หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 6 ห้อง ห้องโสตทัศน์ (เช้า), ห้อง 411(บ่าย) 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าห้องโสตทัศน์ 08.00 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 6 ห้อง ห้องโสตทัศน์ (เช้า), ห้อง 411(บ่าย) 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าห้องโสตทัศน์ 08.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 4 เวลา 08.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 4 เวลา 08.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 4 เวลา 08.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 4 เวลา 08.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ห้องประชุมคุณสม เพชรวารี ห้อง ห้องประชุมคุณสม เพชรวารี 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมคุณสม เพชรวารี เวลา 08.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ห้องประชุมคุณสม เพชรวารี ห้อง ห้องประชุมคุณสม เพชรวารี 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมคุณสม เพชรวารี เวลา 08.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 4 เวลา 08.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 4 เวลา 08.00 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร พลานามัย ห้อง อาคารพลานามัย 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าอาคารพลานามัย เวลา 08.00 น.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร พลานามัย ห้อง อาคารพลานามัย 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน หน้าอาคารพลานามัย เวลา 08.00 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2559 08.00-16.00 ลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]