สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต ๑๔ (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แซ่แต้
 
1. นางขวัญเรือน  หนูนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพยปภา  เจริญเย็น
2. นางสาวปุญญิศา  รักษามั่น
3. นางสาวลฎาภา  สุดเสนาะ
 
1. นางเพลินพิศ  ทองบุญชู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญวิวัฒนภักดี
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขประวิทย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนาภรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนภรณ์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมพล
 
1. นายกลยุทธ  ยกย่อง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงนิชาภา  ใสสุข
3. เด็กหญิงศุทธินี  ภุมมา
 
1. นางสาวซูรัยยา  อาแว
2. นางนภัสกร  ฟองฟุ้ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณภัสณันท์  สุขสม
2. นายณัฐพงศ์  วงศ์พานิชย์
3. นางสาวเกตน์สิรี  คงสุวรรณ
 
1. นางนภัสกร  ฟองฟุ้ง
2. นางสาวซูรัยยา  อาแว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญพา
2. เด็กชายขจรวิทย์  นาคพิพัฒน์
 
1. นายเอกลักษณ์  ต่อวงศ์
2. นายสมพร  หลักทรัพย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายนาถวัฒน์  นวลแก้ว
2. นายปาราเมศ  สะพะพันธ์
 
1. นายวิชัย  แสนศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  อุปถัมภ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายปุณธนัตถ์  ชูศรี
2. เด็กชายไพรัช  ธงชัย
 
1. นางสาวศุลีพร  อยู่ประสิทธิ์
2. นางสาวรุจรินทร์  อยู่นอก
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศพัศ  อู่เจริญ
2. เด็กชายเชษฐมาส  ตั้งสุขสันต์
 
1. นายอภิพัฒน์  เพชร์ทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร์  สุดประเสริฐ
2. นายรวินทร์  วิทยาสำเร็จพิทักษ์
 
1. นางสาวชญานิศ  ฟูประทีปศิริ
2. นายอรรถวิทย์  สดุดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัชชา  เกียรติไพบูลย์
2. เด็กชายพชรพล  นิมิตรสถาพร
3. เด็กชายอาทิตย์  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นายอภิพัฒน์  เพชร์ทอง
2. นางนภัสกร  ฟองฟุ้ง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายณัฐดนัย  แสงพยับ
2. นายพงศ์กร  จุลสวัสดิ์
 
1. นางสาวศุลีพร  อยู่ประสิทธิ์
2. นางสาวรุจรินทร์  อยู่นอก