หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2559   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 4 พ.ย. 2559 13.00-14.30
2 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 4 พ.ย. 2559 09.00-10.30
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232,234 4 พ.ย. 2559 09.00
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235,234 4 พ.ย. 2559 09.00
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 ห้องเรียนไร้พรมแดน 4 พ.ย. 2559 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 132 4 พ.ย. 2559 09.30-11.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 133 4 พ.ย. 2559 09.30-11.30
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 133 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 134 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 133 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 134 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 4 พ.ย. 2559 09.00-15.00
2 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุมดีบุก 4 พ.ย. 2559 09.00
3 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231 4 พ.ย. 2559 09.00
4 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 4 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 14.30
2 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 14.30
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 13.00-15.30
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 4 พ.ย. 2559 13.00-15.30
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 4 พ.ย. 2559 13.00-15.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 121 4 พ.ย. 2559 09.00
2 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 4 พ.ย. 2559 09.00
3 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124 4 พ.ย. 2559 09.00
4 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หน้าห้องสมุด 4 พ.ย. 2559 09.00
5 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หน้าห้องสมุด 4 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุมสตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา ห้องสมุด 4 พ.ย. 2559 08.30-16.00
2 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา ห้องเรียนคุณภาพ สตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา ห้องเรียนคุณภาพ สตรีพังงา 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม2 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม1 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม3 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม3 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม2 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี ห้อง คอม1 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ิอาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 13.00-16.00
9 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร80ปี 4 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]