รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลกาญจน์  -
 
1. นางประภาพรรณ  พรหมมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. นางสาวหฤทัย  สังข์ทอง
 
1. นางมณีรัตน์  มานะพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วจุลกาญจน์
 
1. นางพัชนี  พินิจสถิร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงปรีณา  โต๊ะราเกตุ
 
1. นางลัดดาวัลย์  สมัยอยู่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นางสาวอภิญญา  ชำนาญเวทย์
 
1. นายสุชาติ  สุขะพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นางสาวพรรณทิพย์  ประพฤติ
 
1. นางตรีทิพ  เพิ่มพูนผล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  โอมณี
 
1. นางสาวโนรี  หมีนหวัง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวธัญญารัตน์  เรืองอ่อน
 
1. นางสาวพรรณี  สกนธวุฒิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวเสาวภา  คิดงาม
 
1. นางวลัยภรณ์  สุวรรณสะอาด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจังคณิภา  อุ่นปลอด
 
1. นางพจนา  สถาพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงนัชชา  ปานยิ่ง
 
1. นางสาวจริยา  จิตตพงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นางสาวบุษรินทร์  พรหมชาติ
 
1. นางศิริวรรณ  แก้วทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายพิพัฒน์พงศ์  จันจุฬา
 
1. นางสุจิตรา  คงมี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวบุญสิตา  สังศิลป์ชัย
 
1. นางสาวสุปาวีณ์  จุทอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. นางสาวธาวินี  หลีจ้วน
 
1. นางสาวจารุวดี  ศรีลีกะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นางสาวโซฟียา  รอดทอง
 
1. นางศิริวรรณ  แก้วทอง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรชวัล  เศรษฐพันธ์
 
1. นางสุบ๊ะ   มาลินี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิสรา  ฤกษ์รัตน์สิริ
 
1. นางจินดา  หมัดอาด้ำ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงปารีนี  หลังนุ้ย
 
1. นางสาวศิริขวัญ  บัวทอง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กหญิงกิตินาถ  รัตนอุไร
 
1. นางรัตนา  ทองด้วง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวปิยธิดา  มโนชลมานะกุล
 
1. นางจารุวรรณ  สุวรรณพฤกษ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เล่งสีสัน
 
1. นายษมาวีร์  บุญรอด
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายชัยวัฒน์  ลิ่มตระกูล
 
1. นางรุจิราพร  โบพรหม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวนุสรียา  ชอบงาม
 
1. นางถนอมพร  ปีนัง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวอนุสรา  เกื้อเดช
 
1. นางศิรานันท์  จันวัฒนะ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงสุภรัตน์  โพธิ์สาราช
 
1. นางกัลยา  เรืองณรงค์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวลอย
 
1. นางละเอียด  อินทวังโส
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. เด็กหญิงอันติมา  จันทโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  หนูฤทธิ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาววศินี  วุ่นหนู
 
1. นางพิมพรรณ  จันทา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายพงศธร  ปานงาม
 
1. นางสุพัธยา  เพิ่มพูล
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  ดินง๊ะ
 
1. นางสาวสุภัตตรา  อักษรพันธุ์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวอุมาพร  วรรณเพ็ชชา
 
1. นางปนัดดา  อนันตพงศ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกรองทอง  สังข์ขรณ์
2. เด็กหญิงปรีชญา  คงขวัญ
3. เด็กหญิงฮานีซา  โสดาหวัน
 
1. นางสาวจิตรนาถ  ปานแก้ว
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  ดำแดง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  แซะอามา
 
1. นางจีรนัย  สุขมี
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  เทพจันทร์
2. นางสาวณิชารีย์  สีสวนแก้ว
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เกือแก้ว
 
1. นางอุษา  หนูเอียด
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงนัจญมี  เหมสลาหมาด
2. เด็กหญิงนาเดีย  งะสมัน
3. เด็กหญิงฟาฏิล  หะยีอาแว
 
1. นางสาววิไลพร  คงอินทร์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวชลิตา  คัณทะโร
2. นางสาวธันยวีร์  พงศ์นาคะพิทักษ์
3. นางสาวธิดารัตน์  รัตนวงษา
 
1. นางเยาวมาศ  ดินลานสกูล
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกุลธิดา  แก้วศรี
2. นางสาวอภิชมน  ปิยะพันธ์
3. นางสาวอรุณรัตน์  ทองฤกษ์
 
1. นางวัจนา  ศรีสุวรรณ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทรวงษ์
2. นายวรากร  ปลอดคง
3. นายเอกรักษ์  บุญช่วย
 
1. นายอานนท์  บูเอียด
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวกูอารียา  หลงกูนัน
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  คงช่วย
3. นางสาวทานตะวัน  นิยมผล
 
1. นางรวิวรรณ  เมืองสุวรรณ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงจุติภัค  บุญผล
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  เกตุแก้ว
 
1. นางสมพิศ  รุณปักษ์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายชาญยุทธ  คงเมือง
2. เด็กหญิงสุธาวี  สุภาพ
 
1. นายณฐาภพ  โกมลตรี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงรติมา   ศิริกาศ
2. เด็กหญิงสราลี  แพร่นาม
 
1. นายว่าที่พันตรีประสิทธิ์  เพ็ชรจรูญ
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงนัจญมา  ปะดุกา
2. เด็กหญิงสมิตานัน  ตาเดอิน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  ชูชูด
2. นางสาวเมธาวี  แก้วสม
 
1. นางรุ่งญาดา  เตชะสุขิตกุล
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายบุรพล  จันทคาร
2. นางสาวเกศิณี  ทองประดับเพ็ชร
 
1. นางปิยาภรณ์  สว่างเพชร
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณะ   ชนะภัย
2. นางสาวนาฎนารี   ไชยวงศ์
 
1. นายวิธาน   สุริยะกานนท์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  แสงอัคคี
2. นางสาวอรสา  ชูชาย
 
1. นางสาวนัยนา  ไกรสนาม
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติน  สุวรรณฉัตร
 
1. นางสุนันท์  นวลประดิษฐ์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายเด็กชายภัสชกพันธ์  สายชล
 
1. นางสุวดี  เทพเกื้อ
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงพรพิมล  สอนเคน
 
1. นางนิศาชล  เอียดดี
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายธรรศธนพล   จุฑานฤนาท
 
1. นางสุพัตรา  ปัตติศานต์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายจิรายุส  รัตนา
 
1. นางอรุณกานต์  มาสินทพันธ์ุ
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายพิชเยศ  พัชโรภาส
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายบัณฑิต  คำมุกชิก
 
1. นางทัศนี  สะอาดใส
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายจิรวัฒน์  รังสีธรรมกุล
 
1. นางปุณยวีร์  เจริญศิลาวาทย์
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายถิรกร  ธันยากรกูล
2. เด็กชายภูริญาณ  จันทรนิภา
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ปานเนียม
 
1. นายณัทพล  ศักดิรัตน์
2. นางเกวลิน  ไชยสวัสดิ์
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงตัสนีม  มู่เก็ม
2. เด็กหญิงบัซลาอ์  หยีราเหม
3. เด็กหญิงโชโกะ  โยธี
 
1. นายวิเชียร   เฟื่องฟ้า
2. นางสาวเพ็ญนภา  วิสะมิตะนันท์
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงซัลวาณี  เต๊ะจิ
2. เด็กหญิงพัชญา  ผาติวิกรานต์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  หง๊ะหลี
 
1. นางทัศนี  สะอาดใส
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายจิรพัส  บุญชูมณี
2. เด็กชายเด่นภูมิ  รังสร้อย
3. เด็กชายเทพวรรณ  ศิริวัฒน์
 
1. นายบรรดิษฐ์  จันทร์ผุด
2. นายปนนท์  สิทธิสาร
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชูสวัสดิ์
2. นางสาวอนัณยตา  ศรีสงค์
3. นางสาวอุไรวรรณ  สุขใส
 
1. นายณัทพล  ศักดิรัตน์
2. นางเกวลิน  ไชยสวัสดิ์
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  มุสิกพันธ์
2. นางสาววรรษมน  ชูเผือก
3. นางสาวเจนจิรา  ลีลาภัทรพันธุ์
 
1. นายวิเชียร   เฟื่องฟ้า
2. นางสาวรัตนาวดี  ผ่องเส้ง
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวยุพาวดี  แซ่โค้ว
2. นางสาวศิริพร  โดยวิริยสกุล
3. นางสาวศิริวรรณ  อรุณรุ่งเรือง
 
1. นายบัลลังก์  จันทร์ทอง
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกันตณัฐ  เหมทานนท์
2. นายปัณณ์  จันแดง
3. นายศุภณัฐ  พิพัฒน์วณิช
 
1. นายบรรดิษฐ์  จันทร์ผุด
2. นายปนนท์  สิทธิสาร
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  รัตตภูมิ
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  ศิริวัฒน์
3. นางสาวอังคนาค์  อัญชนะ
 
1. นายวิสุทธิ์  คงกัลป์
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. นางสาวนภัสกร  ทิพมณเฑียร
2. นางสาวปรางทิพย์  บุญทิน
3. นางสาวศิลาวัลย์  รัษฎาเพ็ชร
 
1. นางพรทิพย์  รัชนีย์
2. นางสาวจันทร์จิรา  ดาราพงศ์
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยากร  อัตตะ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริมุสิกะ
3. เด็กหญิงพนิดา  รัตนภูมิ
 
1. นายภัทรกร  หมาดฉิม
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายซัลมาน  หมัดสารา
2. เด็กหญิงนิรมล  แก้วนะ
3. เด็กชายพรรษวุฒิ   คงยุนุ้ย
 
1. นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. นายอุดมศักดิ์  ศรีพลับ
2. นางสาวโสรญา   ไชยงาม
3. นางสาวใบเฟิร์น   แก้วมณี
 
1. นายวิสุทธิ์  คงกัลป์
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ไกรวรรณ์
2. นางสาวธนัชญา  ศศิธร
3. นางสาวหัตถยา  สังข์แก้ว
 
1. นางอังคณา  โฆษิตธาตรี ชูจันทร์
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวพิมพ์ณดา  นิธิกรจิรวัฒน์
2. นางสาวภคพร  ปริชาตินนท์
3. นายภูวฉัตร  ขยันดี
 
1. นายวิเชียร   เฟื่องฟ้า
2. นางสาวรัตนาวดี  ผ่องเส้ง
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายภูริวัฒน์   สีสาแม
2. นายวุฒิชัย   แก้วล้อมวัน
3. นางสาวอณัฐชยา   ราชชำรอง
 
1. นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สืบถวิลกุล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  กองแก้ว
 
1. นายอานนท์  ชูดำ
2. นางเบญจวรรณ  ปังเอี้ยน
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  จันทร์แสงศรี
2. เด็กหญิงสุชานรี  พลมั่น
 
1. นายนรินทร์  คุณเจริญ
2. นางสาวยาลิต้า  เตะหมัดมะ
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายจิรภัทร  ตระการกิจนุกูล
2. เด็กชายฐปวรรฒ  หมื่นสุวรรณ
 
1. นายอนัน  จันทรัตน์
2. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  รสิตานนท์
2. เด็กหญิงนอร่า  สาโส๊ะ
 
1. นายชาคริต   แสงจันทร์
2. นางสาวสลิตา  สังข์วิชัย
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวจิภากานต์  ไกรษร
2. นางสาวเกวลี  ทองขาว
 
1. นายคนอง  หนูจันทร์
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายวัชรา  จันทสุวรรณ์
2. นายอติวิชญ์  วิชัย
 
1. นายนรินทร์  คุณเจริญ
2. นางสาวสุนันทา  แสงสุวรรณ์
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายนราธิป  หวันมะรัตน์
2. นายอธิวัฒน์  แดงเอียด
 
1. นายอนัน  จันทรัตน์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายณัฐพัชร์  ชุมช่วย
2. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณนิมิตร
 
1. นายอานนท์  ชูดำ
2. นายสาธิต  พิชญเวทย์วงศา
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  รักนิ่ม
 
1. นางพรพรรณ  วิไลมงคลดี
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นางจรียะ  หมันใจดี
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีพร  ศิริประภา
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูทอง
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายคุณานนต์  แซ่จั่น
 
1. นางวันวิสาข์  โรจน์สุวรรณ
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายชินกฤต  เมฆถาวรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสโรชินี  ชุมกลม
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายธนกฤต  ชาญเชิงพานิช
 
1. นางสาวสุนันทา  แสงสุวรรณ์
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายสิทธิพงศ์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นางสาวพรพิสุทธิ์  มียัง
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวปุณฑริก  แซ่จั่น
 
1. นายปนนท์  สิทธิสาร
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมัคราษฎร์
2. เด็กชายนรุตม์  จันทร์ชู
3. เด็กชายเดชาวัต  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาววิภา  กุกามา
2. นางนฤมล  ช่วยคง
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  นิติเรืองจรัส
2. เด็กหญิงพิชามญช์ุ  อัศวผดุงสิทธิ์
3. เด็กหญิงเฌอฟ้า  วัฒนยนต์กิจ
 
1. นางสาวอังคณา  กาญจนะ
2. นางสาวอัญชนา  ราชพิบูลย์
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เรืองสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธวีร์  โชติรัตน์
 
1. นางสาวจันทรวรรณ   พันธ์สุริย์ฉาย
2. นางรุจิรา  บินตำมะหงง
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นายกฤตตานนท์  คงตระกูลทรัพย์
2. นางสาวณัฐธิดา  สิริวรจรรยาดี
3. นางสาวศลิษา  เพ็ชรบุญ
 
1. นางสุภารัตน์  ชูช่วย
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วประดิษฐ์
2. นายศิรัส  เพชรสุวรรณ
3. นายศุภกร  อนันตทวีกุล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วิจิตรเวชการ
2. นางอาภา  บุญปถัมภ์
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวต่วนซุไรยา  ตูแวมะ
2. นายพงศกร  เยาวพันธุ์กุล
3. นางสาวอวัสดา  บัวเนียม
 
1. นายสาธิต  บัวดำ
2. นางมลิวัลย์  ปาณะศรี
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1. เด็กหญิงฟาดีลา  หมาดสุเรน
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เตะปูยู
3. เด็กหญิงฮานีฟะฮ์  โส๊ะประจิน
 
1. นางสาวซีมียา  หัสนี
2. นางสาวนูรฟีซ๊ะ  หลีงเกตุ
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  โภชนุกูล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญกุล
3. เด็กหญิงสุธิษา  เกื่ออาษา
 
1. นายไชยา  รัชนีย์
2. นายทวี  มุสิกะ
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ไชยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรธร  ซุ้นสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิริปรียา  ณ ภิบาล
 
1. นางอมรรัตน์  เจริญมาก
2. นายตฤณ  สุขฤกษ์
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  หนูหวาน
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทองจีน
3. เด็กชายอภินัทธ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจีราพร  ห้วยหล่ำ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ปานทอง
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. นางสาวกฤษติกา  พุ่มสุวรรณ
2. นางสาวณัฐกานต์  มากคำ
3. นางสาวสุภาวดี  ยัสสระ
 
1. นายทวี  มุสิกะ
2. นางสุดารัตน์  มุสิกะ
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวดารินทร์  เพชรรัตน์
2. นายอธิป  เอียดเอก
3. นางสาวอารีรัตน์  ยอดดี
 
1. นางสาวอรพิน  เพชรมณี
2. นางสาวปภานันท์  ไทยจินดา
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกชนิภา   ขนุนทอง
2. นายนัศรี  จางวาง
3. นางสาวมนัสวี   สวัสดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจ๊ะอับเซ๊าะ  กาสาเอก
2. นางวาสินี  ขจีรัมย์
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวธนนันท์  มณี
2. นางสาวพัฒน์นรี  โกมลทรัพย์
3. นางสาวสินีนาฎ  ปาธะรัตน์
 
1. นางสาวรติธรณ  ใจห้าว
2. นายธวัช  แพรกทอง
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงตฤณศร  กงเซ่ง
2. เด็กหญิงบุปผา  มากมูล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีสาย
 
1. นางสาวสุพลา  ทองแป้น
2. นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  หมิดทองคำ
2. เด็กหญิงชลัดดา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงประกายดาว  แก้วชะนะ
 
1. นายไชยา  รัชนีย์
2. นางสาวกาญจนา  ชุมทอง
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรณวิจิตร
2. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีพิเชียร
3. เด็กหญิงธัญพิชา  ฉิ้นเตี้ยง
 
1. นางอมรรัตน์  เจริญมาก
2. นายตฤณ  สุขฤกษ์
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายฐาปกรณ์  มเหษี
2. นางสาวนลินี  บุญยะรัตน์
3. นายนัสลัน  ดำเต๊ะ
 
1. นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ
2. นางสาวนาถยา  พรหมช่วย
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายศักดิ์ศินันท์  พันธ์คง
2. นายสิริโชค  จันทนา
3. นายเทพกร  จันทสุวรรณโณ
 
1. นางสาววรรณดี  สันโห
2. นางสาวพิไลลักษณ์  สว่างแสง
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกานต์ชนิต  โสพิกุล
2. นายภานุวัฒน์   เพชรมาศ
3. นางสาวสุภาวดี  รักนาย
 
1. นายศุภโชค  พุทธิสารวิมล
2. นายรุสลัน  เจ๊ะอารง
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงนารากร  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงอภิญญา  ชูสกุล
3. เด็กชายอภิสิทธฺ์  สงชัย
 
1. นางศิราพร  สันหลี
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงฐานิดา    แก้วคุมภัย
2. เด็กหญิงนาญา  มัจฉาเวช
3. เด็กหญิงพิชญาณัฐ    สุขมี
 
1. นางพรรณี  ผูกพันธ์
2. นางวรรณเพ็ญ  จงรักษ์ศาสตร์
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงสุนิษา  เจียนซี่
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสมบัติ
 
1. นายนภดล  ภูริมงคล
2. นางจุฑามาศ  หอมจันทร์
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงรภัสสา  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณิสา   รักทอง
3. เด็กชายสรวิชญ์  บุญถาวร
 
1. นางบุศย์รินทร์   คล้ายมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี   สุวรรณรัตน์
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายธนกฤต  ชิณพงษ์
2. นางสาวนัสญามีย์  ดำเต๊ะ
3. นางสาวอมลธีรา  สารบัญ
 
1. นางศรินยา  สวาหลัง
2. นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวฐิตาภา  พลาหาญ
2. นางสาวณัฐธิดา  อินมั่น
3. นางสาวศิไรรัตน์  ทุ่งวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  สุวรรณรัตน์
2. นางบุศย์รินทร์  คล้ายมณี
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายปรเมศวร์  เกิดละเอียด
2. นายรณชัช  พิษพันธ์
3. นางสาวเต็มสุข  ชนะศรี
 
1. นางจุฑามาศ  หอมจันทร์
2. นายนภดล  ภูริมงคล
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวญาตาวี  เต็มรัตน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  เพชรชนะ
3. นายโรจน์  รัตนมา
 
1. นางถาวรี  ไชยรัตน์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองรอด
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงชาลิสา  เผือกสม
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญเตี่ยว
 
1. นางสาวจันทรวรรณ   พันธ์สุริย์ฉาย
2. นางสาวชาลินี  บูนำ
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  จันทร์ชู
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  นุ่นพังยาง
 
1. นายจักรพันธ์  สกุลจีน
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายสหรัฐ  เชิดสุข
2. เด็กชายสิทธิเดช  สอนไกรสิทธิ์
 
1. นางสาวซารีนา  อุศมา
2. นางจินตนา  ทองไทย
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. นางสาวปัทมวรรณ  ชูสุวรรณ
2. นางสาวมณัญญา  อุบลสิงห์
 
1. นายจักรพันธ์  สกุลจีน
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. นายธนาวุฒิ  เกื้อก่อบุญ
2. นายพนธกร  ปานจรูญ
 
1. นางงามจิต  กฤษณาพันธ์
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายขจรวิทย์  ฉิมเกื้อ
2. นางสาวปภัสรา  กั่วพานิช
 
1. นางณัฎฐา  กั่วพานิช
2. นายสุชาติ  ยี่สุ่นศรี
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นายชยาภิวัฒน์  แก้วรุ่ง
2. นายธีรดนย์  สมศรี
 
1. นางสาวชไมภรณ์  เฉลิมวรรณ
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ดลลาหนำ
2. เด็กชายประสารศักฎ์  ศรีคงแก้ว
 
1. นายอัชอรี  สุขสง่า
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายลาภิศ  ลาพินี
2. เด็กชายเนติ  เทพพิทักษ์
 
1. นายสุกฤษฏิ์  จรจะนะ
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 1. นายจตุพล  มุสิกะ
2. นายเขมทัต  คงไขย
 
1. นายอาทร  แดงช่วย
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายนัฏพงษ์  สุวรรณธาดา
2. เด็กชายยุทธกานต์  มีชะนะ
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองสินธุ์
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  หนูชุมแก้ว
2. เด็กชายอภิเชษ  มากทอง
 
1. นายประเสริฐ  ผ่องใส
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงกุล
2. เด็กชายปฏิภัทร  เหมจิ
 
1. นายอับดุลการีม  สามัญ
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายปริญญา  บุญยิ่ง
2. เด็กชายเจษฎา  โพธิสาราช
 
1. นางจำรวย  ทองสินธุ์
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พันธ์  แสงใส
2. เด็กชายวรวุฒิ  ชูทอง
 
1. นางสาวหัสญา  ชุมประยูร
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  คงปุก
2. นายนนทิ  อรชร
3. นายบุญพิทักษ์  สิริพันธวงศ์
 
1. นายสุริยัน  บิลหีม
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นายซูไฮมิง  เจ๊ะเล๊าะ
2. นายอับบาส  อะนวล
3. นายอัสอา  อะนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ  เหมเด็ม
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายวรินทร  ภูมิกันตยา
2. นายอภิณพ  สาราลักษณ์
3. นายอานนท์  พันธุ์ยศ
 
1. นายสุกฤษฏิ์  จรจะนะ
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กชายณัฐณันท์  เกษม
2. เด็กชายณัฐนนท์  เกษม
3. เด็กชายปิยวัฒน์  บุศยเพศ
4. เด็กชายศราวุฒิ  หันละเอียด
5. เด็กหญิงอัญนิซาฮ์  สอีด
 
1. นางสาวนลินี   หวังสบู
2. นางสาวอนุสรา  จุลโสด
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงจิตธีรา  วงศ์กระพันธุ์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีสัตย์
3. เด็กชายภัฏยศ  พวงสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูขำ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  โปฏกรัตน์
 
1. นางกุลางกูร  สุทธิลักษณ์
2. นางสาวจรรยา  จันทะโฆษ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กหญิงนภาวัลย์  แก้วทอง
3. เด็กหญิงมาริษา  ช่วยดำ
4. เด็กหญิงสุธีพรรณ   คำพุธ
5. เด็กหญิงอัทธิชา  แก้วคง
 
1. นางสิริกร  ฉันทวิลาส
2. นางสุวิมล  จันทร์ขาว
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรภัทร  หวานวงศ์
2. เด็กหญิงดุสิตา  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงปวรินดา  บุญกอบแก้ว
4. เด็กหญิงรุ่งวิษา   เสวกะ
5. เด็กหญิงวรรณภา  มีเสน
 
1. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
2. นางสาวศิริพร  พิทักษ์จินดา
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวกาญจนา  สุวาหลำ
2. นางสาวจิรวดี  คงพรหม
3. นางสาวนูรฮาซียัน  เซรัง
4. นางสาววรินทร  อินทรา
5. นางสาวสรัลชนา  ทองคำ
 
1. นายสกลภัทรวัฒน์  มัญชวินทร์
2. นางสาวหฤทัย  เวชศาสตร์
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกมลพรรณ   ขลุ่ยทอง
2. เด็กหญิงจุฑาภา   พิทักษ์
3. นางสาวภัทรวดี   แสงฤดู
4. นางสาวภิรมพร   เอียดสุย
5. นายราชัญย์   บุญญโก
 
1. นางสาวสายโสภา  ทองสาย
2. นายอนุวรรต   นาเหนือ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงมณี
2. นางสาวจริญญา  สวัสดิ์นาที
3. นางสาวจารุวรรณ  บุญทองแจ้ง
4. นางสาวปรารถนา  บุญรัตน์
5. นางสาวภาวินี  มณีพรหม
 
1. นางสาวพรพิมล  สุขขาว
2. นางสาวนิภาพร  กาหมาแลหมัน
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกุลทัศน์วรรณ  แก้วขาว
2. นางสาวปาริฉัตร  ชูนวล
3. นางสาวพิชญานิน  หนูศรี
4. นายสุรวุฒิ  ชูไทย
5. นายโอบนิธิ  นิ่มกาญจนา
 
1. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
2. นางวริสร์ภัทร  ภัทรอานนท์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวกวินยา  มานิช
2. นางสาวณัฐวศา  อรุณฤกษ์
3. เด็กหญิงธัญรดา  เตียววิริยะกุล
4. นางสาววริศรา  วงศ์น้อย
5. นางสาวอโรชา  ทองคำ
 
1. นายภิโชติ  เอียดเฉลิม
2. นายฮูเส็น  ยาประจันทร์
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงพรภัทร  สุขพัฒน์
2. เด็กหญิงพรรณราย  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  หอมรส
4. เด็กหญิงสารภี  ใจกล้า
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยพูล
 
1. นางศิริยา  นาฑี
2. นายพีระศักดิ์  โกมลานนท์
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงพิยดา  เเซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงวรินภร  อิตัน
3. เด็กหญิงสรัลชนา  สุนทร
4. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชลิ่ม
5. เด็กหญิงเจิมอักษร  ถนอมลิปัตวงศ์
 
1. นางสาวกนกพร  คล้ายดวง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พูลฉันทกรณ์
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายฐากร   หมื่นแกล้ว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ภีสระ
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ชนะพล
4. เด็กชายสรวิชญ์   จรูญสกุลวงศ์
5. เด็กชายเมธาวิน   สวคนธุ์
 
1. นางกาบแก้ว   มาสุข
2. นางสาวปุญญาพร   ภาระบุญ
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวนฤมล  คงพูล
2. นางสาวมิลลดา  สงสยม
3. นางสาวอรพิมล  ปิ่นแก้ว
4. นางสาวอัจฉรา  จิตพิทักษ์
5. นางสาวเมธาวี  บัวทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร
2. นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวดาริกา  ใยดี
2. นางสาวภัทราวดี  รงค์หิน
3. นายหัสนัยน์  เเซ่ตัน
4. นางสาวอัญชลี  วิศวะทรัพย์สกุล
5. นางสาวอาพิมา  เเซ่ซิน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พูลฉันทกรณ์
2. นางสาวกนกพร  คล้ายดวง
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายณัฐพล  สุวลักษณ์
2. นายทวีศักดิ์  เภอบางเข็ม
3. นายพสิษฐ   สังข์แก้ว
4. นายภัทรธนธรณ์   สิทธิแก้ว
5. นายภาศิลป์   ลั่นก้อง
 
1. นางสาวสมทรง   คงจินดามุณี
2. นางสุจินต์   แก้วประสิทธิ์
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายธนาทิพย์  เเก้วเเสงอ่อน
2. นางสาวมุนา  สารีฝีน
3. นางสาวรุสซาลา  ตาเดอิน
4. นางสาวศานันต์ทิณี  สอเหรบ
5. นางสาวสุธินี  นุ้ยเด็น
 
1. นายลุกมาน  หนูยาหมาด
2. นางสาวพีรยา  ปราบเภท
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายชัยนันท์  วรรณสมพร
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อภิรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวาริศรา  นุตจรัส
4. เด็กชายสุรโชฐ  ดิสสระ
5. เด็กหญิงเลิศลักขณา  กนกวงศ์สกุล
 
1. นายศรันต์  วาแต
2. นางสาววรลักษณ์  เรศประดิษฐ์
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  เหมะรักษ์
2. เด็กชายธนภัทร  เพชรสังข์
3. เด็กหญิงภาวิณี  พูลภักดี
4. เด็กหญิงอัญชลิตา  ศรีนวลขาว
5. เด็กชายอัฒฌานนท์  สิงห์ดำ
 
1. นางสาวสุติมา   พรหมเมศร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  หนูฤทธิ์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 1. เด็กหญิงปรางวดี  พรหมปลอด
2. นายภาคภูมิ  ตั้นซู่
3. เด็กหญิงสุนิสา  โรยนรินทร์
4. เด็กหญิงอรัญญาภรณ์  สุทธิทีปธรรมรงค์
5. เด็กชายอรัณย์  ทองแก้ว
 
1. นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง
2. นางสิทธินี  ศรีสงคราม
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงนันทินี  พูลแก้ว
3. เด็กหญิงวิลาสลักษณ์  ขวัญคง
4. เด็กชายศุภกร  ช่วยแก้ว
5. เด็กหญิงอุษณี  นันธิโย
 
1. นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา
2. นางสาวนิลาวัลย์  ติณโสภารัตน์
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวจิตรานุช  สมทรง
2. นายนายนาวิน  แดงนวล
3. นายนายพศวีย์  ดำแป้น
4. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์สว่าง
5. นางสาวสุรัสวดี  สาสุธรรม
 
1. นางสาวสิริมา  นิยมเดชา
2. นายวสันต์  ระมะโน
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษกร  โขมพัฒน์
2. นางสาวกาญจนา  หาญณรงค์
3. นางสาวปวารณสุข  วรสมรรถกุล
4. นายอภินันท์  สินธุ์ทอง
5. นายอัศวศักดิ์  จันตรีวา
 
1. นายเมธี  บุญปลอด
2. นางสาวสายโสภา  ทองสาย
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายคุณานนท์  โคมละ
2. นายชารีฟ  วัฒนะ
3. นายนภสินธุิ์  เเก้วจันทร์
4. นายพัชร  ด้วงทอง
5. นายวาริจญ์  ปากบารา
 
1. นายสุภกิจ  รื่นรมย์
2. นางสาวสุรัษฎา  ศรีสมานุวัตร
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายชารีฟุดดีน  ปะลาวัน
2. นายฐานทัพ  วงศ์จันทร์
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีเทียนศักดิ์ชัย
4. นายธราเทพ  บัวเพชร
5. นางสาวธัญธิตา  อัศวภักดี
6. นายพิชเญศ  เทียมประทีป
7. นายภูริทัต  บุญสนิท
8. นางสาวมาตา  หวันสู
9. นางสาวรวิสรา  ศรีสัมฤทธิ์
10. นายวรรณศักดิ์  สำเร
11. นางสาวสิรินธร  หาบยูโซะ
12. นางสาวสุภาวดี  ผิวเหลือง
13. นายสุวิจักขณ์  จวงทอง
14. นางสาวอัญดา  หลงหมาด
15. นายอัรฟาน  ใบหมาดปันจอ
16. นายอิสฟานดี  หลีเส็น
17. นางสาวเขมมิกา  ขำเพชร
18. นางสาวเนติกา  ยัสโยธา
19. นางสาวเบญจมาภรณ์  โอมเพียร
20. นายโจนาธาน  เเซ่ตั้ง
 
1. นางสาววาสนา  ทองจิบ
2. นางสาวสาวิณี  สิทธิชัย
3. นางสุดา  ท่ามตระกูล
4. นางสาวปานชนก  หมู่โสภิณ
5. นางสาวนูรมา  บือราเฮง
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกนกพร  ปิยะเขต
2. นายกฤษฎิ์  ถาวรวุธ
3. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์สงเคราะห์
4. นายจิรานุวัฒน์  คงแก้ว
5. เด็กหญิงฉัตรประภา  คล้ายกุ้ง
6. นายชนินทร์  วงษ์บุดดา
7. นางสาวทิวาพร  ขวัญแก้ว
8. นายธนากร  ทวีสุข
9. นายธนากร  บุญส่ง
10. นายธัชนนท์  ศักพันธ์
11. เด็กหญิงธัญจิรา  หิรัญสาลี
12. นางสาวธันยกร  สารมาศ
13. นายธีรภัทร  จันทรัตน์
14. นางสาวบัณฑิตา  เฮ็งสมบูรณ์
15. นางสาวปานดวงใจ  สุยโฉ
16. นางสาวฤทัยชนก  กอพูนพัฒน์
17. เด็กหญิงวิณัฐชา  กลั่นเกลี้ยงชั้น
18. นายสรรค์โสภาคย์  หลัดโส๊ะ
19. นางสาวสวรส  โปฏกรัตน์
20. นายอณากร  สีดำ
 
1. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์ดิน
2. ว่าที่ร้อยเอกไพรินทร์  ธีระกุล
3. นางสุนิษา  กัณฑ์แก้ว
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายจตุรพร  คำศรีเมือง
2. เด็กชายจักรพันธ์  สุภาพันธ์
3. นางสาวฉัตรทิพย์  ยอดแก้ว
4. นายชนินทร์  คชพันธ์
5. นางสาวธัญญาเรศ  เกตศรัทธา
6. นายธีรวุฒิ  สะดน
7. นางสาวบุศรากร  บุญรอด
8. เด็กชายปฏิภาณ  ชูมนต์
9. นายประสิทธิ์ชัย  วิเศษศรี
10. นายปวีย์  ตั้งโรจน์ขจร
11. นายพัทยา  จันทร์ชูเพ็ชร
12. นายพิเชษฐ์  แสงสุรีย์
13. นายรชานนท์  ลูกสะเดา
14. นางสาวรัชยา  อังเรขพาณิชย์
15. นายวทัญญู  แซ่จอง
16. นายศตวรรษ    ภักดีบุญ
17. เด็กหญิงศมนกนก  หมัดรวม
18. นายสดายุ  ศิริพงษ์พัตร์
19. นายสมยศ  ทองใบ
20. นายอภิสิทธิ์  บุญคำ
 
1. นายดำรงค์  สิงหรัตน์
2. นางจิราภรณ์  ศิรินวล
3. นางดาหวัน  สะเม๊าะ
4. นายศรันต์  วาแต
5. นางสาววรลักษณ์  เรศประดิษฐ์
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์   สุวรรณมณี
 
1. นางสาลี  เสียมใหม
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปารเมศ  ใจเล็ก
 
1. นางสาววาสนา  ทองจิบ
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายพสธร  รักเมือง
 
1. นางปนัดดา  มาชู
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงจามจุรี  อินทรวงค์
 
1. นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายประภาส  หลงชุม
 
1. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายชลสิทธิ์  จันระวังยศ
 
1. นางรัชนี  วนาพิทักษ์วงศ์
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวเมย์   ทับไทร
 
1. นางสาวสมทรง   คงจินดามุณี
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายณัฏพร  โหลสกุล
 
1. นางพัชราภรณ์  นิ่มดวง
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงศุธัญญา  นรากุลมงคล
2. เด็กชายสรัช  อั้นเต้ง
 
1. นายพงศ์เทพ  กลิ่นเขียว
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิษา  บัวกิ่ง
 
1. นางปัณฑิตา  ไชยสุวรรณ
2. นางสาววนิดา  หมันเล๊ะ
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายมนัสวี  อนุปาน
2. เด็กหญิงหทัยวรัทย์  ศรียาภัย
 
1. นางละออง  สุขศรี
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กชายนที  เลิศปฎิภาณกุล
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีมงคล
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายธนภัทร  แก้วน้อย
2. นางสาวนิยตา  ไชยงาม
 
1. นางรัชนี  วนาพิทักษ์วงศ์
2. นางอัญชนา  ทองมาก
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวกุสุมา  สมบูรณ์มาก
2. นายศุภณัฐ  ขุนเศษ
 
1. นางศศิวิมล  อัมพรพงศ์
2. นางสาวลักขณา  เซ่งซ้าย
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิชญากาญจน์  ช่างเหล็ก
2. นายส.เมธัส  สังฆะโต
 
1. นางละออง  สุขศรี
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวฉันทิกา  แห่วเนือน
2. นายอภิชัย  มณีรัตน์
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวชนิกา  สุวรรณชาตรี
2. นางสาวญาธิดา  เตศิริ
3. นางสาวนฤมล  ศรีสืบ
4. เด็กหญิงปรีดิ์ญากุล  แสงจันทร์
5. นางสาววชิราภรณ์  เรืองนุ่น
6. นางสาวสุทธิวรรณ  เวชสาร
7. นางสาวสุภาวดี  ขาวทอง
8. นางสาวอคัมย์สิริ  แก้วดำ
9. นางสาวอาทิติญา  บัวแก้ว
10. นางสาวอุมาทิพ  ชะเอม
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชาตรี
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงชมพูนิก  ตันเจริญ
2. นางสาวณัฐริดา  พลหาญ
3. นางสาวนฤมล   ปาระณะ
4. นางสาวพรพิมลวรรณ  อินอุ่นโชติ
5. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณเเท้
6. นางสาวรัชวัลย์  เลิศสงคราม
7. นางสาวลลิดา  แก้วบพิษ
8. นางสาววิมล  สายสั้น
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญญะสัพ
10. เด็กหญิงอทิตยา  ฉิมมณี
 
1. นางอัญชนา  ทองมาก
2. นางกัลยา  วรกุลชัยวัฒน์
3. นางรัชนี  วนาพิทักษ์วงศ์
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลันดา  เอ็มเล่ง
2. เด็กหญิงธัญชนก  คำสะอาด
3. เด็กหญิงนุชฎา  บุตรา
4. เด็กหญิงนูรูลชีกัน  หมันวาหาบ
5. เด็กหญิงปราณี  จิตรหลัง
6. เด็กหญิงปาริตา  ยาแลหลา
7. เด็กหญิงรัชฎาพร  ใจดี
8. เด็กหญิงวนิดา  ฮารี
9. เด็กหญิงวริญญา  นาคสง่า
10. เด็กหญิงวาริษา  มานะสถิรกุล
11. เด็กหญิงสุภาวดี  ปากบารา
12. เด็กหญิงอภิญญา  สำเร
13. เด็กหญิงอรจิรา  หวันสาเหล่
14. เด็กหญิงอรอุมา  ง๊ะเส็น
15. เด็กหญิงอารียา  โสธามาส
 
1. นายสาโรจน์  บูชาร์ลี
2. นายกรชัย  หวั้นเส้ง
3. นายวิรัตน์  ขวัญทอง
4. นางสาวสานูญา  หวันสู
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเด็จ
2. เด็กหญิงนันทิชา  วันจันทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ดีเวิน
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เห้งเต็ก
5. เด็กหญิงมลดา  สาแหละ
6. เด็กหญิงมาริษา  หมาดเต๊ะ
7. เด็กหญิงมุฑิตา  แซ่เซียว
8. เด็กหญิงรัชนี  ขยัน
9. เด็กหญิงวรญา  บุญส่ง
10. เด็กหญิงวรรณิดา  ศิลา
11. เด็กหญิงวันวนิดา  ทองคำ
12. เด็กหญิงวิชดา  หมีนหมาน
13. เด็กหญิงหนึ่งดาว  นิรมล
14. เด็กหญิงอรินทยา  นนท์กัณหา
15. นางสาวเจนจิรา  สงเดช
 
1. นายธีรวัฒน์  ขรัวทองเขียว
2. นางสาวมลิวัลย์  ดอกเตย
3. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
4. นางสาวดวงกมล  บุญชู
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  เกื้อทิพย์
2. เด็กหญิงอภิญญา  คงไสย
 
1. นางทิพยรัตน์  ธรรมเสน่ห์
2. นางกัญตาภรณ์  ใหม่อ่อน
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงญาดาวดี  วงศ์ประเทศ
2. เด็กหญิงรักษณาลี  นครพรัตน์
 
1. นายอุดมศักดิ์  มูลูคารี
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  มีแย้ม
2. เด็กหญิงพรธีรา  แสงพลสิทธิ์
 
1. นายโกวิทย์  อ่อนสันต์
2. นายคงศักดิ์  ขำอ่อน
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ปราบปัญจะ
2. เด็กชายภรัณยู  บุพศิริ
 
1. นายอภิรักษ์  สุขาเขิน
2. นางสาวรจณี  รบบานา
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวริศ  แก้วเรียง
2. นางสาววิภารัตน์  ผลชนะ
 
1. นายอรุณสิทธิ์  แซ่ลิ่ม
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนเดช  เดชโชติธนากุล
2. นายรัชชานนท์  ทองรุด
 
1. นายประเสริฐ  พจนเวท
2. นางสาวปณิตา  พิชญาวัตร
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา   หนุ่มหยู
2. นางสาวศุภรัตน์   สุขสวัสดิ์
 
1. นายอันศอรี   เจริญวงศ์
2. นางหนึ่งนรี   จิระกิตติ์กานต์กุล
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวปณิธาน  พรหมรัตน์
2. นางสาวรุ่งพชรกร  โกมลตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  เส็มหมาน
2. นายพรสยาม  เหมสนิท
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วยอด
 
1. นายศราวุธ  เกิดขุมทอง
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุวิมล   จุลิวัลลี
 
1. นางวิสาข์   โบกกระณีย์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงพิชยา  สุวรรณโชติ
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สารีวงค์
 
1. นางสาววาสนา  หมัดเส็น
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายก่อพงศ์  ชูแสง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาววันวิสาข์  นิสโร
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายเกื้อกูล  ทองวงค์
 
1. นางสาวณัฐยา   ทิพรัตน
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายธนากร  แก้วทอง
 
1. นางวราภรณ์  ลังคง
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะวิทยา 1. เด็กชายวาคิม  ยีรมัน
 
1. นางสาวมัณฑ์ลิกา  คงอนันท์
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงฉัตตา  ขุนแผ้ว
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสายชล  กะโนนแสง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เอี่ยมปิยะกุล
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรวลัย  มุงธิราช
 
1. นางสาววาสนา  หมัดเส็น
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวเจนจิรา  คชวัตร
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายอัมรินทร์   อุปมนต์
 
1. นางวิสาข์   โบกกระณีย์
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายพีรพัฒน์  เย็นใจ
 
1. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายศิวกร  แสงคงทอง
 
1. นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายภัทรกรณ์   เฉลิมวงค์
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายวรรณรัตน์  รักพรม
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัสมา  มรรคาเขต
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เอี่ยมปิยะกุล
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายมนัส  มะลิกา
 
1. นางจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายธนากร  แก้วทอง
 
1. นางวราภรณ์  ลังคง
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายธนภัทร  พรมเทพ
 
1. นางลักษณารีย์  เกรียงสุวรรณ
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  ชำนาญเมือง
 
1. นายทวิช  ดิสโร
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวนูรีน  ยีมัสซา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงอริญาพร  ชัยทำ
 
1. นางจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศักดิ์
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  สงด้วง
 
1. นายจำลอง  หวังแดง
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. เด็กชายสิริวัฒน์  สงนวล
 
1. นายทวิช  ดิสโร
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวหัทยา  ถาวรนิมิต
 
1. นางวราภรณ์  ลังคง
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายอนาเขต  ชูชื่น
 
1. นางลักษณารีย์  เกรียงสุวรรณ
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวเพชรนิล  สุขจันทร์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวศลิดา  ชูพงศ์
 
1. นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  ชูทองคำ
 
1. นางโสภา  พลันสังเกตุ
2. นางสาววาสนา  หมัดเส็น
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฏฐอมร  แย้มปู่
2. เด็กหญิงสุภัศรา  หนูแป้น
 
1. นางสาวกิตติยา  จันทะพร
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ศิรินวล
2. นางสาวอังคณา  หนูฤทธิ์
 
1. นางลำไพ  ศรีปาน
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. นางสาวจิรารัตน์  บุญสุขจันทร์
2. นางสาวทิพย์เกษร  แก้วสม
 
1. นางกรรณิกา  รัตนะพงค์
2. นางสาวชนกานต์  ขุนแกล้ว
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กหญิงวรางคณา  บุญจันทร์
 
1. นายอุดมพร  ไสยรินทร์
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงอภัสสร  ฐิติวรภัทร
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงปัทมาสน์  ไม้เรียง
 
1. นางสาวปิยะวีณ์  ภาณุมาศ ณ อยุธยา
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอติโรจน์  ทองเสน
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวณิชกานต์  นองสินธู์
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายอัมรินทร์   อุปมนต์
 
1. นางวิสาข์   โบกกระณีย์
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิศลยา  มัธยมพงศ์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวปริยวาท  พรหมน้ำดำ
 
1. นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกาญจน์อุกฤษฏ์  โยธาทิพย์
2. เด็กชายธีรภณ   จันทเลิศ
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ธนพัฒน์สกุลชัย
 
1. นางสาวกิตติยา  จันทะพร
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายจิรสิน  ศรีคละมหันโต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยโชติ
3. เด็กชายศิริวัฒน์  คชพันธ์
 
1. นางจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  หละทิ้ง
2. นางสาวปิยนุช  ปราบปรี
3. นางสาวผกามาศ  มะโนปราง
 
1. นายอุดมพร  ไสยรินทร์
2. นายภานุกานต์  แดงนุ้ย
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวญามาตา  รัตนะ
2. นางสาวณัฐนิฌา  วงษ์ใหญ่
3. นางสาวรจนา  โชติรุ่งโรจน์
 
1. นางจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 1. นายชัยชาญ  ชุมพูทอง
2. นายปาณวัตร  ศรีหะวงศ์
3. นายสุริยา  มุ่งมาไพรี
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกวินทิพย์  ทรัพย์มั่น
2. นายวัชรินทร์  กระโนนแสง
3. นางสาวหทัยชนก   เพชรทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  ต่อวงศ์
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายภัชรพล  แซ่ลิ่ม
 
1. นายเอกชัย  ไสยะ
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอัครชัย  ปานซ้าย
 
1. นายสุรศักดิ์  นกเพชร
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายจิรวัฒน์  ทองกลอม
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. เด็กชายชลชาติ  ทองเพชร
 
1. นายศุภสิน  สร้างผล
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนันฐศักดิ์  ยอดเดชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เมืองทอง
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายวิศรุต  ศรีปาน
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. นายสมพร  สาครจิตต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธนภัทร  รักษ์สาคร
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายพีรพล  อังคะมาตย์
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายภัครพงศ์  ชูเพชร
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอายุวัต  ทวีรัตน์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. นายภาณุมาศ  แซ่่ล่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายภัครพงศ์  ชูเพชร
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายสุรวุฒิ  เพ็งหนู
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนรารัต  ชำนาญเมือง
 
1. นายสุรศักดิ์  นกเพชร
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายภานุวัฒน์  นวลคำ
 
1. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  วงศ์แสง
 
1. นางสาววราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวศิรภัสสร  หนูวงษ์
 
1. นายอัครเดช  เทพสุวรรณ
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอนุวัตร์  ไตรเวทย์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชูดำ
 
1. นายอธิศ  เพ็งแก้ว
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวโรตม์  เทศทอง
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวสตรีรัตน์  พรหมมณีย์
 
1. นายจักรพันธุ์  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงฐิดาวรรณ  แก้วศรี
 
1. นางสาวตรีทิพย์  อัครพงศ์
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวภูษณิศา  สุดเอื้อม
 
1. นายเอกชัย  ไสยะ
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวปิยณัฐ  ปานสงค์
 
1. นายจักรพันธุ์  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทโร
 
1. นายเอกชัย  ไสยะ
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงลักขณา  อนันตพันธุ์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายพัชรพล  กิ้มถ้อง
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวพลอยพิศ  ทองคำ
 
1. นายเอกชัย  ไสยะ
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวเพียงรวี  วีระวรรณ
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. เด็กหญิงอายุนีย์  เจ๊ะโด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. นายธรรมพร  จันทร์คีรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นายอัครเดช  เทพสุวรรณ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายณัฐพนธ์  จำเริญนุสิต
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงมันทิกา  ปวงประชัง
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงพิชญา  ไพบูลย์สมบัติ
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายชนาธิป  คงอ่อน
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวปริชาติ  สาสุธรรม
 
1. นายเอกชัย  ไสยะ
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยาพันธุ์
2. นายชนาธิป  คงอ่อน
3. นายชัยวัฒน์  อินไชยทอง
4. นายพัชรพล  กิ้มถ้อง
5. เด็กหญิงมันทิกา  ปวงประชัง
6. นายวันเฉลิม  วงศ์แสง
7. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา
8. นายศุภกร  แก้วทอง
9. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ทองนวล
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางสาวพัณณิตา  มณี
3. นางสาวปานเลขา  ธารานุวัฒน์
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายณัฐพงษ์  เศวตเวช
2. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
3. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
4. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
5. เด็กหญิงลักขณา  อนันตพันธุ์
6. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
7. นายวโรตม์  เทศทอง
8. นางสาวสตรีรัตน์  พรหมมณีย์
9. นางสาวเพียงรวี  วีระวรรณ
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
2. นายจักรพันธุ์  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกิตติธัช  วงศ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พงศ์จีน
3. นางสาวบัณฑิตา  ศรีสุวรรณบัณฑิต
4. นางสาวบัวบุญ  บุญยเกียรติ
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  สุวรรณสิงห์
6. เด็กหญิงรสิตา  สิทธิเดชากุล
7. นางสาววิลาสินี  รวยรื่น
8. นางสาวเพชรรัตดา  เพชรคง
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรอด
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
2. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทโร
2. เด็กชายธนวัฒน์  เจ๊ะรัมย์
3. เด็กหญิงธันยชนก  สินดำ
4. นางสาวบงกช  ไชยมโน
5. เด็กชายปฐวี  สหะวิริยะ
6. นางสาวปริชาติ  สาสุธรรม
7. นายพีรพัฒน์  คงอาวุธ
8. เด็กหญิงภัทรพร  แย้มสุคนธ์
9. นายภานุวัฒน์  ตราชู
10. นางสาวภูษณิศา  สุดเอื้อม
11. นายมนัสวิน  ช่วยทอง
12. เด็กหญิงสรัลนุช  เหมือนกู้
13. นายสานุพงศ์  กิมาคม
14. เด็กชายสุรวุฒิ  สายทองอินทร์
15. เด็กหญิงเกสร  แซ่จ้อง
 
1. นายเอกชัย  ไสยะ
2. นายเอนก  อมราพิทักษ์
3. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
4. นางสาวรุ่งนภา  ณะโมรา
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกนกกานท์  พัดแดง
2. เด็กหญิงฐานิดา  หรนจันทร์
3. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
4. นายณัฐพงษ์  เศวตเวช
5. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  สังข์ทอง
7. นายบารมี  สะอาด
8. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
9. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
10. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
11. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
12. นายภูริเดช  สุวรรณจุณีย์
13. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
14. นายวโรตม์  เทศทอง
15. นางสาวสตรีรัตน์  พรหมมณีย์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
2. นายจักรพันธุ์  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกาญจนา  รักยศ
2. นายณัฐพนธ์  จำเริญนุสิต
3. นางสาวทัศนวรรณ  คงนวลใย
4. นางสาวนภารัตน์  เพ็ชรจำรัส
5. เด็กชายปริญญา  คงกะโชติ
6. นางสาวพิมพกานต์  คำนัก
7. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
8. นางสาวสุภาพร  ขันธ์มะจันทร์
9. นายสุรพงศ์  เพ็ชรสังข์
10. นายสุรวุฒิ  เพ็งหนู
11. เด็กชายอภิศักดิ์  แก้วละมัย
12. นางสาวเกวลิน  บัวน้อย
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางภัสราพร  บุญศิริ
3. นางทิวาพร  อังศุกาญจนกุล
4. นางตาณวี  สุวรรณมาลา
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
2. นายจารุเกียรติ  กิตติรัตนสมบัติ
3. นายจิรวัฒน์  ทองกลอม
4. นายจิรวัฒน์  พรมเทพ
5. นายณัฐวุฒิ  แวฮามะ
6. นายธนากฤต  แสงจันทร์
7. เด็กชายปริญญา  แซ่ชิน
8. เด็กหญิงพิชญา  ไพบูลย์สมบัติ
9. เด็กชายพีรพล  อังคะมาตย์
10. นายภัครพงศ์  ชูเพชร
11. เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตจันทร์
12. นายวิศรุต  ศรีปาน
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
2. นายพิเชษฐ  ชูดำ
3. นายเมธี  เกิดแสงสุริยงค์
4. นายณัฐพงษ์  กลั่นพิกุล
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่ว่อง
2. นางสาวกันติชา  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ยาพันธุ์
4. นายชนาธิป  คงอ่อน
5. เด็กหญิงชลิตา  วิศพันธ์
6. นายชัยวัฒน์  อินไชยทอง
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ทานะวัน
8. นางสาวธิดารัตน์  ธีรติมากุล
9. เด็กหญิงปภิณณา  วงศ์ประชุม
10. เด็กชายประกิจ  ปานชัยศรี
11. นางสาวประภัสสร  จิระกร
12. นายพัชรพล  กิ้มถ้อง
13. เด็กหญิงมันทิกา  ปวงประชัง
14. นายวันเฉลิม  วงศ์แสง
15. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา
16. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วทอง
17. นายศุภกร  แก้วทอง
18. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ทองนวล
19. เด็กหญิงสุประภาดา  หนูแจ่ม
20. นางสาวอนุสรา  สลับศรี
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางสาวพัณณิตา  มณี
3. นางสาวปานเลขา  ธารานุวัฒน์
4. นายพัทธมนัส   อินทรัตน์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันนุกิจ
2. นางสาวชนาธิป  เส้งนนท์
3. เด็กหญิงชุติมาภรณ์  หนูจันทร์
4. นางสาวฐิติพร  จันทวีระ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ประชูสวัสดิ
6. นายต่อพงศ์  มณีคง
7. เด็กหญิงนิชกานต์  ปาตังตะโร
8. นายนิธิศ  เตชะโต
9. เด็กหญิงประภัสสร  สายัณห์
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เตชะวิทย์
11. นางสาวปาลิตา  สุระกำแหง
12. นางสาวพิรญาณ์  จันทร์ชาติ
13. นางสาวรัตนลักษณ์  ปิยะเขตต์
14. เด็กชายศิวะรักษ์  หลีกันชะ
15. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ดำคงเพชร
16. นางสาวสุดารัตน์  ปาลานุพันธ์
17. เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีรัสสะ
18. นางสาวสุวรา  ไชยสาลี
19. เด็กชายอัครชัย  ปานซ้าย
20. นางสาวอังคณา  อัญชนะ
21. เด็กหญิงโสภิญา  นวลละออง
 
1. นายสุรศักดิ์  นกเพชร
2. นายวุฒิชัย  อินทรัตน์
3. นางสาวมารศรี  สนทนา
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  เขียวสุวรรณ
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศิริสัณฐิติ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  มณีมาศ
4. เด็กชายคมกริบ  จิตประพันธ์
5. นางสาวซันน่า  เพอร์สซึน
6. เด็กชายธรรมธัช  รัตนสำลี
7. เด็กชายนัทธพงศ์  แขกพงษ์
8. เด็กหญิงบูรณิมา  เลี่ยงขุ้ย
9. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยสมิด
10. นางสาวปัทมาวดี  พรหมอยู่
11. เด็กหญิงพนิดา  สุขใจ
12. นายวรรณรัตน์  ธนากรรฐ์
13. เด็กหญิงศรุตา  สุนทรัช
14. เด็กหญิงศิรดา  หวันมาแซะ
15. เด็กชายสรวิช  เขาไข่แก้ว
16. เด็กชายอนันฐศักดิ์  ยอดเดชา
17. นางสาวอภิชญา  พงศ์ประยูร
18. เด็กหญิงอรอุษา  แก้วชะโน
19. เด็กชายอลงณ์กต  แย้มสุวรรณ
20. นางสาวเพ็ญพิชญา  มาดี
21. เด็กชายไชยพร  อรัญดร
 
1. นายตรีศิลป์  รองเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เมืองทอง
3. นางเมทินี  มณีโชติ
4. นางจุฑาทิพย์  ชัยบัณฑิต
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
2. เด็กชายคามิน  เสนาวัลย์
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  อนุกูล
4. เด็กชายติณณภพ  ช่วยคง
5. เด็กชายธนวิชญ์  เพชรแก้ว
6. เด็กชายภูริศร์  ตรีรัตนานุกุล
 
1. นายสราวุธ   ใหมรักษ์
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  รวมสุข
2. เด็กหญิงปัญญพร  สุขเฉลิม
3. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  จงวิไลเกษม
4. เด็กชายวัชรกร  ธนพัฒน์ศิริ
5. เด็กชายสุวพงษ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
2. นายวีระ   รักงาม
3. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นางสาวทิพยาภรณ์  วิยาสิงห์
2. นายธันวพัทร  กาญจนะประโชติ
3. นางสาวนรีกานต์  งามเสมอ
4. นายสิรวิชญ์  ศรีทองชื่น
5. นางสาวอรรัมภา  เจียะจิระวิบูลย์
6. นายเจษฎา  ประชุมทอง
 
1. นายปฐมพงศ์  ไชยภักดี
2. นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายณัฐบวร  ธนพัฒศิริ
2. นายทนงศักดิื  พลขันธ์
3. นายธัชพล  ทวีช่วย
4. นายนายวัชวงศ์  เพชรสุวรรณ์
5. นางสาวปาริฉัตร  ชูนวล
6. นายศุภกันต์  ทองรัตน์
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
2. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
3. นายวีระ  รักงาม
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  คงช่วย
2. นายชวัลธร  แสงขาว
3. นายถิรวุฒิ  สะอาด
4. นางสาวนิชากร  จันทพิมล
5. นายภูมิพัฒน์  ทรายขาว
6. นายหฤษฏ์  รอเกตุ
 
1. นายสโมสร  ทองสิพพัญญู
2. นางจินดาวรรณ  บุญเตี่ยว
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายกิตติศักดิ์  มากคงแก้ว
2. นายจิราธิวัฒน์  พงศาวรัญญา
3. นายนันธวุฒิ  ยงเกียรติกานต์
4. นายศุภชัย  เพ็ชรเล็ก
5. นางสาวอรอุมา  วรรณเพ็ชชา
6. นางสาวเปมิกา  ปัญจธรณ์
 
1. นายอรรถกร  ปถมกูล
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกรนันท์  จิมา
2. เด็กหญิงกวิสรา  หลักเมือง
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังเมียน
4. เด็กหญิงคีตกานต์  พรหมสุวรรณ
5. เด็กหญิงฉัตรวรรณ  ซ้ายเกลี้ยง
6. เด็กหญิงชัญญานุช  รวมสุข
7. เด็กชายชาญนิธิเดช  กัมปิยโวหาร
8. เด็กชายชิติพัทธ์  เพ็ชรมาลัย
9. เด็กหญิงฐานุตรี  คำมินทร์
10. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดอกคำใต้
11. นายณัฐบวร  ธนพัฒศิริ
12. เด็กหญิงดุษฎี  ดวงสุวรรณ
13. นายทนงศักดิื  พลขันธ์
14. นายธนทัต  สุขอุบล
15. เด็กหญิงธนภรณ์  จงวิไลเกษม
16. นายธัชพล  ทวีช่วย
17. นางสาวนพมาศ  ดำรงธนานุรักษ์
18. เด็กหญิงนภัสร  ศรีวิเชียร
19. นางสาวนรีกานต์  รักษ์ทอง
20. เด็กหญิงนันทิยา  บุญวรรณ
21. นางสาวบรรณสร  นวลมุสิต
22. นายปิยณัฐ  ไชยปาน
23. เด็กหญิงปุณธีรา  เชียห้วน
24. เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ผ่องแผ้ว
25. เด็กหญิงภัชชนก  สุวรรณชาตรี
26. นายภานุกร  แก้วกระจ่าง
27. เด็กหญิงรพีพันธ์  ขำณรงค์
28. เด็กหญิงรวิชา  กาละสงค์
29. เด็กหญิงวรรณธิดา  บุญสกันต์
30. เด็กชายวัชรกร  ธนพัฒศิริ
31. นายวัชวงศ์  เพชรสุวรรณ์
32. เด็กหญิงศิริประภา  พรหมโยธา
33. เด็กชายศุธิกร  เหมาะรักษ์
34. นายศุภกันต์  ทองรัตน์
35. เด็กหญิงสุชญา  คงทน
36. เด็กหญิงสุภาวดี  ไข่ช่วย
37. เด็กชายสุวพงศ์  ศรประสิทธิ์
38. นายอัตตา  เสาวภาคโสภา
39. นายเอกมล  พรหมเจียม
40. นางสาวโกสัญญา  แก่นยะกุล
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
2. นายวีระ  รักงาม
3. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
4. นางสาวจารี  ไชยหมาน
5. นายวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
6. นางสาวรภัทรธรณ์  จะรา
7. นางสาวมยุรี  เพ็ชรมาลัย
8. นายนริทร์  สุวรรณรักษา
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  สังขพันธ์
3. นางสาวกัลยารัตน์  รานวล
4. นางสาวกาญจนา  สุวรรณวงศ์
5. เด็กหญิงชญานิศ  ขุนนวน
6. นายชนะยุทธ์  สุระกำแหง
7. นายชินนนท์  สืบวงศ์
8. เด็กหญิงชุวรัตนื  ปริยศิลา
9. นางสาวณัฐพร  อุตมมุณี
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพ็ชร์ขาว
11. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญศิริ
12. นางสาวนฤมล  ย้อยช่วง
13. นางสาวนัทญัววาห์  สะหมาน
14. นางสาวปณิตา  แก้วบุบผา
15. นางสาวปริยฉัตร  ฆังคะมโณ
16. นางสาวปัณฑิตา  วรเดช
17. เด็กชายพงศกร  ดวงจันทร์
18. เด็กชายพิจิตร  สุกระ
19. เด็กหญิงภัสสร  ศักดิ์เปีย
20. นางสาวภาวนา  สวยงาม
21. นายภาสกร  ตันเจริญ
22. นางสาวยวิษฐา  ขวัญเพชร
23. นายวราวุธ  หนูรุ่งเรือง
24. เด็กหญิงวิกานดา  แก้วบัณฑิต
25. นายศิลา  ชูกวิโรจน์
26. เด็กชายศุภกิตต์  ราชเมืองฝาง
27. นางสาวสมฤดี  มาลากุล
28. นายสรวิศ  สวัสดิรักษา
29. เด็กหญิงสุชาดา  คชสงค์
30. นางสาวสุทธิรัตน์  สุวรรณพงศ์
31. นางสาวสุพรรณษา  ศรีทอง
32. นายสุรเชษฐ์  กลับรอด
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นฤพงศ์
34. เด็กหญิงอทิตยา  มีเดช
35. นางสาวอภิญญา  เจริญพงศ์
36. นางสาวอรอนงค์  อินทมโน
37. เด็กชายอำนวย  อุ่นแดง
38. นางสาวอินทิรา  แก้วสองเมือง
39. นางสาวเกสรา  ชะนะ
40. เด็กหญิงโซเฟีย  ดอเลาะ
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นายสุเทพ  โชติธรรม
4. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
5. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
6. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
7. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
8. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกิดสุย
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชมดอกไม้
3. นายกันตวิชญ์  ภิรมย์
4. นางสาวจิระวรรณ  ศรีชู
5. นางสาวชลธิชา  ย่าแหม
6. นายชัยวัฒน์  กุศล
7. นายณัฐพงศ์  ชัยวงษา
8. เด็กหญิงดลลดา  หยีสอีด
9. นายทศพร  ศักดาวุธ
10. เด็กหญิงทิพย์ดารา  ติงหวัง
11. นายนนทวัฒน์  สุวรรณชาตรี
12. นายปณชัย  รัตนอุบล
13. เด็กหญิงประดิวลัดดา  ลาลีนู
14. เด็กหญิงประภาวริน  ลาลีนู
15. เด็กหญิงปาลิตา  สะระดล
16. นางสาวผกาพร  เอ่งฉ้วน
17. เด็กหญิงฝาตีฮะห์  ติงห้วง
18. นายพงศธร  ตรีรัตน์
19. นายฟาริส  มรรคาเขต
20. นางสาววีธิรา  หิมวงศ์
21. นายวีรพล  ขนานเภา
22. เด็กชายศรันย์  ใจกล้า
23. นายศศิรพงศ์  หิมวงศ์
24. นางสาวศิริลักษณ์  เสริมทรัพย์
25. นายสุรศักดิ์  ยอดจันทร์
26. นางสาวสุวนันท์  ชูรอด
27. เด็กหญิงสุไรซ์ยา  เหะหมัด
28. เด็กหญิงอธีรา  บิลังโหลด
29. เด็กหญิงอมิตตา  ฮาแว
30. นายอัตฮารีน  หมัดตานี
31. เด็กหญิงอารียา  กงจิบ
32. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยีละงู
33. นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองสกุล
34. เด็กหญิงไอรัตตา  ศรีวะรม
 
1. นายวีรวัฒน์  รัตนานุกูล
2. นายกรีฑา  บางเจริญสุข
3. นางสมใจ  สำผัส
4. นายอุเสน  สำผัส
5. นายชำนาญ  ทวีทอง
6. นางสาวจุฑาพร  ยอดรักษ์
7. นายยุทธศักดิ์  มากจังหวัด
8. นายธีระวัฒน์  ทองแผ้ว
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ด้วงเอียด
2. เด็กหญิงกนกอร  พลายด้วง
3. เด็กชายกรรชัย  อ่อนประชู
4. นางสาวกฤติกาญจน์  ณ แฉล้ม
5. เด็กชายคมกริบ  จิตประพันธ์
6. นายคมสรร  วรรณเพชร
7. นายชัยวัฒน์  ศรีทอง
8. เด็กหญิงฐานิกา  ไชยมิตร
9. นางสาวณัฐธรีญา  นวนวิลัย
10. เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรพงษ์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขวงศ์
12. นายถิรนัย  แซ่ลี่
13. เด็กหญิงทิพย์นารี  เด่นดวง
14. เด็กหญิงธนัฐวรรณ์  มูสิกชาติ
15. เด็กหญิงธนาภรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
16. นางสาวธัญชนก  คงคา
17. เด็กหญิงธันย์ชนก  สร้อยณรงค์
18. เด็กชายธิติวุฒิ  ทองขจร
19. นางสาวนลินทิพย์  เฝ้าทอง
20. นายปริวัตร  เรืองกูล
21. เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยบัณฑิต
22. นายมิณธดา  โสภารัตน์
23. นางสาววรรณพร  เพชรรัตน์
24. นายวรรณรัตน์  ธนากรรฐ์
25. เด็กหญิงวรรณษา  ทองมี
26. นางสาววันรยา  อาชา
27. เด็กหญิงวิภาวดี  เหมทิพย์
28. นายศักรินทร์  รัตนพันธ์
29. เด็กหญิงศิริขวัญ  บรรยง
30. นางสาวสนธยา  กุลประสิทธิ์
31. นางสาวสิรารมย์  มาศจร
32. นางสาวสุชาดา  เพชรอนันต์สกุล
33. นางสาวสุทธิภัทร  พันธเสน
34. เด็กหญิงสุภาวิดา  ประทุมทอง
35. เด็กชายอนันฐศักดิ์  ยอดเดชา
36. นางสาวเกษฎาภรณ์  ณะนิตย์
37. เด็กหญิงเขมมิกา  โตภูเขียว
38. นายเทวพงศ์  ณะคลิ้ง
39. เด็กหญิงเรวดี  เบ็นหมาด
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  รองสวัสดิ์
 
1. นายยอดยิ่ง  สุขขี
2. นายพิเศษ  ภาติกะโชดก
3. นางนงนุช  แก้วอักษร
4. นายธีระวัฒน์  วิไลพงศ์
5. นางเมทินี  มณีโชติ
6. นายตรีศิลป์  รองเดช
7. นายวสันต์  ระมะโน
8. นางสาววาสนา  หมัดเส็น
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
2. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
3. นายกฤษณพล  หนูคล้าย
4. นางสาวขวัญจิรา  ถวิล
5. เด็กชายคามิน  เสนาวัลย์
6. เด็กหญิงฉัตรประภา  คล้ายกุ้ง
7. เด็กหญิงชฎาภรณ์  อนุกูล
8. เด็กชายชนวีย์  ศรีสะอาด
9. นายฐิติวัสส์  ศิริรังษี
10. เด็กหญิงณัฎนรี  อินตะโสม
11. เด็กหญิงตรีสุคลธ์  วีระการณ์
12. เด็กชายติณณภพ  ช่วยคง
13. นายต้นไม้  หนูเนียม
14. เด็กหญิงทริกา   ทองเจริญ
15. เด็กชายธนวิชญ์  เพชรแก้ว
16. เด็กชายธัชนนท์  ศักพันธ์
17. เด็กหญิงธันยพร  สุขผ่อง
18. นางสาวบุษบง  สิงห์จิตต์
19. นายปรเมธ  เจริญวาที
20. เด็กหญิงปัณพร  เพชรมณี
21. นางสาวปานดวงใจ  สุยโฉ
22. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์สาลี
23. เด็กชายภูริศร์  ตรีรัตนานุกุล
24. เด็กหญิงมะลิวัล  หนูพุ่ม
25. นายยงยุทธ์  ชุมอินทร์
26. นายรชาคริน  ชุมคง
27. เด็กหญิงรินลดา  แสงแก้ว
28. เด็กหญิงวิณัฐชา  กลั่งเกลี้ยง
29. เด็กหญิงศิริขวัญ  แซ่ว่อง
30. นายศิริจักรี  เปศรียะโร
31. นายศุภวิชญ์  สิทธิรักษ์
32. นางสาวศุวิชญา  รักษากิจ
33. นางสาวสวรส  โปฎกรัตน์
34. นายสิริวุฒิ  สิกพันธ์
35. เด็กชายสุทธิรักษ์  ไชยบัญดิษฐ์
36. นายสุรศักดิ์  สังข์ขาว
37. นายสุวิจักษ์  เข็มเศรษฐี
38. เด็กหญิงอาราดา  จิตโลหะ
39. นายเจตน์สฤษฎิ์  เกื้อหนุน
40. นายเดีย  ศรัยทอง
 
1. นายสราวุธ   ใหมรักษ์
2. นายนริศวร์  แก้วมณี
3. นายวสุรัตน์  อังศุพิสิฐ
4. นางสาวอัมพร  ฤทัยธีรศานต์
5. นางวราภรณ์  นวลสนอง
6. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 1. เด็กชายจิรวัศ  ตุลยพงศ์รักษ์
 
1. นายบุญณพงศ์  บุญมณฑิรา
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายกฤษกรณ์  หนะอีน
 
1. นายอับดลมานาฟ  ปีไสย
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธัชนนท์  ศักพันธ์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายพีระพงษ์  ฤทธิ์มหา
 
1. นายอรรถกร  ปถมกูล
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. นายศุภณัฐ  เหล่าสุวรรณ
 
1. นายกฤตมุข  ศิริพันธ์ุ
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายวรพจน์  ลอยแก้ว
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายคณิน  วิบูลย์พันธ์
 
1. นายอรรถกร  ปถมกูล
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  ประทุมทอง
 
1. นายธีระวัฒน์  วิไลพงศ์
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. นางสาวอมรศิริ  ไชยเอียด
 
1. นางสาวมนทิพย์  นกแก้ว
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เจนุโร
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นางสาวนรีกานต์  งามเสมอ
 
1. นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชลิตา  ชุมพลรบ
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวทิพกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นายสำราญ  บุญเพ็ง
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ช้างสาร
 
1. นายกฤษฎา  แซ่โห่
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายกิตติวินท์  ประยูรสัมพันธ์
 
1. นายอรรถกร  ปถมกูล
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายรอจาอี  อาลี
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. นายพลเชฏฐ์  ปฏิรัตนัง
 
1. นายธนายุ  ขุนนุ้ย
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายชินนนท์  สืบวงศ์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นายเทพส่ง  ชุมแสง
 
1. นางสาวบุญญิสา  พิศาลสินธุ์
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พัดวี
 
1. นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  เพ็งแก้ว
 
1. นางสาวมนทิพย์  นกแก้ว
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 1. เด็กหญิงวรรณิภา  จินดามณี
 
1. นายเชิดศักดิ์  วิเชียรโชติ
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงการันตี  กรองแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  จันทร์ไพฑูรย์
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวปฐพร  นาคพันธ์
 
1. นายอับดลมานาฟ  ปีไสย
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์กัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นายสำราญ  บุญเพ็ง
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวพิชญานิน  หนูศรี
 
1. นายวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวนริศรา  นากลางดอน
 
1. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายซัลมาน  หมัดสารา
 
1. นายอับดุลฟาต๊ะห์  บินเล๊ะและ
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายอันวา  รองเดช
 
1. นายวีระ   รักงาม
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายชวัลธร  แสงขาว
 
1. นายสโมสร  ทองสิพพัญญู
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายชินนนท์  สืบวงศ์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายพสธร  ธารวัฒนพงศ์
 
1. นายอรรถกร  ปถมกูล
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  อุดมรัตน์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  รวมสุข
 
1. นายวีระ   รักงาม
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงภามินี  ดำละเอียด
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาววฤนดา  ครองทรัพย์
 
1. นายดลธร  เตชะสุขิตกุล
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นางสาวทิพยาภรณ์  วิยาสิงห์
 
1. นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวรัตฎาภรณ์  อ๋องเซ่ง
 
1. นายปราโมทย์  จันทร์ไพฑูรย์
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวมาตาฮารี  เกษม
 
1. นายกฤษฏา  แซ่โห่
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายคณิศร  เพ็ชร์แก้ว
 
1. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสราวุุธ  ใหมรักษ์
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายกิตติวินท์  ประยูรสัมพันธ์
 
1. นายอรรถกร  ปถมกูล
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกรวรรธน์  หนูชู
 
1. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายชินนนท์  สืบวงศ์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นายศักรินทร์  เกษแก้ว
 
1. นายติณณ์  ปรีชาวาทิต
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยอ่อนแก้ว
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจษฎ์สุภา  เขียวบุญจันทร์
 
1. นางสาวมนทิพย์  นกแก้ว
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วเจริญ
 
1. นายปราโมทย์  จันทร์ไพฑูรย์
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  มณีโรจน์
 
1. นายสุเทพ  โชติธรรม
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธุ์
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นางสาวทิพยาภรณ์  วิยาสิงห์
 
1. นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวรัตฎาภรณ์  อ๋องเซ่ง
 
1. นายปราโมทย์  จันทร์ไพฑูรย์
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชญาดา  ยงยศยิ่ง
2. นางสาวธัญชนก  วรรรมณี
3. นางสาวพรปวีณ์  ทองพูล
4. นายมหพลเศรฐ  จันทรารังษี
5. นายศุภกันต์  ทองรัตน์
6. นางสาวอรปรียา  จูวัตร์
7. นายอัตตา  เสาวภาพโสภา
8. นายเอกกภพ  พรหมเจียม
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์  วีรภาพรหมพัฒน์
2. นายนรินทร์  สุวรรรรักษา
3. นายวีระ  รักงาม
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นายฐนิศร์  สินนภาพรพงศ์
2. นางสาวณัฎฐธิดา  เหมทานนท์
3. นายธนวัฒน์  ทัศนโกวิท
4. นายธวัชชัย  จันทร์ไฝ
5. นายบัณฑิต  สุวรรณโณ
6. นายศุภชัย  จันทรัตนา
7. เด็กชายสินทวี  โชติช่วง
8. นายอัครพล  เชี่ยวชาญ
 
1. นายธรรมรงค์  จองเจริญผล
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากร  บูสามารถ
2. เด็กชายชูเกียรติ  บุญราศรี
3. เด็กชายณภัทร  แก้วบุญส่ง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณรัตน์
5. เด็กชายธนวัตร  ศิษฏิโกวิท
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ซุ้ยขาว
7. เด็กหญิงอัสมา  ปาทาน
8. เด็กชายเดชาธร  สว่างเพชร
 
1. นายสโมสร  ทองทิพพัญญู
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงกวิสรา  เอี่ยมศิริ
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  แซ่แต้
4. เด็กหญิงกาญจนา  กาญจนะ
5. เด็กหญิงกุลธิดา  กสิกรรมไพบูลย์
6. เด็กหญิงชนิตา  พรหมขุนทอง
7. เด็กหญิงชิษณุชา  จิตรนุราช
8. เด็กชายณภัทร  หนูราช
9. เด็กชายณัฐพล  เขียวกุ้ง
10. เด็กหญิงณิชากร  ศรีโชติ
11. เด็กหญิงดาราพรรณ  คงซ้าย
12. เด็กหญิงทัศน์มน  เพ็ชรประสมกูล
13. เด็กหญิงธนพร  อภิบูลย์สุวรรณ
14. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณอ่อน
15. เด็กหญิงนุรอัยนี  ภาเส็น
16. เด็กหญิงบาษิตา  หมัดอาหลี
17. เด็กชายปรวัฒน์  พวงผกา
18. เด็กชายปัญญาพัฒน์  ชูเชิด
19. เด็กหญิงปิยาพัชร  จริงจิตร
20. เด็กชายปุณณวิช  จิตรเอียด
21. เด็กหญิงผจงชนก  แซ่ลี้
22. เด็กหญิงพฤกษา  รัตนพันธ์
23. เด็กหญิงพิยดา  แก้วสม
24. เด็กชายภพสร  โกมล
25. เด็กหญิงภัคนันท์  วังสปราบ
26. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทมณี
27. เด็กชายรัฐภัทร์  ยอดดี
28. เด็กหญิงวศินี  ชาติดำ
29. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์เลิศประดิษฐ์
30. เด็กชายสมประสงค์  บุญธรรม
31. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุวรรณทอง
32. เด็กหญิงสุกฤตา  ชุมพลรบ
33. เด็กหญิงสุทธิศา  สุขแก้ว
34. เด็กชายอมเรศ  อินทบวร
35. เด็กหญิงอริสรา  บุรีสวัสดิ์
36. เด็กชายอุสมาน  โอะโร
37. เด็กชายเตชิต  แซ่หลี
38. เด็กชายเทพจรินทร์  คงสุวรรณ
39. เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  ขาวแก้ว
40. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  โมสักรัตน์
 
1. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
2. นายธเรศ  นรากุลพิสัย
3. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
4. นางตวงมนต์  สังขชาติ
5. นายเอนก  อมราพิทักษ์
6. นางอรสา  เดชดี
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จ่ายกับรุ่ง
2. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  บุญคำ
3. เด็กชายกฤษณะ  สาหลำหมะ
4. เด็กหญิงคริมา  หลีดีใจ
5. เด็กชายคุณานนต์  สนน้อย
6. เด็กชายจิรสิน  จุ้ยเอี่ยม
7. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แก้วมณี
8. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วมณี
9. เด็กหญิงชญาดา  อยู่รักษา
10. เด็กหญิงซาร่า  สะมอแน็ง
11. เด็กหญิงฐิตินันท์  มะสะ
12. เด็กหญิงณัฐกมล  สุวรรณรัตน์
13. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชุมพร
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักเถาว์
15. เด็กหญิงณิชาบูล  อาริน
16. เด็กชายธนธรณ์  ศรีทวีป
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนโรจน์
18. เด็กหญิงปริญญา  ยืนยง
19. เด็กหญิงพรธิตา  อ่อนสมเพ็ชร
20. เด็กหญิงพิมพ์พร  พุทธานี
21. เด็กหญิงพิสรา  เดิมพรม
22. เด็กชายภูภัส  เตชะสุขิตกุล
23. เด็กชายวรเวช  พุดนวล
24. เด็กชายวาทิต  ุขุนฤทธิ์
25. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่ลิ่ม
26. เด็กหญิงสุภาวดี  ประเสริฐศรี
27. เด็กหญิงสุริยาพร  ไวทย์วรศุข
28. เด็กชายอริย์ธัช  ศรีทวีป
29. เด็กชายอุกฤษณ์  แก้วสองสี
30. เด็กหญิงเจนจิรา  และมุสอ
31. เด็กหญิงเอมฤดี  เกตุแก้ว
32. เด็กหญิงโยอันนา  ดำประเสริฐ
33. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  สุวรรณจุณี
 
1. นางรุ่งญาดา  เตชะสุขิตกุล
2. นายดลธร  เตชะสุขิตกุล
3. นางสาวพาตีต๊ะ  เล๊าะสุหลง
4. นายภูกิจ  วิชญอรรถกร
5. นางสาวนิตยา  บุญส่ง
6. นางสุพัฒชา  อินทันแก้ว
7. นางอุษณีย์  ทองรมย์
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สังขพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจียมสกุล
3. เด็กหญิงจินุชนันท์  สงวนเขียว
4. เด็กหญิงจิรานันท์  สุวรรณมณี
5. เด็กหญิงชุติมา  เทพสุริยวงศ์
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เทพศิริ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรานุกูล
8. เด็กหญิงดุจดาว  อินทานุกูล
9. เด็กชายธนพล  หนูจู
10. เด็กชายธนาวุฒิ  วัธนอินทร์
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โทธรัตน์
12. เด็กหญิงนริศรา  ชูชื่น
13. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กชายนิติภพ  จิตตะนัง
15. เด็กหญิงนิสินี  จุทอง
16. เด็กหญิงปฏิมาพร  กำเนิด
17. เด็กหญิงปรียาพร  เส้งสุก
18. เด็กหญิงปวีณา  สีสว่าง
19. เด็กหญิงปาลินี  ดำแก้ว
20. เด็กชายพงชัย  แสละวงศ์
21. เด็กชายพรหมจักร  ศรียาเทพ
22. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โพธิวิจิต
23. เด็กชายพิมพิศา  แซ่ชี
24. เด็กชายภัทรกร  ทองเรือง
25. เด็กชายมินทดา  มีชัย
26. เด็กหญิงรสกร  ปฏิสุวรรณ
27. เด็กชายรัชชานนท์  ชำนาญธุระกิจ
28. เด็กหญิงวรรณวิสา   ไชยแก้ว
29. เด็กชายวรายุทธ์  เส้งเลี่ยม
30. เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมรงค์
31. เด็กชายวิชญ์ภาส  ไชยสิทธิ์
32. เด็กหญิงศิริพร  ชุมศรี
33. เด็กชายศุภกิตต์   ราชเมืองฝาง
34. เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรบูรณ์
35. เด็กหญิงสุทธิณี  อินน้ำหอม
36. เด็กหญิงสุนิษา  สุขกระโน
37. เด็กหญิงสุนิสา  วรรณพงศ์
38. เด็กหญิงอนงค์นุช  จันโสด
39. เด็กชายอรุณ  หมัดสุเด็น
40. เด็กหญิงอลิชา  จันทรสนิทศรี
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นางสาวชุฏิมา  อินทร์จันทร์
3. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
4. นายสุเทพ  โชติธรรม
5. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
6. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
7. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
8. นายเสรี  วรสิทธิกร
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกรกนก  ละอองเทพ
2. นางสาวกัลยกร  วิไลรัตน์
3. นางสาวกาญจนา  มณีโชติ
4. นางสาวจิรัชญา  แววภักดี
5. นางสาวชนัญชิดา  อังคะอุทัยวร
6. นายชนาธิป  จินนุกูล
7. นางสาวชนิดาภา  หมัดสมัน
8. นางสาวณัฐสิมา  ด้วนมี
9. นายธนกฤต  เพ็ชรสุทธิ์
10. นางสาวธนัชพร  พรหมจรรย์
11. นางสาวธัญชนก  บุญรัตน์
12. นางสาวนภาพร  แซ่ลิ้ง
13. นางสาวปรัชญาณี  จันทรชาติ
14. นางสาวพรรณภัค  เจยาคม
15. นางสาวพิชญาภรณ์  ธรรมชูโต
16. นายภรัณยู  เปียคล้าย
17. นางสาวภัทรนันท์  สุวรรณอัมพร
18. นายภูริพัฒน์  รัตนประพันธ์
19. นายภูวกร  ฉัตรสิรยากร
20. นายภูวณัฐ  พันธ์วิไล
21. นางสาวมธุรดา  ฉ้วนกลิ่น
22. นางสาวมสฤนา  จรเปลี่ยว
23. นางสาวรักษณารี  รัชวัฒนะ
24. นางสาวราลีน่า  ด้วงไพรี
25. นายวรายุทธ  หมุดระเด่น
26. นายวัชราภรณ์  เจริญกุล
27. นางสาววันวิสาข์  เวฬุบรรพ
28. นางสาววิลาสินี  เภอรัตน์
29. นายศรณย์  กาฬสินธุ์
30. นางสาวศุภราพร  ภู้คลองพลอย
31. นายศุภวิชน์  ไชยชนะ
32. นายสรายุธ  สุระกำแหง
33. นางสาวสริตา  ชุ่มจำรัส
34. นางสาวสิริญญาพัชร  บุญวงศ์
35. นางสาวสิริมาวาดี  แสงทอง
36. นางสาวสุประวีณ์  จันทร์สว่าง
37. นางสาวสุวนันท์  เพ็ชรจำนงค์
38. นางสาวอังคณา  แซ่อุ่ย
39. นายเจษฎา  แซ่เตี้ยว
40. นายเชนทร์  ปานสี
 
1. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
2. นายธเรศ  นรากุลพิสัย
3. นางตวงมนต์  สังขชาติ
4. นายเอนก  อมราพิทักษ์
5. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
6. นางอรสา  เดชดี
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวกาญจนา  แก้วสุนี
3. นายจีรพัฒน์  ดาวประดับ
4. นางสาวชไมพร  สมถวิล
5. นางสาวช่อผกา  ชูแก้ว
6. นางสาวณัฐริกา  บุญเพชร
7. นางสาวณัฐวดี  ขวัญวิชา
8. นายณัฐวัฒน์  สุวรรณรัตน์
9. นายดนุรุจน์  อีสอปูเต๊ะ
10. นางสาวทิพยาภรณ์  ท่านทรัพย์
11. นางสาวทิพวรรณ  เจริญสุข
12. นายธนภัทร  บุญเพชรทอง
13. นางสาวธัญญาลักษณ์  อาดำ
14. นายธิติวุฒิ  คำแหง
15. นายบิสมิลลา  อุมาจิ
16. นางสาวปรารถนา  ทองตราชู
17. นางสาวปริตา  ดำผอม
18. นางสาวปรียานุช  จำเนียรสุข
19. นายปองพล  นิธิเวโรจน์
20. นางสาวปาริชาติ  แก้วเคียง
21. นายภูธเรศ  แก้วกับบัว
22. นายมาดี  หอหมะแอ
23. นางสาววนิดา  ทรัพย์คง
24. นางสาววฤนดา  ครองทรัพย์
25. นางสาวสุนันทา  ช่วยสุข
26. นายสุรศิริ  วชิรบาล
27. นายหมัดเซาฟี  หมะหมาน
28. นายอับดุลเล๊าะห์  บิลเส็น
29. นายอิทธิพัทธ์  ทับทิมไทย
30. นางสาวเกสรา  สุขนุ้ย
31. นายเดชิษฐ์  ทองตราชู
 
1. นายดลธร  เตชะสุขิตกุล
2. นางรุ่งญาดา  เตชะสุขิตกุล
3. นายภูกิจ  วิชญอรรถกร
4. นางสาวพาตีต๊ะ  เล๊าะสุหลง
5. นางสาวนิตยา  บุญส่ง
6. นางอุษณีย์  ทองรมย์
7. นางสุพัฒชา  อินทันแก้ว
 
373 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลายชุม
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเตี่ยว
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยมั่น
4. เด็กหญิงดาราพรรณ  โชติพันธ์
5. เด็กชายปิยพงศ์  หนูมอ
6. เด็กชายพีรวิชญ์  พราหมณ์นาค
7. เด็กชายฟานีล  นนทรีย์
8. เด็กชายวรันธร  คลังข้อง
9. เด็กหญิงศิรประภา  จิวานิจ
10. เด็กชายอารีฟีน  หมาดสตูล
 
1. นายณัฐพล  เทพศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีธัชกร  พานุรัตน์
 
374 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กชายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
3. เด็กหญิงธิดาพร  ลอยเลื่อน
4. เด็กชายนาคินทร์  จิตภักดี
5. เด็กหญิงปณัดดา  ธรรมสุวรรณ
6. เด็กชายพงศกร  ปานส๊ะ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ละอองแก้ว
8. เด็กหญิงอาริษา  ช่างพูด
9. เด็กชายเดชาธร  แสงจันทร์
10. เด็กชายโฟซี  มั่น
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกตุ
3. นางบงกช  เธียรพิทยามาศ
 
375 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายจตุรงค์  หมัดสมัคร
2. เด็กชายชนม์สวัสดิ์  ทองสิพพัญญู
3. เด็กหญิงดวงกมล  สังข์แก้ว
4. เด็กชายนฤนาท  สุวรรณจุณี
5. เด็กหญิงนิลรัตน์  ผลบุญ
6. เด็กชายภาสกร  ตันเจริญ
7. เด็กหญิงศตพร  เพ็งจุล
8. เด็กหญิงสุวิมล  นาแพง
9. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์พลาย
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยบุบผา
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
2. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
3. นางนภาภรณ์  ปิ่นทอง
 
376 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ด้วงเอียด
2. เด็กชายคุณากร  แก้วสมบูรณ์
3. เด็กหญิงปิญาดา  วิเชียร
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยบัณฑิต
5. เด็กชายภูริทัต  สาวินาจ
6. เด็กชายมงคลสวัสดิ์  สุวรรณชาตรี
7. เด็กหญิงวรรณษา  ทองมี
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  บรรยง
9. เด็กชายศุภลักษณ์  ศรีจำเริญ
10. เด็กชายอรรถกร  บุญกูล
 
1. นางจุฑาทิพย์  ชัยบัณฑิต
2. นางเมทินี  มณีโชติ
 
377 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวจิรัชญา  ศรีชุม
2. นางสาวชนมล  จีนธาดา
3. นางสาวชลลดา  เรียบร้อย
4. นางสาวภัทรวดี  อำภา
5. นายภานุวัฒน์  วานิวารงค์
6. นายรุซดี  เหมสลาหมาด
7. นายสิรวิชญ์  แก้วช่วย
8. นางสาวสุพิชญา  อนรรฆธนกุล
9. นายอนุวัฒน์  แกสมาน
10. เด็กหญิงอาสวาดี  รูปายี
 
1. นายณัฐพล  เทพศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีธัชกร  พานุรัตน์
 
378 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกานต์ธิดา  มารักษา
2. นายชนะศักดิ์  พลนุ้ย
3. นายณัฐดนัย  ประชูสวัสดิ์
4. นายทัศนัย  จันทรัตน์
5. นางสาวนิภาพร  ก้งวัตร
6. นางสาวพรรณรัตน์  บุญแก้วคง
7. นายภาณุพงศ์  พรหมรัตน์
8. นายภานุมาศ  จันทะนะ
9. นางสาวมัยมูญ  หิมวงศ์
10. นางสาวเมธาวี  คำชลธาร์
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นายประพันธ์  จันทะสะเร
3. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
 
379 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายจักรพรรณ์  บิลหมัด
2. นางสาวจิรารัตน์  ปัททุม
3. นายนิติกร  สีเขียว
4. นายภูธเนศ  ปานด้วง
5. นางสาวศรัณย์พร  อะหลี
6. นางสาวศิริเบญจพรรณ  ชุมเรือง
7. นายสุกฤษฎิ์  รุ่งเรือง
8. นางสาวสุฑารัตน์  จารุธรรม
9. นายอภิลาภ  ยงเกียรติกานต์
10. นางสาวเปมิกา  เหมือนกลับ
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกตุ
3. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
 
380 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายจารุกร  มีสุวรรณ์
2. นางสาวชลิดา  นิ่มนวล
3. นางสาวณัฐนิชา  แก้วหนู
4. นายณัฐพล  พลอยสมบุญ
5. นายธีรวัฒน์  เอียดวาโย
6. นางสาวนุชนาถ  อุทานุเคราะห์
7. นางสาวอรณัฐ  อินราช
8. นางสาวอรอนงค์  จิตพิทักษ์
9. นายอเนโชว์  ไชยจิตร
10. นายเชิดศักดิ์  พูลศักดิ์
 
1. นางสาวอุลัยพร  ปล้องใหม่
 
381 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮานาฝี
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วหนู
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุหลัน
4. เด็กหญิงมณัสวี  ทวีเมือง
5. เด็กหญิงสิรินัสชนก  พูลคำ
6. เด็กหญิงเปรมศิริ  บุญคำมูล
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
382 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงธนพร  เทพรักษ์
3. เด็กหญิงธิดาพร  ลอยเลื่อน
4. เด็กชายพงศกร  ปานส๊ะ
5. เด็กชายเดชาธร  แสงจันทร์
6. เด็กชายโฟซี  มั่น
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
 
383 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงคันธรส  โสตา
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาคสง่า
3. เด็กหญิงณัฏฐิณิชา  เจ๊ะนุ้ย
4. เด็กหญิงมาลิสา  สมัน
5. เด็กหญิงสุชาวดี  หาญทะเล
6. เด็กหญิงสุไหวเย๊าะ  ชำนาญนา
 
1. นายนาวา  คงเขียว
2. นางสาวกณิตา  รัตนคำ
 
384 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงนฤมล  หนูช่วย
2. เด็กหญิงพันวสา  ก้องประวัติ
3. เด็กหญิงมธุรดา  แซ่หลี
4. เด็กหญิงศศิธร  สายทอง
5. เด็กหญิงศิริพร  จันทเลิศ
6. เด็กหญิงอารียา  เมฆเรือง
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นางจรัสศรี  ตันจะโร
4. นายประพันธ์  จันทะสะเร
 
385 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวกรกนก  ปรเมษฐานุวัฒน์
2. นางสาวจิรารัตน์  ปัททุม
3. นางสาวศรัณย์พร  อะหลี
4. นางสาวสนทองทิพย์  สันสน
5. นางสาวสุกัญญา  ประกอบแก้ว
6. นางสาวสุฑารัตน์  จารุธรรม
7. นางสาวเปมิกา  เหมือนกลับ
8. นางสาวเสาวนีย์  ตันติวงศ์ไพศาล
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
 
386 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกรองกาญจน์  พริกเบ็ญจะ
2. นางสาวณัฏฐ์ชิตา  โง้วพิพัฒน์มงคล
3. นางสาวณิชนันทน์  บุญเกื้อ
4. นางสาวปาลิตา  ยวงใย
5. นางสาวรัชชมนต์  เพ็งเขียว
6. นางสาวอันนา  ทับอินทร์
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
387 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวกัญชลา  หนูวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หลงกอหราบ
3. นางสาวนารีกานต์  โกบยาหยัง
4. นางสาวพลอยไพลิน  หลีหมัน
5. นางสาวมัทนพร  สำเนียงล้ำ
6. นางสาววรนุช  หวันสู
7. นางสาวศรัณยา  อินทองมาก
8. นางสาวสโรชา  หวันเจ๊ะ
 
1. นายนาวา  คงเขียว
2. นางสาวกณิตา  รัตนคำ
 
388 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวชลธิชา  สารีรัม
2. นางสาวชลธิชา  เถื่อนเทพ
3. นางสาวธีรตา  สันหมาน
4. นางสาวมารีน่า  หนูประกอบ
5. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
6. นางสาววิลาวัลย์  เกื้อกูล
7. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
8. นางสาวอาทิตยา  หนูเสน
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นางจรัสศรี  ตันจะโร
4. นายประพันธ์  จันทะสะเร
 
389 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวกรวรรณ  พงค์จักรี
2. นางสาวกันยากร  บุญศรี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เพชรหนูเสด
4. นางสาวจิตราพร  โพธิ์กะทง
5. นางสาววันวิสาข์  ชูเท้า
6. เด็กหญิงวาสนา  ช่วยผดุง
7. นางสาวศดานันท์  อ่อนด้วง
8. เด็กหญิงอพัชชา  หมัดพะวงค์
 
1. นางสาวอุลัยพร  ปล้องใหม่
 
390 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงคันธรส  โสตา
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาคสง่า
3. เด็กหญิงณัฏฐิณิชา  เจ๊ะนุ้ย
4. เด็กหญิงบุศรา  ยีหลี
5. เด็กหญิงมาลิสา  สมัน
6. เด็กหญิงสุชาวดี   หาญทะเล
7. เด็กหญิงสุไหวเย๊าะ  ชำนาญนา
 
1. นายนาวา  คงเขียว
2. นางสาวกณิตา  รัตนคำ
 
391 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  นิมานนท์
3. เด็กหญิงนลพรรณ  วงศ์เกตุ
4. เด็กหญิงนิลรัตน์  ผลบุญ
5. เด็กหญิงนิสารัตน์  ศรีรัสสะ
6. เด็กหญิงศตพร  เพ็งจุล
7. เด็กหญิงสุวิมล  นาแพง
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยบุบผา
 
1. นายเบญญาภา  ภักดี
2. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
3. นางนภาภรณ์  ปิ่นทอง
4. นายจรัส  ปิ่นทอง
 
392 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดำแก้ว
2. เด็กชายกิตติยา  นุ่นคง
3. เด็กหญิงชนิษา  สุขจันทร์
4. เด็กหญิงฟ้า  ปทุมสูตร
5. เด็กหญิงรักษ์สุดา  นามใส
6. เด็กหญิงรังสิมา  พิมพิลา
7. เด็กหญิงอัยรฎา  ทองไฝ
8. เด็กหญิงอารยา  ทองนิมิตร
 
1. นายวชิระ  ขวัญเพชร
2. นางสาววรดา  หลีสะหัด
3. นางสาวอนันธิตา  เอียดบัวขวัญ
4. นางสุนิสา  ใสภากุล
 
393 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวกรกนก  ปรเมษฐานุวัฒน์
2. นางสาวชนินาถ  พูนปิยะทรัพย์
3. นางสาวสุกัญญา  ประกอบแก้ว
4. นางสาวสุฑารัตน์  จารุธรรม
5. นางสาวเปมิกา  เหมือนกลับ
6. นางสาวเสาวนีย์  ตันติวงศ์ไพศาล
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
3. นางบงกช  เธียรพิทยามาศ
4. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกตุ
 
394 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกรองกาญจน์  พริกเบ็ญจะ
2. นางสาวกฤตยา  โรจนพุทธิ์
3. นางสาวจิราพัชร  หนูแก้ว
4. นางสาวณิชนันทน์  บุญเกื้อ
5. นางสาวธนัญชนก  เดชโสภา
6. นางสาวปิยธิดา  วรรณโร
7. นางสาววิมลสิริ  มาลัย
8. นางสาวเบญญาภา  พิบูลรัตพงค์
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
2. นางนิภา  ทองมั่นคง
 
395 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวกัญชลา  หนูวงศ์
2. นางสาวกัลยารัตน์  หลงกอหราบ
3. นางสาวนารีกานต์  โกบยาหยัง
4. นางสาวพลอยไพลิน  หลีหมัน
5. นางสาวมัทนพร  สำเนียงล้ำ
6. นางสาววรนุช  หวันสู
7. นางสาวศรัณยา  อินทองมาก
8. นางสาวสโรชา  หวันเจ๊ะ
 
1. นายนาวา  คงเขียว
2. นางสาวกณิตา  รัตนคำ
 
396 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวฐิตาภา  สังแก้ว
2. นางสาวธีรตา  สันหมาน
3. นางสาวมารีน่า  หนูประกอบ
4. นางสาวรุ่งนภา  สัมพันธชิต
5. นางสาววรวรรณ  อินทสระ
6. นางสาววริศรา  อินทสระ
7. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
8. นางสาวโชติมาตร  องศารา
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นางจรัสศรี  ตันจะโร
4. นายประพันธ์  จันทะสะเร
 
397 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงชนษ์ณิภา  ตำวะสา
2. เด็กหญิงชลฑิชา  ยุพาพันธ์
3. เด็กหญิงรดามณี  จาริยะ
4. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีสังข์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวงศ์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วเรือง
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชื่นอำพันธ์
8. เด็กหญิงเบญจพร  เนียมสุวรรณ
9. เด็กหญิงเอมิกา  ทองสองยอด
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ณะโมรา
2. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
 
398 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  นิมานนท์
3. เด็กหญิงนลพรรณ  วงศ์เกตุ
4. เด็กหญิงนิลรัตน์  ผลบุญ
5. เด็กหญิงนิสารัตน์  ศรีรัสสะ
6. เด็กหญิงศตพร  เพ็งจุล
7. เด็กหญิงสุวิมล  นาแพง
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยบุบผา
 
1. นางนภาภรณ์  ปิ่นทอง
2. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
3. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
4. นายจรัส  ปิ่นทอง
5. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
 
399 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ศรีสังข์
2. นางสาวชญานิศ  แซ่อึ้ง
3. นางสาวชลลดา  มณีภาค
4. นางสาวญานิศา  จามิกรณ์
5. นางสาวธิดาพร  ทองด้วง
6. นายธีรนันท์  ถิ่นจะนะ
7. นายพิรเดช  วิเชียรรัตน์
8. นางสาววิไลลักษณ์  สุขสวัสดิ์
9. นายวีรศักดิ์  จันชาย
10. นางสาวสุมาลี  เพชรสุวรรณ
11. นางสาวอภิญญา  แก้ววุ่น
12. นายอมร  เพชรสุข
13. นายอาทิตย์  กุลกิจ
14. นางสาวแก้วตา  รักมนุษย์
 
1. นายพัทธมนัส  อินทรัตน์
 
400 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวชลธิชา  สารีรัม
2. นางสาวชลธิดา  เถื่อนเทพ
3. นางสาวญาตาวี  เลาะสุหลง
4. นางสาวธีรตา  สันหมาน
5. นางสาวปิยะธิดา  โพธิ์บูลย์
6. นางสาวพีรยา  ศรีประเสริฐ
7. นางสาวรังสิมา  จันพรม
8. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
9. นางสาววราภรณ์  ชอบแต่ง
10. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
11. นางสาวอัจฉรา  แซ่เจีย
12. นางสาวอาทิตยา  หนูเสน
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นางจรัสศรี  ตันจะโร
4. นายประพันธ์  จันทะสะเร
 
401 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายณัฐภัทร  ขุนบรรเทิง
2. นายธีรภัทร์  รัตนา
3. นายภูริวัต  ทองร้อยชั่ง
4. นายศุภชัย  พันธุ์พิพัฒน์
5. นายสันติ์ฤทัย  พรหมณี
 
1. นางตวงมนต์  สังขชาติ
2. นางสาวรุ่งนภา  ณะโมรา
 
402 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา   จันทร์อิ่ม
2. เด็กชายบุพกร  บุญกาญจน์
 
1. นายบุญณพงศ์  บุญมณฑิรา
2. นางทองทิพย์  มนตรี
 
403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงรวิกานต์  วงค์พลานุพัฒน์
 
1. นางศศิธร  พงธไนศวรรย์
 
404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอัญชสา  แซ่ลิ้ม
 
1. MissYu  Zhao
 
405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายศุภกิจ   อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา  แก้ววิเชียร
 
406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายภูมินทร์  สันตะพันธ์
 
1. นางสาวนภิสา  เส็นติระ
 
407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชนิสรา  มงคลชัยศักดา
 
1. นางสาวสายทอง  วัฒนาไพศาล
 
408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกนกธร  แซ่หลี
 
1. นางสาวรุ่งนิภาภัส์  ธนนิมิตร
 
409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวณัฐธิดา  สุขี
 
1. นายพฤฒ  ใบระหมาน
 
410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายเพชรรพี  ขาวผ่อง
 
1. นางกานดา  อานนท์
 
411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวอรณี  สันหลี
 
1. นายสัมฤทธ์  สิงห์แก้ว
 
412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวอริสา  จัดละ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  คงประพันธ์
 
413 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิชาภา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  เพ็งสร้อย
 
414 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายอดุลย์  โดงกูล
 
1. นางสาวนภิสา  เส็นติระ
 
415 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวมาฆรัตน์  เจริญดี
 
1. นายกิตติพัฒน์  บุญฤทธิ์
 
416 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  สังขปาโน
 
1. นางสาวปาณิศา  แซ่ตั้ง
 
417 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวปาริชาติ  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาววลีรัตน์  สุขาพันธุ์
 
418 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวศิรินภา  วิจิตรจินดา
 
1. นางสาวจารี  ทองชนะ
 
419 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกรวิชญ์  เกิดทรัพย์
 
1. นางสาวนันทภัทร  แก้วสุวรรณ
 
420 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายสิงหาสน์  อัมโร
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว
 
421 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวปิยะเนตร  แก้วมูณี
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
 
422 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวสิริรัตน์  ชัยคีรี
 
1. นางสาวณัฐนันท์  คงประพันธ์
 
423 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายชยุตม์  กัมพลาวลี
2. นางสาวนริกานต์  จันทรโชติ
3. นางสาวนาตาลี  ศรีพลับ
4. นายสิทธินนท์  จันทรัตน์
5. นางสาวเกศกนก  กัลยะเวทย์
 
1. นางสาววรงค์กร   นิลตีบ
2. นางสาววาสิฏฐี  ชูโชติ
 
424 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายณภูมิ  ขุนเศษ
2. นางสาวธัญชนิต  โอสถาน
3. นายยุธาน  หิรัญตระการ
4. นางสาวริวายา  ง๊ะสมัน
5. นางสาวเทียนรุ่ง  ประทีปรัศมี
 
1. MissSiyi  He
2. นางกาญจนา  เทพสุวรรณ
 
425 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษฎิ์ชานญ  ขุนศรีเจริญ
2. นางสาวฐิติมา  ขุนเพ็ชร
3. นางสาวดุจญาดา  จิตสุวรรณ
4. นายนนทรี  จันทรมณี
5. นางสาวศศิวิมล  นนท์ลาย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  กระดี่
 
426 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายจิระนคร  ชนะสิทธิ์
2. นางสาวภูชนก  อาบทิพย์
3. นายภูริวัติ  ทองร้อยชั่ง
4. นางสาววัลคุ์วดี  ชูจิต
5. นางสาวองคลักษณ์  ปราบปราม
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ลิ่มวรพันธ์
 
427 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายจักร์ธนพล  เรืองศรี
2. นางสาวทิพย์วรรณ  บุญน้อย
3. นางสาวปารมี  แสงสุวรรณ
4. นางสาวสุชีวา  เวทประสิทธิ์
5. นางสาวสุทธินันท์  วรรณบริบูรณ์
 
1. นายอรรถพล  แย้มบุรี
 
428 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  คงชื่น
2. นายณฐกฤต  โตพิทักษ์
3. นางสาวธมลวรรณ  เกตนะ
4. นางสาวภัทรสุดา  เพชรประสมกูล
5. นางสาวเตเรซ่า  นาเทีย
 
1. นางสุภา  อุ่นเรือน
2. นางกานดา  อานนท์
 
429 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกูเอ็มรอน  วงศ์ศุภรานันต์
2. นางสาวปิยธิดา  จิตโสภา
3. นางสาวภัทราภรณ์  คงศิริ
4. นางสาวสาวิตรี  มณี
5. นางสาวสโรชา  หมัดสุริยะ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   ทองเพชร
2. MissYunseo   Joung
 
430 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวชนานันท์  ชัยพันธ์
2. นางสาวชลลดา  หาญพล
3. นางสาวปิยสิรี  รุกขพันธ์
4. นางสาวปุณณดา  พัทธโน
5. นางสาวภัทรีพันธุ์  แสนพิพัฒน์
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
2. MissKYEONG HUI  LEE
 
431 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวปิยฉัตร  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวปิยธิดา  ปานนุกูล
 
1. นางสาวภณิตา  ไวยวุฒิ
 
432 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  หงส์บิน
2. นายอธิป  ซุ่นห้วน
 
1. นายเอนก  หิรัญสถิตย์
 
433 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐหทัย  แซ่ตง
2. นางสาวอนัญญา  ศรีวิริยะธรรม
 
1. นางสาวชฎารัตน์  คงวัดใหม่
 
434 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายสรวิชญ์  จันทร์มุ่ย
2. นางสาวอัญชลี  หวันหีม
 
1. นางสาวรุ่งนิภาภัส์  ธนนิมิตร
 
435 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวลักษิกา   เตชะวรรโต
2. นางสาวสรัลพร  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวชุลีพร  สุวรรณทวี
 
436 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณิชกมล  สุวรรณศรี
2. นางสาวฮาริน่า  สันสบู่
 
1. นางสาวนันทภัทร  แก้วสุวรรณ
 
437 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวสุภาวดี  วรรณวิล
2. นางสาวอมลวรรณ   เหล่าเจริญ
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
 
438 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวศุภกานต์  แสงอรุณ
2. นางสาวสุรัสวดี  พันธ์สุข
 
1. นางสาวณัฐนันท์  คงประพันธ์
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษฎา  รุ่งกลิ่น
2. นายกิตติศักดิ์  ศรีจินดา
3. เด็กชายชัยยุทธ์  ปิยนุสรณ์
4. นายทะนงศักดิ์  แสงสง่า
5. นายทัตพงศ์  พรหมยา
6. นายวรวุธ  มากบรรจง
7. เด็กชายศิรวิชญ์  อุบลจินดา
8. นายศุภกฤษ  คุ้มไพรัตน์
 
1. นายไพบูลย์  เม่งช่วย
2. ว่าที่ร้อยโทประภาศ  คุปต์กาญจนกุล
3. นายประยุทธ์  บัวจันทร์
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุภาพันธ์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  เหร็มวะ
3. เด็กชายธนพล   ดีเป็นแก้ว
4. เด็กชายธัญเทพ  ไชยวรณ์
5. เด็กชายธีรยุทธ์  ยอดใชย
6. เด็กชายพงศภัค  มหันตมรรค
7. เด็กชายพรรษา  ทองลาย
8. เด็กชายภัคพงษ์  จิหวาน
 
1. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
2. นายสิทธิกิตย์  สุดเจริญ
3. นายสุรินธร  แก้วรัตน์
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายกาลัญญู  ชูศรีวรรณ
2. นายณฐพงศ์  เจ๊ะหลี
3. นายธนพร  รัตนพันธ์
4. เด็กชายธนวันต์  เทพสุวรรณ
5. เด็กชายปณต  จันทร์มุ่ย
6. เด็กชายภชรพล  มุกดา
7. นายยศภัทร  มีสุขศรี
8. เด็กชายสิทธิโชค  พรหมจรรย์
 
1. นายกิติพงศ์  ยอดบุญ
2. นายศักดิ์คเณ  ร่มสุข
3. นางมยุรี  ยอดบุญ
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  จันทร์มุณี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงอินทร์
3. เด็กชายดารีซีนย์  ชายเหตุ
4. เด็กชายธีรวัฒน์  มณี
5. เด็กชายบิลลาน  ราเหม
6. เด็กชายบุตดี  ยาหมาย
7. เด็กชายภูวดล  ตรีมีน
8. เด็กชายอนุรักษ์  ติงหวัง
 
1. นายอับดุล  สำเร
2. นายภูวนาถ  แก้วสุวรรณ
3. นายอาธิศักดิ์  แกสมาน
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายณฐบถ  นันทโย
2. นายทวีศักดิ์  ขุนทอง
3. นายทศวรรษ  บุญรักษา
4. นายนฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
5. นายวสธร  บุญรักษา
6. นายสารวุธ  แซ่แต้
 
1. นายวีนัส  บุญฤทธิ์
2. นายสุริยันต์  จันโสด
3. นายโสภณ  หะยีอาบูบากาด
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายธวัชชัย  สุริวรณ์
2. นายนพรัตน์  โชติช่วง
3. นายพีรณัฐ  แก้วภักดี
4. นายรณชิต  จุลทอง
5. นายรัฐติพงศ์  คงจันทร์
6. นายอัศวเดช  รัตนพันธ์
 
1. นายอรรถพล  เกิดทิพย์
2. นายเด็จ  ศรีทอง
3. นายธีระพันธ์  จุลแก้ว
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกันตา  สุกกระ
2. นายชนะศักดิ์  พลนุ้ย
3. นางสาวชนัญลดา  แก้วชาตรี
4. นางสาวณัฐมล  แซ่ยี่
5. นายธวัชชัย  สายอ๋อง
6. นายนายจิรวัฒน์  ขุนศรีรักษา
7. นายวราวุธ  สุริยวงศ์
8. นายวิทยา  บุญมีชัย
9. นางสาวสายธาร  ศิริธรรม
10. นางสาวอภิสรา  แสงสอน
 
1. นายสุวิทย์  แก้วชื่น
2. นายสมพร  เอียดประพาล
3. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. นางสาวดารารัตน์  ขจรฟุ้ง
2. นางสาวธัญญ์ชยา  วิทูรสรรพสิริ
3. นางสาววนัสนันท์  เดเระมะ
4. นางสาวศุภกานต์  ทองบริบูรณ์
5. นางสาวสุกัญญา  มูณี
6. นายอภิชัย  สกุลหนู
7. นางสาวอรวรรณ  แซ่ฉั่ง
8. นางสาวอรสินี  ทองวิไล
9. นางสาวอัสมา  โสสะ
10. นายอารีฟาร  ดอเลาะ
 
1. นางธัญลักษณ์  บางัสสาเร๊ะ
2. นายชัยณรงค์  สวนจันทร์
3. นางจารุวรรณ  บุญยอด
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวกรกนก  นาคประดิษฐ์
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  สังข์แก้ว
3. นางสาวชนิกานต์  พรหมดวง
4. นายณัฐพล  มาฮับผล
5. นางสาวบัวอินทร์  เพ็ชรสังข์
6. นางสาวพัชรักษ์  แก้วบริรักษ์
7. นางสาวศิริรัตน์  อินทรัตน์
8. นางสาวสิริลดา  แสนโคตร
9. นายเจริญชัย  สังข์แก้ว
10. นางสาวโสรญา  สูสัน
 
1. นายอับดุลรอศักดิ์  นาฮูดา
2. นางณูรไอนี้  ลาโยค
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกรธัช  ปัตตะพัฒน์
2. นายกันตภณ  จินดาทวีผล
3. นางสาวกานต์ดาวศรี  ประทุมมณี
4. นางสาวชุลีพร  พิทักษ์วัฒนานนท์
5. นางสาวบัวชมพู  สุวรรณศรี
6. นางสาวปาลิตา  มีนุ่น
7. นางสาวปูชิกา  จันทกาญจน์
8. นางสาวยวิษฐา  พลสังข์
9. นายศุภกร  วัฒนสิน
10. นางสาวไหมแพรวา  แก้วพันธุ์พงษ์
 
1. นางสมบัติ  เหมทานนท์
2. นางพจนา  สถาพร
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤติมา  หีมปอง
2. เด็กหญิงกฤษณา  หลังจิ
3. เด็กหญิงนูรอาดีลา  บิลังโหลด
4. เด็กหญิงหัซวานี  ไชยชาย
5. เด็กหญิงอัศรีนา  หลีเส็น
 
1. นางสุนีย์  เหล่าทอง
2. นางสาวลลิตา  แอเดียว
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายชินภัทร  วรนารถ
2. เด็กหญิงฐานิตา  สินเสน่ห์
3. เด็กหญิงมารตรี   ท่าดีสม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูผาคุณ
5. เด็กหญิงอยุริญ  ประพัตร
 
1. นางศลักษณ์ภร   พลอยวงศ์
2. นางวนิดา  นาคเกลี้ยง
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวกอบกุล  ซื่อประเสริฐกุล
2. นางสาวกาญจนาพร   สิงคโปร์
3. นางสาวภัทรศยา  ศิริภักดี
4. นางสาวสลินี  คงเพชรศรี
5. นางสาวสุวิมล  ทองเสนอ
 
1. นายบุญสร้าง  เปรมยกย่อง
2. นางจงจิตร์  พรหมจรรย์
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวกฤชษ์ธีรา  พรหมวิจิต
2. นางสาวญาตาวี  หนูขาว
3. นางสาวนัศรินี  ง๊ะสมัน
4. นางสาวยามีละห์  อุมาจิ
5. นางสาวสุชาดา  หยังกุล
 
1. นางเกษรา  หัสมา
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ป่านลาย
2. เด็กหญิงศิลาแก้ว  แสงศิวะลี
3. เด็กหญิงสุนิศา  ชูเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  หนูฤทธิ์
2. นางสาวพิมพวรรณ  ลิ่มสถาพร
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนเย็นใจ
2. เด็กชายบาซิล  เกปัน
3. เด็กหญิงเณศรา  อินทะเล
 
1. นางสาวนิสรา  และตี
2. นางนงเยาว์  นิลประเสริฐ
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจรัญญา  มหาพรหม
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ห่อทอง
3. เด็กหญิงวรรณษา  มหาพรหม
 
1. นางน้อย  ใสแวว
2. นางละเอียด  อินทวังโส
 
456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงชญานิศ  ส่งแสง
2. เด็กหญิงมาลาตี  สาริปา
3. เด็กชายอับดุลมุมิน  จิสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  พันธุรัตน์
2. นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน
 
457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนบดี  บุญโส๊ะ
2. นางสาวมณีรัตน์  สุขโข
3. นางสาวอัญชิสา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางดาวเรือง  แก่นทอง
2. นางประคุณ  แสนสุด
 
458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. นางสาวกาญจนสุดา  ศรีอ่อน
2. นายทักษ์ดนัย  องอาจ
3. นางสาวทิพย์ธาดา  ล่าสุวรรณ
 
1. นายอรรถพร  สารานพกุล
 
459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวรัจนีย์  มะดำ
2. นางสาววันวิสาข์  กันทะวงศ์
3. นายวิวัฒน์  แสงเพ็ชร
 
1. นางมลทิพ  โชติรัตน์
2. นางศศิธร  ธรรมปาโล
 
460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวนราทิพย์   ไชยภูมิ
2. นายรังสิมันตุ์  แซ่เล่า
3. นางสาวสิริมา  หมาดเต๊ะ
 
1. นางสาววรรณา  บางเสน
2. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
 
461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุขไกร
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  รัตนกาญจน์
3. เด็กชายศุภชัย  บุญละดี
 
1. นางสาวโศภิษฐา  คงชื่น
2. นางฤทัยวรรณ  วงศ์ชนะ
 
462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายกวีเดช  ศรีวิชาญ
2. เด็กหญิงจรรยพร  เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงอาซีซ่าร์  หมานเส็น
 
1. นางอภิญญา  หรับจัน
2. นางสาวกาลาโสม  หมัดอะดั้ม
 
463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เทพจิตต์
2. เด็กหญิงปนัสยา  สุขธรณ์
3. เด็กหญิงฟาติน  มีสา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มูลศิริ
2. นายดนตรี  แก้วมาก
 
464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงสิริมา  ยานพะโยม
2. เด็กหญิงอรลักษณ์  กลัดทอง
3. เด็กหญิงอริษา  มาลี
 
1. นางสาวอรทัย  แพทย์ศาสตร์
 
465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชีวโสภณ
2. นางสาวณรภร  พันธ์ุกาหลง
3. นายปกรณ์  ชูดวง
 
1. นางขวัญตา  รัตรสาร
2. นางนพคุณ  จันทรโชติ
 
466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกิตติชัย  มันธิรัตน์
2. นางสาวปณิตา  ทวีรัตน์
3. นางสาวปาจารีย์  ทองประดับ
 
1. นางอมร  เส้งเซ่ง
2. นางสาวสิริพรรณ   นิลพันธุ์
 
467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวดลยา  พรหมโสภา
2. นางสาวนพวรรณ  ดำแก้ว
3. นางสาวศุภัสมา  นวลหอม
 
1. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
2. นางอภิญญา  หรับจัน
 
468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงดาริมี่ร์  แก้วสลำ
2. นายบุญณามีญ  เตาวะโต
3. นางสาววีรยา  จันทรัตน์
 
1. นางสาวหัสนี  หมาดหมีน
2. นางสาวรุ่งนภา  สิงห์เสนี
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงดาหวัน  อ้นวิเศษ
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  วรเดช
 
1. นางตรีนุช  ทิศเมือง
2. นายสุเทพ  มะลิวัลย์
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  มุณีเพชรรัตน์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งามขำ
 
1. นางสาวสิตะ  หมุดแหล๊ะ
2. นางสาวศิษยา  วิทยา
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายจตุพล  เลิศชนะแสงธรรม
2. เด็กชายธีรภัทร์  อภิโรจนรัตติกร
 
1. นางสาวปิยะมัส  พรหมทอง
2. นางสาวพินันทา  วงศ์จินดา
 
472 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  พวงสอน
2. เด็กหญิงอรนลิน  ทองนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอับดลรอหมาน  หลังปุเต๊ะ
2. นางธลิตา  ศิรินุพงศ์
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. เด็กชายผดุงเดช  สมทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  สุจริตธุระการ
 
1. นางมณฑา  วรรณสุวรรณ
2. นายวรดิศ  แก้วทอง
 
474 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวช่อลัดดา  นวลทอง
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  ช่อผกา
 
1. นางสาวมุจลินท์  คณะทอง
2. นางสาวอภัสรา  ชูหิรัญ
 
475 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายยุทธพิชัย  เยี่ยงยุทธพิชัย
2. เด็กหญิงอัญรัตน์  สุจริต
 
1. นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี
2. นางสาวสุจิภา  แรกจำนงค์
 
476 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชนาธิป  ภิญโญลักษณา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  เลนุกูล
 
1. นายธนาดล  คงทอง
2. นางปรีดารัตน์  ชกสุริวงค์
 
477 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวสิรินภัส  ขุนทอง
2. นางสาวสุพิชญา  จันทะมณี
 
1. นางสาวพิชญาภร  หนูอุไร
2. นางรัตนาภรณ์  พรหมเพชร
 
478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายธีร์ธวัช  ปุรินทราภิบาล
2. นายวิริทธิ์พล  เชื้อวงค์พรม
 
1. นายราเหม  ด่อล๊ะ
2. นางสาวนายูลา  ดาเลาะ
 
479 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพาขวัญ  นพชัยยา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เพชรชูช่วย
 
1. นางธัญญวดี  เสพมงคลเลิศ
2. นางสาวเชาวเรศ  ตันติโสภณวนิช
 
480 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายธนาวุฒิ  บุญแก้ว
2. นางสาวปิ่นมุก  พุฒนวล
 
1. นางสาวมนทิรา  อุปถัมภ์
2. นายก่อเกียรติ  วิริยะสมบัติ
 
481 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฏฐ์ฐพล  อุทัยรัตน์
2. เด็กหญิงปัญญพร  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพชรแก้ว
2. นางณูสนี  หะยียูโซะ
 
482 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. เด็กชายกิจติพงค์  บุญศิริ
2. เด็กชายสุรเดช  เพ็ชรชุม
 
1. นางสาวปิยนุช  ปลอดเทพ
 
483 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายต้นธาร  ยุนุ้ย
2. เด็กชายมัณฑนากร  อ่วมประเสริฐ
 
1. นางพิชยา  ระธารมณ์
2. นายอับดลรอศักดิ์  มณีโส๊ะ
 
484 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายวัชรวิทย์  แซ่จุ้ง
2. เด็กชายเอกอัมรินทร์  เอี่ยววัฒนา
 
1. นายก่อเกียรติ  วิริยะสมบัติ
2. นางสาวปิยะมัส  พรหมทอง
 
485 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกรรณาภรณ์  จันจุฬา
2. นายประกาศกิจ  อนันต์เลิศสกุล
 
1. นางณูสนี  หะยียูโซะ
2. นางสาวสุวรรณา  เพชรแก้ว
 
486 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวณราภรณ์  เอียดจงดี
2. นางสาวฮุุซนี  สันหมุด
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวสุจิภา  แรกจำนงค์
 
487 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายญาณวุฒิ  เสนดำ
2. นายดรุพงศ์  ช่วยปู
 
1. นางสาวฐิติชญา  เลิศจำรัสพงศ์
2. นางสาวเชาวเรศ  ตันติโสภณวนิช
 
488 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิรชา  ลิ้มสิริสกุล
2. เด็กหญิงสินายน์  สุนทร
 
1. นางรัตนาภรณ์  พรหมเพชร
2. นางสาวพิชญาภร  หนูอุไร
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยกูล
2. เด็กหญิงสุกฤษยา  พวงแก้ว
 
1. นางกาญจนา  พรมประถม
2. นางสาวอภิสรา  สุวรรณขำ
 
490 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงชลีรัตน์  ทองนิยม
2. เด็กหญิงภรมน  โตะยีหล๊ะ
 
1. นางสาวธมนวรรณ  อูมา
2. นางอทิรัตน์  ยอดพงษา
 
491 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เส็นขาว
2. เด็กหญิงรุจีรัตน์  รอดบุญ
 
1. นางสาววิมลศรี  อดทน
2. นางพิชยา  ระธารมณ์
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเต่าวิทยา 1. เด็กหญิงประสุตา  แก้วบุตร
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยวรรณ
 
1. นางสาวชุติมา  ก้องศิริวงศ์
 
493 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายกฤติน  คุณอารี
2. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนสุวรรณ
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี
 
494 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายกฤติมุข  ดีทั่ว
2. นายเสฐวุฒิ  กุลภัทรากร
 
1. นางสาวมนทิรา  อุปถัมภ์
2. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกต
 
495 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเต่าวิทยา 1. เด็กหญิงจงกลนี  จิตภักดี
2. เด็กหญิงมลิษา  ผ่องสุวรรณ
 
1. นางสาวชุติมา  ก้องศิริวงศ์
 
496 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกันติชา  ณ วาโย
2. เด็กชายณภัทร  ดลภาวิจิตร
 
1. นางนันทวดี   ช่างเหล็ก
2. นางสาวฐรินดา   สังยาหยา
 
497 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์นรินทร์  สุวรรณโมสิ
2. เด็กชายวัชรพล  สุดทองคง
 
1. นางสุชีพ  เสริมสุทธิ์
2. นางสาวยุภาภรณ์  โพชะเรือง
 
498 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุบผาถา
2. เด็กชายวิพัฒน์พงษ์  บุญสืบ
 
1. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกต
2. นางอทิรัตน์  ยอดพงษา
 
499 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเต่าวิทยา 1. นายชยกร  นวลประกอบ
2. นางสาวอังคณา  อินทรภักดี
 
1. นางสาวชุติมา  ก้องศิริวงศ์
 
500 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวนริศรา  องสารา
2. นางสาวสุรีย์นิภา  จินดารัตน์
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี
 
501 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวกนกพร  ผดุงเดช
2. นายอานพ  ขวัญฤกษ์
 
1. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกต
2. นางสาวปิยะมัส  พรหมทอง
 
502 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. นายนพดล  ลักษณะประดิษฐ์
2. นายอภิสิทธิ์  วิจิตร
 
1. นางสาวอัฟนาน  อัลมุสตอฟา
2. นางสาวตอฮาเราะห์  ล่าบุรี
 
503 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายกิตติพงศ์  สุวรรณกาญจน์
2. นายวสันต์  บุญยอด
 
1. นายสหรัฐ  บัวทอง
2. นายอารี   บุญธรรมโม
 
504 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ลัคนาวงศ์
2. นายวุฒิชัย  ดำทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  แดวากม
2. นางศศิธร  หลงหัน
 
505 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. นางสาวปัทมาวรรณ  อินสะโร
2. นายภาณุศักดิ์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  สอนคง
2. นางสาวปาจรีย์  สวนแสดง
 
506 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกันตพงศ์  รัตนสว่างวงศ์
2. นายฐิติวุฒิ  ไตรยศักดา
 
1. นายอำนาจ  มณีดุลย์
2. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
 
507 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวณัฐสินี  ชอบงาม
2. นางสาวนุสรียา  นุ้ยเด็น
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี
 
508 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงมัญชุสา  ภาณุเกษมษิน
2. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วพวง
3. เด็กหญิงอภิสรา  ฤกษ์รัตน์สิริ
 
1. นายอำนาจ  มณีดุลย์
2. นายอดิสิทธิ์  โกยกอบกาญจน์
 
509 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายทีปกร  รักษาวงษ์
2. เด็กชายภูวิศ  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองชูช่วย
 
1. นางสาวพินันทา  วงศ์จินดา
2. นางอทิรัตน์  ยอดพงษา
 
510 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เกอากะ
2. เด็กชายบุคอรีย์  ชุมฤทธิ์
3. เด็กชายฟาร์ดี  เกปัน
 
1. นางพิชยา  ระธารมณ์
2. นางสนธยา  มาวงศ์
 
511 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกันยากร  อุตตโม
2. นางสาวสุภากร  เพ็งระวะ
3. นางสาวอังคณา  แสงสุริยงค์
 
1. นางบานเย็น  จันทรวงค์เกษม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
 
512 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายฉกาจ  หนูทอง
2. นายทัตพงศ์  ประนอม
3. นายปรมินทร์  ผดุงศักดิ์
 
1. นางสาวตาณวี  สุวรรณมาลา
2. นางทิวาพร  อังศุกาญจนกุล
 
513 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวซัยหนับ  เจ๊ะหนุ้ย
2. นางสาวนันทิดา  ตู้ประกาย
3. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีชูรส
 
1. นางสาวพินันทา  วงศ์จินดา
2. นายก่อเกียรติ  วิริยะสมบัติ
 
514 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายรชานนท์  หมีนสัน
2. นายรุสลาน  มาลินี
3. นายอัมมาน  สันติ
 
1. นางรุสนานี  ปันจอร์
2. นายประสิทธิ์  สืบจักษะ
 
515 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายฐิติกร  กิชัยรัมย์
2. นายธนภัทร  กันทา
 
1. นางบานเย็น  จันทรวงค์เกษม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
 
516 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ทองสี
2. นางสาวนารีรัตน์  อินทร์อักษร
 
1. นางธลิตา  ศิรินุพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอับดลรอหมาน  หลังปุเต๊ะ
 
517 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายกรวีร์   ด้นหวัง
2. นายณัฐพงศ์   รัตนสุภา
 
1. นายสุชาติ  แก่นเพชร
2. นางสาวมุจลินท์  คณะทอง
 
518 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายสยามรัฐ  แววเพ็ชร
2. นายอากิล  แวมามะ
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นายสุจิภา  แรกจำนงค์
 
519 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายกฤติน  กลับส่ง
2. เด็กชายนราทัศน์  แดงสว่าง
3. เด็กชายวีรยุทธ  ลิ่มทองพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวีรฉัตร  โสเจยยะ
2. นางสาวฐิติรัตน์   คงเกิด
 
520 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายศุภลักษณ์  ยกรัตน์
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  เหมพนม
3. เด็กชายเกรียงไกร  บุญเลิศ
 
1. นางสาวตอฮาเราะห์  ล่าบุรี
2. นางสาวอัฟนาน  อัลมุสตอฟา
 
521 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล
2. เด็กชายรุดฟาน  ไมมะหาด
3. เด็กชายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี
 
522 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวปาริชาต  บุญผล
2. นายพงษ์พัธตร์  ยาเขต
3. นายสิปปกร  นิลเพชร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
2. นางบานเย็น  จันทรวงค์เกษม
 
523 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายนบิลอาลี  ปะดุกา
2. นายปฏิพัฒน์  มะสีละ
3. นายพีรวิชญ์  นววิภาพันธ์
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวสุจิภา  แรกจำนงค์
 
524 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายภูภัก  อัจฉริยะฉาย
2. เด็กชายยศวิน  กสิพงศ์ไพศาล
3. เด็กชายอธิวัฒน์  กองแก้ว
 
1. นายภรัณยู  อานนท์
2. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
 
525 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นายธนิก  ชนะมณี
2. เด็กชายสุธาเทพ  วรรณรัตน์
3. เด็กชายอานิส  สายสลาม
 
1. นายสุริยันต์  ดำแป้น
 
526 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. นายกรภัทร์  วิทยาวิจิตร
2. นายธัญกร  กฤษณาสีนวล
3. นายรติกร  จันเขียว
 
1. นายชินพงศ์  จุลบุตร
2. นายชลธิชา  ธรฤทธิ์
 
527 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โปจีน
2. นายอนุวัต  มิ่งทอง
3. นายอรรถพงษ์  บัวพรหม
 
1. นายอนุพันธ์  เขตบุญพร้อม
2. นางชลธิชา  ธรฤทธิ์
 
528 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายอนันตชัย  ทรัพย์ฤทธิ์
3. เด็กชายอิฟฟาน  เกปัน
 
1. นายสมยศ  แซ่เจา
2. นายวนัส  หมาดโซ๊ะ
 
529 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายชิภาณุ  ทองจันทร์แก้ว
2. นายซินเสียง  เจราล์ด อึ้ง
3. นายณัฐวุฒิ  เขียวกุ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
2. นางสาวณัฐรินีย์  หนูชัยแก้ว
 
530 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. นายพงพิสิฐ  โต๊ะหมัด
2. นายวาริส  หลังเมือง
3. นายอนุวัฒน์  โดงกูล
 
1. นายตอเหลบ  ปอหรา
 
531 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ศุภผล
2. เด็กหญิงณิชากร  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงโศภนิศ  หวังสุข
 
1. นายปนนท์  สิทธิสาร
2. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
 
532 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนฉัตร  พัฒโน
2. นายธนบดี  จงสิริ
3. นายวีระพงศ์  กาวไธสง
 
1. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
2. นายอานนท์  ชูดำ
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เอียดบัวขวัญ
2. นายครรชิต    พรุเพชรแก้ว
3. นายนพรัตน์  นาจอมทอง
 
1. นางแววตา  คงยก
2. นายบรรเทิง  นามวงศ์
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  จ่ายพงษ์
2. เด็กชายรณชัย  หนูหมาด
3. เด็กชายอำนวย  ขุนพล
 
1. นายจำนง  สุโส๊ะ
2. นางสาวกัลยา  ทุ่งปรือ
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ศักดิ์ดี
2. เด็กชายวันเฉลิม  สุขขวัญ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีโสภณ
 
1. นายกันตพงศ์  สีบัว
2. นายพนมยงค์  นวลพรหม
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  สุระสะ
2. นายพัชรพล  ใจชอุ่ม
3. นายเสกสรร  สินประเสริฐ
 
1. นายนิมิตร  สุทธิโพธิ์
2. นางสาววรรณนิภา  ชูคง
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายณัฐพงษ์  มั่นจิตต์
2. นายพีระพัฒน์  พรหมสีนอง
3. นายสุรวิชญ์  วัฒขาว
 
1. นายกันตพงศ์  สีบัว
2. นายยงยุทธ์  คงแก้ว
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  ทองเรือง
2. นางสาวขวัญชนก  ติงยะ
3. นางสาวอาทิตยา  เกษมกุล
 
1. นายประเสริฐ  วีสุวรรณ
2. นางวรุษา  นพสุวรรณ์
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายวีรภัทร  ศักดิ์ศฤงคาร
2. นายอาลี   ดนยาเล๊ะ
3. นายเกียรติศักดิ์   ศรีชาย
 
1. นายบรรเทิง  นามวงศ์
2. นางแววตา  คงยก
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายณัฐวุฒิ  อรุณประภา
2. นายนรภัทร  นิลพันธ์
3. นายบรรณวิชญ์  ใจสมุทร
 
1. นายมนตรี  ปีไสย
2. นายสมพงศ์  อาดำ
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณ์นิกา  กิ้มเส้ง
2. เด็กชายคณิศร  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองเอียด
 
1. นางอุบล  วัชรพลางกูร
2. นายปรีชา  เสียงดัง
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงซาฟารีนา  ราชชำรอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณมณี
 
1. นายอรุณ  มีสุขศรี
2. นายชาญชัย  วิจะสิกะ
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ประดับพรม
2. เด็กหญิงพิมพ์ระวี  นิจเนตร์
3. เด็กหญิงวันโนรียา  จีนปาน
 
1. นางสมจิตร  สาหลำ
2. นายประเสริฐ  มูสา
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 1. นายธีรพงษ์  เกื้อนุกูล
2. นางสาวปัทมวรรณ  ศิลป์นุสัญ
3. นางสาวหรินทิพย์  ชนะพาล
 
1. นางอุบล  วัชรพลางกูร
2. นายปรีชา  เสียงดัง
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรธีรา   สันเสนาะ
2. นางสาวสุวิตา   ปานเพชร
3. นายอนันเทพ    สีแก้วน้ำใส
 
1. นางจิราวดี   ชูเกิด
2. นายวิชาญ  ชูเกิด
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สรรพพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอียดอ้น
3. เด็กหญิงภัสสร  บุญนา
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พรรักษา
5. เด็กหญิงสุณิสา  ทิพโอสถ
6. เด็กหญิงสุภาพร  สุขใส
 
1. นางมารศรี  ชาญกล
2. นางสาวรัตนา  ไพโรจน์ภักดิ์
3. นางนงเยาว์  มนต์ประสาธน์
 
547 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ขุนทอง
2. เด็กชายธีรเดช  สีสมอ่อน
3. เด็กหญิงปพิชญา   ตั้งขวัญแก้ว
4. เด็กหญิงวรลักษณ์  จันสองแก้ว
5. เด็กหญิงอัญมณี  พรมขวัญ
6. เด็กหญิงเบญจพร  บุญสุขจันทร์
 
1. นางอนรรฆวรรณ  ขวัญเจริญ
2. นางนพภาพร  ศรีสุข
3. นางไพรพักตร์  สารวงค์
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายฐปกร  สุวรรณโณ
2. นางสาวณัฐญาดา  กล้าคง
3. นางสาวนิชานันต์  เก่งเดชา
4. นางสาวศราวดี  บุญฤทธิ์
5. นางสาวศรีสมร  ฟองมณี
6. นางสาวสุฑาทิพย์  ธรรมชาติ
 
1. นางทัศนีย์   ลักขณา
2. นางไพรวรรณ   สุวรรณประสม
3. นางมนชนก    ทองศรี
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวกันติกา  ทองเด็จ
2. นางสาวปวีณา  เซ่งเล่ง
3. นางสาวพรรณธิกา  วิ่งสุข
4. นางสาวพรรณธิยา  วิ่งสุข
5. นางสาวสิราวรรณ  เพชรจูด
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองราช
 
1. นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์
2. นางสวาท  กระจายศรี
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวซอฟีเย๊าะ  บิลล่าหมาน
2. นางสาวฑิฆัมพร  สุพงษ์
3. นางสาวนัฐริกา  อย่าทิ้ง
4. นางสาวปัทมา  สุวาหลำ
5. นางสาวศรุตา  บัวทอง
6. นางสาวอินทุอร  ปราณี
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หมันนาเกลือ
3. นางสาวกฤษณี  นาคพันธ์ุ
 
551 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. เด็กหญิงศิชานนท์  ไพรวงศ์
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  วรรณพฤกษ์
3. เด็กหญิงเมฮาดี้  จันทร์วัฒนะ
 
1. นางสาววราพร  เตะหมาน
2. นางสายฝน  ขุนพิทักษ์
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองดำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวน้อย
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  มีแก้ว
 
1. นางสาวมูหนะ  หล้าหลี
2. นางสวาท  กระจายศรี
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงนนทวี  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงภารวี  นวลใย
3. เด็กหญิงสุชาดา  สร้อยทอง
 
1. นางอรชุรีย์  พู่ประเสริฐศักดิ์
2. นางทิพย์วัน  ไพศาล
 
554 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองช่วย
2. เด็กชายภานุพงศ์  รักพินิจ
3. เด็กชายศุภกิจ  เกสษมสัน
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นายพงศธร  ทิพย์ไข่
 
555 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวผุสดี  เมืองทัง
2. นายวีรพล  ขนานเภา
3. นางสาวศุภลินีย์  จอมแสนคำ
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  หลงสมัน
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. นายกิตติ  สุวรรณโณ
2. นายทนงศักดิ์  ไชยมณี
3. นางสาวเกตษณีย์  คงเอียด
 
1. นางวาลี  แก้วอาภรณ์
2. นางรัชนีกร  เจษฎารุ่งโรจน์
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นายจักรินทร์  บุญเย็น
2. นางสาวณัฐพร  เจ๊ะเฮง
3. นางสาวธัณวมาศ  แก้วภัย
 
1. นางสาวอลีนา  หลีเด
2. นายสมชาย  สุวรรณรัตน์
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นางสาวปัทวัน  สุกสะปาน
2. นางสาวสิริพร  โชติโย
3. นางสาวสิริมา  แก้วบุบโผ
 
1. นางพิกุล  เหลาะเหม
2. นางอุไร  เลิศศักดิ์วานิช
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. เด็กหญิงพิฐินันท์  รอดสาย
2. เด็กหญิงวิลาสินีย์  กองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ขาวทอง
 
1. นางปรียา  วรรณโร
2. นายอรุณ  วงษ์พานิช
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กชายศรายุทธ  เจะสา
2. เด็กชายอัษฎา  เกิดศรี
3. เด็กชายแทนไท  ชำนาญดง
 
1. นายจำนง  สุโส๊ะ
2. นายสมชาย  ชาวสวน
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. นางสาวจิรวรรณ  ขาวเป็นคง
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชูบัวทอง
3. นายอภิชาติ  เรืองช่วย
 
1. นายอรุณ  วงษ์พานิช
2. นางปรียา  วรรณโร
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  คงอินทร์
2. นางสาวนุจรี  พูนผล
3. นางสาววิลาสินี  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนาฏยา  หยังหลัง
2. นางอายีซะห์  มอเกาะ
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. นางสาวรจนา  หนูแก้ว
2. นางสาววริศรา  สว่งเพชร
3. นางสาวอนิตา  อารีคาน
 
1. นางวาลี  แก้วอาภรณ์
2. นางพัชรี  โยมพัฒน์
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนัชชา   ผ่องอำไพ
2. นายพงศกร   พิรุณ
3. นางสาวสิวลี   อิทธิญาโณ
 
1. นายวิชาญ   ชูเกิด
2. นายอับดลเล๊าะ  เสะนี
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ภูมิประไพ
2. เด็กหญิงปาริษา  อินทรวิเชียร
3. เด็กหญิงอินทิรา  แสงชูโต
 
1. นางสาวณิชาพร  รักษ์เปีย
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายตะวันไท  โสภา
2. เด็กชายภานุพงศ์  รักพินิจ
3. เด็กชายศราวุธ  เขม้นการไถ
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวรวีพรรณ  นพภาพรรณ
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ลิขิตเจริญกุล
2. เด็กชายปุณณกันต์  อ่อนอุ่น
3. เด็กชายภีมพศ  วงศ์งาม
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงซัลมา   หมัดหลำ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ประสีทอง
3. เด็กหญิงสิรินันท์   แก้วชู
 
1. นางทับทิม  ศรีช่วย
2. นางสารภี  บุญรังษี
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. นางสาวฐานิดา  เกิดช่วย
2. นางสาวสุทธิดา  กลิ่นค้างพลู
3. นางสาวอติภา  เฑียรโรจน์
 
1. นางสาวณิชาพร  รักษ์เปีย
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายธำรงศักดิ์  เจ๊ะสา
2. นายนัฐพร  จิตรณรงค์
3. นายพีรทัต  ภิรมย์
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางจริญ  พรหมวิจิต
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวพรนภา  ไพรโสภา
2. นางสาวสุพิชญา  นาคทองเเก้ว
3. นางสาวอภิณห์ภร  เฟื่องไพบูลย์
 
1. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
2. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นายจักรรินทร์  บุญเย็น
2. นางสาวนริตา  กลิ่นทอง
3. นางสาวศิลป์ศุภา  วรรโร
 
1. นางสาวอลีนา  หลีเด
2. นางจรินทิพย์  จันทร
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. เด็กหญิงพัชรดา  ธนภัณฑ์ภาดา
2. เด็กหญิงสุนิสา  กานุง
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวอาซีย๊ะ  ฮะโกะ
2. นางสาววัลนภา  แก้วเพชรรัตน์
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แสงศรีคำ
2. เด็กชายชานน  สุวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงเดเบรล เฟย์  โรซาเลีย
 
1. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
2. นางไพรวรรณ    สุวรรณประสม
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กหญิงกุลวดี  เชิดชาย
2. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  อาหลัง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คงมี
 
1. นางจุฑามาศ  ทันตะยะกิจ
2. นางสาวมารีย๊ะ  ดาแลหมัน
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิติวรรณ  ลิขิตเจริญกุล
2. เด็กหญิงนภรณ์หทัย  พิชิตลภัสนันท์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ปี่เเก้ว
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวณัฐวรรณ  อุไรรัตน์
2. นางสาวภาวิดา  อุคะหะ
3. นางสาวรัมภ์รดา  ชุมทอง
 
1. นางสมบูรณ์    มุณีแนม
2. นางไพรวรรณ    สุวรรณประสม
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายจิโรจ  รักงาม
2. นายชัชวี  ชูทอง
3. นายรัฐนนท์  วงศ์มุสิก
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หมันนาเกลือ
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวธัญชนก  ทั้วสุภาพ
2. นางสาวนันท์นภัส  เเก้วเคารพ
3. นางสาวพรนภา  ไพรโสภา
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวประภัทศร   คงเส้ง
2. นางสาวศศินา    ใบยี
3. นางสาวเกริตา   เพชรชำนาญ
 
1. นางอาณัติ   สุขสุสร
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งฤดี  รักชุม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองน้อย
3. นางสาวศิริขวัญ  ยะหวา
 
1. นางวันเพ็ญ  สุวรรณพรรค
2. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายชาญธาดา  ปัตตะพัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรี-ศรี
3. เด็กชายเมธาวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. นางสาวธิดาทิพย์  สุระคำแหง
2. เด็กหญิงบุษบา  ขุนเพชรศรี
3. เด็กหญิงวรนิต  ส่งศรี
 
1. นางภัชรา  วงศ์พัทธยากร
2. นางเสงี่ยม  แก้วมโน
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  หลีหาด
2. เด็กหญิงซาวานีย์  บูสู
3. เด็กหญิงนัสซียา  โยชนา
 
1. นางอายีซะห์  มอเกาะ
2. นางคณีรัตน์  สาเล่
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิราภรณ์  เหมือนพะวงค์
2. นางสาวทรรศน  รักษาศิลป์
3. นายทิวายุทธ์  ไชยภูมิ
 
1. นางดรุณี  ถาวรนุกิจกุล
2. นางสุวณี  กาหาวงศ์
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  ฮะยีบิลัง
2. นางสาวพัทริกา  อุสมา
3. นางสาวรอกาย๊ะ  ลิมาน
 
1. นางอายีซะห์  มอเกาะ
2. นางคณีรัตน์  สาเล่
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรัชญา  รัตนรังษี
2. นางสาวรัตนาวลี   ทองขจร
3. นางสาวสุวพัชร    ชุมมิ่ง
 
1. นางทับทิม  ศรีช่วย
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวยานุมาศ  ผลามิโช
2. นางสาวศุภรดา  มากประเสริฐ
3. นางสาวอาภัสรา  สุขทอง
 
1. นางสาวนงเยาว์  บุญสุข
2. นางสาววรรณา  สุวรรณมณี
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงนันทิวา  คงจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิตา  ตรีรัญเพชร
3. เด็กหญิงสุวภัทร  เกิดสุวรรณ
 
1. นางปัณณวิชญ์  ศรีระนำ
2. นางจุฑารัตน์  หิ้นนุกูล
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวน้ำทิพย์  ไกกาศ
2. นางสาวพัฒธนาพร  เอียดนุ้ย
3. นางสาวศรุดา  ปลื้มใจ
 
1. นางจรินทิพย์  จันทร
2. นางสาวจามจุรี  เพ็ชรคงแก้ว
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกริตย์ธชา  รักคง
2. นางสาวชลีลักษณ์  นุ้ยหนู
3. เด็กหญิงอารียา  ทบผา
 
1. นางรัตนา  บุญทอง
2. นางสาวสุนันทา  ดนัยสร
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายกำพล  ช่วยดำ
2. นางสาวชวนฝัน  เกตุแก้ว
3. นางสาววรัชยา  เมฆะมานัง
 
1. นางโนริยะ  มะหะมาน
2. นายชำนาญ  รองสวัสดิ์
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวกอบกาญจน์  บุญทิพย์
2. นางสาวมัลลิกา  ตาปราบ
3. นางสาวยุวธิดา  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
 
1. นางจรินทิพย์  จันทร
2. นายสมชาย  สุวรรณรัตน์
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวศิวนาถ  สุวรรณฤทธิ์
2. นางสาวสุจินันท์  แก้วช่วย
3. นางสาวอารยา  เพชรจำรัส
 
1. นางมารศรี  ชาญกล
2. นางนงเยาว์  มนต์ประสาธน์
 
595 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สระแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  ชนะศรี
 
596 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนด 1. เด็กหญิงสุนิษา  ครีวับ
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  รักษ์ศรีทอง
 
597 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูนบำเพ็ญ
 
1. นางสาววิภารัตน์  ทองขวิด
 
598 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  วรภัทรโภไคย
 
1. นางสาวอนรรฆมณี  พรมเพชร
 
599 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงนนทิชา  นาคสง่า
2. เด็กหญิงปารีมา  มูซาและ
3. เด็กหญิงลาตีฟา  เหล่าตรี
 
1. นางสาวไซหนับ  สวาหลัง
2. นางสาวศิริขวัญ  บัวทอง
 
600 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีสมุทร
 
1. นางจารุภรณ์  วัฒนกุล
 
601 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นายพิสิฐพงศ์  เพ็ชรขำ
 
1. นายอุดมพร  ไสยรินทร์
 
602 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. เด็กชายรังสิมันต์  ยินดี
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ดอกเตย
 
603 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 1. เด็กหญิงรมณีย์  ปาโต
 
1. นางเหมือนฝัน  เกื้อหนุน
 
604 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายยุคล  แก้วณรงค์
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
605 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงธยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
606 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  วงษ์งาม
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  ตั้งพลาดิศัย
 
607 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
 
608 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายทนงศักดิ์  พลขันธ์
 
1. นายยิ้มสำราญ  ยิ้วศรีคล
 
609 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 1. นายทศวรรษ  ประทุมชาติภักดี
2. เด็กชายวรัญญูู  แก้วชูเสน
 
1. นางสุพรรณี  เจริญมาก
2. นางสาวพจนีย์  ทองปัญจา
 
610 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แช่มช้อย
2. เด็กชายวรินธ์ธร  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  ทองขวิด
2. นายทศพล  เพ็ชรภิมล
 
611 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคาร 1. เด็กชายชยานันท์  สันโด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดมาลัย
 
1. นายตอริค  ปากบารา
2. นายโชติวิทย์  เพชรสุวรรณ