หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพรเทพ แป้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ประธานกรรมการ
2 นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง รองประธานกรรมการ
3 นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา กรรมการ
4 นายจรูญ อมฤตโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการ
5 นายราเชนทร์ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร กรรมการ
6 นายมูฮัมหมัดฮาดีย์ กำพวน ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา กรรมการ
7 นางสาวสุพัตรา เสบสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา กรรมการ
8 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 กรรมการ
9 นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
10 นางปราณี จารีมุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางศวิตา แสงเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 นายชำนาญ นวลคล้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 นางดวงพร รอดคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 นางภัทรภร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17 นางสาวพรรัตน์ เอกพันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18 นางภัทราวดี พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนกะเปอรวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
19 นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นางวรนุช ศานติประพันธ์ ครู โรงเรียนปากจั่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ
21 นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์ ครู โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
22 นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม ครู โรงเรียนสตรีระนอง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
23 นายธนายุส พิจยานนท์ ครู โรงเรียนสตรีระนอง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
24 นางพรพิมล คำนวญศิลป์ ครู โรงเรียนสตรีระนอง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 นางอัชวรรณ สังวรกาญจน์ ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นางสาวบุญจาย พูนชุม ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 นายสุริยัน ชูประดิษฐ์ ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
28 นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวาย ครู โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นางลำใย ชูประดิษฐ์ ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมเรียนร่วม
30 นางสายฝน ไคลนาค เจ้าหน้าที่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระนอง ผู้ช่วยเลขานุการ
31 นางเพ็ญศรี พงศ์วิริยะกาญจน์ เจ้าหน้าที่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระนอง ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]