สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต ๑๔ (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัสมาอ์  อินตัน
 
1. นางสาวรอมือละห์  วานิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. นายพงษ์นเรศ  หลีไมล์
 
1. นางสาวรอมือละห์  วานิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงญาดา  ธำรงรักษ์
 
1. นางสาวรอมือละห์  วานิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ขุนฤทธิ์
 
1. นางสาวรอมือละห์  วานิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  สิทธิเดช
2. เด็กชายอธิกร  เวชศาสตร์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  กล้าศึก
 
1. นางสาวรอมือละห์  วานิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชินานันท์  กล้าศึก
2. เด็กหญิงอัสมา  กล้าศึก
 
1. นางสาวรอมือละห์  วานิ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงอาริสา  ขุนภักดี
 
1. นางสาวรอกีเย๊าะ  สาแม
2. นางสาวมัรญาน  ดือราแม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลิตา   สุดจิตร
2. เด็กหญิงวรัญญา  กุลภักดี
3. เด็กหญิงวันวิษา  หลำแหละ
 
1. นางสาวรอกีเย๊าะ  สาแม
2. นางสาวมัรญาน  ดือราแม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนวพล  แคล้วคล่อง
2. เด็กชายอธิกร  เวชศาสตร์
 
1. นางสาวรอมือละห์  วานิ
2. นางสาวดวงนภา  พันชั่ง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอุษารัตน์  อาจหาญ
 
1. นางสาวดวงนภา  พันชั่ง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรศักดิ์  การิมล๊ะ
 
1. นางสาวดวงนภา  พันชั่ง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงวันวิลาส  ระย้า
3. เด็กหญิงสุนิตา  หมาดหวา
 
1. นางสาวจันทรา  ขุนช้าง
2. นางสาวนวลลดา  การิมล๊ะ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรพัฒน์  นาไฮ
2. เด็กชายปิยทัศน์  เสมสัน
3. เด็กชายวีรภัทร  ดวงบุเหล่
 
1. นางสาวจันทรา  ขุนช้าง
2. นางสาวนวลลดา  การิมล๊ะ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รัตนสาม
2. เด็กหญิงดวงใจ  ยิ้มยวน
3. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทรสมุทร
 
1. นางสาวจันทรา  ขุนช้าง
2. นางสาวนวลลดา  การิมล๊ะ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  รักษา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แพรักษา
3. เด็กหญิงอาริษา  ขุนภักดี
 
1. นางสาวจันทรา  ขุนช้าง
2. นางสาวนวลลดา  การิมล๊ะ