หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-rng1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา แจ่มเล็กโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ปฐมอติชาตโรงเรียนพิชัยรัตนาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสกุลณา ยกย่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ทองมากโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
5. นางจิระพร อินทนาศักดิ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวาสนา แจ่มเล็กโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ปฐมอติชาตโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
3. นางสาวสกุลณา ยกย่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ทองมากโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
5. นางจิระพร อินทนาศักดิ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุมนทิพย์ ศรีทองโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ทองบุญชูโรงเรียนพิชัยรัตนาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เกิดสมจิตรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงอรุณ สงเคราะห์โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจุติภรณ์ แซ่หงอโรงเรียนสตรีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสุมนทิพย์ ศรีทองโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ทองบุญชูโรงเรียนพิชัยรัตนาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เกิดสมจิตรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงอรุณ สงเคราะห์โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจุติภรณ์ แซ่หงอโรงเรียนสตรีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล คำนวณศิลป์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางกัลญารัตน์ คงกัลป์โรงเรียนกะเปอร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกลยุทธ ยกย่องโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
4. นางสุรีย์พร เพชรประดับโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา พรหมจิตรโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล คำนวณศิลป์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางกัลญารัตน์ คงกัลป์โรงเรียนกะเปอร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกลยุทธ ยกย่องโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
4. นางสุรีย์พร เพชรประดับโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา พรหมจิตรโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนาภรณ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นายฟารีส กรีมละโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
4. นางอุ่นจิตร์ รถแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38กรรมการ
5. นางรัตนา พลเมืองดีโรงเรียนสตรีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนาภรณ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นายฟารีส กรีมละโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
4. นางอุ่นจิตร์ รถแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38กรรมการ
5. นางรัตนา พลเมืองดีโรงเรียนสตรีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางประทีป ชูแก้วโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ยกย่องโรงเรียนพิชัยรัตนาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ฉิมกุลโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาดา นพการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา เกิดสุวรรณโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางประทีป ชูแก้วโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ยกย่องโรงเรียนพิชัยรัตนาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ฉิมกุลโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาดา นพการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา เกิดสุวรรณโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุวนีย์ อุปถัมภ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวพัดชา ช่วยปลอดโรงเรียนพิชัยรัตนาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิพา ไพบูลย์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นายณัฐดนัย อาดำโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ ขุนสิทธิ์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสุวนีย์ อุปถัมภ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวพัดชา ช่วยปลอดโรงเรียนพิชัยรัตนาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิพา ไพบูลย์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นายณัฐดนัย อาดำโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ ขุนสิทธิ์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สังขอินทร์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลินี แปะเที่ยวโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสุธิดา หนูทองโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
4. นางศลิษา สายนำ้ใสโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทวัน หอมหวลโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางฐิติพร นุ่นลอยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
7. นางสาวนุสรอ กำพวนโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยาภรณ์ คงแทนโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวิณี สยุมพรโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายเอกพจน์ เทศพันธ์ุโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวฑัณฑิกา หนูแป้นโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ สารพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธฤติ พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ บุญโสภาสโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นางพิมพ์พิชชา ทองจันทร์แก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นายสราวุฒิ บ่อม่วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธฤติ พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ บุญโสภาสโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นางพิมพ์พิชชา ทองจันทร์แก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นายสราวุฒิ บ่อม่วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธฤติ พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ บุญโสภาสโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นางพิมพ์พิชชา ทองจันทร์แก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นายสราวุฒิ บ่อม่วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธฤติ พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ บุญโสภาสโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นางพิมพ์พิชชา ทองจันทร์แก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นายสราวุฒิ บ่อม่วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเอมอร หนูแจ่มโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณสา ยวงเดชกล้าโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นางสาวนิอามีนา กอตอนิโลโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางเอมอร หนูแจ่มโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณสา ยวงเดชกล้าโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นางสาวนิอามีนา กอตอนิโลโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ สาธุกานนท์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ศรีแผ้วโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายอดิรักษ์ สุขวิวัฒน์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นางสาวณัฐชยา คิดสำราญโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
5. นางปรียา ทรัพย์เอี่ยมโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ จิตยาภาตุโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ พรมพัตรโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
8. นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
9. นางวาสนา คงแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
10. นายสักริยา เอียดฤทธิ์โรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
11. นางสาวมัณนา สาและโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
12. นายกฤษณะ พานทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
13. นางสาวสุภาวดี ธุวรัฐคีรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ สาธุกานนท์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ศรีแผ้วโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายอดิรักษ์ สุขวิวัฒน์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นางสาวณัฐชยา คิดสำราญโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
5. นางปรียา ทรัพย์เอี่ยมโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ จิตยาภาตุโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ พรมพัตรโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
8. นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
9. นางวาสนา คงแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
10. นายสักริยา เอียดฤทธิ์โรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
11. นางสาวมัณนา สาและโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
12. นายกฤษณะ พานทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
13. นางสาวสุภาวดี ธุวรัฐคีรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวซูรัยยา อาแวโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอามาลีนา อะรีโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาวศันศนีย์ จันทองโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ อุคติโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สุสิคงโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา ผ่องใสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภัสกร ฟองฟุ้งโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ล่องแดงโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาวสุดา แซะอาหลำโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรอกีเย๊าะ สาแมโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ สุขผลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสวนีย์ ผิวนวลโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางจิดาภา อาวุธเพชรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิรุสนีย์ เจ๊ะบูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวนารีรัตน์ ทองแท้โรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาวฮายาตี เหมอุดมโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริเพ็ญ นิยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนเรนทร์ ยนต์พิพัฒนกุลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาภรณ์ ทรัพย์จุลโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาวนุจญมา สำมะเนี๊ยะโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ นิยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเมธ์วดี บุญทองโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา รัตนเทพีโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาวอีมาน คาร์เง็งโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสิริพร พิทักษ์ธรรมณีโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวหุสนา อะหลีแอโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ไทยเจริญโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางผ่องฉวี ปาละมุลโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นายพรศักดิ์ คงแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวฆฤณ มลิวรรณ์โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภัชญา เครือคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายจักรินทร์ บุญณะแก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนวหทัย หิรัญโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางทัศวรรณ์ ชัยฉลาดโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางแน่งน้อย เกตุสิงห์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพา กาหลงโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุนันท์ มงคลศิลป์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
7. นางสาวนันทพร แก้วพิภพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยวัฒน์ ธันว์ธนะโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ สุดศรีโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางชลธิชา เนาวพลชัยรัตน์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาติณี กลีเมาะโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ สังวรกาญจน์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายวรรณศักดิ์ เนาวพลชัยรัตน์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัด อาดำโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายรนนท์ นุ่นสิงห์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชน พิมลศรีโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายเดชชนะ ดับทุกข์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี ถิ่นพังงาโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นายยูโสบ นาฮุดาโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ บุญศิริโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชน พิมลศรีโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายเดชชนะ ดับทุกข์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี ถิ่นพังงาโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นายยูโสบ นาฮุดาโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ บุญศิริโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางสาวชลิตา ทองเพิ่มโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายชาติ สุขุมาลินท์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวอีมาน คาร์เง็งโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ราชิมโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชดา บิลหมัดโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา ขุนช้างโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
3. นายวัลลภ อินทรชุมนุมโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวันชัย ภู่ทองโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ขำอ้วมโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพดี ไกรทองโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ ทองประดิษฐ์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ศิลธรรมโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพดี ไกรทองโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุดสงวน วิภาดาพิสุทธิ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ลิ่มตั้งโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นายวัลลภ อินทรชุมนุมโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอัศนัย มาเกตุโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสำราญ นาควงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางนันทิยา ยวงงามโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธนากร หิรัญวงษ์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ นาควงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางนันทิยา ยวงงามโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ขำอ้วมโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตันโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย เกษตรสุนทรโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดที่รัก โชติปฏิเวทกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นายศรชัย หมัดสอหมัดโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย เกษตรสุนทรโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี วิริยานนท์พุทธสมาคมจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพวงทิพย์ สุขโคนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน นุภักดิ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ นะแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูนินมธรรมาวุธ -วัดธรรมาวุธารามประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี พิมพ์ทองโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ล้วนแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสุวณี งั่นบุญศรีประธานชมรมรุ่งอรุณประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน ชูประดิษฐ์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาริสา ชนะวรรณโณโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณา สาธุกานนท์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายจเรวัฒน์ รักษาโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อัมพรวรรณโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนพิชัยรัตนาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพงศ์ ศรีม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
4. นายอนุพันธ์ุ ชัมภูธนะโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร สรรเสริญโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
6. นายนพดล ศิริธวัชโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวอาริสา ชนะวรรณโณโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเสนอ นิ่งวารีโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจเรวัฒน์ รักษาโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายนวกิจ หาญจิตรโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
4. นางวรรณา สาธุกานนท์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาริสา ชนะวรรณโณโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา พันชั่งโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา พันชั่งโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา พันชั่งโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางอรอรงค์ พลเพ็งโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางวรนุช ศานติประพันธ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรอรงค์ พลเพ็งโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางวรนุช ศานติประพันธ์โรงเรียปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางอรอรงค์ พลเพ็งโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางวรนุช ศานติประพันธ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางอรอรงค์ พลเพ็งโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางวรนุช ศานติประพันธ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอรอรงค์ พลเพ็งโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางวรนุช ศานติประพันธ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางอรอรงค์ พลเพ็งโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางวรนุช ศานติประพันธ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ พลเพ็งโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางวรนุช ศานติประพันธ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายนิคม นันทโชโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางอรอรงค์ พลเพ็งโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางวรนุช ศานติประพันธ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายบรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม นันทโชโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเปรมา คุ้มเพชรโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางอรยา สุริยโชติโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ศิริเสถียรโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางขวัญดาว รอดช่วงโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเปรมา คุ้มเพชรโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางอรยา สุริยโชติโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ศิริเสถียรโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางขวัญดาว รอดช่วงโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิระพร เพิงมากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. MissZhao Geโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ชัยยุทธโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภลัคน์ นิพัทพงษ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. MissDu Yangfeiโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา ดำช่วยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. Mr.Yoshimasa Maedaโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา ดำช่วยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. Mr.Yoshimasa Maedaโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิระพร เพิงมากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. MissZhao Geโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ชัยยุทธโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภลัคน์ นิพัทพงษ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. MissDu Yangfeiโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา ดำช่วยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. Mr.Yoshimasa Maedaโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา ดำช่วยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. Mr.Yoshimasa Maedaโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ชัยยุทธโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา สันสถิตย์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. MissZhao Geโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. Mr.Yoshimasa Maedaโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวดัชณี ศรีวะปะโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. MissDu Yangfeiโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญญู เพชรหมู่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. Mr.Yoshimasa Maedaโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเจด็จ เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายสุขสำราญ ตันสกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิรัช กัณหสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นายเอกรัตน์ คงยศโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ บุญญวงศ์โรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุวโรจน์ สุดจิตรโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอเนก ห๊ะหรับโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัด อาดำโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทสรณ์ แสงเพชรโรงพยาบาลสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุธินี คงเกลี้ยงโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวเกวรินทร์ บัวเขียวโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางเนตรนภิส ตันกุลโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัด อาดำโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์โรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัทสรณ์ แสงเพชรโรงพยาบาลสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤนาต หมะโอะโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวเกวรินทร์ บัวเขียวโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมราภรณ์ เพ็ชรสุ่มโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัด อาดำโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์โรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญตา เรืองเนตรโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิระพร อินทนาศักดิ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางสาวสมศรี หมาดสตูลโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย ทองพงษ์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวายโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางขวัญตา เรืองเนตรโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิระพร อินทนาศักดิ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางสาวสมศรี หมาดสตูลโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย ทองพงษ์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวายโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา เรืองเนตรโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ทองพงษ์โรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางปวริศา แสงขาวโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางขวัญตา เรืองเนตรโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ทองพงษ์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางปวริศา แสงขาวโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาววรรณี วิเศษโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี พิณแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสมจารี คันธชาติกุลโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมจารี คันธชาติกุลโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นายธีรภัทร ถิระโชติโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร์ญา อินชูใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชมน ก๊กใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นายอัสลัม สลาสะรัดโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ จันทรมณีโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
3. นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อมโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ถิระโชติโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายสุริยกานต์ รักศิลป์โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางธารริน ไพโรจน์โรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล ศรีสุวรรณโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายมะรอซาลี ดอแมโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี พิณแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายอัสลัม สลาสะรัดโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
4. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิยา 97ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิรักษ์ จันทรมณีโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
3. นายลุมัน ซาและโรงเรียนประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
4. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสมพร แซ่โคว้โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายเอนก ห๊ะหรับโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพิมล ศรีสุวรรณโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงศ์ สมบูรณ์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พรมพัตรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปรีชาพล ทองพลอยศึกษานิเทศก์ สพป.ระนองกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิพัฒน์ เพชร์ทองโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร อยู่ประสิทธิ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางนภัสกร ฟ้องฟุ้งโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
4. นางสาววัลภา บริสุทธิ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
5. นายษณกร เสนาะเสียงศึกษานิเทศก์ สพป.ระนองกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเนติพงษ์ หงส์ดำโรงเรียนบ้าสองแพรกประธานกรรมการ
2. นายศรายุธ หมาดหลีโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นางสาวนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศึกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายศึกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายศึกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศึกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายศึกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายศึกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวินิจ เสมสวนโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย ทองจันทร์แก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวินิจ เสมสวนโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย ทองจันทร์แก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายธีรชัย จุฑาเทพโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุดม คำแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมันทณี หลวงพนังโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เกี่ยวม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอุดม คำแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมันทณี หลวงพนังโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เกี่ยวม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพวงทิพ ปาณะศรีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ขันอาษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางอุมาพร คำลือโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพวงทิพ ปาณะศรีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ขันอาษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางอุมาพร คำลือโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ กอฟักโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ ราชสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ กอฟักโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ ราชสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณี สุขกุลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นายอรรถวิทย์ สดุดีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณี สุขกุลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นายอรรถวิทย์ สดุดีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร คำลือโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุศรา สุวรรณาโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นายธีระชัย จุฑาเทพโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร คำลือโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุศรา สุวรรณาโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นายธีระชัย จุฑาเทพโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชะม้าย ลิ่มศิลาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สวัสดิ์เดชาโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางอนงค์ สิงห์แดงโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางชะม้าย ลิ่มศิลาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สวัสดิ์เดชาโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางอนงค์ สิงห์แดงโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภนิจ หนูศรีแก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ไกวัลวณิชโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวอัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภนิจ หนูศรีแก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ไกวัลวณิชโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิตฤทัย ทองปัทม์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงทิพ ปาณะศรีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นายธรรศกร เอียดแก้วโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณ รวมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางรจนา ภูริวิทย์วัฒนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณ รวมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางรจนา ภูริวิทย์วัฒนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ์รัฐ ภู่เสมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางทัศนลักษณ์ บริสุทธิ์ห้องสมุดประชาชน อำเภอละอุ่นกรรมการ
3. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายกิตติ์รัฐ ภู่เสมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางทัศนลักษณ์ บริสุทธิ์ห้องสมุดประชาชน อำเภอละอุ่นกรรมการ
3. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิภา พุ่มกะเนาว์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางรจนา ภูริวิทย์วัฒนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนิภา พุ่มกะเนาว์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ทับไทรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ ใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ ทองประดิษฐ์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสมพร ทองอ่อนโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ ใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ ทองประดิษฐ์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสมพร ทองอ่อนโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี วิเศษโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ จันทร์มณีโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางรจนา ภูริวิทย์วัฒนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ จันทร์มณีโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]