สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต ๑๔ (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกิตติกร  เยาสกุล
2. นายธวัชชัย  แถมเพ็ชร
3. นายภัทราวุธ  เพ็ชรรัตน
 
1. นายสิทธิชน  พิมลศรี
2. นายวีรวัฒน์  อุ้งเภา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 20.65 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจักรกริช  สุวรรณี
2. เด็กชายณพฤทธิ์  แดงเดช
 
1. นายวีรวัฒน์  อุ้งเภา