หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
2 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
4 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 9 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 9 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 9 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 9 พ.ย. 2559 9.00 - 16.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 9 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 6 ห้อง ห้องโสตทัศน์ (เช้า), ห้อง 411(บ่าย) 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ห้องประชุมคุณสม เพชรวารี ห้อง ห้องประชุมคุณสม เพชรวารี 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร พลานามัย ห้อง อาคารพลานามัย 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร พลานามัย ห้อง อาคารพลานามัย 9 พ.ย. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี มนินทร์ปัจักขะภัติ ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี มนินทร์ปัจจักขะภัติ ชั้น 4 ห้อง 431 9 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี มนินทร์ปัจจักขะภัติ ชั้น 4 ห้อง 431 9 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี มนินทร์ปัจจักขะภัติ ชั้น 4 ห้อง 438 9 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 9 พ.ย. 2559 09.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 9 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 2 ห้อง 321 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 2 ห้อง 322 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 2 ห้อง 323 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 2 ห้อง 324 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 4 ห้อง 343 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 4 ห้อง 344 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 4 ห้อง 341 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 4 ห้อง 342 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารบวรศิลป์ ชั้น 2 ห้อง 422,425 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 3 ห้อง 333 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารภราดร ชั้น 3 ห้อง 334 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ลานสวนภูมิรักษ์ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ลานสวนภูมิรักษ์ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 123 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-11.30
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 123 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-15.30
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 122 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.00
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 122 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.30-11.30
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 121 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.00
6 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 124 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-11.30
7 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 124 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-15.30
8 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 122 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-13.40
9 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 121 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.30-11.30
10 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 122 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
14.00-15.00
11 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 121 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-14.45

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี หอประชุมรินทอง 9 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี หอประชุมรินทอง 9 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 9 พ.ย. 2559 09.00-15.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคารรินทอง ชั้น 2 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 9 พ.ย. 2559 09.00-15.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคารรินทอง ชั้น 2 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 9 พ.ย. 2559 08.30-13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 9 พ.ย. 2559 09.00-17.00
2 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 9 พ.ย. 2559 09.00-17.00
3 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 9 พ.ย. 2559 09.00-17.00
4 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ห้องสมุด 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 9 พ.ย. 2559 09.30-11.30
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]