รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงนัสรีน  โซมา
 
1. นางสาวนูรีฮัน  เจะแว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขุนเกลี้ยง
 
1. นางสาวรุสณีดา  แวดือรามัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงญารินดา  ล่ากูด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  หมานหนู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นางสาวนิรุสนี  จิยี่งอ
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  แก้วประกอบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวสิรินทิพย์  ดาราช
 
1. นายนนท์นรินทร์  ปิ่นแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวหทัยทิพย์  ศรีสุทัศน์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  หมานหนู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงฮุสนี  สะเตาะ
 
1. นางนาถยา  เจะโกะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงภาวิณี   ชุ่มชื่น
 
1. นายบุญญฤทธิ์  รัตนรัต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงซอฟา  เป็นสุข
 
1. นางปรานี  ปางวิภาศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นางสาวลาตีฟะห์  ฮะซา
 
1. นางนาถยา  เจะโกะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาววรัญญา  อัตถเจริญสุข
 
1. นายนิหัสลัง  เจะยามา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงอามีน๊ะ  หวังผล
 
1. นางปรานี  ปางวิภาศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ชูพันธ์
 
1. นางสาวฮาเอลส์  สาเม๊าะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายรติพงศ์  ดือราแม
 
1. นางสาวซูมัยยะห์  สะแลแม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สียา
 
1. นางนภาพันธ์  ตันธิวุฒิ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวกชพร  ทองเป็นเพ็ชร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศักดิ์จิระไพบูลย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวฟิตรี  ยาเล
 
1. นางปรานี  ปางวิภาศ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ภักดี
 
1. นางแสงระวี  นาวาทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงซูลฟา  อาดำ
 
1. นางทิวา  สะแลแม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชุมน้อย
 
1. นางนิเย๊าะ  เด่นอุดม
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงสันต์ฤดี  แก้ววิชิต
 
1. นายผนึก  ขุนเมือง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวญาดา  ศรีแก้ว
 
1. นางทิวา  สะแลแม
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  พรหมเดช
 
1. นางนิเย๊าะ  เด่นอุดม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวเจนจิรา  หมานหนู
 
1. นายเพ็ญนภา  หมานหนู
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงนิอามีนา  นิกูโน
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สมสีแดง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ปะติตัง
 
1. นางนารี  สังขรัตน์
2. นายบุญญฤทธิ์  รัตนรัต
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายนภัส  ใจแน่น
2. เด็กหญิงนาเดียร์  กาเจ
3. เด็กหญิงหทัญกาญจน์  สามเส้ง
 
1. นางปรานี  ปางวิภาศ
2. นางสาวซูมัยยะห์  สะแลแม
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวรัตยา  ไชยชนะ
2. นางสาววิลาสินี  วิมลรัตน์
3. นายศิรวิชญ์  เตียวิเศษ
 
1. นายนิหัสลัง  เจะยามา
2. นางสาวละใม  ทองมี
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวมารียาณี  ฮาแว
2. นางสาวรุสนานี  อาแซ
3. นางสาววาริศา  จินดารัตน์
 
1. นางทิวา  สะแลแม
2. นางกาญจนา  อินกะโผะ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงนิรุสนา  เจะมะ
2. เด็กหญิงนูรอายตี  ลาเยาะ
 
1. นางนารี  สังขรัตน์
2. นางสาวละใม  ทองมี
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงชนกชนม์  สงสีจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรดารา
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวนูรอัสมะ  สาแม
2. นางสาวนูรอาอีซะห์  เปาะเยาะ
 
1. นางทิวา  สะแลแม
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวนัทธฤดี  ใจแก้ว
2. นางสาวอิสริยา  อิสระ
 
1. นางฉลวย  นิรันดร์พุฒ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวจันทิมา  นวลเพ็ชร
2. นางสาวศิริวรรณ  ไชยขาว
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงไพรุฟ  สะแลแม
 
1. นางสาวโสรยา  กำไลแก้ว
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. เด็กชายอดิลัน  แวเลาะมะ
 
1. นางสารีปะห์   ยูโซะ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายจักรภัทร  นิลประเสริฐ
 
1. นางศิริกุล  พรหมกุลพิทักษ์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายอัซรอน  มูซอ
 
1. นางสาวโสรยา  กำไลแก้ว
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. นายมูฮัมหมัดฮิลมี   เพ็งมูซอ
 
1. นายมะรอกี  แมเดาะ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวอรพรรณ  จันทวงศ์
 
1. นางสาวอารียา  กาซา
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายชยพล  สมหวัง
2. เด็กหญิงรชนิชล  ยังพลขันธ์
3. เด็กชายวิชิตชัย  ปิ่นหอม
 
1. นายอารัตสะ  จันทร์คง
2. นางสาวสุนธีราภรณ์  ชัยฤกษ์
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายธนิศร  ศรีวรเดชไพศาล
2. นายปัญญธัช  ภูวนพงศ์
3. นายสิรภพ  เหรียญมโนรมย์
 
1. นายสุลายมาน  บากา
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายนูรมัน  บาเหะ
2. เด็กชายวีรภัทร  กาโลง
3. เด็กหญิงอาดียา  บอซู
 
1. นางรอสมียะห์  สาเระ
2. นางสาวแวอาอีเสาะ  ปูโจะ
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงซาฟารีย์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายนิมูฮัมหมัดบูคอรี  นิและ
3. เด็กหญิงอัญธิญา  ศิริทัศน์
 
1. นายอารัตสะ  จันทร์คง
2. นางสาวสุนธีราภรณ์  ชัยฤกษ์
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายนิรุทธ์  วานิชสรรพ์
2. นางสาวยามีล๊ะ  เจ๊ะมามะ
3. นางสาวเปรมรัตน์  พรหมทอง
 
1. นายจอมศักดิ์  ปลอดภัย
2. นางสาวสมฤดี  นาวาทอง
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายมะไซดี  กอมะมาโมง
2. นายอัฟวาน  มะลี
3. นายอาดิลัน  กาซอ
 
1. นางรอสมียะห์  สาเระ
2. นางสาวแวอาอีเสาะ  ปูโจะ
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายวันฟรุ๊ตกอล  แวหามะ
2. นายอันวา  อีบุ๊
3. นายอิรฟาน  อดุลย์อภิมุข
 
1. นายอารัตสะ  จันทร์คง
2. นางสาวสุนธีราภรณ์  ชัยฤกษ์
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงซาร่า  มามะ
2. เด็กหญิงรวยดา  มาหะมะ
 
1. นางสาวอัสมะ  สะแลแม
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงญารินดา  ยะโก๊ะ
2. เด็กหญิงนิสรีส  การะเกด
 
1. นางสาวนัทธิณี  จุฑานันท์
2. นางสาวอัญชลี  มณีบุตร
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวณัฐธิดา  พลายด้วง
2. นายนันทวัช  เสนาจันทร์
 
1. นางมณีจันทร์  ยีดอรอแม
2. นางศริณทิพย์  นาคสังวัจฉระ
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงรอฮานิง  โตะหมะ
 
1. นางรักนา  รัตนพันธ์
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  พงษ์สิทธิกาญจนา
 
1. นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. เด็กชายประวิทย์  แซ่โง้ว
 
1. นายนรวิชญ์  บัวสุข
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นางสาวนิอัสมา  การะเกตุ
 
1. นางสาวอัสมะ  สะแลแม
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวชนัญชิดา  ตินตะชาติ
 
1. นางมนรวี  พละพันธ์
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. นายซอบรี  กาเดร์
 
1. นายมะรอนี  กาหลง
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงชลิตา  นาวากะ
2. เด็กหญิงซัฟรีนา  หะยีบือราเฮง
3. เด็กหญิงนูรไอนี  สือรี
 
1. นางพายีย๊ะ  วามะ
2. นายอับดุลเลาะ  สารี
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. เด็กหญิงซัลวา   เจ๊ะอะ
2. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ   แปะอิง
3. เด็กหญิงสากีนะห์   สะนิ
 
1. นางสาวนาอีหม๊ะ   เฮ็งปิยา
2. นางสาวซัมซียะห์   สตาปอ
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงศุภรดา  พรบุญแสดง
2. เด็กหญิงอาภิชา  ตงฉิน
3. เด็กหญิงแสงลี  พันธนู
 
1. นางสาวจริญญา  สันตตินบีวงศ์
2. นางปรารถนา  จักรณรงค์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวชลธิชา  มุ่งธรรม
2. นางสาวนูรีซัน  มะมิง
3. นางสาวอานีตา  สาเร๊ะนุ
 
1. นางอัสนะ  หีมบู
2. นางยามีล๊ะ  โซ๊ะซูมะ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. นางสาวฟารีดา   เยะ
2. นายอาตีกี   สนิหวี
3. นางสาวโซรายา   เจะแว
 
1. นายมุกตาร์  เจ๊ะมูเก็ง
2. นางสาวสุรีรัตน์   ขาเร็ง
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายณัฐพงศ์  พงษ์ธัญญะวิริยา
2. นางสาวอัยดา  ดามะ
3. นายเจะรูสดี  เบญจมะ
 
1. นายอาซือมัน  เปาะมา
2. นางสาวโรสลีนา  อาแวหามะ
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงนัสริน  สาแม
2. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  มิงเตะ
3. เด็กหญิงวารีตา  วินทะไชย
 
1. นายอับดุลเลาะ  สารี
2. นางพายีย๊ะ  วามะ
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงชโรชา  พริกเล็ก
2. เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงนภสร  บุญอินทรสุข
 
1. นางสาวภทรวรรษ  จันแสงทอง
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายพิพัฒน์  ขวัญเพชร
2. เด็กหญิงเฌอกานต์  พุธจันทร์
3. เด็กชายเมธพล  ศิลากุล
 
1. นางสาวอรปวีณ์  ศรีเจริญ
2. นางสาวอาดีบ๊ะ  สะมะแอ
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวทวินันท์  นิลประเสริฐ
2. นางสาวฟิตรียา  เจะแว
3. นางสาวศรุตา  ห่วงศร
 
1. นายอับดุลเลาะ  สารี
2. นางยามีล๊ะ  โซ๊ะซูมะ
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วกุ้ง
2. นางสาวนาถลดา  ไชยแสง
3. นางสาวสุดารัตน์  ไชยลาภ
 
1. นางสาวแสงเดือน  หมัดสะเม๊าะ
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวณิชารีย์  ลาเต๊ะ
2. นางสาววาสนา  เตาหุรู
3. นางสาวอรสา  แก้วสะโร
 
1. นางอนงค์  คงทน
2. นางสาวโสมสุภา  โสติถิมานนท์
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงปัณณธร  บุญมี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เศียรอินทร์
3. เด็กหญิงลิต้า  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวภทรวรรษ  จันแสงทอง
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะเละ
2. เด็กชายมันต์ซุร์  สะดียามู
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ดอเลาะ
 
1. นางอิฟฟัต  กาเดร์
2. นางฮาลีเม๊าะ  ดอเลาะ
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนิฟิรดาว  มุนีวัน
2. นางสาวนิฮารีนา  โต๊ะลือบาจิ
3. นายสถาพร  เหมวิเชียร
 
1. นางพิชญา  เหล่าเจริญสุข
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงนูรู  กือมะ
2. เด็กชายฟุรกอน  มะนิ
3. เด็กหญิงมีนารา  มะหลี
 
1. นางสาวมัสตูรา  สามะ
2. นางสาวนุริยา  กาเจ
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนูรซาฮารา  รัตนวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงนูรีดา  หะยีสะรี
3. เด็กหญิงอานีตา  เจ๊ะซอ
 
1. นางสาวโนร์ฮายาตี  ยีเตะ
2. นางสาวซอฟฟียะห์  ยะโกะ
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทพงศ์
2. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  คชพันธ์
3. เด็กหญิงรินรดา  แสงเพชร
 
1. นางสาวภทรวรรษ  จันแสงทอง
2. นางกัญจนลักษณ์  ชนามุยา
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นายดือเระ  มะเซ็ง
2. นางสาวนาริตา  สุพร
3. นางสาวนิโซเฟีย  กือจิ
 
1. นางสาวนุริยา  กาเจ
2. นางสาวมัสตูรา  สามะ
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวยารีนะห์  อาแว
2. นางสาวสุรินันท์  แชแมง
3. นางสาวอริส  สาและ
 
1. นางสาวโนร์ฮายาตี  ยีเตะ
2. นางวัชรินทร์  วิญญูนุรักษ์
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายจิระยุทธ  ชุลีนวล
2. นางสาวนิสริน  ใบระหมาน
3. นางสาววรรวิษา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายมูฮัมหมัดนิซา  สาแม
2. นางสาวพัชรี  สุหลง
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นพรัตน์
2. เด็กหญิงอารีนา  ศักดิ์ศรีพงศธร
 
1. นางพายีย๊ะ  วามะ
2. นายอับดุลเลาะ  สารี
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นายอัซมิน  กะจิ
2. นายอับดุลรอฟูร์  รายอคาลี
 
1. นายนาซรัน  เจ๊ะแต
2. นางสาวนุริยา  กาเจ
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นางสาวฮามานี   ยูโซะ
2. นางสาวฮาวาณีย์   หามะ
 
1. นายอนุชา  นาคสังวัจฉระ
2. นางเมษิณี  อีแมลอดิง
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายซัซวาน  อีแต
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟีรดาวน์  ละนิเพ็ง
 
1. นายหวันบัสรี  วาเด็ง
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายณชนก  หมื่นรินทร์
2. เด็กชายสัตยา  โบบทอง
 
1. นายทวีศักดิ์  แก้วทอน
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กชายฟันดี  อาแซ
2. เด็กชายอัลฮาฟิต  อีแต
 
1. นายมูฮัมหมัด  หะยีดีแม
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายตอริก  บานีอิสฮาก
2. เด็กชายอดิริส  หัตตำ
 
1. นายหวันบัสรี  วาเด็ง
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฟิตรีย๊ะห์  เตะ
2. เด็กชายอับดุลหะกีม  เจะโมง
 
1. นางแวฮัสเมาะห์  ปานหลี
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กชายซูเฟียน  อาแด
2. เด็กชายมูฮำมัสสุไลซี  จันอิ
 
1. นางสาวมัสสนา  กาซอ
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายนพกร  อ่อนทอง
2. นายศิปปกร  บุญสีลาภ
3. นายอัดนันต์  กาหลง
 
1. นายมะกอเซ็ง  สาและ
2. นางอิสลามีย๊ะ  คาน
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นายมุสปานี  อาแด
2. นายอับดุลเล๊าะ  มามะ
3. นายอิสมาอีล  บูเงาะแงะ
 
1. นายมูฮัมหมัด  หะยีดีแม
2. นางสาวมัสสนา  กาซอ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงซัลวานี  ยานยา
2. เด็กหญิงนูรอัยณี  กาหลง
3. นางสาวนูรอารีญา  บือซา
4. นางสาวปัทมาวรรณ  รักเกื้อ
5. เด็กหญิงอัญธิมา  ลาเต๊ะ
 
1. นางพรชนก  รักษากิจ
2. นางสุดารัตน์  ภักดี
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงซานูมี  มะแซ
2. เด็กหญิงซาราณี  เจะลอ
3. เด็กหญิงต่วนนูรไอนี  นิละ
4. เด็กหญิงนูรฟาดีลา  กาเซ็ง
5. เด็กหญิงฟิรดาวน์  เวาะนา
 
1. นางปัทมา  ยายิ
2. นางสาวซัลมีย๊ะ  แดเมาะเล็ง
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงกรรตชา  สายศรีโกศล
2. เด็กหญิงชญาดา  พลพรรณ
3. เด็กหญิงชุติมาพร  อ่อนโสตะ
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ธรรปิลันธน์
5. เด็กหญิงปรมา  สังข์สุมล
 
1. นางสาววริสา  สาครินทร์
2. นายเมืองปาย  รู้สรรพกิจ
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นางสาวซูฮัยลา  ดาโอะ
2. นางสาวนุรจัสมิน  ชื่นกมล
3. นางสาวนูรมี  สะง๊ะ
4. นางสาวฮายาตี  อาแว
5. นางสาวโนราลีซัน  สาแลเมาะ
 
1. นางปัทมา  ยายิ
2. นางสาวซัลมีย๊ะ  แดเมาะเล็ง
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. นางสาวซีตีซารา  บือราเฮง
2. นางสาวซูไรดา  ฮะซา
3. นางสาวนูรฮายาตี  แวหะยี
4. นางสาวฮานีฟา  ดอเลาะ
5. นางสาวแวนี  จะปะกิยา
 
1. นางสาวมารีนา  หะยีอาแว
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายณพดล  หน่อทวี
2. นายนิอับดุลเราะห์มาน  อับดุล
3. นายบะห์รี  สุหลง
4. นายวันอิลฮัม  แวอาแซ
5. นายฮารูน  กามะ
 
1. นายนัฐวุฒิ  เทียมเงิน
2. นายเมืองปาย  รู้สรรพกิจ
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงซูเฟีย  เจ๊ะแต
2. เด็กหญิงนาดียะ  บือราเฮง
3. เด็กหญิงนาฟีซะห์  หมะอุเส็น
4. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สาแม็ง
5. เด็กหญิงนูรีดา  ดาโอะ
 
1. นายสาคารียา  วาจิ
2. นายอัสมิน  เจะเลาะ
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  พิทยาภินันท์
2. เด็กชายมะยากี  แวหะมะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอับดุลฮาดี  อีแต
4. เด็กหญิงยูใบด๊ะห์  สาเหะ
5. เด็กหญิงอริสนา  อารง
 
1. นางสาวอัสนี  อาแด
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 1. นางสาวชนากานต์  ถนอมกาย
2. เด็กชายนูรเดียนา  เจะโซะ
3. นางสาวลภัสรดา  แมเราะยาลา
4. นางสาวสุวัยบัส  อาแว
5. นางสาวสุไอนี  ขะหมิ๊
 
1. นางสาวอัสนี  อาแด
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวตอยีบะ  ตาเฮ
2. นางสาวฟิตรี  วาเต๊ะ
3. นางสาวรอกีเยาะ  การี
4. นายริฎวาน  ดือราแม
5. นางสาวสุดารัตน์  ขุนพรหมยา
 
1. นางดุษณี  โกบแม็ง
2. นางสาวนิมาสือก๊ะ  ไอซา
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. นายซูไฮมี   บอสู
2. นายมะซูกิฟฟลี   กูรุ๊
3. นายมูฮัมหมัดไซดูดดีน   ใบหมัด
4. นายอัสซัน   มะเสาะ
 
1. นางลียานา   สะมะแอ
2. นางอัฮลาม   เจะเด็ง
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายณัฐพล  แก้วพรหมราช
2. นายพิชิต  บุญส่
3. นางสาวศุภาพิชญ์  จินดารัตน์
4. นางสาวอรพิมล  ชูสวน
5. นายอิศรา  อ่องธาดา
 
1. นายสุพจน์  ทองธรรมชาติ
2. นางกาญจนา  ทองธรรมชาติ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงอามีลีนา  บากา
 
1. นางทัศนียา  สุกกระ
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. เด็กชายเนาวาฟ   เล๊ะนุ
 
1. นางอัฮลาม   เจะเด็ง
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงซูไฮลา  โดตะเซะ
 
1. นายฮัมดี  หะยีดือราปู
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายนำโชค  ริมสมุทร
 
1. นางสาวชาฮีดา  ดาแม
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวนฤติมา  สุพร
 
1. นางสาวนิมาสือก๊ะ  ไอซา
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นางสาวอาฟีฟะฮ์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวบุศรา   แวมะ
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. นางสาวมาเรีย   ส่าหนิ
 
1. นางอัฮลาม   เจะเด็ง
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายณภัทร  พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  รัตนประพันธ์
 
1. นางอรทิพย์  เจียรนัย
2. นางอรสินี  ปรีชาหาญ
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  ไข่มุกข์
2. เด็กชายศรัณย์  เตชะอนันตกูล
 
1. นางพีชนี  สีหวัง
2. นางกาญจนา  อินกะโผะ
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีนาค
2. เด็กชายสุรวุฒิ  แซ่ตัน
 
1. นางปาจารีย์  แวจิ
2. นางสาวดารณี  สุขสว่าง
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ดำแก้ว
2. นายศราวุฒิ  ธรรมวงศ์
 
1. นางอรทิพย์  เจียรนัย
2. นางอรสินี  ปรีชาหาญ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาววิลาสินี  หนักแดง
2. นายเชาวภัทร  เกื้อขำเจริญ
 
1. นางปาจารีย์  แวจิ
2. นางสาวดารณี  สุขสว่าง
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงวีนัศรา  สิงห์สุ
2. เด็กหญิงอาตียะห์  แคเมาะ
 
1. นางซารีนา  อาบูเดร์
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. เด็กหญิงนาเดียร์   แวหามะ
2. เด็กหญิงอัสมา   ดามัน
 
1. นางสาวกามารีเยาะ   มะมิง
2. นางสาวซารีนา   บาดง
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายธนภัทร  เกียรติไพบูลย์
2. เด็กหญิงนาดียะห์  สาเฮาะ
 
1. นางสาวนูรซีราวาตี  ดือเระ
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  พลายด้วง
2. นายศิวะวงศ์  จิระธนาพฤทธิ์
 
1. นางมลิวรรณ  หัตถา
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวนูรฮายาตี  สุหลง
2. นางสาวอัสมัด  ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวตอยีมะห์  ลาเต๊ะ
2. นายแวฟูอ๊าด  แวอูมา
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวอารีนา  ดือราซอ
2. นางสาวอีมาน  มะแอ
 
1. นางแวซือแมาะ  มะลี
2. นางสาวซุลฟาตัสนีม  เด็งกาเยาะ
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  พงษ์ประดิษฐ์
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงอิมตีนาน  มะสะ
 
1. นายมูฮัมหมัด  หะยีดีแม
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสากีเราะห์  เจะเตะ
 
1. นายอัมราม  ดอกา
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นางสาวตอฮีเราะห์   อูมะ
 
1. นางฉัตรพร   ไชยบุญแก้ว
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวสุไรดา  มะแซ
 
1. นายมูฮัมหมัด  หะยีดีแม
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวอามีเนาะ  เจะหลง
 
1. นายอัมราม  ดอกา
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นางสาวนุรฟาเดีย  ซิการาเสาะ
 
1. นางชาลิสา  กากะบุตร
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายอัลฮาดิซ  แซะเด็ง
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอามีนา  ยีสาแลแม
 
1. นายอัมราม  ดอกา
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายเจ๊ะนาวาวี  มะหิเละ
 
1. นายพิศิษฐ์  สุวรรณจันทร์
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. นายมะรอวี   คางา
 
1. นายมะซารอวี   หะยีอาแว
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวนูรสุไฮดา  อะแด
 
1. นายอัมราม  ดอกา
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงพิมพิศา  เขียวเข้ม
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงฟาเดียร์  สาและ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. เด็กหญิงฟาฏิน   หลงมีหนา
 
1. นายมะซารอวี   หะยีอาแว
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นายมาฮาแซ   มะแด
 
1. นางฉัตรพร   ไชยบุญแก้ว
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นางสาวสวรรยา  นุ้ยกลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมโชติ
 
1. นางสาวขวัญศิริ  ทองรัตน์
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กชายรามฎร  เป็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายประกิจ  ยาเลิศ
 
1. นายบุญส่ง  โกไสยสิต
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัจมีย์  สะอะ
 
1. นายมูฮำหมัดซาอูดี  แวดราแม
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวเสาวรรณี  พรหมแก้ว
 
1. นายศุกฤษณ์  หะยีเจะแว
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นางสาวฟาซีย๊ะห์  โต๊ะสรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายธนากร  สุกใส
 
1. นางสาวขวัญศิริ  ทองรัตน์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงซูเปีย  หะยีอาแซ
2. เด็กหญิงฮัสนียะห์  บาหะ
 
1. นางชาลิสา  กากะบุตร
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงซาวีณา  สาและ
2. เด็กหญิงฟารีดะห์  หะยีบือราเฮง
 
1. นายศุภพงศ์  เอียดยีสะอิ
2. นายยาฮา  มะยิ
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงซีตีอาอีซะห์  มิงเตะ
2. เด็กหญิงอัฟณาน  ยูโซะ
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุสคาลาเรต้า  วาดิง
 
1. นายมาวัรดีย์  มาเจ๊ะมะ
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. เด็กหญิงนิซอลีฮะห์   ปาเนาะ
 
1. นายมะซารอวี   หะยีอาแว
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. นายแวมูฮัมหมัด  มะเซ็ง
 
1. นายศุภพงศ์  เอียดยีสะอิ
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายอาณัติ  ไชยเอียด
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. นายกษิดิศ  กูลณรงค์
 
1. นางสาวอนุวรรณ  ทองรัตน์
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายก้องกิดากร  จีรกุล
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ทองคำ
2. เด็กหญิงนัฐทิดา   ชฎารัตน์
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  เพ็ชรภักดี
 
1. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
2. นายกฤษกร  จีรัง
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กชายจรัณธร  หน่อเอียด
2. เด็กชายนัฐพงษ์  เซ้งหิ้น
3. เด็กชายพลวิทย์  ทองเอียด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวซูไฮนี  เจะแว
2. นางสาวตูแวแย  ลอนิ
3. นางสาวรุสนีย์  เจ๊ะดอเลาะ
 
1. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
2. นายกฤษกร  จีรัง
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นายวายุ  แก้วเอียด
2. นางสาววีรดัน  ฮะ
3. นายอับดุลมูฮัยมิน  โตะบา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายอาณัฐชัย  เฉ้งฉิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์  เที่ยงแท้
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายกฤติพงศ์  ชัยศรี
2. นายธีระพงศ์  หนูสงวน
3. นายพิชญกิติ์  เทพนิมิต
4. นายสุธิพงศ์  แวเยง
5. นางสาวเกตุพิมพ์  แก้วพิมพ์
6. นางสาวเกตุเพชญ์  แก้วพิมพ์
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
2. นายพิภพ  รุ่งโรจน์รังสรร
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายสิโรจน์  มุสิกะพงศ์
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายอิลฮัม  สุหลง
 
1. นางรอสมียะห์  สาเระ
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นายดากริส    สาและ
 
1. นายนพเก้า  ศิลปเจริญ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายนฤพงษ์  คงสำเร็จ
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงเกสรา  เกื้อเพรช
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  ขุนจิตร
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัซรี  บือราเฮง
 
1. นางรอสมียะห์  สาเระ
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวพรนภา  รอดอยู่
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวธีมาพร  โชครักษ์
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายวรพจน์  คงไสยะ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายกัมพล  อนุปราโมทย์
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายผดุงศักดิ์  ฉลองกุลศักดิ์
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์ศรี
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงพัฑฒิดา  ศิลาพัฒน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วเลี่ยม
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงวาริน  อ่องหลี
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวสุภาวรรณ์  จันทะนาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วเลี่ยม
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวอรุณรุ่ง  หนูชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายกัมพล  อนุปราโมทย์
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายนินัจ  นิกาจิ
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงอารีรักษ์  มากละม้าย
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงซาจีร่า  มูฮัมหมัด
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวปิณิดา  จันทร์คูโต
 
1. นายกิตติพงษ์  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายวรพจน์  คงไสยะ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายกัมพล  อนุปราโมทย์
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายนินัจ  นิกาจิ
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์ศรี
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองรักษ์
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงอาลิสรา  ดีซอย
 
1. นางสาวนราทิพย์  รัตนพรหม
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวธีมาพร  โชครักษ์
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวพรนภา  รอดอยู่
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวณัฐกานต์  พรหมจันทร์
2. นายดานิยาน  และเซ็ง
3. นายทนง  นนทกาญจน์
4. นางสาวทรายมณี  กอพูนพัฒน์
5. นายปรียะพงษ์  เพ็ชรภักดี
6. นายปิยทัศน์  มหาสัทธา
7. นางสาวพัชรีพงษ์  เพชรยอดศรี
8. นางสาวมนทิราลัย  ไฝสีทอง
9. นายสหัสวรรษ  สมานสุหลง
10. นางสาวสุธิรักษ์  ผ่องอำไพ
 
1. นายอุดม  อุดมเศรษฐ์
2. นางวันเพ็ญ  สมบูรณ์
3. นางสาวธาราทิพย์  มณีอร่าม
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ณ นคร
2. เด็กหญิงปาณิศรา  ทัศนา
3. เด็กหญิงพิชชามนต์  สุริยงค์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  คงแก้ว
5. เด็กหญิงสุชานันท์  พรมยา
6. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  แก้วกรรมพฤกษ์
 
1. นายอุดม  อุดมเศรษฐ์
2. นางวันเพ็ญ  สมบูรณ์
3. นางสาวธาราทิพย์  มณีอร่าม
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวกรกมล  หมึกทอง
2. นายชัชรินทร์  โกศลกาญจน์
3. นายตันติกร  บุตรมัน
4. นายภาสกร  ขุนราช
5. นางสาวศศิชา  ตันธิลา
6. นางสาวอาทิตญา  สืบประดิษฐ์
 
1. นางมลฤดี  นาคแก้ว
2. นายอภิเดช  ถิ่นพังงา
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวธันย์ชนก  พุ่มพวง
3. นางสาวธีรรัตน์  ชูรัตน์
4. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
5. นางสาวรุสนา  แสแวง
6. นางสาววาเลน  คงพฒน์
7. นางสาวสุธิดา  นิลชัยศรี
 
1. นางสาวสมใจ  เจริญผล
2. นายกันต์ณภัทร  แวมะมิง
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขุนเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยแพทย์
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ศุกรวัติ
4. เด็กหญิงรัชญาณันท์  จันทวงศ์
5. เด็กหญิงฤดีภรณ์  บุญสงค์
6. เด็กหญิงวิชชุดา  แสงแก้ว
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีพระจันทร์
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญภักดี
9. เด็กหญิงสาวณี  แก้วมณี
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เพชรจรูญ
 
1. นายอภิเดช  ถิ่นพังงา
2. นางมลฤดี  นาคแก้ว
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงชัญญ่า  วิเชียรบุตร
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ให้สุข
3. เด็กหญิงนาเดีย  แวอุมาร์
4. เด็กหญิงนิธิมา  พรหมจินดา
5. เด็กหญิงพิมพรัตน์  แก่นสุข
6. เด็กหญิงภัทรภรณ์  คุรุฐิติ
7. เด็กหญิงรัชฎาพร  เรืองราษฎร์
8. เด็กหญิงสุจริตรา  นามคำ
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานชัน
10. เด็กหญิงอัญชลี  ธัญญเจริญ
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวเกิด
 
1. นางสาวสมใจ  เจริญผล
2. นายกันต์ณภัทร  แวมะมิง
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวจันทกานต์  คงทอง
2. นางสาวจิตติมา  แจ่มประกาศ
3. นางสาวจิรนันท์  หน่วยตุ้ย
4. นางสาวชนิดา  โต๊ะเปีย
5. นายชิติพัทธ์  ขุนแดง
6. นางสาวญาณิศา  เนียมคง
7. นายทยากร  เพ็งสุวรรณ
8. นางสาวนิสรีน  ยานัยฮับ
9. นางสาวพรทิพย์  ตันฑพงษ์
10. นางสาวพิชญากรณ์  สร้างอำไพ
11. นางสาวรุจาภา  หิรัญวิริยะ
12. นางสาววิฟดา  เจะดราแม
13. นางสาวสุดาริน  ตุ้มระย้า
14. นางสาวสุทธิกานต์  ผ่องอำไพ
15. นางสาวเจือจันทร์  สุวรรณรัตน์
16. นางสาวแก้วกานดา  คงวุฒิ
 
1. นายอุดม  อุดมเศรษฐ์
2. นางสาวธาราทิพย์  มณีอร่าม
3. นางวันเพ็ญ  สมบูรณ์
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายธีรัตฆ์  ทวิชศรี
 
1. นายสมโภช  เพชรนุ้ย
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงอมีนา  เกษตรกาลาม์
 
1. นางสาวนิภาพร  ลิ่มวรากร
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  เสนาะพิมพ์
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวฟุฎลาย์  สาและอารง
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
198 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฉุยฉ่อง
 
1. นางสาวนิภาพร  ลิ่มวรากร
 
199 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวศิริณัชกมล  วงษ์พานิช
 
1. นางสาวหรงเจิน  ถาน
 
200 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ธัมมิกะกุล
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
201 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายฐัชชนม์  ทองอ่อน
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
202 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวโซเฟีย  ลาเฮศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  เทพไชย
 
203 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายฉัตริน  วิทยปรีชากุล
2. นางสาวชลธิฃา  อินทร์สำราญ
3. นายชารีฟ  วะตะกี
4. นายฟาริส  มะ
5. นายโชติวงศ์  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คงเมือง
2. นางสาวรติยา  รุณหิวา
 
204 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายนิอาฟันดี้  หลงแดวา
2. นางสาวพรวนัช  พรหมชาติ
3. นางสาวฟิรดาวส์  สะอิ
4. นายอัตวุฒิ  แซ่ลิ่ม
5. นายฮารีฟฟุตดีน  สมัยอุดม
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
2. Mr.George   B Labasano
 
205 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวฐิติมา  จุ้ยม่วงศรี
2. นางสาวนัสริน  เจ๊ะและ
3. นางสาวมัณฑนา  มีแก้ว
4. นางสาวศโรชา  เวชสัมฤทธิ์
5. นางสาวโสรยา  อูเมาะมาลี
 
1. นางสาวพัชรี  เทพไชย
2. นางสาวมาริสา  ยูนุ
 
206 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาววรพรรณ  พลอยสมบูรณ์
2. นายโภคินฒ์  ไพรแก้ว
 
1. นายพีรภพ  แซ่หง่วน
 
207 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนูรลัยลา  สาเม๊าะ
2. นางสาววิลดาน  สะแม
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายซูพกี  ดอเลาะ
2. เด็กชายนูรดิง  ดอเลาะ
3. เด็กชายนูรดีน  มูดี
4. เด็กชายมูฮัมหมัดซันนูซี  สือรี
5. เด็กชายอัดฮัม  กอเซ็ง
6. เด็กชายอับดุลเลาะ  น๊ะ
7. เด็กชายอามีน  สาและ
8. เด็กชายอุสมาน  อูเซ็ง
 
1. นายอัสมิน  เจะเลาะ
2. นายอับดุเลาะ  ดอเลาะ
3. นายมูฮัมหมัดอิรีส  เจะบาการ์
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กชายขจรเกียรติ  สุวรรณ์น้อย
2. เด็กชายคณินธร  จันทร์ทิตย์
3. เด็กชายชยากร  ศรีจันทร์
4. เด็กชายซุลกีฟลี  มูดอ
5. เด็กชายฐิติราช  อินทกาญจน์
6. เด็กชายบวรนันท์  จันจาตุรงค์
7. เด็กชายอิบรอเฮง  ลาเตะ
8. เด็กชายอิบรอเฮง  สุหลง
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
3. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นายณัฐดนัย  อินทกาญจน์
2. นายนัฐกานต์  ใจบุญ
3. นายมูฮามัดอัสรี  ยุโซะ
4. นายสุพจน์  ซา
5. นายอับดุลการิม  วาเตะ
6. นายเกรียงเดช  ไชยลาภ
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
3. นายกฤษกร  จีรัง
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กหญิงนิษฐา  ธีระค้ำชู
2. เด็กหญิงพรรณพร  บุญไชยสุริยา
3. เด็กหญิงสวิชญา  สิงห์ทอง
 
1. นางนิพา  ม่วงทับทิม
2. นางสาวคอรีเยาะห์  แวนาแว
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงต่วนอัสมะ  ต่วนสนิ
2. เด็กหญิงนาดา  มูซอ
3. เด็กหญิงนูรฮูดา  บูละ
 
1. นางกาญจนา  อินกะโผะ
2. นางพัชนี  สีหวัง
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงซูซานา  แวหามะ
2. เด็กชายพงศกร  เจะดาราแม
3. เด็กชายยศธร  รักหมอ
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนกรัณฑ์
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. นางสาวนุรฮายาตี  แวมะ
2. นางสาวศุภาวี  ธนจินดา
3. นางสาวสุชานาถ  ล่วนล่อง
 
1. นางนิพา  ม่วงทับทิม
2. นางสาวยามีละห์  ดะแซสาเมาะ
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวนูรีฮัน  เปาะมะ
2. นางสาวฟิรดาวน์  ปูเต๊ะ
3. นายยุสรัน  มีนา
 
1. นางกาญจนา  อินกะโผะ
2. นางพัชนี  สีหวัง
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวอภิญญา  เกื้อพิทักษ์ธนา
2. นางสาวอาตีกะห์  ดอเลาะ
3. นายอุชุกร  ไชยลาภ
 
1. นางปัทมา  รอดแสง
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงซารีฟะห์  เจ๊ะแมง
2. เด็กหญิงยามีละห์  แวเตะ
3. เด็กหญิงเพชรดาว  ยะดะหะ
 
1. นางสาวซาลมา  เจะตีแม
2. นายมาโซฟ  สมานธรรมกุล
 
218 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนาตาซา  ตาเละ
2. เด็กหญิงโซเฟีย  โวะ
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นางสาวสุรีภรณ์  ดำแก้ว
 
219 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กชายกูอิมรอน  ซาหลง
2. เด็กชายอีรฟาน  บือราเฮงสุ
 
1. นายยูซรัน  ยามิง
2. นายอับดุลรอฟา  บินเปาะเต๊ะ
 
220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กชายต่วนฮัสนัน  ลาดอ
2. เด็กชายอิบรอเฮง  เจ๊ะบู
 
1. นายยูซรัน  ยามิง
2. นายมามุ  โต๊ะโม
 
221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุไลล๊ะ  หะยีเต๊ะ
2. เด็กหญิงอัซนิดา  สาและ
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นางสาวแฉล้ม  อินทศิริ
 
222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. นายบุรินทร์  เขียวจันทร์
2. นายศุภวิชญ์  เม่าคง
 
1. นางสาววลัยพร  หมวดทองแก้ว
2. นางสาวอนุวรรณ   ทองรัตน์
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายนัซรูดดิน  มะแยะ
2. นายอัฟนันท์  ยะปา
 
1. นางสาวนฤมล  เกศโร
2. นายฮัมดี  มะมิง
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายชลสิทธิ์  หะยีมะลี
2. นายสุธาวี  สะอะ
 
1. นางสาวคอบเสาะ  มูหนะ
2. นายวุฒิชัย  แสนเสนาะ
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กชายมูฮำหมัดซูเฟียน   เดง
2. เด็กชายอัมรัน   อาแว
 
1. นายอารี   มีนา
2. นางนูรรัตนา   หะยีมะ
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นายอัลฟาตอนี   อิบรอเห็น
2. นายฮัสบุลเลาะห์  สมาแอ
 
1. นางนูรรัตนา    หะยีมะ
2. นายอารี  มีนา
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงนฤมล  มนทอง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สนธิคุณ
 
1. นางสาวนฤมล  เกศโร
2. นายฮัมดี  มะมิง
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงอามีร่า  นุ้ยสามัญ
2. เด็กหญิงฮามีด๊ะ  กาเจร์
 
1. นางสาวอาแอเสาะ  อีปง
2. นางสาวณัฐธวดี  บางลอย
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายภัทรกร  สุขเดิมรอด
2. เด็กชายศรัญยู  คงเอียง
 
1. นายสุรินทร์  ติ้นตระกูล
2. นายภูพฤฒิ  ขุนเมือง
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงต่วนนูรีดา  ต่วนกือจิ
2. เด็กหญิงนาซีลา  หาแว
 
1. นางมารีนา  มะแซ
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฟาฎีละห์  แมเร๊าะ
2. เด็กหญิงอรพิชญ์  แก้วขุนจิตร
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นางฟาราห์นัส  กาซอ
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นายนิอาดัม  ยาบี
2. เด็กชายมะห์ฮูเซ็น  สะอะ
 
1. นางชาลิสา  กากะบุตร
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดุลก่อง
2. เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นายซาฮีดัน  มาฮะ
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิซูรัญญา  สามะ
2. เด็กหญิงนูรอัสมา  วาโตะมะ
 
1. นางพรทิพย์  สีสุวรรณ
2. นางสาวโนเรีย  เจะแต
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวนายูวา  ดือราแม
2. นางสาวนูรีสา  สอเลาะห์
 
1. นางพรทิพย์  สีสุวรรณ
2. นางสาวซัลมา  เจะอาแซ
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวอัสลีนา  หะยีเต๊ะ
2. นางสาวโนรไอนี  อาแวบือซา
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นางราฟีดา  พิทักษ์ลาวัลย์
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. นางสาวนาปีซะ  ประดู่
2. นางสาวฟิรเดาซ์  มะ
 
1. นายอาสมาน  ฮาแว
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวซามีเราะห์  เบ็ญแวบาราเฮง
2. นางสาวฟาตีฮะห์  สาและ
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นางแวฮัสเมาะห์  ปานหลี
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวรัชติพร  มณีพรหม
2. นางสาวเสาวณีร์  เจะเตะ
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นางสาวสุกันยา  ขวัญอ่อน
 
240 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นางสาวนิสรีน   สาแม็ง
2. นางสาวยูรัยดา   ยูโซะ
3. นางสาวอานีซะห์   กานุงมิง
 
1. นางนูรรัตนา   หะยีมะ
2. นายอารี  มีนา
 
241 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวนูรีฮัน  มะอูเซ็ง
2. นางสาวฟาตีฮะ  ตาเฮ
3. นางสาวอาซีสะห์  หาแว
 
1. นางมารีนา  มะแซ
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายนัสรัน  หลง
2. นายมูฮำหมัด  เบญจวงศ์
 
1. นางสาวนฤมล  เกศโร
2. นายฮัมดี  มะมิง
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายคุรุเศรษฐ์  ปาทาน
2. นายดาเนียล  แวมิง
 
1. นายวุฒิชัย  แสนเสนาะ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หนูทอง
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายทศพล  จะริวัฒ
2. นายศุภกิตติ์  ทองมา
 
1. นายสุรินทร์  ติ้นตระกูล
2. นายภูพฤฒิ  ขุนเมือง
 
245 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. เด็กชายปุญญพัตน์   บุญเริงศักดิ์
2. เด็กชายอัลมุซตารี   ทองช่วย
3. เด็กชายเกียรติภพ   อิยุโสะ
 
1. นายอัมราม   บอสู
2. นายแวฮาซัน   ลีหมะ
 
246 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1. นายซอฟรอน   ดอมาดา
2. นายฮากัม   เจะโด
3. นายฮาฟิต   จงรักศักดิ์
 
1. นายอัมราม   บอสู
2. นายแวฮาซัน   ลีหมะ
 
247 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายคีรินทรณ์  บ่อน้อย
2. นายพีรพัฒน์  คงทน
3. นายภูมิ  อาจณรงค์
 
1. นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง
 
248 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายกิตติธัช  แก่นมาลี
2. นายรังสิมันต์  เริ่มวงศ์
3. นายอิรฟาน  โต๊ะยุโส้
 
1. นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง
 
249 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายต่วนฮาซัน  รอยา
2. เด็กชายอับดุล  กอและ
3. นายอัฟนัน  เจ๊ะมะ
 
1. นางโพยมรัตน์  ชัยโรจน์
2. นายอิสมาแอล  หมาดหมีน
 
250 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 1. เด็กชายนิติภูมิ  สุวรรณชาตรี
2. เด็กชายศรชัย  สาระรุ
3. เด็กชายอานนท์  เสดสีกาง
 
1. นายประสาท  จินากุล
2. นางสาวสุวรรณา  เพ็ชรรัตน์ทอง
 
251 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นายซับรี  จิใจ
2. นายมะไซดี  กอและ
3. นายอนันต์  แนลูแล
 
1. นางโพยมรัตน์  ชัยโรจน์
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นายธนพล  ชะดารัตน์
2. นายยาเซร์  ดือราแม
3. นายสุไลมาน  วายะโยะ
 
1. นายภูวดล  เภาอินทร์
2. นางสาวสุมล  ทวีลาศ
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นายมูฮำหมัดอาฎฮา  วามิง
2. นายรุสตา  ดูลาสะ
3. นายอับดุลเลาะห์  นิคง
 
1. นางสาวซาวีย๊ะ  เซ็งสะ
2. นายยูซรัน  ยามิง
 
254 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงซีตีนูรฮาลีซาร์  มะมิง
2. เด็กหญิงนารีมะห์  วาเตะ
3. เด็กหญิงนูรมา  โตะอิ
 
1. นางจินตนา  จินากุล
2. นางกูหนะ  มะแซ
 
255 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กชายพัทยา  ละอองแก้ว
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  อินทกาญจน์
3. เด็กหญิงเจ๊ะซูรายา  เวาะซอ
 
1. นายภูวดล  เภาอินทร์
2. นางสาวสมจิตร  จันทรัตน์
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นางสาวนาเดีย  มุสตาฟา
2. นางสาวปธมาวาตี  เตะแต
3. นางสาวอารีซ๊ะห์  เจะเนาะ
 
1. นางโพยมรัตน์  ชัยโรจน์
2. นายอิสมาแอล  หมาดหมีน
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวซอบารียะห์  วาเตะ
2. นางสาวนารูดา  ยูโซะ
3. นางสาวอาตีกะ  กาเจ
 
1. นายภูวดล  เภาอินทร์
2. นางสาวพรกมล  คงจินดามุณี
 
258 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นางสาวซูรีนา  กะลาบู
2. นางสาวนูรไอนี    สะมาแอ
3. นายยะฟัตร์   สาแล๊ะ
4. นางสาวฮามานี   เจ๊ะหะ
5. นางสาวแวอานีซะห์    ยีดา
6. นางสาวไซนับ   บือราเฮง
 
1. นางเอื้อมเดือน    วงศ์สาโรจน์
2. นางสุทธิ์เฉลียว    จันทร์คง
3. นางสุวรรณา  เพชรชนะ
 
259 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 1. นายขันติเดช  ชุมเรียง
2. นายชัชภัทร  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กชายธนากร  มะเล๊ะ
 
1. นายประสาท  จินากุล
2. นางสาวสุวรรณา  เพ็ชรรัตน์ทอง
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวซาลีฮะห์  เจะหลง
2. นางสาวนุรมา  เจะเต๊ะ
3. นางสาวนูรีซัน  สะมะแอ
 
1. นางจินตนา  จินากุล
2. นางสาวมัสสนา  กาซอ
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดี  ตาเยะ
2. เด็กชายอาฟีฟี  มะเซ็ง
3. เด็กชายอิลฮัม  มาเฮ
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นายมูหามัดคอซี  อาลี
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  รัตน์ซ้อน
2. เด็กหญิงสุทากานต์  ชูช่วย
3. เด็กชายอรรถพล  พรหมมีฤทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  สังข์วิชัย
2. นางอัมพรรัตน์  สรรพพันธ์
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายดุลธภัทร  รูปธรรม
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีทองคง
3. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ลี่
 
1. นางศุภางค์  ปาลสาร
2. นางสาวชนัญชิดา  บุญมี
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายธนพงษ์  รัตนประดิษฐ์
2. นายธันยา  ศรีแดง
3. นายภานุพงษ์  บุญเหลือ
 
1. นางสาวอโณทัย  ทองแก้ว
2. นางสาวอภิญญา  ยกเส้ง
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวติยาภรณ์  ยืนชนม์
2. นางสาวปภาวี  สุขชาติ
3. นางสาววิภารัตน์  มะโนมา
 
1. นางมนพันธ์  โชติกุญชร
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวจิรารัตน์  สงัดศรี
2. นายลุฏฟี  ดือราโอะ
3. นางสาวแวซากัส  แวเตะ
 
1. นายจักริน  ดวงสอดศรี
2. นายภูวดล  เภาอินทร์
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงการีม๊ะ  กูนิง
2. เด็กหญิงซัซวานี  สาแม
3. เด็กหญิงรีฮัน  อาแว
 
1. นางสาวเรวดี  มะเด็ง
2. นางสาวตัสนีม  โดตะแซ
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงดวงนภา  ไชยลาภ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงวลันธรา  ละอองจิตร
 
1. นางศุภศรี  นิกูโน
2. นางเสงี่ยม  ไชยศิลป์สังข์
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกูวาตี  ต่วนหะยี
2. เด็กหญิงนามีรา  จาโลง
3. เด็กหญิงรอฮานี  อาแว
 
1. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
2. นางสาวซอฟฟียะห์  ยะโกะ
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวกมลพรรณ  แท่นพรหม
2. นางสาวนุรณี  เจ๊ะแม
3. นางสาวสิมาภรณ์  อ้ายปิ๊ก
 
1. นางสาวยินดี  อินทรสกุล
2. นางเสงี่ยม  ไชยศิลป์สังข์
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวซัสวาณีย์  ดอเลาะ
2. นางสาวมัรฎียะห์  เจะเตะ
3. นางสาวฮัสนี  สามอ
 
1. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
2. นางสาวโนร์ฮายาตี  ยีเตะ
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายบูรฮัน  ยูโซะ
2. นายอัรฟัท  นิเงาะ
3. นายอิมรอน  พยัคฆ์กาลกุล
 
1. นางสาวอภิญญา  ยกเส้ง
2. นางสาวอโณทัย  ทองแก้ว
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงซูนีตา  จูเอะ
2. เด็กชายธีรภัทร  ยามา
3. เด็กชายอับดุลเลาะ  อาลี
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นายมูหามัดคอซี  อาลี
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1. เด็กหญิงรอฮานา  การีดอง
2. เด็กหญิงสากีนะห์  แวกะจิ
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  สุหลง
 
1. นางสาวรื่นราตรี  ชุมคง
2. นางสาวฟาตีมะห์  มะสาแม็ง
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนิชาภา  เพ็ชรปล้อง
2. นางสาวสุชญา  บุญธรรม
3. นางสาวอาอีซะฮ์  สะมาแอ
 
1. นางสาวยินดี  อินทรสกุล
2. นางเสงี่ยม  ไชยศิลป์สังข์
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวนาปีซ๊ะห์  แวสะแต
2. นายฟุรกร  ตาเห
3. นางสาวฮานีดา  แมเราะ
 
1. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
2. นางไรตง  มามะ
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวนุรไอนี  อาแว
2. นางสาวรอมซาน  เจ๊ะและ
3. นายอิรฟาน  มอลอ
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นางสาวรอปีอะห์  หะยีสาและ
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. นางสาวจริญญา   จันทรกุล
2. นายมะยะโก๊ะ  สาและ
3. นายเติมพงศ์  เรืองสง่า
 
1. นางอัมพรรัตน์  สรรพพันธ์
2. นางรุ่งทิพย์  สังข์วิชัย
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นางสาวซีตีอามีเนาะ   มะมิง
2. นายมุสตอฟา   มามะ
3. นายอับดุลบาซิร    โวะ
 
1. นางสุวรรณา   เพชรชนะ
2. นางวิลัย  บัวศรี