หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจำแนก เรืองติก ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
2 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
3 นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
4 นางวาสินี ขจีรัมย์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
5 นางสาววัลลา ใบบาว ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
6 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
7 นางสาวมาซีต๊ะ หลังจิ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
8 นางสาวนิศานาท จันทรมณี ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
9 นางสาวจิระภา รักษ์ทอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
10 นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะกุล ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
11 นางนันท์นภัส ประสิทธิชัยชาญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
12 นางนริญญา ทองอยู่ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
13 นางโรฮานา มนูญดาหวี ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
14 นางตวงพร ห่อเพ็ชร ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
15 นางอรวรรณ มากชูชิต ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
16 นางเกษรา หัสมา ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
17 นางสาวปาริชาติ ศิลป์ศร ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
18 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
19 นางมยุรี เจะเลาะ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
20 นางสาวพรอุมา พิทัก ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
21 นางสาววิไลพร พิทัก ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
22 นายอนันต์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
23 นางจิราภรณ์ วงศ์วาสนา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
24 นางสาจิตร ทิพย์รองพล ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
25 นางคณาพร สองเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
26 นางกนกเลขา เจริญผล ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
27 นางสมฤทัย ชูทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
28 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
29 นายอารีย์ บาราสัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
30 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
31 นายวิชิต คงรักษ์ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
32 นายญาณกวี แก้ววงศ์ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
33 นายยุวนันท์ อาหน่าย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
34 นายนิพัฒน์ คงรัตน์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
35 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจ๊ะอับเซ๊าะ กาสาเอก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
36 นายสุริยา หลีเส็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
37 นายประยุกต์ ยุทธกาศ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
38 นายตาริค หลงจิ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
39 ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เส็มหมาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
40 นายสมศักดิ์ ทุ่งหว้า ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
41 นายประดิษฐ์ ลัดเลีย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
42 นายประกิจ ชูแก้ว ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
43 นายนิสิต ภัทราภินันท์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
44 นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
45 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
46 นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
47 นายเสรี บิสนุม ครูโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
48 นายนพดล ผลไชย ครูโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
49 นางสาวฝาริดา กุลโรจนสิริ ครูโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
50 นางมลิวัลย์ ปาณะศรี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
51 นางนันทนา อิศโร ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
52 นางสาวปาริชาติ ศิลป์ศร ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
53 นางราตรี คงสุข ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
54 นางจิระภา รักษ์ทอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
55 นางหวันอารีญา หมีนสัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
56 นางนุรมะ นารีเปน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
57 นางเพ็ญประภา สวาหลัง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
58 นางวิภาวี ลัดเลีย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
59 นางจริณ พรหมวิจิต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
60 นางนุจรี พรหมาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
61 นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
62 นายสมาแอ็น ยาประจันทร์ ครูโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
63 นายภัทรกร หมาดฉิม ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
64 นางศรินยา สวาหลัง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
65 นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการอุทธรณ์  
66 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” คณะกรรมการอุทธรณ์  
67 นายสุภาพ ณ เทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพา คณะกรรมการอุทธรณ์  
68 นายสุเทพ หมาดแน้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการอุทธรณ์  
69 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา คณะกรรมการอุทธรณ์  
70 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์  
71 นายมนตรี นาคประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอุทธรณ์  
72 นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการอุทธรณ์  
73 นายเปรมเวช กิจนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิต คณะกรรมการอุทธรณ์  
74 นายมาโนชย์ มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอุทธรณ์  
75 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอุทธรณ์  
76 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการอุทธรณ์  
77 นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอุทธรณ์  
78 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการอุทธรณ์  
79 นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการอุทธรณ์  
80 นายจำแนก เรืองติก ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอุทธรณ์  
81 ว่าที่ร้อยตรีทรงเกียรติ พืชมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอุทธรณ์  
82 นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ คณะกรรมการอุทธรณ์  
83 นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์  
84 นางทิพวรรณ ธังดิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์  
85 นายอนัน จันทรัตน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์  
86 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์  
87 นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
88 นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
89 นายมนตรี นาคประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
90 นายจำแนก เรืองติก ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
91 นางจิตรา ซุ่มซิ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
92 ว่าที่ ร.ต.ทรงเกียรติ พืชมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
93 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
94 นางหัสราษ มัสตัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
95 นายจำรัส ฟองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
96 นายเติม พกแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
97 นางอารีย์ รัตนพิทักษ์ ครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
98 นายพีรพล บุญญานุวัตร ครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
99 นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
100 นางสาวยุคลรัตน์ หนูด้วง ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
101 นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ  
102 นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
103 นางสมฤทัย ชูทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
104 นายพนมไพร วงศ์คลองเขื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
105 นายพนม ทองเสน ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
106 นายวิชาญ สำเภาเงิน ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
107 นายวิธาน สุริยะกานนท์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
108 นางวราภรณ์ คำแก้ว ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
109 นายจำรัส ฟองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
110 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
111 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ สังกัด สพม. เขต ๑๖ ทุกโรง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ สังกัด สพม. เขต ๑๖ ทุกโรง คณะกรรมการอำนวยการ  
112 นางศริญญา เหล็มหนู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
113 นางทิพยา พรหมวิจิต หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
114 นางสาวนูรียา ลายู รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
115 นางสาวจารินี แก้วมรกฎ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
116 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
117 นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 คณะกรรมการอำนวยการ  
118 นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 คณะกรรมการอำนวยการ  
119 นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ประธานสหวิทยาเขต "นครหาดใหญ่" คณะกรรมการอำนวยการ  
120 นายจำรัส ฟองมณี ประธานสหวิทยาเขต "สองทะเล" คณะกรรมการอำนวยการ  
121 นายสุภาพ ณ เทพา ประธานสหวิทยาเขต "ทักษิณ" คณะกรรมการอำนวยการ  
122 นายมาโนช มณีวิทย์ ประธานสหวิทยาเขต "ทักษิณ" คณะกรรมการอำนวยการ  
123 นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
124 นางมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการอำนวยการ  
125 นางธนชพร ตั้งธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.16 คณะกรรมการอำนวยการ  
126 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
127 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
128 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
129 นางจิรวรรณ ปรางจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
130 นางหทัยชนก ง๊ะสมัน รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
131 นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะกรรมการอำนวยการ  
132 นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะกรรมการอำนวยการ  
133 นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ประธานสหวิทยาเขต “นครหาดใหญ่” คณะกรรมการอำนวยการ  
134 นายจำรัส ฟองมณี ประธานสหวิทยาเขต “สองทะเล” คณะกรรมการอำนวยการ  
135 นายสุภาพ ณ เทพา ประธานสหวิทยาเขต “ทักษิณ” คณะกรรมการอำนวยการ  
136 นายมาโนช มณีวิทย์ ประธานสหวิทยาเขต “ทักษิณ” คณะกรรมการอำนวยการ  
137 นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
138 นางมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการอำนวยการ  
139 นางธนชพร ตั้งธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.16 คณะกรรมการอำนวยการ  
140 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
141 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
142 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
143 นางจิรวรรณ ปรางจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
144 นางหทัยชนก ง๊ะสมัน รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
145 นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑๖ คณะกรรรมการอำนวยการ  
146 นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑๖ คณะกรรรมการอำนวยการ  
147 นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา คณะกรรรมการอำนวยการ  
148 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตุลวิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ  
149 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตุลวิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ  
150 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตุลวิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ  
151 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
152 นางวรียา อีสเฮาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
153 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
154 นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
155 นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
156 นายอัศวเดช ทองเกต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
157 นางวนิดา แดงคง ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
158 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
159 นางอรทัย แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
160 นายไพศาล ลายู ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
161 นางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
162 นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
163 นายมาโนชย์ มณีวิทย์ ผู้อำนวนการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
164 นายชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง ผู้อำนวนการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
165 นางสิริภัค โชคธนนาคะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
166 นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
167 นางสาววรรณี รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
168 นางธนชพร ตั้งธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
169 นายสันติ ดำแก้ว รองผู้อำนวนการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
170 นายชาญชัย ปาณูปกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.16 คณะกรรมการอำนวยการ  
171 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการอำนวยการ  
172 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
173 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
174 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
175 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
176 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
177 นายจำแนก เรืองติก ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
178 นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
179 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
180 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
181 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
182 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
183 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
184 นายเชษฐา เถาวัลย์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
185 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
186 นางบานเย็น จันทรวงศ์เกษม ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
187 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน  
188 นายฐากร สองเมืองหนู รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ  
189 นายเกษม ยังนิ่ง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
190 นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
191 นางสมสวาท ลิมานัน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
192 นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะกรรมการอำนวยการ  
193 นางสุรภี ลัดเลีย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
194 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
195 นางมิรินทร์ พนมอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
196 นายศักดา ยุทธโกศา ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ  
197 นายฮารูณ โสธามาด ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
198 นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการอำนวยการ  
199 นายสากล สืบวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการอำนวยการ  
200 นายสุธี บุญญะถิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะกรรมการอำนวยการ  
201 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะกรรมการอำนวยการ  
202 นายจำรัส ฟองมณี ประธานสหวิทยาเขต “สองทะเล” คณะกรรมการอำนวยการ  
203 นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
204 นางพรรษนันท์ ยศดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
205 นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะกรรมการอำนวยการ  
206 นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ประธานสหวิทยาเขต “นครหาดใหญ่” คณะกรรมการอำนวยการ  
207 นายสุภาพ ณ เทพา ประธานสหวิทยาเขต “ทักษิณ” คณะกรรมการอำนวยการ  
208 นายมาโนช มณีวิทย์ ประธานสหวิทยาเขต “อันดามัน” คณะกรรมการอำนวยการ  
209 นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
210 นายจำแนก เรืองติก ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
211 นายมนตรี นาคประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
212 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการอำนวยการ  
213 ว่าที่ร้อยโทสำราญ ชูแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการอำนวยการ  
214 นางชนิดา วิสะมิตนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
215 นางสาวนฤมล แก้วสุรพล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
216 นายจำแนก เรืองติก ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
217 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
218 นายนภดล บุญรัศมี รก. ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
219 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
220 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
221 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม ศึกษานิเทศก์สาขาคอมพิวเตอร์ สพม.16 คณะกรรมการอำนวยการ  
222 นายรอสลัน นารอยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.16 คณะกรรมการอำนวยการ  
223 นายอำนาจ มณีดุลย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
224 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
225 หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม. ๑๖ ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัด สพม.16 คณะกรรมการอำนวยการ  
226 นายเชษฐา เถาวัลย์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
227 นายอับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
228 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
229 นางสาววิมลศรี อดทน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
230 นางณูสนี หะยียูโซะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
231 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
232 นายอนัน จันทรัตน์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
233 นางนิศาชล เอียดดี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
234 นางสาวรัตนาวดี ผ่องเส้ง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
235 นายวิเชียร เฟื่องฟ้า ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
236 นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
237 นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
238 นายดนุรุจ สามัญ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
239 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
240 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
241 นางสิริภัค โชคธนนาคะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
242 นางสาวยุคลรัตน์ หนูด้วง ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
243 นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
244 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
245 นางอรทัย แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
246 นายไพศาล ลายู ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
247 นายอนันต์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
248 นางจินตนา หมาดทิ้ง ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
249 นายอภิสิทธิ์ ดำยูโซ๊ะ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
250 นายนิรัตน์ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
251 นางอามีน๊ะ มาลินี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
252 นายศุภเรศน์ แซะอามา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
253 นางนุรมะ นารีเปน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
254 นางหวันอารีญา หมีนสัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
255 นางวรรณี เล็มโดย ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
256 นายนิสิต ภัทราภินันท์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
257 นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
258 นางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
259 นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
260 นางหับเสาะ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
261 นางหัสราษ มัสตัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
262 นายสิทธิชัย เมืองสง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
263 นางสาวซุไลฮา ตีโงง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
264 นางสาววรรณวิศา สุวรรณชาตรี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
265 นายเอกลักษณ์ หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
266 นางสาวลักขณา เซ่งซ้าย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
267 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
268 นายสุเทพ มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
269 นางสาวซูไบบะห์ เจะบาเหม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
270 นายจำแนก เรืองติก ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
271 นางสมฤทัย ชูทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
272 นางอัจฉรารัตน์ รักขา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
273 นายพงษ์ศักดิ์ คงสง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
274 นายสโมสร ทองสิพพัญญู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
275 นางจิตติมา บุญนวล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
276 นางชุติมา ศิริประภา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน  
277 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
278 นายสากล สืบวงศ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน  
279 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
280 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
281 นายวิชาญ สำเภาเงิน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
282 นายอำนาจ มณีดุลย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
283 นายชาคริต สำราญรัมย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน  
284 นายอุศมาน หลีสันมะหมัด ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน  
285 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
286 นายสุเทพ มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
287 นายราเหม ด่อล๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
288 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
289 นายอับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
290 นางสนธยา มาวงศ์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
291 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
292 นางพิชยา ระธารมณ์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
293 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
294 นางรุสนานี ปันจอร์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
295 นายเชษฐา เถาวัลย์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
296 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
297 นางสาววิมลศรี อดทน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
298 นางณูสนี หะยียูโซะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
299 นายอุเส็น สำผัส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
300 นางเจียมจิตร ปาละหา ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
301 นางสาวสุดารัตน์ บุญชุมรักษ์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
302 นายเอกศักดิ์ ประสบสุข ครู โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
303 นายอัศวเดช ทองเกต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
304 นางวนิดา แดงคง ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
305 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
306 นายอนันต์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
307 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
308 นางสมสวาท ลิมานัน ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
309 นางเกษรา หัสรา ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
310 นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
311 นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยงค์ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
312 นางสาวศรุตา สำเร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
313 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
314 นางสาวกนกวรรณ รอดอยู่ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
315 นายวิทยา มิหอมมิ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
316 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล พิทยาธรรมทิตย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
317 นายสาโรจน์ แก้วมณี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
318 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
319 นางบานเย็น จันทรวงศ์เกษม ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
320 นายอรรถชัย บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
321 นายคุณานนต์ ทองกรด ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
322 นายวิธาน สุริยะกานนท์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
323 นางชนานันท์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
324 นายนุสรณ์ ดุริยาฤทัย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน  
325 นางจิรฐา เทพรัตน์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน  
326 นางศิโรรัตน์ อนันต์ถาวร ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
327 นายสำราญ บุญเพ็ง ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
328 นายอัครเดช เทพสุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
329 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร สุขแสวง ครู โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาส คณะกรรมการดำเนินงาน  
330 นางวราภรณ์ ดุริยาฤทัย ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
331 นายตรีศิลป์ รองเดช ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
332 นางประทุม บัวเพชร ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
333 นายพัทธิพงศ์ ขุนสุยหนู ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน  
334 นายสุรศักดิ์ นกเพชร ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน  
335 นายนรินทร์ สุวรรณรักษา ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
336 นายจำลอง หวังแดง ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
337 นายอัมพันธ์ บินอับดุลราหมาน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
338 นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
339 นางสาวนฤมล แก้วสุรพล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
340 นางสาววัชรี สุวรรณเวลา ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
341 นางสาวสุชาดา สุรัตน์ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
342 นางนฤมล สังขไพฑูรย์ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
343 นางสาวสุไลคอ มะมูแร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
344 นางสาวฝารีด้า บินลาเต๊ะ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
345 นายราเหม ด่อล๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
346 นายสุริยัน บิลหีม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
347 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
348 นางมิรินทร์ พนมอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
349 นางสาวนาถวดี เจ้ยจู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
350 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
351 นางอัสนี เตี้ยเล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
352 นางโนรี สลีมีน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
353 นางวราภรณ์ คำแก้ว ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
354 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
355 นายนาวา คงเขียว ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
356 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการดำเนินงาน  
357 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” คณะกรรมการดำเนินงาน  
358 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
359 นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
360 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
361 นางมิรินทร์ พนมอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
362 นางพรรษนันท์ ยศดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
363 นางบุบผา หมัดอาด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
364 นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
365 นางสาวศศิธร ทองเสนอ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
366 นางสาวอามีน๊ะ ทองดำ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
367 นายธนสิน ชูโชติ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
368 นางสาวณัฐรินีย์ หนูชัยแก้ว ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
369 นายเกษม ยังนิ่ง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
370 นางสุรภี ลัดเลีย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
371 นายฮารูณ โสธามาด ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
372 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
373 นางสุคนธา ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
374 นายเอกสิทธิ์ หมันใจดี ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
375 นายสุเทพ หมาดแน้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
376 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
377 นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
378 นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
379 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
380 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
381 นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
382 นางกฤตชญา ติงหวัง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
383 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน  
384 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
385 นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน  
386 นางสมสวาท ลิมานัน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
387 นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะกรรมการดำเนินงาน  
388 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
389 นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
390 นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
391 นายจำแนก เรืองติก ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
392 นายมนตรี นาคประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
393 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
394 นางสาวจารี วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
395 นายจำรัส ฟองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน  
396 นางสมฤทัย ชูทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
397 นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
398 นายประสิทธิ์ หัสมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
399 นายเกรียงศักดิ์ แดวากม ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
400 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
401 นายอนุสิทธิ์ มูสิกะวงศ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
402 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
403 นายสำเนาว์ บุบผัน ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
404 นางวนิดา แดงคง ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
405 นางวนิดา แดงคง ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
406 นางจุฬัมภา หลงเก็ม ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
407 นางสาวเสาวภา หมาดแน้ง ครูโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
408 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
409 นางสุริยันต์ รอดเซ็น ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
410 นายพยุงศักดิ์ หนูด้วง ครูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
411 นางนริญญา ทองอยู่ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
412 นางอรทัย แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล  
413 นายนิรัตน์ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล  
414 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล  
415 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล  
416 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล พิทยาธรรมทิตย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล  
417 นายสาโรจน์ แก้วมณี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล  
418 นางบานเย็น จันทรวงศ์เกษม ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล  
419 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล  
420 นายอนันต์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
421 นายอับดุลรอศักดิ์ อาลี ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
422 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
423 นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
424 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
425 นางอบีบ๊ะ ดาหมาด ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
426 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
427 นางนิศาชล เอียดดี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
428 นางสาวรัตนาวดี ผ่องเส้ง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
429 นายวิเชียร เฟื่องฟ้า ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
430 นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
431 นางแววไว เอียดนุช ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
432 นางปรีดา ผลาสิงห์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
433 นางอัสลีนา ตวัน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
434 นางสาวศิริพร วาเหตุ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
435 นางสาวยันนีต้า เตาวโต เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
436 นางสาวฟารีดา นาวาเดช เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
437 นางสาวเมย์ สาบวช เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
438 นางสาววิไลพร พิทัก เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
439 นางสาวพรอุมา พิทัก ครูหอพักโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
440 นางสาวนลินี หวังสบู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
441 นายประดิษฐ์ ลัดเลีย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
442 นางยาหร่อน๊ะ นาคสง่า พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
443 นางสาวอัมมีญา กุมบ้าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
444 นางสาวอัจมา เดชอรัญ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
445 นางสาวภัคธีมา สังแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
446 นางสาววัลธิดา รักษาจิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
447 นางสาวอนุสรา จุลโสด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
448 นางสาวละอองดาว สัมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
449 นางนัจญวา นายาว พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  
450 นางฉ๊ะ หมาดมาสัน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
451 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
452 นายราเหม ด่อล๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
453 นายสุเทพ มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
454 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
455 นายวิทยา มิหอมมิ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
456 นายสุริยัน บิลหีม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
457 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
458 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
459 นายอดินันท์ หัสมา ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
460 นายเรวัฒน์ ทอดทิ้ง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
461 นายประกิจ ชูแก้ว ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
462 นายสมศักดิ์ ทุ่งหว้า ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
463 นายฮารูณ โสธามาด ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
464 นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
465 นายไพเราะ รังสีสว่าง ช่างปูน โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
466 นายพงศ์ศักดิ์ คงสง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
467 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
468 นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
469 นางวราภรณ์ คำแก้ว ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
470 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
471 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
472 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล พิทยาธรรมทิตย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
473 นายสาโรจน์ แก้วมณี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
474 นางบานเย็น จันทรวงศ์เกษม ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
475 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
476 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร และคีย์ข้อมูล  
477 นายอดุลย์ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร และคีย์ข้อมูล  
478 นางหัสราษ มัสตัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร และคีย์ข้อมูล  
479 นายอนัน จันทรัตน์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล  
480 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล  
481 นางนิศาชล เอียดดี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล  
482 นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล  
483 นายวิเชียร เฟื่องฟ้า ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล  
484 นายดนุรุจ สามัญ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล  
485 นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล  
486 นางสาวรัตนาวดี ผ่องเส้ง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล  
487 นายเกษม ยังนิ่ง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
488 นางสาวนลินี หวังสบู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
489 นางยาหร่อน๊ะ นาคสง่า พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
490 นางนัจญวา นายาว พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
491 นางสาวอัมมีญา กุมบ้าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
492 นางสาวอัจมา เดชอรัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
493 นางสาวภัคธีมา สังแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
494 นางสาววัลธิดา รักษาจิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
495 นางสาวอนุสรา จุลโสด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
496 นางสาวละอองดาว สัมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
497 นายฮารูณ โสธามาด ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
498 นายประดิษฐ์ ลัดเลีย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
499 นางสิริภัค โชคธนนาคะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
500 นางสมสวาท ลิมานัน ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
501 นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
502 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
503 นายอัศวเดช ทองเกต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
504 นายธนสิน ชูโชติ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
505 นายสุรศักดิ์ เส็มหมาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
506 นางยุพา เพ็ชรอินทร์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
507 นายพยุงศักดิ์ หนูด้วง ครูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
508 นายฮาซันลี หมีนพราน ครูโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
509 นางสาวเยาวดี แท่นมณี ครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
510 นางสารอ แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
511 นายอนุวัช ณ สงขลา ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
512 นางสุริยันต์ รอดเซ็น ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
513 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
514 นางสาวนงรัตน์ เหมรัตน์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
515 นายสุรศักดิ์ เส็มหมาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
516 นายพิตติพรรธน์ หลีเดชดำรงค์ ครูโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
517 ว่าที่ ร.ต.ถิรวัฒน์ ชุมละออง ครูโรงเรียนท่าศิลบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
518 นางวนิดา แดงคง ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ  
519 นางเกษรา หัสมา ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
520 นางสาวยุคลรัตน์ หนูด้วง ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
521 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่่ายสถานที่  
522 นายอิสฮัก กูยาหยา พนักงานราชการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่่ายสถานที่  
523 นายสิน ทองไฝ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่่ายสถานที่  
524 นายรัตน์ ทวนทอง ช่างสี โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่่ายสถานที่  
525 นางสารอ แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่่ายสถานที่  
526 นายไพศาล ลายู ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
527 นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
528 นายศุภเรศน์ แซะอามา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
529 นางเซาเด๊าะ คชฤทธิ์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
530 นางฮายาตี หลีเยาว์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
531 นางฮาบีบ๊ะ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
532 นางอามีน๊ะ มาลินี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
533 นางสาวญูฮานี มะสันติ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
534 นางสารอ แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
535 นางกระแส โอทอง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
536 นางจตุพร ผุดเกด ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
537 นางสาวนงลักษณ์ พัฒน์โชติช่วง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
538 นางลำยอง ธนะพิทักษ์ ครูโรงเรียนระโนดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
539 นางจินตนา หมาดทิ้ง ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
540 นางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
541 นางหวันอารีญา หมีนสัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน  
542 นางชนานันท์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
543 นางอรวรรณ มากชูชิต ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
544 นายพงษ์ศักดิ์ คงสง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
545 นางสาวนัจญม๊ะ ง๊ะสมัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
546 นางจิตติมา บุญนวล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
547 นางจินัฐดา ชูช่วย ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
548 นายจำลอง หวังแดง ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
549 นายอัมพันธ์ บินอับดุลราหมาน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
550 ว่าที่ ร.ต.ธัชกร พานุรัตน์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
551 นายณัฐพล เทพศิริ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
552 นายสโมสร ทองสิพพัญญู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
553 น.ส.สมปรอณา อาดัม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
554 น.ส.นาราภัทร ชัยศิริ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
555 นายนุสรณ์ ดุริยาฤทัย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
556 นายสากล สืบวงศ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
557 นายศักดิ์ชัย นวนท่วม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
558 นายปุณนพงศ์ บุญมณฑิรา ครู โรงเรียนรัตภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
559 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
560 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
561 นายฮารูณ โสธามาด ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
562 นางสาวนาถวดี เจ้ยจู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
563 นางสาวอัมมีญา กุมบ้าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
564 นางสาวอัจมา เดชอรัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
565 นางสาวภัคธีมา สังแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
566 นางสาววัลธิดา รักษาจิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
567 นางสาวอนุสรา จุลโสด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
568 นางสาวละอองดาว สัมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
569 นางสุรภี ลัดเลีย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
570 นางยาหร่อน๊ะ นาคสง่า พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการจัดเตรียมเอกสาร  
571 นางโนรี สลีมีน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานสรุปผลการแข่งขัน  
572 นายคุณานนต์ ทองกรด ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานสรุปผลการแข่งขัน  
573 นายอรรถชัย บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานสรุปผลการแข่งขัน  
574 นายอัศวเดช ทองเกต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
575 นางวรียา อีสเฮาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
576 นายนุกูล ปาวิชัย ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
577 นางสาวปณิตา พิชญาวัฒน์ ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
578 นายโกวิทย์ อ่อนสันต์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
579 นายธวัช เคล้าดี ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
580 นางสาววัชรี ธิดาวรรณ ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
581 นางสาวจราภรณ์ เกื้อเดช ครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
582 นายจงเจริญ แคยิหวา ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
583 นายสาโรช บูชาร์ลี ครูโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
584 นายสำเนาว์ บุบผัน ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
585 นายเอกลักษณ์ หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
586 ว่าที่ ร.ต.ถรวัฒน์ ชุมละออง ครูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
587 นายเอกกมล สมานคาน ครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนา คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
588 นายอนันต์ รอดเซ็น ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
589 นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
590 นายอภิรักษ์ สุขาเนิน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
591 นายสุริยา หลีเส็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
592 นายอนวัช ณ สงขลา ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
593 นางฝีเสาะ บินโหรน ครูโรงเรียนจะนะชนูปถัมป์ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
594 นายไกรเลิศ วิฬาสุวรรณ ครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
595 นายคงศักดิ์ ขำอ่อน ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
596 นางทิพยรัตน์ ธรรมเสน่ห์ ครูโรงเรียนระโนดวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
597 นางรจนี รบบานา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
598 นางสาวเยาวดี แท่นมณี ครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนา คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
599 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
600 นางจุฬัมภา หลงเก็ม ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
601 นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานสรุปผลการแข่งขัน  
602 นางสาววัชรี สุวรรณเวลา ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานสรุปผลการแข่งขัน  
603 นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยงค์ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานสรุปผลการแข่งขัน  
604 นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานสรุปผลการแข่งขัน  
605 นางสาวยุคลรัตน์ หนูด้วง ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานสรุปผลการแข่งขัน  
606 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
607 นางบานเย็น จันทรวงศ์เกษม ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
608 นางอัญชลี สุทธิสว่าง ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
609 นายสาโรจน์ แก้วมณี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
610 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล พิทยาธรรมทิตย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
611 นางสาวณัฐรินีย์ หนูชัยแก้ว ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
612 นายเชษฐา เถาวัลย์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
613 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
614 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
615 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการการประสานงานการแข่่งขันทักษะหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  
616 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพ  
617 นายสุริยัน บิลหีม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพ  
618 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพ  
619 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/การสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
620 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/การสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
621 นายสุเทพ มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/การสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
622 นายราเหม ด่อล๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/การสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
623 นายวิทยา มิหอมมิ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/การสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
624 นางพิชยา ระธารมณ์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/การสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
625 นายสุริยัน บิลหีม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/การสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
626 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/การสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
627 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
628 นายอนันต์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
629 นายอภิสิทธิ์ ดำยูโซ๊ะ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
630 นายไพศาล ลายู ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
631 นายอดุลย์ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
632 นายนิรัตน์ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
633 นายศุภเรศน์ แซะอามา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
634 นายนิสิต ภัทราภินันท์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
635 นางสารอ แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
636 นางอามีน๊ะ มาลินี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
637 นางวรมน คลังข้อง ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
638 นางฮายาตี หลีเยาว์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
639 นางนุรมะ นารีเปน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
640 นางหวันอารีญา หมีนสัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
641 นางจิราภรณ์ วงศ์วาสนา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
642 นางหัสราษ มัสตัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
643 นางสาวสุวตี มัจฉา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
644 นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
645 นางสาวใหมสาเราะ ปานจำปี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
646 นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
647 นางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
648 นางวรรณี เล็มโดย ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
649 นายสุริยา แกสมาน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
650 นางจินตนา หมาดทิ้ง ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
651 นักการ โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
652 นายฮารูณ โสธามาด ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
653 นายสมศักดิ์ ทุ่งหว้า ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
654 นายดนอาซีด แคยิหวา ลูกจ้างประจำโรงเรียกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
655 นายเรวัฒน์ ทอดทิ้ง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
656 ยามรักษาความปลอดภัย โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
657 นายประกิจ ชูแก้ว ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
658 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะแอโรบิก  
659 นายอัศวเดช ทองเกต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะแอโรบิก  
660 นายพรสยาม เหมสนิท ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะแอโรบิก  
661 นางอารี อัตถวิสาร ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะแอโรบิก  
662 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะแอโรบิก  
663 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
664 นายนิรัตน์ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
665 นางอามีน๊ะ มาลินี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
666 นายมุตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
667 นายอภิสิทธิ์ ดำยูโซ๊ะ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
668 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
669 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
670 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
671 นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
672 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
673 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
674 นางมิรินทร์ พนมอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
675 นางสาวบุญประภา ช่วยชม ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
676 นางจริยากร ประกอบชัยชน ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
677 นายฉุดดิน งะสัน ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
678 นางสาวปวีณา เพ็ญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
679 นายวนัส หมาดโซ๊ะ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
680 นายรพีพัทธ์ วิเชียรรุ่งโสภณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
681 นางสุดสวาท กุมารจันทร์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
682 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
683 นายนิรัตน์ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
684 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
685 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
686 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
687 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
688 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
689 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
690 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
691 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
692 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
693 นายมุตตฮา หมันเส็น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
694 นางอามีนะ มาลินี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
695 นางสาวศิรประภา ตาเดอิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
696 นางนัญจวา นายาว ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
697 นางวันเพ็ญ หมันหย่อง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
698 นางวันเพ็ญ หมันหย่อง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
699 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
700 นางพิสษ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
701 นายรังสฤษฐ์ ศรีปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
702 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
703 นายศุภเรศน์ แซะอามา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
704 นางอัมพร ชาวสวน ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
705 นางมาลัย นิติวิศิษฎ์กุล ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
706 นายอนันต์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
707 นางนนทิกร ศรีสัมราน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
708 นางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
709 นางหัสราษ มัสตัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
710 นางหับเสาะ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
711 นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
712 นางมารีเย๊าะห์ โอมณี ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
713 นางนัจญวา นายาว พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
714 นางยาหร่อน๊ะ นาคสง่า พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
715 นางสาวนลินี หวังสบู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
716 นางสาววินา เปล่งประดับ หัวหน้าฝ่ายการเงินโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
717 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
718 นางสาววันเพ็ญ เปล่งประดับ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
719 นางจิตติมา บุญนวล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
720 นางวรรณี บุญเพิ่ม ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
721 นางนันทนา อิศโร ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
722 นางสาววันเพ็ญ เปล่งประดับ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
723 นางตรีนุช ทิศเมือง ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
724 นางสาวบุญประภา ช่วยชม ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
725 นางขนิษฐา นิยมเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
726 นางสาววินา เปล่งประดับ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
727 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการประท้วง  
728 นายสาโรช บูชาร์ลี ครูโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประท้วง  
729 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการประท้วง  
730 นายอนันต์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
731 นางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
732 นางนนทิกร ศรีสัมราน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
733 นางหวันอารีญา หมีนสัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
734 นางจิราภรณ์ วงศ์วาสนา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
735 นางอามีน๊ะ มาลินี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
736 นางโสภา ใสบริสุทธิ์ ครูธุรการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
737 นางสาวอัญชลี สามัญ ลูกจ้างโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
738 นางหับเสาะ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
739 นางอรุณี ตาเดอิน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวิสดิการและปฏิคม  
740 นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
741 นางปาลิตา อาดุลเบบ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
742 นางสาวนงรัตน์ เหมรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
743 นางสาวคณาพร สองเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
744 นางสาวอัสมา สันมาแอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
745 นางสาวดารณี ยาหวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
746 นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
747 นางสาจิตร ทิพย์รองพล ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
748 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
749 นางสารอ แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
750 นางสุริยันต์ รอดเซ็น ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
751 นางวนิดา แดงคง ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
752 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน  
753 นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
754 นายนิสิต ภัทราภินันท์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
755 นายอารีย์ บาราสัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
756 นายอับดุลการีม สามัญ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
757 นายสุริยา แกสมาน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
758 นายเอกชัย วงศ์จันทร์ พนักงานบริการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
759 นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
760 นางกฤตชญา ติงหวัง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
761 นางสาวนลินี หวังสบู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
762 นางยาหร่อน๊ะ นาคสง่า พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
763 นางวันเพ็ญ หมันหย่อง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
764 นางสาววัลธิดา รักษาจิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
765 นางสาวอนุสรา จุลโสด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
766 นางสาวอัจมา เดชอรัญ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
767 นางสาวภัคธีมา สังแก้ว ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
768 นางนัจญวา นายาว พนักงานราชการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
769 นางกนกเลขา เจริญผล ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
770 นางนันท์นภัส ประสิทธิ์ชัยชาญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
771 นางตวงพร ห่อเพ็ชร์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
772 นางนริญญา ทองอยู่ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
773 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
774 นางสารอ แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
775 นางวชิรา อังโชติพันธ์ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
776 นางวิไล หนูคงแก้ว ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
777 นางสาวจารี วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
778 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
779 นางสารอ แชะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
780 นางธิดาเทพ จิตต์ปัทมะ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
781 นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
782 นางสาวซานีต้า สูสัน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
783 นางสาวจิตตวัฒนา พรหมวิเชียร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
784 นายฤทธิไกร สายสมุทร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
785 นางยุพา เพชรอินทร์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
786 นางนลินี หวังสบู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
787 นางจริยา ระมะลี ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
788 นายไพศาล ลายู ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
789 นางจินตนา หมาดทิ้ง ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
790 นางฮาบีบ๊ะ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
791 นางนุรมะ นารีเปน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
792 นางหวันอารีญา หมีนสัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล  
793 นายอับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและประมวลผลข้อมูล  
794 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและประมวลผลข้อมูล  
795 นายเชษฐา เถาวัลย์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและประมวลผลข้อมูล  
796 นางสนธยา มาวงศ์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและประมวลผลข้อมูล  
797 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและประมวลผลข้อมูล  
798 นางพิชยา ระธารมณ์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและประมวลผลข้อมูล  
799 นางรุสนานี ปันจอร์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและประมวลผลข้อมูล  
800 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและประมวลผลข้อมูล  
801 นางสาววิมลศรี อดทน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและประมวลผลข้อมูล  
802 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
803 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
804 นางสาววิมลศรี อดทน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
805 นางพิชยา ระธารมณ์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
806 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
807 นางรุสนานี ปันจอร์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
808 นายวิชาญ สำเภาเงิน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
809 นายอับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
810 นายบรรจง นิ่มรัตน์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
811 นายเชษฐา เถาวัลย์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
812 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
813 นายราเหม ด่อล๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
814 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
815 นายสุเทพ มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
816 นายเอกชัย วงศ์จันทร์ นักการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
817 นายหมาดสะฝีอี เหมสลาหมาด นักการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
818 นายอิสมาแอน ตาเดอิน บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
819 นายสุรศักดิ์ มรรคาเขต บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
820 นางสาวอุมาพร คงสมุทร บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
821 นางสาวจันทรา เยาวรัตน์ บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
822 นางสาวเยาวดี หลงสลำ บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
823 นางสาวซามูรา หมาดบากา บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
824 นางสาวมูนีเราะห์ เจ๊ะโด บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
825 นางสาวเนตรนภา ชัยศิริ บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
826 นางสาวคอดีย๊ะ เด่นดารา บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
827 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
828 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
829 นางสาวจารี วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
830 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
831 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
832 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
833 นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
834 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
835 นายวิชาญ สำเภาเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
836 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
837 นายบรรจง นิ่มรัตน์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
838 นายวิรัช ประกอบชัยชนะ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
839 นายสุธารักษ์ บินรินทร์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
840 นางรุจรวี มุณีแนม ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
841 นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
842 นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
843 นายสุริยา แกสมาน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
844 นางสาวรวีพรรณ นพภาพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
845 นายพงษัสกร ทิพย์ไข่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
846 นายสุเรนทร์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
847 นายยุทธศักดิ์ มากจังหวัด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
848 นายฉุดดิน สันง๊ะ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
849 นายอนุสิทธิ์ มูสิกวงศ์ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
850 นายอิสฮัก กูยาหยา พนักงานราชการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
851 นายสโมสร ทองสิพพัญญู ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
852 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
853 นางสมสวาท สิมานัน ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
854 นายสมยศ แสงอรุณ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
855 นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
856 นายตาริค หลงจิ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
857 นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
858 นายวนัส หมาดโซ๊ะ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
859 นางสาวพรอุมา พิพัก ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
860 นายสักรียา หลีหมาด เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
861 นายอนันต์ หลงจิ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
862 นายฮารูน โสธามาด ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
863 นางสุรภี ลัดเลีย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
864 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
865 นายประดิษฐ์ ลัดเลีย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
866 นายพงษ์ศักดิ์ คงสง ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
867 นายเชษฐา เถาวัลย์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
868 นางฉ๊ะ หมาดมาสัน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
869 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
870 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
871 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
872 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
873 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
874 นายอำนาจ มณีดุลย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
875 นายชาคริต สำราญรัมย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
876 นายอุศมาน หลีสันมะหมัด ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
877 นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
878 นายอับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
879 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
880 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
881 นายเชษฐา เถาวัลย์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
882 นางสาววิมลศรี อดทน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
883 นางณูสนี หะยียูโซะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะอนุกรรมการการดำเนินการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
884 นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
885 นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
886 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
887 นางมิรินทร์ พนมอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
888 นางสาวกิตติพร สัจจะบุตร ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
889 นางกฤชญา ติงหวัง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
890 นายแก้ว เตี้ยเล็ก ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
891 นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
892 นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
893 ว่าที่ร้อยตรีธัชกร พานุรัตน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
894 นางสาวบุญประภา ช่วยชม ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
895 นางสาวจารี วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
896 นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
897 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
898 นางสิริภัค โชคธนนาคะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
899 นางทิพวรรณ ธังดิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
900 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
901 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
902 นางมิรินทร์ พนมอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
903 นายราชศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
904 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
905 นางสาวพิชยา ระธารมย์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
906 นางโนรี สลีมีน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
907 นายเกษม ยังนิ่ง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
908 นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
909 นางชนานันท์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
910 นางสาวรัศมีวรรณ วชิรานุรักษ์ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
911 นางหัสราษ มัสตัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
912 นายอดุลย์ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
913 นางสาวยุคลรัตน์ หนูด้วง ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
914 นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
915 นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยงค์ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
916 นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
917 นางสาววัชรี สุวรรณเวลา ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
918 นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
919 นางสาวรัตนาวดี ผ่องเส้ง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
920 นางวนิดา แดงคง ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
921 นางพรรษนันท์ ยศดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
922 นางสาวนฤมล แก้วสุรพล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]