รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ประกอบศรี
 
1. นางสาวจีระจิต  โกยสมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวสุดารัตน์  องค์เจริญกุล
 
1. นางสาวแจ่มศรี  อินทรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวกฤติยาณี   ศิริพันธ์
 
1. นางสาววาสนา   เจ๊ะโส๊ะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงอักษร  หมาดสตูล
 
1. นางสาวพัชวดี  ดุมลักษณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายภาสวีร์  เวชกุล
 
1. นางสาวลภัตสนันท์  บำรุงวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  เจ้ยเปลี่ยน
 
1. นางเพชรรัตน์  หุนเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวสุพรรณี  จันทร์เสนา
 
1. นางเพชรรัตน์  หุนเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อินทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญญา  บุญเรือง
 
1. นางขวัญตา  เรืองเนตร
2. นางสาวหทัยกาญจน์  สิทธืเชนทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวจริยา  วาหะรักษ์
2. นางสาวพัณณิตา  บุญเสริม
 
1. นางดวงกมล  เพ็ชรพรหม
2. นางจิตติพร  ถวิลการ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงนัยน์ภัค  บุญดี
 
1. นางสาวพรพิมล  เจริญการ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายณัฐชนน  ช่วยพิชัย
 
1. นางกนกวรรณ  ณ นคร
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กชายจิรวุฒิ  ลิ่มเกิดผล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นกขุ้ม
3. เด็กหญิงสุพรรณวษา  คำแก้ว
 
1. นางอุไรวรรณ  สระกระวี
2. นางสาวฑิฆัมพร  เกิดอารมย์สุข
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวญาณิศา  ตันตานนท์
2. นางสาวฐิตินันท์  สนจิตร
3. นางสาวสุดาสิริ  สิทธิมงคล
 
1. นางอุไรวรรณ  สระกระวี
2. นางสาวกรกช  เทพณรงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อุมาสะ
2. เด็กหญิงนัทธมน  ลิ้มสุวัฒนกุล
3. เด็กหญิงสิริยาพร  ประสพมิตร
 
1. นายอนิรุทธิ์   ลิพอนพล
2. นางวาสนา  ลิพอนพล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวพัชราภา  บุญมา
2. นายภูนรินทร์  บุตรเลี่ยม
3. นางสาวอรรถพร  ถิรสัตยวงศ์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ลิ่มศิริ
2. นางสาวชนิตา  รัตนบุษยาพร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงพิรดา  คงเรือง
2. เด็กหญิงสายไหม  จีนหนู
 
1. นางนงนุช   ผลทวี
2. นางสาวสุชาดา   อินนุรักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวศุภิสรา  แก้วน้อย
2. นางสาวสโรชา  พลันการ
 
1. นางนงนุช   ผลทวี
2. นางสาวสุจินดา  ทับไทร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงอุรัสยา  สวัสดิวงศ์
 
1. นางสาวดาววิภา  ทองศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ชูปลอด
 
1. นางสาวมนชนก  จันทบูรณ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจ้ยทองศรี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ประกับสิน
3. เด็กหญิงปภาวดี  อ่อนแก้ว
 
1. นางจุไรรัตน์  สวัสดิ์วงศ์
2. นางสุภาพร  บุญนัดดา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวธนพร  นพรัตน์
2. นายปิยพัทธ์  ศรีมาลา
3. นายรัชชานนท์  กล่ำมาศ
 
1. นางสุทาพร  ย้อยพระจันทร์
2. นายบุญฑพ  เลี่ยนจำรูญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงธัญสิตา  เจริญการ
2. เด็กหญิงพิณพลอย  นิจการ
3. เด็กชายอมเรศ  สุขพัฒนศรีกุล
 
1. นายชาคริตร์  เพิ่มพูล
2. นางณิภาภรณ์  ไชยชนะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวจิราพร  วงจันทร์
2. นางสาวชชา  หินวิระ
3. นางสาวรัตติยา  ตั้งราษฎร์นิยม
 
1. นายชาคริตร์  เพิ่มพูล
2. นางสาวธนิษฐา  ยงยุทธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรวงษ์
2. เด็กหญิงพิชญานิน  สิงคีพร
3. เด็กหญิงศรุตยา  สุขชุม
 
1. นางสาวศศิธร  มีชนะ
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  สุวรรณดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายภูมิพัฒน์   สงวนทรัพย์
2. นายอรุณวงศ์   มงคลจามร
3. นางสาวเจียระไน   สุดศรี
 
1. นายรชต  ปานบุญ
2. นางสุนิษา  จินดาพล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงกรกช  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงณิชากร  ส่องแก้ว
3. เด็กหญิงแพรไหม  ประสพมิตร
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  สุวรรณดี
2. นางสาวรัชฎาพร  สุวรรณสาม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวสุดธิดา  บุญเกิด
2. นางสาวสุธาวัลย์  วันหนุน
3. นางสาวสุรภา  แสงรัตน์
 
1. นางศิริกานต์  ขุนทองจันทร์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แซ่ตั้น
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นาย จิตวีร์   บุหิรัญ
2. นางสาวบุญบงกช   ธรรมวุฒิ
 
1. นายอภิวัฒน์  หิรัญ
2. นายนพรัตน์  ย้อยพระจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กชายพิทวัส  ฉิมกิจ
2. เด็กหญิงลลิตา  สิทธาคม
 
1. นางวรรณา  หมุนขำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  เกตุแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ประทีป ณ ถลาง
 
1. นางวรรณา  หมุนขำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวฆนีรส  ถือแก้ว
2. นางสาวณิชาภัทร  แซ่อุ่ย
3. นางสาวแพรวรุ่ง  ว่องสกุล
 
1. นายธวัชชัย  ทองขะโชค
2. นางสาวปทุมพร  บัวแก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวณัฐณิชา  บัวเมือง
2. นางสาวนลินทิพย์  ชูนวล
3. นางสาวปาริชาติ  ศรทอง
4. นางสาวรันย์รวี  สมุทรสารัญ
5. นางสาวสุภาวดี  พุ่มพนม
 
1. นายอนันต์  ชโลธร
2. นางพัชรีพร   วาสะศิริ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกรรณติมา  บุตรหมัน
2. นางสาวจันทร์จิรา  ชาลี
3. นายบรรณสรณ์  แสงมณี
4. นางสาวสุดารัตน์  ชาญด้วยกิจ
5. นางสาวเสาวรัตน์  สุวรรณวัฒน์
 
1. นางสาวรินดา  หาญจิตร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  จิตบำรุง
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศิลาโรจน์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วยิ้ม
4. เด็กชายสุเมธ  สีสหคุณากร
5. เด็กหญิงอัยดา  พันธรักษ์
 
1. นางสาวงามชื่น  รัตนชัย
2. นายพิชัยพงศ์  สุขะเจริญศิริ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ณ ระนอง
2. นางสาวพิมพ์ลนัน  หนูช่วย
3. นายภาณุ  บุรมรัตน์
4. นางสาววริษา  พัฒชนะ
5. นางสาวศศิภัทร  สำลี
 
1. นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล
2. นางกนกนภา  ธูปวิเชียร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเจริญ
2. เด็กชายชินกฤต  สูงปานเขา
3. เด็กหญิงชุติมา  คำกลิ่น
4. เด็กชายฐิติวิชญ์  อั๋งสกุล
5. เด็กหญิงปิยรัตน์  บัวเหม
 
1. นางสาวจิราพร  สาริพัฒน์
2. นางสาวอริสา  คำบัวภา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกาญจนา  ณ นคร
2. นางสาวจิราพัชร  โฮ่สกุล
3. นางสาวนภสร  จุ่นเกตุ
4. นายสุทธินนท์  มัณทนะกิจ
5. นายหฤทธิ์  หาญไชย
 
1. นางสุพรรษา  รัฐแฉล้ม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นายกฤตพรต  บรรจงกิจ
2. นางสาวกิติยา  เด็นศิริ
3. นายชัยวัฒน์  พัตจิรัง
4. นางสาวชุติกาญจน์  รัตนพงศ์
5. นายณัฐพงษ์  เพชรดี
6. นายณัฐภัทร  สมศรี
7. นายณัฐวัตร  พุทธรักษา
8. นายธนกฤต  ทองเขียว
9. นางสาวธัญชนา  นกแก้ว
10. นางสาวธัญลักษณ์  อดออม
11. นางสาวนนธิญา  นิ่งราวี
12. นายภาคิน  เด็นศิริ
13. นางสาวรุ่งนภา  แซ่ลิ่ม
14. นายวัชรพล  แจ่มจันทร์
15. นางสาวศรีอำไพพรรณ  แสงทิพย์
16. นางสาวสุดารัตน์  พัฒแก้ว
17. นางสาวอภิชา  พันศรไทย
18. นายเกษมสุข  สุขเหลือง
19. นายเจริญพร  กุลสุวรรณ
20. นางสาวเปมิกา  ผาสุข
 
1. นายอนันต์  ชโลธร
2. นางจันทนา  หยังหลัง
3. นายศุภสวัสดิ์  กาญวิจิต
4. นางสาวโชติกา  จีนหนู
5. นางสาวปภาดา  กล้าหาญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ทวีกิจ
 
1. นายอุกฤษณ์  จริตงาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  พันธุเสน
 
1. นางสาวจรีรัตน์  สามารถ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  มีทอง
2. เด็กหญิงขวัญฬรินทร์  สังข์รอด
 
1. นางสาวดุสิดา  โพธิ์ทองคนอง
2. นางสาวภัทรพร  คงทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวธนพร  ไชยเดช
2. นายพลพิพัฒน์  เรืองรอด
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ชูแสง
2. นางสาวสุดาทิพย์  ยกย่อง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอกวิริยะกุล
2. เด็กหญิงจุลเกศ  ปลอดทุกข์
3. เด็กหญิงนันท์นิชา  จีนโชติ
4. นางสาวนิชธาวัลย์  แสวงกิจ
5. เด็กหญิงปิษฎา  เจริญชนม์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตั้นหุ้ย
7. เด็กหญิงสิรามล  ผลเจริญ
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขยายวงค์
9. นางสาวอิสริยา  อรัญ
10. เด็กหญิงเพาพนาวรรณ  เทพณรงค์
 
1. นางสาววันเพ็ญ   สำคัญจิต
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กหญิงแทมมารีน  เสียงดัง
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวซัลวา  ศรีรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา   ภู่อมร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณวรรณ  ปั้นทอง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาววิภาวรรณ  อารมร์
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   แก้วน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณวรรณ  ปั้นทอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวจุฑาวรรณ  กุลพันธ์
 
1. นางสาวปาณิสรา  มงคลบุตร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จุตะจูฑะ
 
1. นางสาวปาณิสรา  มงคลบุตร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวกัญจนรัตน์  แป๊ะสกุล
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 1. เด็กหญิงนาเดีย  ภิญโญ
2. เด็กหญิงอันดา  เลิศวงหัส
 
1. นางสาวนริสา  สายวารี
2. นางสาวนินะ  สมาแห
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กหญิงพวงเพชร  ขำแก้ว
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวศิริกันยา  ทะยอมใหม่
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เนื้อนุ้ย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หนูรัตแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชิสา  มาสังข์
 
1. นางสาวธารทิพย์  ภาระพฤติ
2. นางสาวปาณิสรา  มงคลบุตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 1. นายณรงค์ชัย  คงด้วง
2. นายนันทวัฒน์  สุขน้อย
3. นายภานุพงศ์  แสงขาว
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ภัทรวิวัฒน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงสรัณชนก  ผ่านเภา
 
1. นายสิทธิพร  ฆังฆะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  สุขเกษม
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ลักษณะวิมล
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวธนัญพร  จิตภักดี
 
1. นายสิทธิพร  ฆังฆะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวโสภิดา  วานิช
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายเจนณรงค์  ชินศรี
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายศรายุธ  ณ นคร
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายณัฐพล  อุดมคุณ
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกนกวรรณ  ถือแก้ว
2. นางสาวกนิษฐา  จันทำ
3. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศิริพันธุ์
4. นางสาวธนัญพร  จิตภักดี
5. นางสาวธมลวัลย์  จิตภักดี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  กลิ่นอบเชย
7. นายปฏิพัทธิ์  พรมแก้ว
8. นางสาวปิยะเนตร  ยืนยง
9. เด็กหญิงปุญญิศา  มะเลโลหิต
10. เด็กชายพัชรพล  จุ่นเกตุ
11. นางสาวพิมลนาฏ  ชมชื่น
12. นางสาวศรีสุนันท์  ซื่อไพศาล
13. เด็กหญิงสรัณชนก  ผ่านเภา
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตันเส็ง
15. เด็กหญิงอรปรียา  นาวาล่อง
 
1. นายสิทธิพร  ฆังฆะ
2. นางสาวฉันทนา  จตุปาริสุทธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกตัญชลี  ราชรักษ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สุดสวาท
3. เด็กหญิงบุณยกร  มิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงพรชิตา  สุทธิสาร
5. เด็กชายสุขพัฒน์  พูลศิริ
6. เด็กชายอนวัช  จันทร
7. เด็กหญิงอภิชญา  ลักษณะวิมล
8. เด็กชายอาทิตย์  ขาวเอี่ยม
9. เด็กชายเจษฎา  บุญรักษ์
10. เด็กชายเตชสิทธิ์   ศรีพิทักษ์
11. นางสาวโสภิดา  วานิช
12. เด็กหญิงไพจิตรา  วานิช
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
2. นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
3. นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
4. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  สุวรรณชนะ
2. เด็กชายธนบูลย์  แสงภู
3. เด็กชายประทีป  อุปการ
4. เด็กชายปรียะดนัย  ปัตเวีย
5. เด็กชายศักรินทร์  กำมะหยี่
6. เด็กหญิงสิรินภา  เปลี่ยนศรี
 
1. นายพันธ์ปกรณ์  เดชา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายณัฐพล  อุดมคุณ
2. นายธนรัตน์  เกตุแก้ว
3. เด็กชายธีระวัฒน์  งามดี
4. นางสาวรวิสรา  ประพาฬ
5. เด็กชายสุรชัย  ไหมทอง
6. นายสุรเชษฐ์  สุขมั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล
2. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร
3. นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  จินารักษ์
2. นายคีรินทร์  รัตนะ
3. นายคุณากร   จินดา
4. นายจักรี  บุตรเส็ม
5. นายจิตรดิลก  เพ็งแก้ว
6. เด็กชายชนนท์   ปุ่นเจ้า
7. นายชาคริต  เพชรไชยา
8. เด็กชายณัฐพงษ์  เชิดหนัง
9. เด็กชายณัฐพล  เศรษฐการ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธเขียว
11. เด็กชายธนภัทร  สมศิริ
12. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
13. นายพันธกานต์  หนักแน่น
14. นายพันธกานต์  บำรุงเชื้อ
15. เด็กชายพันธวัช  โภคบุตร
16. นายพิเชษฐ์  แสนชม
17. นายฟรากิ๊ฟ  ไชยสาแล้
18. เด็กหญิงภัทรศยา  โกศัย
19. เด็กชายภาสกร  โอสถ
20. นายยุทธนา  นาควิจิตร
21. เด็กชายรณชัย  ขยายวงศ์
22. นางสาวริญมณี  ละงู
23. เด็กหญิงลักษิกา  เกิดมณีโชติ
24. นายวรานนท์  หวังดี
25. นายวัชระ  ใจหวัง
26. นายวีระชัย  พินิจรัมย์
27. เด็กชายวีระชัย  กู้เมือง
28. นายวีระพล  เปาะทอง
29. นายวุฒิชัย  นวลเซ่ง
30. นายสหรัตน์  มิ่งพิจารณ์
31. นางสาวสุชาดา  ภูธา
32. นายสุนันท์  นันทบุุตร
33. นางสาวสุภาวดี  ภูมิรักษ์
34. เด็กชายสุรศักดิ์  วางกลอน
35. เด็กชายอภิสร   อินทแย้ม
36. นางสาวอภิสรา  สันโดษ
37. เด็กชายอานนท์  ลิ่มคำ
38. นายเกริกเกียรติ  ต่อไมตรี
39. นายโพสิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
40. นายไชยวัฒน์  สิงห์หะ
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
2. นายพันธวุฒิ  มีบุญ
3. นางสาวนลินี  โล่สกุล
4. นายพิสิษฐ์  สงวนทรัพย์
5. นายวิชาญ  เขื่อนหมั่น
6. นายสัมฤทธิ์  พิมล
7. นางวาสนา  เจนการ
8. นางสาวรอฮานา  นาวารี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายกัมปนาท  พรผล
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  หนูนุ้ย
 
1. นายชาคริต  พลสมัคร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวภาสินี  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวมณัสยา  สำเภารัตน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายกัมปนาท  พรผล
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวภัทราวดี  ทองมี
 
1. นายซามูเอล  นุ่นทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายชนนท์   ปุ่นเจ้า
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณมณี
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายชนนท์   ปุ่นเจ้า
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณมณี
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกมลวรรณ  พาหา
2. นายกฤติน  ประพันธ์บัณฑิต
3. นายกษิดิศ  โกยดุลย์
4. นายกิตติธร  พุดคง
5. นายกิตติภูมิ  สิงหการ
6. นางสาวคนิตา  ปิยนาวาณิช
7. นายจิโรตน์  สังข์ทอง
8. นางสาวชนกชนม์  ระวิวัลย์
9. นางสาวณัฏฐธิดา  ปรีดาผล
10. นางสาวณัฐกานต์  คณะบูรณ์
11. นางสาวดวงอนงค์  วัชรวรางค์กูล
12. นางสาวธัญสุดา  สุขแสง
13. นายธีรภัทร  มงคลสินธุ์
14. นางสาวนัทธมน  ขนาดผล
15. นายนันทวัฒน์  สันโดษ
16. นายนิติธร  จันทร์เพ็ญ
17. นายพงศ์พิศาณ  จรูญสวัสดิ์ชัย
18. นางสาวภัทรทิรา  สมบัติ
19. นางสาวมิ่งขวัญ  เพ็ชร์สวัสดิ์
20. นางสาวรินนภา  จินดาพล
21. นายศิวะพงษ์  ทองเที่ยง
22. นายสมรักษ์  ขุนสุระ
23. นางสาวสุกัญญา  มะเอียด
24. นายอนวัช  เอียบก๊ก
25. นายอนุชา  แซ่ตั้ง
26. นายอรรคพล  ห่วงจริง
27. นางสาวเกศฎาภรณ์  ช่วยศรี
 
1. นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
2. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
3. นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
4. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
5. นางสาวปาณิสรา  มงคลบุตร
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กชายกิตติวุธ  โลหะการ
2. เด็กหญิงกุสุมา  ก่อสุข
3. เด็กชายธนพล  ขันภักดี
4. เด็กชายธนภัทร  ทิพย์บุญ
5. เด็กชายภูมินทร์  รักนุ่น
6. เด็กหญิงมะลิ  งานดี
7. เด็กหญิงวรัญญา  ศิริลักษณ์
8. เด็กชายสันติสุุข  เจริญรูป
9. เด็กหญิงอลิสา  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงเนตรนภา  จินดาวงศ์
 
1. นางรักษิณา  อุดมเลิศ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นายกมลฉัตร  จันทระ
2. นางสาวกมลมาศ  พิทักษ์แทน
3. นายชนะพัฒน์  ชูวงศ์
4. นางสาวชลดา  สิทธิมนต์
5. นางสาวธันยพร  ยอดไชย
6. นายนครินทร์  อาจวิชัย
7. นายวิรพงศ์  คงเจือ
8. นางสาวอภิสรา  โกศลศักดิ์สกุล
9. นางสาวอรกัญญา  พฤกษ์สุวรรณ
10. นายเชิดชัย  เกื้อสกุล
 
1. นางรักษิณา  อุดมเลิศ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวชิสา  พรหมจันทร์
2. นางสาวณัฎฐนิช  จุลพันธ์
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  จรจิต
4. เด็กหญิงภครวรรณ  รัตนพาหุ
5. นางสาวรุ้งทิพย์  ธนสินมาแดง
6. นางสาวอารีรัตน์  นันทกุล
 
1. นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
2. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวจันทรัตน์  เจียงสกุล
2. นางสาวณัฐธาดา  ต่างจิตร์
3. นางสาวธนาภรณ์  เกื้อสกุล
4. นางสาวปาริมา  อ้างหยิ่ม
5. นางสาวพรชนก  สูงสุมาลย์
6. นางสาวพราวมณี  คำพันธ์
7. นางสาวพิมพ์นภัส  สมาธิ
8. นางสาวอันนา  คงช่วย
 
1. นางสาวฉันทนา  จตุปาริสุทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ขลิกคำ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกชพรรณ  แซ่ง้อ
2. เด็กหญิงกัญฏิณิษฐ์  ยิ่งวุฒิวรกุล
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  รักตน
4. นางสาวชมนภัส  มีชัย
5. เด็กหญิงธัญชนก  ลือเสียง
6. นางสาวปิราพร  ยุทธกิจ
7. เด็กหญิงมลธิชา  ทมุณี
8. นางสาวศุภนาฏ  สุขศรี
 
1. นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
2. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  ริยาพันธ์
2. นางสาวจิรัชญา  ชัยรักษา
3. นางสาวชฎาพร  สินธพ
4. นางสาวณัฐฐิตา  คำนวน
5. นางสาวณัฐวรา  ศรีจันทร์
6. นางสาวนิภาพร  สุดใจ
7. นางสาวพัชรวงษ์  วัฒนะกิจ
8. นางสาวรุจิรา  ครองยุติ
9. นางสาววราภรณ์  บุปผา
10. นางสาวเนตรนภา  จรัญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์
2. นางเสาวนีย์  ชลธี
3. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
4. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกันธิมา  ทองจำรัส
2. เด็กหญิงจรัสโฉม  พรหมโสภา
3. เด็กหญิงจำรัสโฉม  พรหมโสภา
4. เด็กหญิงจิรพรรณ  หนูทอง
5. เด็กหญิงศิริพร  เพชรล้ำ
6. เด็กหญิงสวลี  เกลี้ยงเกตุ
7. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ชัยชนะ
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนาค
 
1. นายพันธวุฒิ  มีบุญ
2. นายมนัสวี  นิจการ
3. นางสาวรอฮานา  นาวารี
4. นางสาวนาฏอนงค์  เกตุพันธ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวจิติมา  อินทสูตร
2. นางสาวปิยาภรณ์  เพชรเกลี้ยง
3. นางสาวภาสินี  ศรีสมุทร
4. นางสาววนิดา  หนูนิล
5. นางสาววันวิสาข์  จันทร์โอ
6. นางสาวอัสรี  เสียมใหม
7. นางสาวอามาลีนา  วิเชียรสว่าง
8. นางสาวอารียา  คชโกษัย
 
1. นางสาววรพรรณ  ตะเคียนทอง
2. นายประเสริฐ  ชูดำ
3. นางสาวกชพรรณ  ทองเจริญ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  ใจรักษ์
2. เด็กชายทิชานนท์  เจ๊ะโส๊ะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงอิสรีย์  สะวารี
5. เด็กหญิงเพ็ญชัชชา  ศักดีประชุม
 
1. นางสาววรพรรณ  ตะเคียนทอง
2. นางสาวกชพรรณ  ทองเจริญ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวเบญญาภรณ์  อุ้ยตยะกุล
 
1. นางสาวธนันต์ธรญ์  ทองวล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวพฤกษา  กายเพชร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ซุ่นคง
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงวิวรรณ  หุนเจริญ
 
1. MissํYu  Shuang
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวสุธาสินี  เจริญศิริพันธ์
 
1. MissํYu  Shuang
 
100 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ณ ถลาง
2. นางสาวธนวรรณ  ด้วงมาก
3. นางสาวนาทาลี  เคิพเพน
4. นางสาวสุภาวดี  เชิดหนัง
5. นางสาวอรอุไร  ชูจิตร
 
1. นางสาวนฤมล  คำพุทธ
2. MissLixia  Zhang
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  หนูเอียด
2. เด็กชายธนกฤต  นาวีวงค์
3. เด็กชายพัฒน์สัณห์  ทองตัด
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บรรจงกิจ
5. เด็กชายศรัญย์  คำเอียด
6. เด็กชายอำนาจ  คณะเลิศ
7. เด็กชายฮามันต์  เนื้ออ่อน
8. เด็กชายไชยวัฒน์  ธีรวัต
 
1. นางสาววันเพ็ญ   สำคัญจิต
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นายดนุพร  ศรีรักษา
2. นายพงศกร  ดวงรักษ์
3. นายอนันตชัย  ชูสินธิ์
4. นายอัครวุฒิ  ขันเสน
5. นายเอกวุฒิ  จีนหนู
6. นายโกมล  ทองยอด
 
1. นายอนิรุทธิ์   ลิพอนพล
2. นายอาวุฒิ  ไชยเรนทร์
3. นายชูเกียรติ  ใจแก้ว
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  คำเอียด
2. นางสาวจิรนันท์  ศรีบริบูรณ์
3. นายณัฐพงศ์  เกื้อผล
4. นางสาวปนัดดา  ประกับสิน
5. นายพงศกร  วานิช
6. นางสาวรัตนา  ราชาวนา
7. นายสุทิวัส  วันแรก
8. นางสาวสุภัสสร  พิกุลทอง
9. นางสาวอรสา  อินฉ้วน
10. นางสาวเกศกนก  นาถาวร
 
1. นายอุบล   เจริญฤทธิ์
2. นายอนิรุทธิ์   ลิพอนพล
3. นายภคพงษ์  พงษ์ทองหล่อ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  ไวยทรัพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เป็งทร
3. เด็กหญิงพิยดา  ตาลน้อย
4. เด็กหญิงพิยดี  ตาลน้อย
5. เด็กหญิงมณิฏฐ์สรา  ยิ่งวุฒิวรกุล
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วประโชติ
2. นางสาวประภาศรี  ไกรนรา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายกษมา  พรหมรัตน์
2. นางสาวจริยาวดี  ราชฤทธิ์
3. นางสาวณัฐกมล  กุลพันธ์
4. นางสาวรสสุคนธ์  ธรรมวงษา
5. นางสาวสุพิชญา  วรรณการ
 
1. นางสาวชุติมา  คำแก้ว
2. นางสาวประภาศรี  ไกรนรา
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงพรนภัส  บุญยุภู
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พรรณรังศรี
 
1. นางสาวอรทัย  ทองพงษ์
2. นางสาวกชพรรณ  ทองเจริญ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวญาดา  รักษาวงศ์
2. นางสาวตริยาภรณ์  ถูกต้อง
3. นางสาวธนพร  อร่าม
 
1. นางสาวยศยา  ศักดิ์ศิลปศาสตร์
2. นางสาวแจ่มศรี  อินทรักษ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงณิศยา  บำรุงกุล
2. เด็กหญิงอรสา  ณ นคร
3. เด็กหญิงเพ็ญกวี  ศิลปะ
 
1. นางนิลตา  เหมมินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  พลนิกร
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชนานันท์   ถนอมสิน
2. นางสาวชนานันท์   วิศาล
3. นางสาวนงนภัส  หวังดี
 
1. นางนิลตา   เหมมินทร์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสกุล
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  โกยดุลย์
2. เด็กชายพชร  อัฐพร
 
1. นายอนุทิน  หมึกแดง
2. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นพฤทธิ์
2. เด็กชายศรัณย์  นพฤทธิ์
 
1. นางสาวศศิธร  นาคสง
2. นางศศิวิมล  มณีไชย
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายธนพล  บัลนาลังก์
2. นายสรุจ  อุปการดี
 
1. นางสุจินต์  ภิญญานิล
2. นางสาวอัจฉรา  เป็ดทอง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายธนกร  ประสมกิจ
2. เด็กชายมนัสวี  คมขำ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
2. นายอนุทิน  หมึกแดง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายณัฐชนน  สมัครการ
2. นายทวีสิน  บัวทอง
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายคมกริช  จินดาพล
2. เด็กชายอดิเทพ  ธนาวิวัฒน์สกุล
 
1. นางสาวณพชนก  สุวรรณมณี
2. นางสาวจิราวัลย์  อินทร์อักษร
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายรัชพล  วุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงสิตานันท์  วรพจน์ภิรมย์
 
1. นางสาวศศิธร  นาคสง
2. นางศศิวิมล  มณีไชย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปัญญาดี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  พึ่งกิจ
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายทัตพงศ์  ทองเจิม
2. นายวชิรวิทย์  ขันติพันธุกุล
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายกฤช  โกยดุลย์
2. นางสาวดวงกมล  คงบำรุงค์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
2. นายอนุทิน  หมึกแดง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายณัฐวิชย์  ยุติมิตร
2. นายวรดร  เหล่าธนถาวร
 
1. นางสุจินต์  ภิญญานิล
2. นางสาวอัจฉรา  เป็ดทอง
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นายคุณภัทร   วัฒนาวรโชติ
2. นายจิระเดช   ชุมทอง
3. นายชยธร   ประเสริฐศรี
 
1. นายยุทธนา   สุวรรณวิสุทธิ์
2. นางมาราศรี   ชุมเชื้อ
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นายกฤติธี   พลรบ
2. นางสาวณัฐธิดา  การพร้อม
3. นายอภิสิทธิ์   ทองดี
 
1. นายยุทธนา   สุวรรณวิสุทธิ์
2. นางสาวพิมพิมนต์   การประกอบ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายปัณณวัฒน์  เพชรบูรณ์
2. นายศักดิพัต  ดำเงิน
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายวชรพล  ทองคำ
2. เด็กชายสรนันท์  ลิ้มเจริญชัย
3. เด็กชายสรยุทธ  ลิ้มเจริญชัย
 
1. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
2. นายอนุทิน  หมึกแดง
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายชิษณุพงค์  ตันสกุล
2. นายฐนภัทร  แข่งขัน
3. นายศักเรนทร์  บุญสูง
 
1. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
2. นายสาธิต  วรรณพบ
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายนพนนท์  รักสวัสดิ์
2. เด็กชายปุณณภพ  ชูราษฎร์
3. เด็กชายสุทธิพร  เหยี่ยวหิ้น
 
1. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
2. นายกิตติพงษ์  กลัดเจริญ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายณัฐพล  พันธ์แก้ว
2. เด็กชายธนกร  ฟองละแอ
3. เด็กชายปวเรศ  สาตรประเสริฐ
 
1. นายสหัส  เสือยืนยง
2. นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชวัลวิชญ์  เลิศพิทยานนท์
2. นายนภดล  คำเลี้ยง
3. นายประพจน์  วิวัฒนสราญรมย์
 
1. นายสหัส  เสือยืนยง
2. นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
 
129 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวดี  สำลี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพ็ชรศิริ
3. เด็กหญิงเจนจิรา   จินดา
 
1. นายยุทธนา  สุวรรณวิสุทธิ์
2. นายธรรมรัตน์  ไพพงศ์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ขิกขำ
2. เด็กชายธงทอง  รักษ์ทอง
3. เด็กชายวรจักร  แก้วสุพรรณ
 
1. นายอารัณ  นิลอินจันทร์
2. นางสาวปารณี  เพชรสีช่วง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  ยีสาแล
2. นายสุรชาติ  ปีสาด
3. นายอิมรอน  ยาผา
 
1. นายวิทยา  ทองแก้ว
2. นายอานันต์  นาวารี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายปกรณ์  รัตนละออ
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีเพชร
3. เด็กชายเทวา  สายน้ำค้าง
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายสรรค์ชัย  ชินนารายณ์ภรณ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายปริญญา  กำมะหยี่
2. นายยรรยง  รำพึงนิตย์
3. นายไอศูรย์  รามิชัว
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายสรรค์ชัย  ชินนารายณ์ภรณ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีดาผล
2. เด็กชายวรงค์กร  ชูดวง
3. เด็กหญิงวัลลภา  สวัสดิ์รักษา
4. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ณ นคร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  หิรัญ
6. เด็กหญิงอารณีย์  สฤษดิสุข
 
1. นางจิราภรณ์  เสรีรักษ์
2. นางจริยาวดี  เวชจันทร์
3. นางภาวนา  เดชวรวิทย์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงภักดี
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เทพรักษ์
3. เด็กหญิงศุภัตรา  ทองทิพย์
 
1. นายวิชาญ  เขื่อนมั่น
2. นางสาวยชญ์หทัย  อมรกล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวกันธิมา   ทองกวม
2. นางสาวปัทมา   วุฒิกรณ์
3. นางสาวอรอุมา   นาคบำรุง
 
1. นายธรรมรัตน์   ไพพงศ์
2. นายยุทธนา   สุวรรณวิสุทธิ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายปริวรรต  เพ็ชรเกลี้ยง
2. เด็กชายพลสิทธ์  เต็มโภคา
3. เด็กชายวีระยุทธ  สุดทองคง
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายสรรค์ชัย  ชินนารายณ์ภรณ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  พลสิทธิ์
2. นางสาวสิริญาภรณ์  ขยันกิจ
3. นางสาวหทัยรัตน์  หิตาชาติ
 
1. นายอนุทิน  หมึกแดง
2. นายสุทัศน์  นนทวัฒน์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงปริยากร  ธนะรัตน์
2. เด็กหญิงพิยาดา  บุญส่ง
3. เด็กหญิงแพรนภา  อาจกิจ
 
1. นางพิมพา  ทองอุไร
2. นางภทรมน  ลิ่มบุตร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะยาววิทยา 1. นางสาวบุษญารัตน์  เริงสมุทร
2. นางสาวสุธิดา  ละงู
3. นายอภินันท์  ราเขต
 
1. นางสาวอณุภา  จันทร์ปาน
2. นายวิทยา  ดำสมุทร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คงแก้ว
2. เด็กหญิงปนัสยา   ชูเวชะ
3. เด็กชายอนุวัฒน์   เพิ่มพูน
 
1. นางสุมาลี   สำแดงพันธ์
2. นางบังอร   ผลากิจ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวจันทิมา   ทรายทอง
2. นางสาวศศินา  ประสมกิจ
3. นายอาคเนย์   โสภา
 
1. นางสุมาลี   สำแดงพันธ์
2. นางสาวเกษร   สังสันต์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์   เกตุแก้ว
2. นางสาวทิพาวรรณ์  ขุนไพจิต
3. นางสาวเกศราภัทร   เกตุแก้ว
 
1. นางบังอร   ผลากิจ
2. นางสาวเกษร   สังสันต์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายชัยวัฒน์  ทิวะราษฏร์
2. นายธนกร  การดี
3. นายปุณณภพ  เจียงสกุล
 
1. นางสาวรัชนิดา  รัชนิพนธ์
2. นางอัจจิมา  แจ่มฟุ้ง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. เด็กหญิงพรรณพษา  นาวีวงศ์
2. เด็กชายวีรยุทธ  ปรึกษาเกต
3. เด็กหญิงอรอุมา  สามชูศิลป์
 
1. นางสาวจิราพร  ศรอินทร์
2. นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นางสาวบัณฑิตา  ศรชนะ
2. นางสาวปวีนา  รักษาชล
3. นางสาววรุณา  ชูมณี
 
1. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ
2. นางสาวจันทิมา  นาครินทร์
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เพชรสวี
 
1. นางจันจิรา  ทองคำ