หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สนามภูเขาหญ้า 7 ต.ค. 2559 9.00 - 12.00 น. -
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
- -
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เวทีใต้อาคาร 1 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 -
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คุณภาพ 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 -
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คุณภาพ 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 -
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง สมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 -
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง สมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 -
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ห้อง โสต 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ห้อง โสต 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]