รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 1. เด็กหญิงฟิรฮานา  ชิดเอื้อ
 
1. นางสาวโสภิดา  พาที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวรัฐภรณ์  ไทยวรสิทธิ์
 
1. นางจิระพร  อินทนาศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงนนทิชา  โซหนู
 
1. นางสาวจุติภรณ์  แซ่หงอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวสุพรรษา  กันทะมา
 
1. นางพรพิมล  คำนวณศิลป์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงตาลดา  
 
1. นางพรพิมล  คำนวญศิลป์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  พรหมจินดา
 
1. นางพรพิมล  คำนวญศิลป์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  จะเชนรัมย์
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  มากหนู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวทิพย์อาภา  เต็กสงวน
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  มากหนู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายขุนเดช  พันธุโพธิ์
2. เด็กหญิงภัทรชุดา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงอังคณาภรณ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวพัดชา  ช่วยปลอด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวทิพย์อาภา  เต็กสงวน
2. นางสาวสุชานาฏ  สินโท
3. นายไวกูณฐ์  หอมชะเอม
 
1. นางประทีป  ชูแก้ว
2. นายนัฐดนัย  อาดำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงปัณณพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์  ศรีสุทธิ์
 
1. นางประทีป  ชูแก้ว
2. นายนัฐดนัย  อาดำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวสุชานาฏ  สินโท
2. นางสาวไพลิน  ยุงหนู
 
1. นางสาวจุติภรณ์  แซ่หงอ
2. นางพรพิมล  คำนวญศิลป์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เฉลิมพล
 
1. นางศศิธร  สังขอินทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายนราวิชญ์  กาญจนนิยม
 
1. นางสาวจรีรัตน์  พิชัยภาพ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. เด็กหญิงกฤษณา  ช่วยชาติ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขวัญยืน
3. เด็กชายสายธาร  เต้
 
1. นางสาวนวรัตน์  สารพร
2. นายกฤษณะ  พานทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. นางสาวนริสา  สมหวัง
2. นางสาวน้ำฝน  ทิพย์แก้ว
3. นางสาวสุภารัตน์  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวนวรัตน์  สารพร
2. นางสาวสุภาวดี  ธุวรัฐคีรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วทนง
2. เด็กหญิงปาเจรา  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงพัชรพร  สอสกุล
 
1. นายธฤติ  พิจยานนท์
2. นางสาวเสาวณีย์  อยู่แคล้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกรกนก  ศิริบัณฑูรย์
2. นายณัฏฐกิตติ์  หนูสมตน
3. นายโสภณัฐ  บุญเอื้อ
 
1. นายธฤติ  พิจยานนท์
2. นางสาวเสาวณีย์  อยู่แคล้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายปุณยวัจน์  ปรีชามาตร์
2. เด็กชายไพโรจน์  จันทร์เกตุ
 
1. นางสุดารัตน์  เนาว์สุวรรณ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายชาติวุฒิ  บัวสมุย
2. นางสาวณิชาภัทร  ศรียาเทพ
 
1. นางสาวสุพรรณสา  ยวงเดชกล้า
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวปรายฟ้า  รักดี
 
1. นางสาวณัฐชยา  คิดสำราญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกนกวรรณ  อถิมุตติกุล
 
1. นายอดิรักษ์  สุขวิวัฒน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คนหมั่น
2. เด็กหญิงยลฤดี  ปิยะทัต
3. เด็กหญิงสาธิตา   แสงเพชร
 
1. นางสาวทัศณีย์  ไทยเจริญ
2. นางสาวนงลักษณ์  สวัสดิ์รักษา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวญาตาลักษณ์  เสาวนิช
2. นางสาวณัฐกาญจน์  วัฒนาทองกุล
3. นางสาวอวัสดา  ตันฑสุกิจวณิช
 
1. นางสาวซูรัยยา  อาแว
2. นางสาวอัสมะ  เจะดาฮิง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มุสิกะ
2. เด็กหญิงวริษฐา  พุ่มพันธ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงสุจิรา  จีระธัญญาสกุล
 
1. นายรนนท์  นุ่นสิงห์
2. นางสาวนวหทัย  หิรัญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวพิริยา  วนิชาชีวะ
2. นางสาวสิริยากร  สุนทรานันทกุล
3. นายอภิชาติ  การประชิต
 
1. นายรนนท์  นุ่นสิงห์
2. นางสาวนวหทัย  หิรัญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรฐา  รองนคร
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แก้วสังข์ทอง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขุนเมือง
 
1. นางฮายาตี  เหมอุดม
2. นางสาวศันศนีย์  จันทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวนันทรัตน์  กล้าศึก
2. นางสาวนิภา  ลายไทย
3. นางสาววรินทร  รัชนิพนธ์
 
1. นางสาวกัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์
2. นางวราภรณ์  ภู่ทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สร้อยเสม
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  แสนสีนาม
3. เด็กหญิงลีลาวรรณ  ลออศิริงาม
 
1. นางสาวชลิตา  ทองเพิ่ม
2. นางสาวญาณี  ประมูลทรัพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวฉัฐชนิกา  เฉลิมยานนท์
2. นายชัยรัตน์  ขำคชกรรณ์
3. นางสาวณัฏฐ์พิชา  รัตนมณีฉาย
 
1. นางสาวหุสนา  อะหลีแอ
2. นางสาวปวริศา  ศรีทรสุทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงชมพูนิกส์  อันสีแก้ว
2. เด็กหญิงพฤทธิพร  มุสิกะ
 
1. นางสาวปาจรีย์  สุวัตถิกุล
2. นางเกศรินทร์  สุดศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายกิตติภณ  สิมลี
2. นายธนพัฒน์  เพชรบริสุทธิ์
 
1. นางวิจิตรา  รัตนเทพี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถลาง
2. เด็กชายวัชรินทร์  นักร้อง
 
1. นายวีรวัฒน์  อุ้งเภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ทับเที่ยง
2. เด็กชายสิทธิพล  ศรีเมือง
 
1. นายวรรณศักดิ์  เนาวพลชัยรัตน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรเรือง
2. เด็กหญิงปาจรีย์  แดงนวล
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใสสุข
4. เด็กหญิงศิริภากร  เลิศศิลป์
5. เด็กหญิงสุฑาวรรณ์  ปูพบุญ
 
1. นางสาวรุจิรา  ภิรมย์
2. นางสาวปรัชญานันท์  แสงแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวปัณฑิตา  ร่มเย็น
2. นางสาววรรณิกา  เพชรชู
3. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ระนอง
4. นายสหัสวรรษ  เพ็ชรกลัด
5. นางสาวสุนิสา  บุญเสริม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชุมพล
2. นางสาวขนิษฐา  พึ่งไทย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพชรเอกอำไพ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  รักษาวงค์
4. เด็กหญิงนันท์นลิน  บัวจันทร์
5. เด็กหญิงบุญญานุช  เจียมใจ
 
1. นายต่วนยูโซ๊ะ  บินดิง
2. นายวรวิทย์  จันทร์ฝาก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกมลวรรณ  บุปฝา
2. นางสาวกรรณิการ์  สีวิโสตร
3. นายกฤตพงศ์  ทรงธรรม
4. นางสาวพรรณธิภา  ศิลาวล
5. นางสาววันวิสา  คงขำ
 
1. นายวรวิทย์  จันทร์ฝาก
2. นายอดุลย์  อับดลเลาะอาหลี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กชายกัมพล  ช่วยนาสังข์
2. เด็กหญิงจริญญา  คณาวัง
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ชัยมงกุฎ
4. เด็กหญิงลดามณี  แซ่โซว
5. เด็กหญิงวันดี  ปลีสนิท
 
1. นางภัทราวดี  พิมพ์ทอง
2. นางสาวพัชรี  พิณแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวฐิตรัตน์  วิเศษสังข์
2. นายพีระพล  เพชรปลูก
3. นายวชิรวิทย์  สุวะเสน
4. นางสาวสร้อยจีน  นิลยัง
5. นายอัครพงศ์  หมาดกาสา
 
1. นายอัศนัย  มาเกตุ
2. นางสาวจุฑารัตน์  อ้นทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาษิตา  ชาติเวช
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ทองประดิษฐ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  หลีไมล์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันต์  ปานจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงพินญาฎา  ดอกไม้
2. เด็กชายอธิภู  บุญช่วย
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  อ่อนประสงค์
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  ตันสกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นางสาวมุขดาวรรณ  วิจิตร
2. นายวีรวัฒน์  วงค์แสนคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันต์  ปานจันทร์
2. นายเสนอ  นิ่งราวี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวญาดา  เมรุณชัย
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ประทีปะเสน
3. นางสาวทิชา  ซังกระโทก
4. เด็กหญิงปรภาว์  แพรักษา
5. นางสาวพรธีรา  บูราณรมย์
6. เด็กหญิงมัณฑินา  พรมพัด
7. เด็กหญิงสุนิษา  วิบูลย์กิจ
8. เด็กหญิงอรุโณทัย  ไขวารี
9. นางสาวเกษดา  มอบทองหลาง
10. เด็กหญิงไอลดา  เงินพจน์ด้วง
 
1. นางสาวนันทิยา  ยวงงาม
2. นายสุวิชา  อักษรศรี
3. นางสาววันเพ็ญ  บุญมี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวฉัตรตะวัน  ผลส่ง
2. นางสาวฐานิศา  เซ่งเหลียน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตวงสิทธิตานนท์
4. นายธนากร  พรหมมา
5. นางสาวนภัสกร  เปรมพงษ์
6. เด็กหญิงพรพิมล  มะลิวรรณ
7. นางสาวพัฒน์นรี  พลายแก้ว
8. นายพีรกานต์  วงศ์ทองนิล
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ดะรุณ
10. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชาลี
11. นางสาวอังคณา  สิงห์สุวรรณ
12. นางสาวอุ้มพร  กิ่งพโยม
13. นายเก้าแซ  มาลีลักษณ์
14. นางสาวเนตรนภา  แซ่ลิ้ม
15. นายเสฏฐวุฒิ  แซ่ห่าน
 
1. นายเอกลักษณ์  ต่อวงศ์
2. นายวิชัย  แสนศรี
3. นางสาวจินตหรา  สมพร
4. นางสาวอลิษา  ทองเจริญ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  สิงห์พิทักษ์
2. เด็กหญิงฐานิศา  ประชุมทอง
 
1. นายจเรวัฒน์  รักษา
2. นางวรรณา  สาธุกานนท์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ศรีสมโภช
2. นางสาวสุภาพรรณ  เข็มทอง
 
1. นายเกียรติพงศ์  ศรีม่าน
2. นายนิรุทธ์  หนูอินทร์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมพ์ลี
 
1. นางสาวอลิษา  ทองเจริญ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 1. เด็กหญิงโซเฟีย  มาโนชน์
 
1. นางสาวตอฮีเราะห์  สาลี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  คงสมาน
 
1. นางสาวอลิษา  ทองเจริญ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  คงบางปอ
 
1. นายกิตติพงศ์  พันธ์เมือง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สงเคราะห์
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  ยอดโสภณ
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิทธิโม
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวบุลภรณ์  ธรรมเนียม
 
1. นายกิตติพงศ์  พันธ์เมือง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกันตยา  หมั่นการ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ประโยชน์
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
2. นางอรยา  สุริยะโชติ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายธัญวัฒน์  ชัยเชื้อ
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นางสาวดวงรัตน์  ถาวรวงศ์
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญชัยนุชกุล
2. เด็กชายชนาธิป   ช่วยกุล
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุณาวงศ์
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
2. นางวรนุช  ศานติประพันธ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวจิณณพัต  จันทร์สุข
2. นางสาวทวีพร  ทองสมัย
3. นางสาวปิยะฉัตร  จันทร์ทอง
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
2. นางอรยา  สุริยะโชติ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายนันทพัทธ์  พุทธนานุวัฒน์
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เพชรขวัญ
 
1. นายปราโมช  พงศ์นุรักษ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายธนธรรม  สอนประสาท
 
1. นายปราโมช  พงศ์นุรักษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงกีรติ  ศรีคล้าย
 
1. นายปราโมช  พงศ์นุรักษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายชินกฤต  กลับหวน
 
1. นายปราโมช  พงศ์นุรักษ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อ่วมศิริ
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นายธนากร  เจริญสุข
 
1. นายวัชรพล  อินทอักษร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงขนกพัดชา  สินอาษา
2. เด็กชายนนทวัฒน์  พูลแก้ว
3. เด็กชายนันทพัทธ์  พุทธนานุวัฒน์
4. เด็กชายปภาวิศวณ์  ชุมพล
5. เด็กชายศิวัช  วัดกิจเจริญ
6. เด็กชายสรสิช  ทวีกุล
 
1. นายนิคม  นันทโช
2. นางศรัญญา  นันทโช
3. นางสาวกรกช  ฉันทวิชานนท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวฐิตรัตน์  วิเศษสังข์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำเงิน
3. นายภัสกร  หนูรอด
4. นายสุขโรจ  รอดเจริญ
5. นายเมฆกวี  เท่งวา
6. นายไชยวัฒน์  ก้องพัฒนางกูล
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
2. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เวชสิงห์
2. นางสาวกสินา  กล้าศึก
3. นางสาวจิราภา  ชูช่วย
4. นางสาวจิราวรรณ  สุริยวงศ์
5. นางสาวชนิตา  หมื่นมี
6. นายชยพล  ล้ำกิจเสรีชัย
7. นางสาวชัยรัมภา  สังข์ด้วงยาง
8. เด็กหญิงชาลิสา  ราษภิบูลย์
9. นางสาวชุติมา  พิมลพรรณสกุล
10. นางสาวฐิตาภา  บั่นยี่เฉ้ง
11. นางสาวดารินทร์  สุวรรณคีรี
12. นางสาวธัญลักษณ์  อินทร์ศรี
13. นายนราธิป  อัมพรวรรณ
14. นางสาวนลินี  ศิริชาติ
15. นางสาวบงกช  ภัทรปราณี
16. นางสาวบุลภรณ์  ธรรมเนียม
17. เด็กชายพงศ์ศิริ  หนููมี
18. เด็กหญิงพานทอง  สมแก้ว
19. นางสาวพิมรภัทร  พ้อมมณี
20. เด็กชายพีรพัฒน์  คำเงิน
21. นายพีระพล  เพชรปลูก
22. นายภัสกร  หนูรอด
23. เด็กหญิงมัณฑณา  อินทร์ศรี
24. นางสาวมาริสา  ทรวงสวรรค์
25. นายวรรณพงษ์  ข้ามสมุทร
26. นางสาวศศิชา  จิรนิล
27. นางสาวศศิธร  รักษายศ
28. นายศักดิ์พล  เพชรสุวรรณ
29. นางสาวสกาวเดือน  เพชรน้อย
30. นายสุขโรจ  รอดเจริญ
31. เด็กหญิงสุทธิการต์  ม่วงหีต
32. นางสาวสุภาพร  ทับทิมใสย์
33. เด็กชายสุวรรณ  ถนอมศิลป์
34. นายหฤษฏ์  ประดับศรี
35. นายอภิวัฒน์  โกเมศ
36. นางสาวอริษา  บัวทอง
37. เด็กชายอัมรินทร์   แตงทอง
38. นายเมฆกวี  เท่งวา
39. นายไชยวัฒน์  ก้องพัฒนางกูล
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
2. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
3. นางสาวอัสณีย์  องศารา
4. นายนภวิชญ์  ขำเกลี้ยง
5. นางฆนรส  นิลเพชร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายพณรัชต์  กองทอง
 
1. นายปราโมช  พงศ์นุรักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายอนันต์  นัทสุทธิ์
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. เด็กหญิงเกวลิน  อาวาส
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  คะเรรัมย์
 
1. นายสามารถ  แก้วพิชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สงัดศรี
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายอนันต์  นัทสุทธิ์
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  พูลพิทักษ์
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวทิพย์อาภา  เต็กสงวน
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นายปิ่นนรา  ด้วงสุข
 
1. นายวัชรพล  อินทอักษร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงดาริกา  คุณภักดี
 
1. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาววรรณนิษา  แก้วมีศรี
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สงัดศรี
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายกฤษณะ  วราภรณ์
 
1. นายปราโมช  พงศ์นุรักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  พูลพิทักษ์
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวจริยา  จันทับ
 
1. นางอรอนงค์  พลเพ็ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวจิราภา  ชูช่วย
2. นายนราธิป  อัมพรวรรณ
3. นางสาวมาริสา  ทรวงสวรรค์
4. นายอภิวัฒน์  โกเมศ
5. เด็กชายอัมรินทร์   แตงทอง
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
2. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงจิรสุดา  ทรงศักดิ์
2. เด็กชายธนพล  ชูทอง
3. เด็กหญิงนงค์ณภัทร  แก้วขาว
4. เด็กชายบัลลังก์  ขุนเศษ
5. เด็กชายพลพิชิต  พลเดช
6. นายยาซาซุ  
7. เด็กหญิงสรัลพร  จันทร์เพ็ง
8. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แสงวารินทร์
9. เด็กหญิงอัยรดา  สินทนา
10. เด็กชายเซยาอู้  
 
1. นางสาวสุนิสา  อัมพรวรรณ
2. นางฆนรส  นิลเพชร
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกัลญาณี  อโนทัย
2. นางสาวชฏาพร  ผลาผล
3. นายณัฐวุฒิ  ขุนทอง
4. นายธนกร  สุดทอง
5. นางสาวธนพร  แก้วรอด
6. นายธนรัฐ  เสวาสิงห์
7. นางสาวพิชชาพร  เพื่่อมเสม
8. นายพิทักษ์  เทศนีย์
9. นายวชิรมัย  มานันตพงษ์
10. นางสาวสุพัตรา  ชัมภูชะนะ
 
1. นางฆนรส  นิลเพชร
2. นางสาวสุนิสา  อัมพรวรรณ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงสุจิรา  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวณัฐศศิ  บุญชุม
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวอภิษฐา  นิรัตติศัย
 
1. นางสาวจิระพร  เพิงมาก
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พรหมรอด
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวรินรดา  ศักดารัตน์
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงอธิษฐาน  โนรัตน์
 
1. นางสาวณัฐศศิ  บุญชุม
 
95 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวนภัสสร  ศิริคง
 
1. นางสาวอลิษา  สันสถิตย์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  จรรยา
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  พูดเพราะ
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
98 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวกุลชนาลักษณ์  สังข์เสือ
2. นางสาวกุลธิดา  จันทร์สุข
3. นางสาวพิมพ์พศิกา  นิลวิจิตรกุล
4. นางสาวมัลลิกา  สงนวล
5. นางสาวอัชฌยา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสาวจิระพร  เพิงมาก
 
99 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวณัฐกฤตา  อังกุรรัชต์
2. นางสาวตวงทรัพย์  สุขยิ่งเจริญ
3. นางสาวบุปผาชล  บุญเฉลียว
4. นางสาวรภากร  จันทร์วัฒนเดชากุล
5. นางสาวสิริกุล  นาคแก้ว
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายกฤษดา  กาลปัก
2. นางสาวณัฐนรี  โอวเจริญ
 
1. นางสาวจิระพร  เพิงมาก
 
101 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายธนภัทร  ฤทธิสังข์
2. นายสราวุธ  ลออวงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มหาทรัพย์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รักชาติ
3. เด็กชายตะวัน  นางาม
4. เด็กชายธวัชชัย  ลำดวน
5. เด็กชายบุญชัย  เกตุทองคำ
6. เด็กชายพชรพล  พลายมี
7. เด็กชายวิริยะ  จิตรมังกร
8. เด็กชายโมดี  มิซวน
 
1. นายชัยรัตน์  พรมพัตร
2. นางศรีญา  ปวัฒพันธ์
3. นางสุนันท์  มงคลศิลป์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายก้องภพ  รักชาติ
2. นายธนโชติ  น้อยแผลง
3. นายธวัชชัย  ปักษิณ
4. นางสาวปุณยนุช  แซ่เติ๋น
5. นายพรเทพ  สีมูลลาด
6. นางสาวศิริเกษ  แซ่ฟุ้ง
7. นายสรศักดิ์  มุกสิกพงศ์
8. นายอภิชัย  พรรณรังษี
9. นางสาวอรทิวา  เจริญสุข
10. นายเมธัส  เมหิ
 
1. นางสาววันเพ็ญ   บุญมี
2. นายสุวิชา  อักษรศรี
3. นางเดือนเพ็ญ  ทองประดิษฐ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  อุชุภาพ
2. เด็กหญิงตติยา  มีประเสริฐ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ชินผา
4. เด็กหญิงวิฬาสิณีย์  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  สายทอง
 
1. นางสาวโฉมศรี  ยังให้ผล
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภิรมย์บูรณ์
2. นางสาวฐิตาภา  บั่นยี่เฉ้ง
3. นางสาวรัชนีวรรณ  เนตรประไพ
4. นายวีรกรณ์  สามแก้ว
5. นางสาวเบญจรงค์  ทองนุช
 
1. นางเนตรนภิส  ตันกุล
2. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  พลดี
2. เด็กหญิงเปมิกา  หมวกกรด
3. เด็กหญิงโสรยา  จันทร์เปล่ง
 
1. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
2. นางสาวกาญนิการ์   ซื่อตรง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวฐิติกา  มาตรวังแสง
2. นางสาวเจนนภา  สระอุรัมย์
3. นางสาวเวคินี  วิมลเมือง
 
1. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
2. นางวาสนา  แจ่มเล็ก
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกล้วยไม้  ลายทองสุก
2. เด็กหญิงฐานิดา  วิมล
3. เด็กหญิงภูสุดา  สุดสวาท
 
1. นางสาวพัดชา  ช่วยปลอด
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  สว่างศรี
2. นางสาวสมฤทัย  แซ่อ๋อง
3. นายสุทธิพงษ์  สุดพิบูลย์
 
1. นางสาวปิลันธน์  แซ่หลี
2. นางลำใย  ชูประดิษฐ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงศันศนีย์  ทรัพย์มังสัง
2. เด็กหญิงอทิตยา  วรรณศิรานนท์
 
1. นางลักขณา   พรมพัตร
2. นายสมพร  แซ่โค้ว
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงดาราพร  ศิลปเศวตร์
2. เด็กหญิงนนทกานต์  ศรีอนันต์
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายจารุวิทย์  ตันติสุทธิวงษ์
2. นายวชิรวิทย์  กล้าฤทธิ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
2. นายธนายุส  พิจยานนท์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายชัยพัฒน์  บริสุทธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  สินไชย
 
1. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
2. นางธารรริน  ไพโรจน์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายกิตติกร  หนูดำ
2. นายฉัตรชัย  นิยม
 
1. นางลักขณา   พรมพัตร
2. นายสมพร  แซ่โค้ว
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เสรีพงษ์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ข้ามสมุทร
 
1. นางพิมพิมล  ศรีสุวรรณ
2. นางลักขณา   พรมพัตร
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายจิรัช  อภิชัยกุล
2. เด็กหญิงสิริภัทร  อินทรพรหม
 
1. นางสาวสมจารี  คันธชาติกุล
2. นายสักริยา  เอียดฤทธิ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  ชูภู่
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มยาเศษ
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายธรรมสถิต  เงางาม
2. เด็กชายวชิรวิทญ์  สุวะเสน
 
1. นายธนายุส  พิจยานนท์
2. นายทวีเกียรติ  ดำเหลื่อม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายติณณ์  สุทธินนท์
2. นางสาวอมลณัฐ  ธรรมธาดาตระกูล
 
1. นางสาวศุลีพร  อยู่ประสิทธิ์
2. นางสาวชญานิศ  ฟูประทีปศิริ
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อัญชลีกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  มีทอง
3. เด็กหญิงเมี๊ยะสุนัย  
 
1. นายธนายุส  พิจยานนท์
2. นางสาววรรณี  วิเศษ
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายกนกลักษณ์  บุญญารัตน์
2. นายธนดล  เกื้อกูล
3. นายพิเชษฐ์  เทศนัย์
 
1. นายธนายุส  พิจยานนท์
2. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  แดงสว่าง
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองใสพร
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ราษี
2. เด็กชายธนภัทร  จันทร์มาศ
3. เด็กชายธราธร  พงษ์อารีย์
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นายเกียรติธนพัฒน์  หอมนวล
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวจิราพร  สุขแก้ว
2. นายพรรณชาติ  เพชรรัตน์
3. นางสาวสุดา  กิ่งแก้ว
 
1. นายศิกษวิชญ์  เพชรสังข์
2. นางสาววรรณี  วิเศษ
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายกฤษฎา  มาบัว
2. นายณัฐวุฒิ  มะลิวัลย์
3. นายพิทยุตม์  พรศิริ
 
1. นายศิกษวิชญ์  เพชรสังข์
2. นายวรรณี  วิเศษ
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ขุนติ้ง
2. เด็กชายพชรพล  ทองเขียว
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นางสาวพัชรี  พิณแก้ว
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวญาณิศา  สมจันทร์
2. นายณัฐวุฒิ  ขุนทอง
3. นายพิตินันท์  สุ่มอ่ำ
 
1. นายศิกษวิชญ์  เพชรสังข์
2. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
 
128 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวสรินธร  ไชยฤกษ์
2. นายอัครพงศ์  หมาดกาสา
3. นายเฉลิมพร  ทองใสพร
 
1. นายศิกษวิชญ์  เพชรสังข์
2. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  พรมชู
2. นางสาวฉัตรสุดา  รสหอม
3. นายอัครชัย  พรหมนุช
 
1. นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน
2. นางธารรริน  ไพโรจน์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เลยา
2. เด็กหญิงสิริญญา  แช่มดลตรี
3. เด็กหญิงุรุ่งนภา  แซ่แต้
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. นางสาวกรแก้ว  พันธ์เลิศ
2. นางสาวชุติมา  พรหมหาญ
3. นางสาวนภัสสร  บุญทะระหาร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แสงโสภณ
2. เด็กหญิงวิภา  นิลยัง
3. เด็กหญิงศยามล  ไทยสวี
4. เด็กหญิงสุภัทรา  หนูสวน
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ่วมจันทร์
6. เด็กหญิงโสรยา  นิลยัง
 
1. นายธรรศกร  เอียดแก้ว
2. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
3. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกฤตพิพัฒน์  วรากุล
2. นางสาวกานต์พิชชา  พรศิริ
3. นางสาวชุติมา  ขุนสัน
4. นางสาวพลอยไพลิน  เข็มทอง
5. นายอดิศร  แดงประเสริฐ
6. นายอมรเทพ  ยิ้มโฉม
 
1. นางสาวสุวิตตา  ศรีเกตุ
2. นางรุ่งทิพย์  สวัสดิ์เดชา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. นางสาวบุษบา  ยกสมบัติ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  สายทอง
3. เด็กหญิงเอิงอร  สมสอน
 
1. นางสาวพิมพา  กาหลง
2. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกษมา  พงษ์วาท
2. นายณัฐดนัย  จุฑาเทพ
3. นายวัชระ  โตสมบัติ
 
1. นายธีระชัย  จุฑาเทพ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กชายนิติพัฒน์  เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  กู้เมือง
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สีทา
 
1. นางปาริชาติ  กอฟัก
2. นางจิราภรณ์  ขันอาษา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายภานุพงษ์  สะมาวงศ์
2. นายวิศรุต  ศรีเมือง
3. นายอนันต์ยศ  ผลพูนเกิด
 
1. นายสมควร  มักอาน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษบา  ยกสมบัติ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  สายทอง
3. เด็กหญิงเอิงอร  สมสอน
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกรกนก  อินนุพัฒน์
2. นางสาวสิพิมาย  ภู่สกุล
3. นางสาวสุมาลี  คชสวัสดิ์
 
1. นางสาวไวรีด้า  สาลี
2. นางสาวนันทวัน  หอมหวล
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  หาญจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นามโบราณ
3. เด็กหญิงศิรินทรา  คงพระจันทร์
 
1. นางสาวไวรีด้า  สาลี
2. นางสาวนันทวัน  หอมหวล
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวนภสร  พุฒแก้ว
2. นางสาวรุ่งรัตน์  บัวผัน
3. นายอนุสรณ์  เทพสิงห์
 
1. นางศรีรัตน์  สุขสวัสดิ์
2. นางรุ่งทิพย์  สวัสดิ์เดชา
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  วงษ์กระนวน
 
1. นางสุดารัตน์  เนาว์สุวรรณ
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายประมินทร์  บุญรอด
2. เด็กชายภูริปกรณ์  ชัมภูชนะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธนบัตร
 
1. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
2. นางลำใย  ชูประดิษฐ์
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายณัชพล  พันธุ์พืช
2. นายนพรัตน์  มหาแก้ว
3. นายอมรเทพ  พิทักษ์
 
1. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
2. นายเอกพจน์  เทศพันธุ์
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายพงศภัค  มีกลิ่นหอม
 
1. นางสาวธันยพร  พงษ์ศรี
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายภานุ  อาชาไนยวิเศษพงศ์
 
1. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครุฑจับนาค
 
1. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายปกครอง  ฉิมประเสริฐ
2. เด็กชายอภิชาต  คุณประสพ
 
1. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม
2. นางสาววรรณี  วิเศษ