สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 สพม. เขต ๑๔ (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรกนก  วิธรรมรัตน์
 
1. นางสาววิภาดา  นพการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมัณฑนา  คล้ายรุ่ง
 
1. นางสาววิภาดา  นพการ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เต็มดวง
 
1. นางอุ่นจิตร์  รถแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลสตรี  ไกรศาสตร์
 
1. นางอุ่นจิตร์  รถแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชลิฎา  เฮวชัยภูมิ
 
1. นางอุ่นจิตร์  รถแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวนนทิชา  แก้วมงคล
 
1. นางอุ่นจิตร์  รถแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ปิ่นอมร
 
1. นางสาววิภาดา  นพการ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลรัตน์  สุดจิตร
 
1. นางสาววิภาดา  นพการ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงลัดดา  ผู้มีสัตย์
3. เด็กหญิงอารยา  ทองคำ
 
1. นางสาวสกุลณา  ยกย่อง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวปนัดดา  แสงประเสริฐ
2. นางสาวพรทิพย์  ศรีเทพ
3. นางสาวศศินา  ดำจีน
 
1. นางสาวสกุลณา  ยกย่อง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  กรงสมบูรณ์
2. เด็กชายพงศกร  เครือสาย
 
1. นางสาววิภาดา  นพการ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพย์วรรณ  ไหมทอง
2. นางสาวอนุธิดา  บรรเรืองทอง
 
1. นางสาววิภาดา  นพการ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แสงใส
 
1. นางสาวนวรัตน์  สารพร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาววนิดา  ไทยป๊อก
 
1. นางสาวฐิติพร  นุ่นลอย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ช่วยชาติ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขวัญยืน
3. เด็กชายสายธาร  เต้
 
1. นางสาวนวรัตน์  สารพร
2. นายกฤษณะ  พานทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริสา  สมหวัง
2. นางสาวน้ำฝน  ทิพย์แก้ว
3. นางสาวสุภารัตน์  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวนวรัตน์  สารพร
2. นางสาวสุภาวดี  ธุวรัฐคีรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภา  กองพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรี  ดำรงษา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุฒทอง
 
1. นายกฤษณะ  พานทอง
2. นางสาวสุภาวดี  ธุวรัฐคีรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  ประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวจิรารัตน์  กาเตะ
3. นางสาววิลาสิณี  กะสีรักษ์
 
1. นางสาวฐิติพร  นุ่นลอย
2. นายสราวุฒิ  บ่อม่วง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพัฒนินท์  ขุนทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ธุวรัฐคีรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรเชษฐ์  พันชั่ง
 
1. นายกฤษณะ  พานทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงลัดดา  ผู้มีสัตย์
3. เด็กหญิงอารยา  ทองคำ
 
1. นางสาวสุภัชญา  เครือคง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจารุวรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสาวธันย์ชนก  รอดพล
3. นางสาวพิมลดา  ไฮ้สุวรรณ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ผ่องใส
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สะนัย
2. เด็กหญิงศศิธร  เสนพงค์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คะรือรักษ์
 
1. นางสาวสุภัชญา  เครือคง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงวันวิสา   ขุนภักดี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปิยะมิตร
3. เด็กหญิงแหม่ม  ปอ
 
1. นางสาวนันทพร  แก้วพิภพ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปนัดดา  กองแก้ว
2. นางสาวปิรันธนา  ฉาบพิมาย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ผ่องใส
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นสม
2. เด็กชายพลโยธิน  สุประภาพ
 
1. นางสาวนันทพร  แก้วพิภพ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 50.67 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา  องอาจ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สาคร
2. เด็กชายสาธร  เต้
 
1. นางสาวชุติมา  องอาจ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงธีรยุทธ  แก้วดำ
2. เด็กหญิงวัณนิศา  ออทอลาน
 
1. นายมานพ  สรวิทย์ศิรกุล
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปาสาเณ
2. นางสาวอนุธิดา  พรหมรัตน์
 
1. นายมานพ  สรวิทย์ศิรกุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวจารุวรรณ  คำรักษ์
 
1. นายศุภลักษณ์  สงรอง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศธร  พรมเทวี
 
1. นายศุภลักษณ์  สงรอง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุพงษ์  ช่างเรือ
 
1. นายศุภลักษณ์  สงรอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเชษฐ  ทองเกลี้ยง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลิน  อาวาส
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวตะวัน  สุ้นแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรเชษฐ  ทองเกลี้ยง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายแทะ  เกาะช้าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหนึ่งนภา  กุลทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมนทกานต์  ไหมทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรหมพร  เยาวะนารถ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวตะวัน  สุ้นแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เฟืองรอด
2. เด็กหญิงจินตาพร  นามภักดิ์
3. นางสาวณัฐรุจา  พันกุ่ม
4. เด็กชายทวีศักดิ์  อักษรสม
5. เด็กชายธนากร  เพชรกุล
6. เด็กชายพงศกร  เครือสาย
7. เด็กหญิงรัตติยา  เทพสิงห์
8. นายสมศักดิ์  โควางกูร
 
1. นางสาวกังสดาล  กลกิจ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษกร  รัชนิพนธ์
2. เด็กชายจารุนันท์  เล่งระบำ
3. เด็กชายจิรพงษ์  อรรทวี
4. เด็กชายณภัทร  วงศ์สอน
5. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายธีรศักดิ์  สงสกุล
7. เด็กชายสมศักดิ์  โควางกูร
8. เด็กชายสาธร  เต้
 
1. นายฐิติพล  เก็บรักษา
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายชัยธวัช  สีนวล
2. เด็กชายอภิชัย  ปราบแต่ง
 
1. นางสาวณิชมน  ก๊กใหญ่
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาววิจิตรา  สอนใจ
2. นางสาวเปรมวดี  วงษ์ศรีนาค
 
1. นางสาวณิชมน  ก๊กใหญ่
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  แดงประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิพจน์  แขดสันเที๊ยะ
 
1. นายลุมัน  ซาและ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายพรชัย  ขุนฤทธิ์
2. นายสรศักดิ์  เฉียงพัฒน์
 
1. นายลุมัน  ซาและ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรพงษ์  สังข์นวล
2. นายวรุฒ  รณฤทธิ์
3. นายเกรียงไกร  นาคสีสด
 
1. นายพงศ์พันธ์  จันทร์ประวัติ
2. นายปิยะวัฒน์  ราชสุข
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัฒน์เดช
2. เด็กหญิงวศินี  น่านวงค์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นวลเขียน
 
1. นางสาวอัฐรักษ์  ธนัตวรานนท์
2. นางสาวสุภัสสร  จโนพล