชรขจรวงศ์
5. นางสาวทิพานันท์  สะรุโณ
6. นางสาวนันทนัช  ขำกิ้ม
7. นางสาวภัทราพร  อำภัยฤทธิ์
8. นางสาวอาทิตยา  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางเพ็ญแข  ชูสง่า
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกุลิสรา  คงแข็ง
2. นางสาวจินดาพร  พ่วงแสง
3. นางสาวฐิติมา  รักร่วม
4. นางสาวผกามาส  อินปราบ
5. นางสาวภัทรวดี  กิ้มแก้ว
6. นางสาวสุจิรา  พรมบุญแก้ว
7. นางสาวอริสา  มิเจือ
8. นางสาวอาริยา  ดำนก
 
1. นายประมวล  ขุทกาฬา
2. นางรัชนู  เพียรดี
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นายกันตวิชญ์  ชูทอง
2. นายณปกรณ์  แก้วเสน
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ดำมี
4. นายสัจพจน์  เหมือนจันทร์
5. เด็กชายเดชดนัย  บุญยรัตน์
 
1. นายโกสิตร  ไกรศิริ
 
205 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายจามินทร์  คงเผือก
3. นางสาวน้ำทิพย์  ไชยศรี
4. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
5. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  อนุตรพันธ์
 
1. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์เมธา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวเกตุมณี  เกตุอยู่
 
1. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวพสชนัน  ผอมฉิม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวธัญภา  นิลพฤกษ์
 
1. นายธวัช  บุญผลา
 
211 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สุบรรน้อย
 
1. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
212 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แท่นรัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
213 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวอังคณา  ศรีวิทัศน์
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
214 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐรินญา  ด่ายอุดม
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
 
215 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวเรวดี  เพอบาน
 
1. นางสาวนิรามัย  สัจจะบุตร
 
216 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายนวกร  คงช่วย
2. นายนายภาณุวัฒน์  ศรีทองมา
3. นายมินฟารี  นะแหล่
4. นางสาวสุนิษา  สวัสดี
5. นางสาวอจิราย์  ชูสมัคร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
217 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวปองทิพย์  ร่มหมุน
2. นางสาวพลอยไพลิน  เรืองช่วย
3. นายสหวรรษ  ฤทธิสุนทร
4. นายสิทธิพร  สงยอด
5. นางสาวเสาวภาคย์  ศรีสุข
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
 
218 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจิตปฏิมา  ปทุมจุลานันท์
2. นางสาวนิศาชล  วิริยะเศรษฐกุล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกิตติธัช  รุ่งเรือง
2. นายกิตติภูมิ  ยกตั้ง
3. นายณพงศ์  เวชมงคล
4. นายพัชรพล  เกื้อเม่ง
5. นายพีรธัช  สุกใส
6. นายภูริวัฒน์  สินดำ
7. นายสัตยา  เรืองพูน
8. นายเชตุพน  ชมเชย
 
1. นายสมมาตร  เขมะไชยเวช
2. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
3. นางเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกฤตเมธี  เอี่ยมระยับ
2. นายฌานพล  วิโสจสงคราม
3. นายทรงพล  เอียดแจ่ม
4. นายธนาวัฒน์  หนูแดง
5. นายอติคุณ  เสนประดิษฐ์
6. นายอานิก  เมืองแก้ว
 
1. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
2. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
3. นางเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  กลิ่นนุ่น
2. นางสาวกษมา  ชูสังข์
3. นางสาวกาญจนา  เพชรจำรัส
4. นายภีรวุฒิ  เพ็งทิพย์นาง
5. นางสาวศราวณี  พรหมเดช
6. นางสาวศศิลักษณ์  เอียดจงดี
7. นางสาวอัยรา  ครุฑธามาศ
8. นางสาวเนตรนภา  บำเมโค
9. นางสาวเบญจวรรณ  อู่เงิน
10. นางสาวไอลดา  แซ่อุ่ย
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
3. นางณิชกานต์  ผลบุญ
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกิติวงศ์  ชิณวงศ์
2. นายธนพล  วงษ์สุวรรณ
3. นายบวรพจน์  ขุนศรี
4. นายพรรณทัศน์  เพ็งประไพ
5. นายภวัต  มีรุ่งเรือง
6. นายวรรณชาติ  หนูจันทร์
7. นางสาวศิรดา  เปียคง
8. นายสิรวิชญ์  ทองทุ่ม
9. นางสาวอัจฉราวรรณ  ชุมประเสริฐ
10. นางสาวเนติธร  โล้วโสภณกุล
 
1. นายนพดล  หมัดยาซา
2. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพชนะ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยอดยางแดง
3. เด็กหญิงอธิชา  บุญทะปัญญา
4. เด็กหญิงอรฤดี  ปานทอง
5. เด็กหญิงเกวลิน  คงเจือ
 
1. นายประสิทธิ์  กิตตินนทิกร
2. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวณัฐธิดา  ปอสุวรรณ์
2. นายทิวานนท์  จันทร์สุข
3. นางสาวรัศญา  สินทรัพย์
4. นางสาวศิรินภารัตน์  มุสิกพันธ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มากแสง
 
1. นายประสิทธิ์  กิตตินนทิกร
2. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชนะพาล
2. เด็กหญิงชนาธิป  ชุมทอง
3. เด็กหญิงนัทมน  ชนะสิทธิ์
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางดวงใจ  แก้วกล
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงพรชนก  อภัยรัตน์
2. เด็กหญิงศศิธร  ศุภรา
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  เยาว์ด้วง
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพชร  รักษ์ด้วง
2. นางสาวมัณฑนา  ชูช่วย
3. นางสาววรวรรณ  คงสมเพชร
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เด็นดี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ประดิษฐ์วงศ์กุล
3. เด็กชายไตรมงคล  ยิ้มแก้ว
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงอารยา  โมทอง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เต็มดี
 
1. นางจำรัส  หนูหลง
2. นางวไลพร  เพชรจำรัส
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายพศวีร์  แก้วสม
2. นายภูมิ  ทองบุญ
3. นางสาวสุธาสินี  เจ้ยจู
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวปิยะมาศ  ทองบัว
2. นางสาวพิมล  เฉลิมสุข
3. นางสาวศศิธร  ผลบุญ
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ปุญยานนท์
2. เด็กชายอโนมา  พรหมณ์นาค
 
1. นายสันติชัย  เสมือนใจ
2. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายศิวกร  น้อยหรำ
2. เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  อุ่นเสียม
 
1. นายชาติ   อาษาชำนาญ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นายสหฤทธิ์  ฆังฆะมะโน
2. นายสุทธิรักษ์  เพชรประคอง
 
1. นางสาวนันทิดา  เอียดเฉลิม
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายธีญพิสิทธิ์  เพชรอภิรักษ์
2. นางสาวอรณิช  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวพัฒนี  มากนวล
2. นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายพัชรพล  ยาฟอง
2. นายสิทธินันทฺ  จันทร์นคร
 
1. นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ
2. นางสาวพัฒนี  มากนวล
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นายชนกันต์  เสนีย์
2. นายธนากร  นุ่นดำ
 
1. นางสาวนันทิดา  เอียดเฉลิม
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินาท  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายอาณกร  นวลเกลี้ยง
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางสาวณัฏฐกัญญา  ขาวมาก
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  ขาวเผือก
2. นางสาวจิรสุตา  วัชชิระศิริกุล
 
1. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
2. นางสาวพัฒนี  มากนวล
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายธนาทร  ถนอมแจ่ม
2. นางสาวสุดารัตน์  เกตุแกัว
 
1. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
2. นางสาวพัฒนี  มากนวล
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวรัตนภรณ์  ช่วยเพ็ชร
2. เด็กชายอาณกร  นวลเกลี้ยง
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางสาวณัฏฐกัญญา  ขาวมาก
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  นิลพฤกษ์
2. เด็กหญิงกีรติกาลป์  บุญส่งนาค
 
1. นายณัฐ  นนทะเสน
2. นางจงจิตร   นิลวงค์
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติชัย  รองมาก
2. เด็กหญิงปิณิดา  พรัมสะโร
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาววรัญญา  แก้วล่องลอย
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกรกฤตย์   รัตนสำเนียง
2. เด็กชายศุภพล   อารีวัฒนวงศ์
 
1. นางสาวปรียฉัตร   คงฉิม
2. นางสุคล   เสมือนใจ
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายประภัสสร  ชัยพรม
2. เด็กชายวิธวินท์  มาละมัย
 
1. นายโชคชัย  มาละมัย
2. นางเกสร  มาละมัย
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายชนะพันธ์  สุวรรณชนะ
2. นายบุริศร์  ทองอยู่คง
 
1. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
2. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายภัทรพร   ขาวคง
2. นางสาวมุฑิตา   ขาวคง
 
1. นางจินตนา   เหน็บบัว
2. นางจารุวรรรณ  จุลพูน
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายศิวกร  แก้วชูเสน
2. นายเกริกฤทธิ์  สุหฤทดำรง
 
1. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
2. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายณัฐปคัลภ์  ขุนจันทร์
2. นายสิริพงษ์   คงพ่วง
 
1. นายภูเบศวร์   หนูแก้ว
2. นางจินตนา   เหน็บบัว
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวพัฒนาวดี  ทองรอด
2. นางสาวเจนจิรา  ศิริรอด
 
1. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
2. นายสหธรณ์  อินทะนะนก
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ลิมปนวัสส์
2. นายอานนท์   อ๋องสกุล
 
1. นางสาวปรียฉัตร   คงฉิม
2. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  พัฒนกิจ
2. นางสาวพัชริญา  ทองคำ
 
1. นายสมบัติ  ชูเล็ก
 
253 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายธีรภัทร   ชยานุวงศ์
2. เด็กชายวิริทธิ์พล   ดวงจันทร์
3. เด็กชายศิวัช   ทองป้อง
 
1. นายวรธ  โสเจยยะ
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
254 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายถิร   ขุนรักษ์
2. นายอรรถสิทธิ์   สรเสนีย์
3. นายโกมินทร์    ชุมพิบูลย์
 
1. นางสุคล   เสมือนใจ
2. นายวรธ   โสเจยยะ
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขด้วง
2. นายณัฐิวุฒิ  ชูทอง
 
1. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
2. นางสาวศรัญญา  นิลรัตน์
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  เรืองช่วย
2. นางสาวณัชชา  ขันทอง
 
1. นางสาวติรณันต์  ชูรักษ์
 
257 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐฐ์  แสงศรี
2. เด็กชายนพวิชญ์  อินทะเสโน
3. เด็กชายพีรยศ  กัณฑ์ราย
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวกฤตติกา  คะหะวงศ์
 
258 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนันท์  พรหมเมศร์
2. นายนที  นวลศรี
3. นายเทพกร  เสนขำ
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม
 
259 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีทองหนู
2. เด็กชายพีรณัฐ  เรืองมาก
3. เด็กชายวิชาชาญ  คงเหลือ
 
1. นายสุทิน  ขาวเผือก
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
260 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกันตศักดิ์  เพชรด้วง
2. นายวรกิตต์  สมเกื้อ
3. นายวัชรินทร์  สายแก้ว
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายชาญวิทย์  สีนาค
 
261 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายฐิตวันต์  สว่างแข
2. เด็กชายปภาวิชญ์  ปานดำ
3. เด็กชายวรวิทย์  แกล้วทนงค์
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
262 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูดำ
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ไกรชุมพล
3. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
 
263 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกันตภณ  คำวงศ์ศรี
2. นายกิตติศักดิ์  รักนิ่ม
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ทักษ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายภานุวัฒน์  ปะรา
 
264 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายณภัทร  หวานนุ่น
2. นายปิติภูมิ  ทองพันชั่ง
3. นายภูวดล  วิจิตรโสภา
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
265 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  จงศิริ
2. เด็กหญิงนวพรรษ  เรืองนิ่ม
3. เด็กชายสัญชัย  ฉิมรักษ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางณิชารีย์  แกล้วทนงค์
 
266 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายศุภกิตต์  สมประสงค์
2. นางสาวสุธิดา  จันทร์คงช่วย
3. นางสาวอังคณา  มุขสง
 
1. นางภาณินี  วรเนติวุฒิ
2. นางสาวขวัญฤดี  ดำมุณี
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรจำรัส
2. เด็กหญิงรัชดา  สาโส๊ะ
3. เด็กชายอนุชา  ก๊กก่อเส้ง
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายวิรัตน์  หวังปาน
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นายนริศ  สรหงษ์
2. นายนันทวุฒิ  คงเกิด
3. เด็กชายสุทธิพจน์  อ่อนทอง
 
1. นายสำเริง   พุฒขาว
2. นางเกสร   มาละมัย
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นายมาวิน  ขวัญจุ้ย
2. นายวรวัฒน์  อินทรคง
3. นายสุรเชษฐ์  ชูดวง
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายวิรัตน์  หวังปาน
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นาย ศุภพงษ์  ตุ้งแก้ว
2. นายชนกันต์  ชัยด้วง
3. นายธนากร  เดชะบุญ
 
1. นายสำเริง   พุฒขาว
2. นายสาโรชน์  สายแก้ว
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายตฤณ   จอมฤทธิชัย
2. เด็กชายทศพร   แสงโรจน์
3. เด็กชายวรากร  คงผลาญ
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
2. นางอำไพ  นาคินทร์
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  อ้นชดเชย
2. นางสาวณัฐสมา  คงศรี
3. นางสาวรุ่งทิวา  สุขใส
 
1. นายธัมรง  หลวงคง
2. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวดวงเพ็ญ  สุวรรณเดชา
2. นางสาวธิดาทิพย์  คงศรี
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  ถิ่นแก้ว
 
1. นายโกวิท  อินทร์แก้ว
2. นางถวิล  อุ้ยดำ
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  แย้มแสง
2. นางสาววรัณชลี  อนุพงศ์
3. นางสาวอนัตญา  มากจุ้ย
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
2. นางอำไพ  นาคินทร์
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. นางสาวจิตรานุช  แป้นน้อย
2. นางสาวญานิศา  เพชรสง
3. เด็กหญิงนัชชา  ศรีเกื้อ
4. นางสาววรัญญา  เกื้อทอง
5. นางสาวสุปรีดา  มูสิกะรัตน์
6. นางสาวอทิตยา  พรมบุญแก้ว
 
1. นางวริยา  สงเนียม
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
3. นางส่องแสง  อินทองแก้ว
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชวิศา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงทอฝัน  สุกใส
3. เด็กหญิงปนัดดา  คงทรัพย์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรรัตน์
5. เด็กหญิงสุธีรา  แซ่ดัน
6. เด็กหญิงอนุสรา  เซ่งเข็ม
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางนางวนิดา   ศรีชูทอง
3. นางปองผดุง  ช่วยนุกูล
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. นางสาวจันทิมา  ศรีราม
2. นางสาววิลาวัณย์  ขาวแก้ว
3. นางสาวสกาวใจ   รามอินทร์
4. นางสาวอัญชิสา  คชเสน
5. นางสาวเกศศินี  สงเกตุ
6. นางสาวเนตรชนก  ปราบปราม
 
1. นางส่องแสง  อินทองแก้ว
2. นางวริยา  สงเนียม
3. นายประจวบ  บุญจันทร์
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุณยะตุลานนท์
2. เด็กชายศุภณัฐ  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตจินดา
 
1. นางพัทธมน   ชูแก้ว
2. นายกำพล  เศรษฐช่วย
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสศรัณย์   เศียรอุ่น
2. เด็กหญิงปัณชดา  ศรีทองสุข
3. เด็กหญิงภัทราวดี  แป้นด้วง
 
1. นายกรี  เยาว์นุ่น
2. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจิตสุภา  โล้วโสภณกุล
2. นางสาวชนาพร  สุวรรณคีรี
3. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วดี
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  นุ่มนวลศรี
2. นางสาวสุขฤทัย  บุตรกำเหนิด
3. นางสาวสุดาวดี  รักศิริ
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายวีรชัย  รามชัย
2. เด็กชายวีรเทพ  รามชัย
3. เด็กชายศุภชัย  ทองขำ
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  ไชยหยู
2. เด็กหญิงพรสิริ  รอดเดช
3. เด็กหญิงศิลป์สุภา  ปัตตา
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางจุลาพร  สุขรักษ์
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  เกิดโนด
2. นายพยุงศักดิ์  ยังช่วย
3. นายศุภพงศ์  ทนงาน
 
1. นายศรายุธ  ศรีสุวรรณ
2. นางจุฑารัตน์  ยังสังข์
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  โทขันธ์
2. นางสาวนภิศา  แสงสีดำ
3. นางสาววรรณศิริ  ไชยมนตรี
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงชนิตสิรี  ศรีสุนทร
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทระ
3. เด็กหญิงอัญมณี  อินทรอักษร
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกษมา  แซ่ตั้น
2. นางสาวปิติกาญจน์  สงเกิด
3. นางสาวโสภาวดี  ชูพุ่ม
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญภิรมย์  ชูหวาน
2. นางสาวจาฎุพัจน์  พรหมศรี
3. นางสาวอุไรพร  พุ่มโพธิ์ฆัง
 
1. นางสาวกัลยภัทร  จิตรเกลี้ยง
2. นางปรียา  หนูเอียด
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวณัฐกานต์  กาฬวงศ์
2. นางสาวอรวรรณี  คำลอย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิวคิม
 
1. นางปัญญา  หนูราช
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์พิชชา  เพชรตีบ
2. นางสาวธนพร  ผลบุญ
3. นางสาวศศินา  เด็นดี
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางสาววรารักษ์  ขุนอักษร
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติภรณ์  เกิดตลอด
2. นายจีรวัฒน์  พรหมแก้ว
3. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสุดใจ  ขวัญศรี
2. นางละเมียด  ยังสังข์
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวดุลฤทัย  คงศรีทอง
2. นายวัชรพงศ์  ล่วงห้อย
3. นางสาววิราวรรณ  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วประสิทธิ์
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  เศียรอุ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยนิมิต
3. เด็กหญิงเมธิณี  จันทร์เพชร
 
1. นางอนิตา  บุญญานุวัตร
2. นางอนงค์  เอียดคง
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ทองปาน
2. เด็กหญิงภัทธรีญา  ชุมวิโรจน์
3. เด็กหญิงเนตรฤดี  สอนแก้ว
 
1. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
2. นายโศภน  รัตนะ
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนลพรรณ  เพชรคง
2. นางสาวมัลลิกา  คล้ายสวี
3. นางสาวเบญจมาศ  เกื้อเส้ง
 
1. นางอนิตา  บุญญานุวัตร
2. นางอนงค์  เอียดคง
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธิติมา  ชาตรี
2. นางสาวศศิวิมล  คงแก้ว
3. นางสาวไอลดา  เสือพริก
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางนิยม  เดชอุดม
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงญาดา  อักษรชู
2. เด็กชายธวัชชัย  ดิ่นทอง
3. เด็กหญิงนันทินี  สืบสม
 
1. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
2. นางอัญอร  จินดา
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงบริมาศ  สงจันทร์
2. เด็กหญิงพรลพัส  ขวัญศรี
3. เด็กหญิงศริญาณกานต์  ช่วยวงศ์
 
1. นางกัญหา  ศรีหนารถ
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจีรารัตน์  เทพเกลี้ยง
2. นางสาวฉันท์สินี  ชูโชติ
3. นายภาณุเดช  หนูกลับ
 
1. นางสุมณฑา  หมวดมณี
2. นางสาวฐิติมา  อรุณรังษี
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวณิชาภัทร  บัวบาน
2. นางสาววิลาสินี  ชุมขันธ์
3. นางสาวหฤทกานต์  หนูฤทธิ์
 
1. นางศศิธร  ชนะสิทธิ์
 
301 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายธฤต  เดชสงคราม
2. นางสาวสุชาธิณีย์  มุสิกัณฑ์
3. นางสาวเพลงพิณ  สุขศักดิ์
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
2. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
302 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. นายนบนที  สุกการ
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
303 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายภูพล  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
304 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยดำ
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
 
305 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกิตติธร  ไกรสยุมพร
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
306 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นายรัตนพล  หนูด้วง
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
 
307 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  วิยาพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
308 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวนาถยา  ปราบกรี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
309 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวธนัดดา  คุ้มเอียด
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
310 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายนบนที  สุกการ
2. เด็กชายอนุศิษฎ์  รักเกิด
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
2. นายวรพล  เรืองทอง
 
311 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวนาถยา  ปราบปรี
2. นางสาวฮันจีน่า  เจะเหาะ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
2. นางสาวสุวดี  ทองโอน
 
312 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายพชรพล  ไกรแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
2. นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว
 
313 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยศรีนวล
2. เด็กหญิงวราดา  ตราหนู
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางละออ  วัชราคม