หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2559   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 3 พ.ย. 2559 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 3 พ.ย. 2559 13.00-14.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 3 พ.ย. 2559 13.00-14.30
4 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 3 พ.ย. 2559 09.00-10.30
5 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 ห้องเรียนไร้พรมแดน 3 พ.ย. 2559 13.00
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 3 พ.ย. 2559 09.00-10.00
7 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 3 พ.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 126 3 พ.ย. 2559 09.30-12.00
2 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 126 3 พ.ย. 2559 09.30-12.00
3 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 136 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 132 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 3 พ.ย. 2559 09.00-15.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231 3 พ.ย. 2559 09.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 3 พ.ย. 2559 09.00
4 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 3 พ.ย. 2559 09.00
5 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234 3 พ.ย. 2559 09.00
6 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุมดีบุก 3 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 121 3 พ.ย. 2559 09.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 3 พ.ย. 2559 09.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124 3 พ.ย. 2559 09.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา ระเบียงหน้าห้อง123 ชั้น 2 ห้อง 123 3 พ.ย. 2559 09.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 121 3 พ.ย. 2559 13.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 3 พ.ย. 2559 13.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124 3 พ.ย. 2559 13.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา ระเบียงหน้าห้อง123 ชั้น 2 ห้อง 123 3 พ.ย. 2559 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
2 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
3 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
4 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
5 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
7 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
8 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
9 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
10 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
11 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
12 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
13 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
14 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
15 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00
16 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 3 พ.ย. 2559 09.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 343 3 พ.ย. 2559 09.00
3 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 343 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 3 พ.ย. 2559 09.00
5 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 344 3 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา สนามสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา สนามสตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา ห้องเรียนคุณภาพ สตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา ห้องเรียนคุณภาพ สตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา ห้องเรียนคุณภาพ สตรีพังงา 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา ห้องสมุด 3 พ.ย. 2559 08.30-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม2 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม3 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม3 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม2 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม2 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม1 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม1 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม3 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]