สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา สพม. เขต ๑๔ (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวทักษิณา  นิ่มนวล
 
1. นายฟารีส  กรีมละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 7 1. เด็กชายอนุสรณ์  วาหะรักษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อาจหาญ
 
1. นางสาวโสภิดา  พาที
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟารีด้า  หลีน้อย
 
1. นางสาวนุสรอ  กำพวน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวสุวรรณี  สวนสัน
 
1. นางสาวนุสรอ  กำพวน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เนาว์ไพร
2. เด็กหญิงนัสริน  นะลู่เก็ม
 
1. นางสาวนิอามีนา  กอตอนิโล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสราวุธ  ดาวเรือง
2. นายเอกรัตน์  อาดหาญ
 
1. นางสาวนิอามีนา  กอตอนิโล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซาบารียา  มาโนช
 
1. นางสาวมัณนา  สาและ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบัดเราะห์  หมาดเส็น
2. เด็กหญิงอรัญญา  อาจหาญ
 
1. นายอัสลัม  สลาสะรัด
2. นายเอนก  ห๊ะหรับ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกฤษณา  กล้าศึก
2. นางสาวอินทิรา  เปียหน้อ
 
1. นายอัสลัม  สลาสะรัด
2. นายเอนก  ห๊ะหรับ