สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต ๑๔ (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์สน
 
1. นางประไพ   คลองเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยานุช  สิทธิโม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองมาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจน์สุดา  แสงนิล
 
1. นางประไพ   คลองเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวละม้วน  แก้วมณี
 
1. นางประไพ   คลองเงิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  นิยมไทย
2. เด็กชายสัชณุกร  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงสุนันดา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสุนันท์  มงคลศิลป์
2. นายยูโสบ  นาฮุดา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 5 1. นางสาวจรรยาพร  พิกุลทอง
2. นายปัญจพล  แก้วมงคล
 
1. นายวิโรจน์  อินตัน
2. นางสาวจินตนา  ขำอ้วม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  โต๊ะสกุล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชุมวรฐายี
 
1. นายสายฟ้า  กล้าศึก
2. นายชัยวัฒน์  ถุงทอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายจตุรงค์  จีระกุล
2. นายสิทธิพร  พราหมจินดา
 
1. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
2. นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงลินลาวดี  สัข์ทอง
2. เด็กชายอมฤต  ตันติศิริวงศ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ธนบัตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน
2. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์