หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจุมพล ทองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
2 นายสิทธิชัย เลนุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
3 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
4 นายจำนงค์ แสงหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
5 นายเสรี ยึดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
6 นายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
7 นายมะดิง ลอมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
8 นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
9 นายสัญญา สุขเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
10 นายหัสธรรม จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคานุสรณ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
11 นายอุดม อะตอ ผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
12 นายอดุลย์ สะมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
13 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
14 นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
15 นายมะยูนา มะเย็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
16 นายสมพงค์ สัจจภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
17 นายสมชาย ขวัญมนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
18 นางสาววริสา สาครินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
19 นางดิษนัดดา กุลบุตร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
20 นายเสรี ยึดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
21 นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
22 นายจุมพล ทองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
23 นายสมพงค์ สัจจภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
24 นายจำนงค์ แสงหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
25 นายสมชาย ขวัญมนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
26 นายสิทธิชัย เลนุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
27 นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
28 นายอดุลย์ สะมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์(กลุ่มนาฏศิลป์)  
29 นายจุมพล ทองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
30 ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
31 นางสาวพัชรี เทพไชย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
32 นางสาวอลิสา ปะจู ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
33 นางสาวภัทราพร หนูปล้อง พนักงานราชการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
34 นางสาวอัญชลี ธุระบุตร เจ้าหน้าที่ธุการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
35 นางสาววริสา สาครินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
36 นางดิษนัดดา กุลบุตร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
37 นายสุทธิพร เพ็งลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
38 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
39 ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
40 นางกัลยาณี เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
41 นายมะดิง ลอมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
42 นายมานพ บุญแนบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร รองประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
43 นายมะยูนา มะเย็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
44 นายหัสธรรม จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคานุสรณ์ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
45 นายอุดม อะตอ ผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์(นาฏศิลป์)  
46 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (กลุ่มดนตรี)  
47 นายสัญญา สุขเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์(กลุ่มดนตรี)  
48 นายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (กลุ่มทัศนศิลป์)  
49 นางสุดารัตน์ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์(ทัศนศิลป์)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]