หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343,344 1 ก.ย. 2559 09.30-11.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345,346 1 ก.ย. 2559 09.30-11.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343,344 2 ก.ย. 2559 09.30-11.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345,346 2 ก.ย. 2559 09.30-11.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241,242 2 ก.ย. 2559 09.30-11.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243,244 2 ก.ย. 2559 09.30-11.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคำแสด 1 ก.ย. 2559 09.30-11.00 รายงานตัวผู้แข่งขั้นอาคาร 1 ห้องคำแสด, เก็บตัวผู้แข่งขัน อาคาร 1 ห้อง 132
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 1 ก.ย. 2559 09.30-11.00 รายงานตัวผู้แข่งขัน อาคาร 3 ห้อง 321, เก็บตัวผู้แข่งขัน อาคาร 3 ห้องสมุด
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ณ หอประชุม 2 ก.ย. 2559 09.30-10.30 สอบข้อเขียนให้เวลา 1 ชั่วโมง ตามเกณฑ์การแข่งขัน, อ่านทำนองเสนาะตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ณ หอประชุม 2 ก.ย. 2559 09.30-10.30 รายงานตัว/สอบข้อเขียน ที่หอประชุม ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ตามเกณฑ์การแข่งขัน, อ่านทำนองเสนาะ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241,242,243 1 ก.ย. 2559 09.30-10.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 3,4 ห้อง 236,244,245 1 ก.ย. 2559 09.30-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]