สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต ๑๔ (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชลธิชา  สายัณห์
 
1. นางประไพ   คลองเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 6 1. นายจิรเดช  นิยมไทย
2. นางสาวธนัญชนก  แก้วเลื่อน
3. นางสาวประภาภรณ์  ขวัญทอง
 
1. นางสาวนิตยา  พรหมจิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศิลาวล
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธารารักษ์
3. เด็กหญิงพุทธาศินีย์  ชาญกล
 
1. นางสุนันท์  มงคลศิลป์
2. นางสาวบุหลัน  โต๊ะขวัญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวโรดม  หาญล้ำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลิ่มสกุล
 
1. นายยูโสบ  นาฮุดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 10.66 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ภู่ทอง
2. เด็กชายวิวัฒน์  อรุณไพร
 
1. นางสิริพร  พิทักษ์ธรรมณี