สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต ๑๔ (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกันธิชา  หมั่นมณี
2. เด็กหญิงจันทกานต์   วงศ์ศิลป์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ทองแท่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองมาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชดารัตน์  ว่าวทอง
2. นางสาวภัทราวดี  มหาทรัพย์
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางสิริพร  พิทักษ์ธรรมณี
2. นางสาวสุดารัตน์  สุสิคง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐริกา  เคลื่อนทอง
 
1. นางวรนุช  ศานติประพันธ์